Bildkonstpedagogik

Examen:

Konstkandidatexamen.
Mer information.

ECTS:

180 studiepoäng (ECTS)

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Varaktighet:

3 år, heltidsstudier

Behörighet:

Studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen på andra stadiet.
Mer information.

Undervisningsspråk:

finska (svenska)
Mer information.

Högskola/or:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Avdelning/ar:

Institutionen för konst

Ansökningstid:

2018-03-14 - 2018-03-28

Resultaten publiceras:

2018-06-28

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
kuvis_kuva_sv.png

Utbildningsprogrammet i bildkonstpedagogik fördjupar studeranden på ett utmärkt sätt i konstpedagogiskt och konstnärligt tänkande samt i den visuella kulturens och samtidskonstens fenomen och olika arbetssätt i relation till förändringar i samhället och miljön, och hur det går att inverka på dessa. Magisterexamen i detta utbildningsprogram ger dig behörighet att verka som bildkonstlärare inom olika skolformer, men även färdigheter för undervisnings-, handlednings-, planerings- och expert-uppgifter inom visuell framställning bland annat när det gäller utbildning, kultur och socialt arbete eller i egenskap av självständig producent och planerare av tjänster och material för denna sektor.

Mål för utbildningen

Lärandemål för kandidatexamen i bildkonstpedagogik

I studierna blir de studerande insatta i visuella, audiovisuella och multisensoriska  uttrycksformer (som involverar flera sinnen) och i handledning i dem. Kandidatexamen ger studeranden grundläggande konstnärliga och pedagogiska kunskaper och färdigheter samt grundförutsättningar att bedriva forskning Studeranden lär sig betrakta företeelser såväl inom bildkonsten som inom annan visuell kultur ur ett pedagogiskt perspektiv samt blir insatta i att planera, genomföra och bedöma den bildkonstpedagogiska verksamheten inom olika lärmiljöer.

Kandidatexamen i huvudämnet bildkonstpedagogik (180 sp) ger inte lärarbehörighet.   Studerande som har avlagt kandidatexamen kan fortsätta direkt till studier i bildkonstpedagogik på magisternivå (120 sp), som tillsammans med kandidatexamen ger bred lärarbehörighet i bildkonst för grundskolor och gymnasier samt färdigheter att arbeta i andra utbildningsmiljöer med undervisnings-, handlednings- och expertuppgifter inom visuell framställning.

Lärandemål för magisterstudierna i bildkonstpedagogik

Studierna på magisternivå fördjupar studerandens konstpedagogiska och konstnärliga tänkande samt kännedom om och förståelse för den visuella kulturens och samtidskonstens fenomen och olika arbetssätt i relation till förändringar i samhället och livsmiljön, och hur det går att inverka på dessa. 

Utbildningsprogrammet i bildkonstpedagogik utbildar bildkonstlärare med en mångsidig visuell, konstnärlig och pedagogisk kunskap och kompetens samt goda samarbetsfärdigheter och förmåga till kritiskt tänkande. Bildkonstlärare kan arbeta som handledare i elev- och studerandegrupper samt i olika grupper och samfund som sakkunnig inom det egna ämnesområdet, även i internationella sammanhang och med medvetenhet om en hållbar livsstil. De har de färdigheter som behövs för att utveckla pedagogiska metoder och lärmiljöer och till aktivt samhällsengagemang. De förstår dynamiken i konstnärliga lärandeprocesser och ser att kulturell mångfald samt sociala och kulturella faktorer knyter an till konstnärlig verksamhet. Studeranden kan granska sin verksamhet ur olika teoretiska och filosofiska perspektiv samt i sitt arbete dra nytta av teknologin i utveckling och de möjligheter som finns i olika lärandemiljöer. I sina studier uppnår studeranden även förmågan att delta i vetenskapsgrenens pedagogiska och vetenskapliga internationella debatt och söka sig till fortsatta studier inom området.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Huvudämnet i bildkonstpedagogik är på finska (svenska). För svenskspråkiga studerande ordnas de pedagogiska studierna för lärare i samråd med Åbo Akademi.

Information om undervisningsspråken vid Aalto-universitetet.

Utbildningens innehåll

Kandidatexamen inom bildkonstpedagogik

Studeranden på kandidatnivå sätter sig in i de grundläggande kunskaperna och väsentliga begreppen inom visuella framställning, bildkonst och konstpedagogik. Under studierna sker en kritisk granskning av företeelser inom såväl samtidskonst, konsthistoria som annan visuell kultur samt företeelsers pedagogiska och samhälleliga betydelser. Vidare får studeranden kännedom om olika konstpedagogiska traditioner och den människosyn samt de konst- och lärandebegrepp som knyter an till dem. Via gemensamma studier och huvudämnesstudier får studeranden mångsidiga grundkunskaper i visuell framställning, blir insatt i praxis mellan olika konstarter och beaktar aspekter för en hållbar livsstil i pedagogisk och konstnärlig verksamhet. Genom auskultation, ämnesdidaktiska studier och studieprojekt lär sig studeranden självständigt planera, genomföra och bedöma konstpedagogisk verksamhet i skolor, på museer och i andra miljöer samt handleda olika elevgrupper. Studeranden får kännedom om centrala teoretiska perspektiv och forskningsmetoder inom området samt grundläggande färdigheter att bedriva forskning och informationssökning som tillämpas i lärdomsprovet för kandidatexamen.  Studier på kandidatnivå lägger fokus på mångsidiga samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt förmågan att planera och reflektera över den egna lärandeprocessen.  I undervisningen används digitala lärandemiljöer på ett mångsidigt sätt.

Studierna som leder till en kandidatexamen består av gemensamma kurser (40 sp), huvudämnesstudier i bildkonstpedagogik (75–85 sp), pedagogik för lärare (25 sp), biämnesstudier (15–25 sp) och valbara kurser (15 sp).  Studeranden har, beroende på den individuella studieplanen, möjlighet att söka till ett annat universitet för biämnesstudier i ett annat ämne eller för att avlägga 60 sp som ger lärarbehörighet. I kandidatexamen ingår ett lärdomsprov som består av 10 sp.

Magisterexamen inom bildkonstpedagogik

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik tar sig an visuell kultur, konst och visualitet ur ett pedagogiskt perspektiv Undervisningen som bygger på aktuella forskningsrön kombinerar typiskt flervetenskapliga perspektiv till konstnärlig, pedagogisk och empirisk kunskap.

Studerandena blir insatta i konstnärliga, visuella, audiovisuella och multisensoriska uttrycksformer som involverar flera sinnen och kan begreppsliggöra och på ett begripligt sätt berätta för andra om utgångspunkterna och målen för sitt konstnärliga arbete. De kan observera, tolka och bedöma innebörden i visuella presentationer, miljöer och fenomen samt förstår hur kulturbundna tolkningarna är.  Studerandena blir medvetna om principerna för en socialt, kulturellt och ekologiskt hållbar livsstil i sitt pedagogiska arbete.

De utvecklar färdigheter att arbeta som ämneslärare i bildkonst och vara medlemmar i skolgemenskapen. Studerandena lär sig planera, genomföra och bedöma den konstpedagogiska verksamheten i skolor och andra lärmiljöer. De förstår olika pedagogiska dimensioner när det gäller samtidskonstens företeelser och känner till konstfältet samt utgångspunkterna och metoderna för den pedagogiska verksamheten vid konstinstitutioner. Vidare blir studerandena insatta i olika konstpedagogiska traditioner och den människosyn samt de konst- och lärandebegrepp som knyter an till dem Studerandena bekantar sig med dynamiken bakom konstens välgörande effekt samt har förståelse för särdrag och behov när det gäller lärande hos olika kulturella och sociala grupper.

De granskar den konstpedagogiska verksamheten ur olika teoretiska, filosofiska och vetenskapliga perspektiv. Studerandena blir insatta i den aktuella internationella debatten om visuell kulturpedagogik. För att utveckla sitt konstpedagogiska tänkande använder de olika filosofiska, teoretiska och tvärvetenskapliga synvinklar samt för konstbranschen typiska metoder när det gäller att strukturera kunskapen.

Studerandena lär sig mångsidiga samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt att skriva och presentera vetenskapliga texter.  Dessutom lär de sig planera och reflektera över det egna lärandet samt använda sig av olika lärandeformer och miljöer i sina studier.

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik består av fördjupade studier i bildkonstpedagogik (85 sp) och pedagogik för lärare (35 sp). En del av de fördjupade studierna som ingår i magisterexamen kan ges i samarbete med engelskspråkiga magisterprogram vid Institutionen för konst. I magisterstudierna kan studeranden välja sådana fördjupade studier som stöder den valda inriktningen. I magisterexamen ingår ett lärdomsprov på 30 sp som består av en skriftlig studie.

Huvudämnesstudierna i bildkonstpedagogik genomförs i samarbete med andra finländska och utländska universitet, skolor, konstinstitutioner och andra samhällsaktörer. De pedagogiska studierna för lärare som ingår i kandidat- och magisterexamen består av allmänpedagogiska och ämnesdidaktiska kurser samt auskultationsperioder på olika skolstadier och arrangeras i samarbete med Tammerfors universitet och Konstuniversitetet. För svenskspråkiga studerande ordnas de pedagogiska studierna för lärare i samverkan med Åbo Akademi. Tidigare avlagda pedagogiska studier för lärare kan tillgodoräknas i examen.

Magisterexamen, som ger behörighet som bildkonstlärare, tillsammans med kandidatexamen som utgör grunden för magisterexamen, kan avläggas på fem år. Sökande med en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå och undervisningserfarenhet kan ansöka om att avlägga magisterexamen via en separat antagning till den examensinriktade fortbildningen inom magisterprogrammet i konst.

Tilläggsinformation om innehållet i studierna hittar du i studieguiden 2017–2018 (på finska).

Karriärmöjligheter

Magisterexamen i huvudämnet bildkonstpedagogik ger en bred lärarbehörighet samt behörighet att verka som ämneslärare i bildkonst i grundskolor och gymnasier. Du kan även rikta in dig på undervisnings-, handlednings-, expert- och utvecklingsuppgifter inom visuell framställning på andra skolstadier eller inom kultur- och socialsektorn, till exempel i museers och andra konstinstitutioners tjänst.   Utexaminerade magistrar har sysselsatt sig själva till exempel i egenskap av självständig producent och planerare av tjänster och material för utbildnings- och kultursektorn.  Studerande som har avlagt magisterexamen kan söka till forskarutbildning och rikta in sig på en forskarkarriär.  

Lärarbehörigheten har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (A986/1998, A865/2005) och om utbildningen som ger lärarbehörighet har fastställts i förordningen om universitetsexamina (A794/2004).

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Bildkonstlärare, lektor i bildkonst, planerare, utbildare, museilektor

Internationalisering

Internationella utbytesstudier och studieprojekt som genomförts under arbetspraktik utomlands kan inkluderas i kandidatprogrammets ämnesstudier. En del av de valbara kurserna på magisternivå ges i samarbete med de internationella magisterprogrammen vid Institutionen för konst samt internationella partneruniversitet.  Den lärarbehörighet som magisterexamen ger gäller endast inom det finländska skolsystemet.

Antagningsförfarande

Ansökan till huvudämnet bildkonstpedagogik inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur ska riktas till kandidaturvalet inom utbildningsområdet för konst. Antagningen sker genom ett urvalsprov i tre skeden.  Vid antagningen betonas visuellt tänkande, samarbetsfärdigheter samt motivation och lämplighet för branschen. Sökande förutsätts ha flytande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eller finska.

helsingforsalliansen_2015.jpg

Sidansvarig: | Senast ändrad: 20.12.2017.