Bioinformationsteknologi

Examen:

Teknologie kandidatexamen.
Mer information.

ECTS:

180 studiepoäng (ECTS)

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Varaktighet:

3 år, heltidsstudier

Behörighet:

Studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen på andra stadiet.

Undervisningsspråk:

finska (svenska)
Mer information.

Högskola/or:

Högskolan för elektroteknik
Högskolan för kemiteknik
Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningstid:

2018-03-14 - 2018-03-28

Resultaten publiceras:

2018-06-28

Ytterligare information:

Som antagen till att avlägga teknologie kandidatexamen (TkK) får den studerande studierätt att avlägga också diplomingenjörsexamen (DI). Man avlägger först teknologie kandidatexamen och sedan avlägger man diplomingenjörsexamen.

Studieguiden 2017-2018 för kandidatprogrammet i elektroteknik (på finska)

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Ratkaistaan terveysongelmia tekniikan avulla

Inom bioinformationsteknologi använder man sig av ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik för att lösa problem inom bio-och hälsovårdsbranschen. Växelverkan mellan flera traditionella ingenjörsområden gör studierna tvärvetenskapliga och garanterar ett brett tillämpningsområde.

Från tvärvetenskapligt kunnande till tekniska lösningar i vardagen

Inom studierna i bioinformationsteknologi förenas det starka tekniska kunnandet med grunderna från bio- och hälsovårdsbranschen. I de kraftigt vetenskaps- och forskningsbetonade studierna förenas intresset för människan och viljan att utveckla nya metoder.

Inom studierna i bioinformationsteknologi får man speciellt kännedom om mekanismerna bakom de levande vävnaderna. Man undersöker hur man från biomolekyler, celler, vävnader, organ och hela den mänskliga kroppen kan få information och hur den informationen kan förmedlas vidare till kunskap och produkter, till exempel till nya metoder för dosering av mediciner, reservdelar för människan, mätmetoder för processerna i hjärnan eller en ny apparat för behandling av cancer.

Bekanta_dig_med_oss.jpg

Programmets innehåll

Programmet är gemensamt för tre högskolor vid Aalto (Teknikvetenskaper, Elektroteknik och Kemiteknik) och är en kombination av fackområdena i dessa högskolor. Teknologie kandidatexamen ger dig en stark matematisk-naturvetenskaplig kompetensgrund. Speciellt för huvudämnesstudierna i bioinformationsteknologi är tvärvetenskaplighet: matematik, elektronik, människans fysiologi och grunderna i kemiska reaktioner ingår i studierna parallellt med programmering och fysik.

Studierna består av föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar, tentamina och självständiga övningsarbeten samt övningsarbeten i grupp. Under studiernas gång lär man sig dessutom, utöver de behövliga kunskaperna, sådant som behövs i arbetslivet, såsom interaktions- och presentationsfärdigheter, problemlösning och slutledning samt projektarbete.

Efter teknologie kandidatexamen

Du får en stark grundkompetens i naturvetenskaper, programmering och biovetenskaper under kandidatexamen. Efter att du har avlagt huvudämnet bioinformationsteknologi kan du fortsätta dina studier i magisterprogrammet Life Science Technologies. Du kan bl.a. inrikta dig på biologisk kemi, bioinformatik, biomaterial, biofysik, medicinsk avbildning, bioelektronik eller neurokognitiv databehandling. Om du vill kan du efter kandidatexamen fortsätta även inom många andra magisterprogram vid Aalto-universitetet, allt efter intresse.

Studiernas struktur

Den som antagits till ansökningsalternativet bioinformationsteknologi avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet i elektroteknik och har bioinformationsteknologi som huvudämne. I examen ingår för kandidatprogrammet gemensamma grundstudier, huvudämnesstudier, biämnesstudier samt fritt valbara studier.

Grundstudierna utgör grunden för ingenjörskunnnandet och skapar även grunden för huvudämnesstudierna inom det egna fackområdet.

 • matematik 27 sp
 • fysik 10 sp
 • programmering 10 sp
 • grunder i signalbehandling 5 sp
 • mättning av biologiska fenomen 8-10 sp
 • språk 5 sp
 • allmänbildande och tvärvetenskapliga studier 5 sp

Huvudämneskurserna utgör kärnan i dina studier:

 • datavetenskaper 10 sp
 • organisk och fysikalisk kemi 10 sp
 • kvant- och biofysik samt materialvetenskaper 15 sp
 • fysiologi och cell- och molekylbiologi 10 sp
 • elektroteknik och elektronik 5 sp
 • kandidatarbete och kandidatseminarium 10 sp

Bekanta dig med huvudämnesstudierna i bioinformationsteknologi (60 sp) i studieguiden (på finska).

Karriärmöjligheter

Bioinformationsteknologi är ett verkligt framtidsområde som blir starkare hela tiden. Typiskt för branschen är att nya innovationer och nya företag som baserar sig på innovationer skapas hela tiden. Hälsoteknologi är Finlands största område inom toppteknologin och även en av de få industrigrenar som har vuxit trots konjunkturerna.

Efter utexamineringen arbetar diplomingenjörerna bl.a. inom företag i branschen för hälso- och välfärdsteknologi som produktutvecklare, sakkunniga och projektchefer. Många avancerar till olika slags ledningsuppgifter under sin karriär. Kompetensutveckling är en väsentlig del av sakkunskapen inom bioinformationsteknologin och en del av de utexaminerade fortsätter sina studier fram till doktorsexamen.

Kontaktuppgifter

Ifall du har frågor gällande ansökan till programmet och ansökningshandlingarna kan du skicka dem per e-post till Ansökningsservice (ansokningsservice [at] aalto [dot] fi). Information om antagningen hittar du på det tekniska utbildningsområdets ansökningssidor.

För information om innehållet i studierna i bioinformationsteknoloi kan du ta kontakt med den ansvariga planeraren för programmet Riikka Leikola, riikka.leikola (at) aalto.fi, 050 512 2596

Sidansvarig: | Senast ändrad: 20.12.2017.