Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik

Examen:

Konstmagisterexamen.
Mer information.

ECTS:

120 studiepoäng (ECTS)

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Varaktighet:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen eller motsvarande studier.
Mer information.

Undervisningsspråk:

finska (svenska)
Mer information.

Högskola/or:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Avdelning/ar:

Institutionen för konst

Ansökningstid:

2017-12-15 - 2018-01-24

kuvis_kuva_2_sv.png

Utbildningsprogrammet i bildkonstpedagogik fördjupar studeranden på ett utmärkt sätt i konstpedagogiskt och konstnärligt tänkande samt i den visuella kulturens och samtidskonstens fenomen och olika arbetssätt i relation till förändringar i samhället och miljön, och hur det går att inverka på dessa. Magisterexamen i detta utbildningsprogram ger dig behörighet att verka som bildkonstlärare inom olika skolformer, men även färdigheter för undervisnings-, handlednings-, planerings- och expert-uppgifter inom visuell framställning bland annat när det gäller utbildning, kultur och socialt arbete eller i egenskap av självständig producent och planerare av tjänster och material för denna sektor.

Mål för utbildningen

Lärandemål för magisterstudierna i bildkonstpedagogik

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik är avsedd för sökande som redan har en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på kandidatnivå samt undervisningserfarenhet.

Utbildningsprogrammet i bildkonstpedagogik utbildar bildkonstlärare med en mångsidig visuell, konstnärlig och pedagogisk kunskap och kompetens samt goda samarbetsfärdigheter och förmåga till kritiskt tänkande. Bildkonstlärare kan arbeta som handledare i elev- och studerandegrupper samt i olika grupper och samfund som sakkunnig inom det egna ämnesområdet, även i internationella sammanhang och med medvetenhet om en hållbar livsstil. De har den kompetens som behövs för att utveckla pedagogiska metoder och lärmiljöer och till aktivt samhällsengagemang. De förstår dynamiken i konstnärliga lärandeprocesser och ser att kulturell mångfald samt sociala och kulturella faktorer knyter an till konstnärlig verksamhet. Studeranden kan granska sin verksamhet ur olika teoretiska och filosofiska perspektiv samt i sitt arbete dra nytta av teknologin i utveckling och de möjligheter som finns i olika lärandemiljöer. I sina studier uppnår studeranden även förmågan att delta i vetenskapsgrenens pedagogiska och vetenskapliga internationella debatt och söka sig till fortsatta studier inom området.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik är på finska (svenska). För svenskspråkiga studerande ordnas de pedagogiska studierna för lärare i samråd med Åbo Akademi.

Information om undervisningsspråken vid Aalto-universitetet.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik tar sig an visuell kultur, konst och visualitet ur ett pedagogiskt perspektiv.  Undervisningen, som bygger på aktuella forskningsrön, kombinerar typiskt flervetenskapliga perspektiv till konstnärlig, pedagogisk och empirisk kunskap.

Studerandena blir insatta i konstnärliga, visuella, audiovisuella och multisensoriska uttrycksformer som involverar flera sinnen och kan begreppsliggöra och på ett begripligt sätt berätta för andra om utgångspunkterna och målen för sitt konstnärliga arbete. De kan observera, tolka och bedöma innebörden i visuella presentationer, miljöer och fenomen samt förstår hur kulturbundna tolkningarna är.  Studerandena blir medvetna om principerna för en socialt, kulturellt och ekologiskt hållbar livsstil i sitt pedagogiska arbete.

De utvecklar färdigheter att arbeta som ämneslärare i bildkonst och vara medlemmar i skolgemenskapen. Studerandena lär sig planera, genomföra och bedöma den konstpedagogiska verksamheten i skolor och andra lärmiljöer. De förstår olika pedagogiska dimensioner när det gäller samtidskonstens företeelser och känner till verksamhetssätten på konstfältet samt utgångspunkterna och metoderna för den pedagogiska verksamheten vid konstinstitutioner.  Vidare blir studerandena insatta i olika konstpedagogiska traditioner och den människosyn samt de konst- och lärandebegrepp som knyter an till dem.  Studerandena bekantar sig med dynamiken bakom konstens välgörande effekt samt har förståelse för särdrag och behov när det gäller lärande hos olika kulturella och sociala grupper.

De granskar den konstpedagogiska verksamheten ur olika teoretiska, filosofiska och vetenskapliga perspektiv. Studerandena blir insatta i den aktuella internationella debatten om visuell kulturpedagogik. För att utveckla sitt konstpedagogiska tänkande använder de olika filosofiska, teoretiska och tvärvetenskapliga synvinklar samt för konstbranschen typiska metoder när det gäller att strukturera kunskapen.

Studerandena lär sig mångsidiga samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt att skriva och presentera vetenskapliga texter. Dessutom lär de sig planera och reflektera över det egna lärandet samt använda sig av olika lärandeformer och miljöer i sina studier.

Studierna bygger på en individuell studieplan. Magisterexamen har omfattningen 120 studiepoäng och består av ämnesstudier och fördjupade studier samt pedagogik för lärare.  Dessutom kan det beslutas att studeranden ska avlägga grundläggande studier i bildkonst, pedagogiska studier för lärare och/eller språkstudier för att komplettera tidigare studier, dock högst till en omfattning av 60 studiepoäng. Pedagogiska studier för lärare, som eventuellt avlagts vid ett annat universitet liksom grundläggande och ämnesstudier som ingår i studerandens tidigare utbildning, kan beaktas då de kompletterande studierna fastställs.

Pedagogiska studier för lärare, som består av allmänpedagogiska och ämnesdidaktiska kurser samt auskultationsperioder på olika skolstadier, arrangeras i samarbete med Tammerfors universitet och Konstuniversitetet. För svenskspråkiga studerande ordnas de pedagogiska studierna för lärare i samverkan med Åbo Akademi. Pedagogik för lärare som ingår i konstmagisterexamen kan även ersättas med pedagogiska studier för lärare (60 sp) som har avlagts på ett annat universitet.

Studierna inom magisterexamen genomförs i samarbete med andra finländska och utländska universitet, skolor, konstinstitutioner och andra samhällsaktörer. En del av ämnesstudierna ordnas tillsammans med de engelskspråkiga magisterprogrammen vid Institutionen för konst. I magisterexamen ingår ett lärdomsprov på 30 sp som består av en skriftlig studie.  Magisterexamen och eventuella kompletterande studier som krävs av studeranden kan avläggas på 2–3 år.

Tilläggsinformation om innehållet i studierna hittar du i studieguiden 2017–2018 (på finska).

Karriärmöjligheter

Magisterexamen i huvudämnet bildkonstpedagogik ger dig en bred lärarbehörighet samt behörighet att verka som ämneslärare i bildkonst i grundskolor och gymnasier. Du kan även rikta in dig på undervisnings-, handlednings-, expert- och utvecklingsuppgifter inom visuell framställning på andra skolstadier eller inom kultur- och socialsektorn, till exempel i museers och andra konstinstitutioners tjänst. Utexaminerade magistrar har sysselsatt sig själva till exempel i egenskap av självständig producent och planerare av tjänster och material för utbildnings- och kultursektorn. Studerande som har avlagt magisterexamen kan söka till forskarutbildning och rikta in sig på en forskarkarriär.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Bildkonstlärare, lektor i bildkonst, planerare, utbildare, museilektor

Internationalisering

En del av de valbara kurserna på magisternivå ges i samarbete med de internationella magisterprogrammen vid Institutionen för konst samt internationella partneruniversitet. Den lärarbehörighet som magisterexamen ger gäller endast inom det finländska skolsystemet.

Antagningsförfarande

Ansökan till magisterprogrammet inom bildkonstpedagogik ska riktas till magisterurvalet på det konstnärliga området. Antagningen sker genom ett urvalsprov i två skeden.  I urvalsprovets andra skede ingår ett urvalsprov som räcker en dag vars syfte är att bedöma sökandens bildmässiga tänkande och lämplighet för branschen. Urvalsprovet innehåller bl.a. en intervju och förutsätter att sökanden deltar personligen.

Vid antagningen betonas visuellt tänkande, samarbetsfärdigheter samt motivation och lämplighet för branschen. Sökande förutsätts ha flytande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eller finska.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 14.11.2017.