Magisterprogrammet i arkitektur

Examen:

Arkitektexamen.
Mer information.

ECTS:

120 studiepoäng (ECTS)

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Varaktighet:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen eller motsvarande studier.
Mer information.

Terminsavgift:

Ja, för studeranden från länder utanför EU.

Undervisningsspråk:

finska (svenska) eller engelska
Mer information.

Högskola/or:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstid:

2017-12-15 - 2018-01-24

dry0142-002.jpg

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning. En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Mål för utbildningen

Lärandemålen följer föreskrifterna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7.9.2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer till den del de gäller utövande av arkitektyrket (kvalifikationsdirektivet).  En arkitektexamen som överensstämmer med EU-direktivet svarar på förväntningarna från byggbranschen och möjliggör en karriär även utomlands.

Syftet med programmet är att i enlighet med direktivet säkerställa att studerande, efter att ha avlagt arkitektexamen har:

 • förmåga att utforma arkitektoniska projekt som uppfyller estetiska, funktionella och tekniska krav,
 • tillräcklig kunskap om arkitekturens historia och teori och besläktade konstarter, teknik och samhällsvetenskaper,
 • kunskap om konstens inflytande på kvaliteten på arkitektonisk formgivning,
 • tillräcklig kunskap om stadsplanering och de färdigheter som krävs för planeringsprocessen,
 • insikter i förhållandet mellan människor och byggnader och mellan byggnader och deras omgivning, och insikter i behovet av att anpassa byggnaderna och ytorna mellan dem efter mänskliga behov och ge dem rätta proportioner, insikter i arkitektyrket och arkitektens roll i samhället, i synnerhet vid utarbetandet av projektunderlag, vid programmeringen av projekt,
 • insikter i utrednings- och förberedelsemetoderna för underlagen i ett konstruktionsprojekt,
 • förtrogenhet med de strukturella och byggnadstekniska problem som är förbundna med byggnadskonstruktion,
 • tillräcklig kunskap om fysiska problem och teknik och byggnaders funktion, så att dessa inomhus blir bekväma och ger skydd mot olika väderförhållanden, inom ramen för hållbar utveckling.
 • tillräckliga färdigheter i byggnadsutformning som behövs för att uppfylla de boendes krav inom ramen för begränsningar på grund av kostnadsfaktorer och byggnormer,
 • tillräcklig kunskap om de industribranscher, organisationer, bestämmelser och tillvägagångssätt som behövs vid realiserandet av byggplaner och vid anpassningen av projekt till helhetsplaneringen.

Utbildningen har vidare som mål att stärka studerandens kunnande i koordinationsuppdrag med anknytning till planering, vilket gör det möjligt att arbeta som huvudplanerare vid kvalificerade byggprojekt.

Förmåga att gestalta det växande och allt mera internationella uppgiftsfältet för yrket samt förmåga att kommunicera inom olika kulturer ingår i de allmänna kompetensmålen i examen.  På detta sätt utvecklas studerandens arbetslivsfärdigheter och karriärplanering, oberoende av om målet är arbe,te i den privata eller offentliga sektorn eller som privatföretagare.

Det akademiska målet för utbildningen är att den som avlagt examen:

 • känner till den akademiska diskussionen och den centrala litteraturen inom sitt område
 • kan kritiskt och sakkunnigt skriva akademisk text
 • har kunskap om de centrala forskningsmetoderna och kan tillämpa dem,
 • har förmåga att argumentera vetenskapligt

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i arkitektur är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Information om undervisningsspråken vid Aalto-universitetet.

Utbildningens innehåll

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning.  En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En aktuell utbildning utvecklar ett vetenskapligt och konstnärligt tänkande för byggandet av en socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Det centrala innehållet i utbildningen i magisterskedet bygger på, utvecklar och fördjupar de färdigheter som nåtts under kandidatskedet. Bland ämnesområdena finns arkitekturens historia och teori, byggnadsplanering och finsk byggnadskonst samt samhälls- och stadsplanering. Undervisningen på kurser och i studior får ytterligare effekt genom branschövergripande samarbete och nya undervisningsmetoder. Det är fortsättningsvis viktigt att lära sig genom att göra och utföra själv, exempelvis genom simulering av ”riktiga” planeringsarbeten.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2017-2018 (på engelska).

Karriärmöjligheter

Arkitektur är ett både tekniskt och konstnärligt område. Undervisningen i arkitektur förmedlar en kombination av teoretiska professionella kunskaper och förmågan till konstnärlig gestaltning.  En arkitekt ska kunna betrakta problem från synnerligen många synvinklar, vilket är en av orsakerna till att arkitektexamen omfattar ett så brett spektrum. En arkitektexamen som överensstämmer med EU-direktivet svarar på förväntningarna från byggbranschen och möjliggör en karriär även utomlands.

Arkitektens uppgifter

 • projektplanering
 • omvandlingen av konstruktionsritningar till byggnader
 • byggherreverksamhet, fastighetsutveckling
 • planering/planläggning av regionala helheter
 • museiverksamhet
 • byggnadshistoriska inventeringar och utredningar
 • uppgifter inom förvaltning, undervisning, ledning och forskning; sakkunniguppgifter
 • möbeldesign, inredning, formgivning, planering av utställningar
 • arkitekturgrafik, IT, multimedia

Titlar och uppgiftsbeteckningar

En stor del av arkitekterna arbetar med nybyggnads- och restaureringsprojekt som projektarkitekter i företag eller som företagare på arkitektkontor som de själva äger. Den offentliga sektorn är en annan betydande sysselsättare; bland titlarna kan nämnas planeringsarkitekt, planläggningsarkitekt, tillståndsarkitekt, kulturmiljöchef, museidirektör och stadsarkitekt. Arkitekter arbetar som akademiska forskare eller lärare, t.ex. som professorer eller lektorer. Arkitekter kan exempelvis arbeta som projekt- och byggledare i fastighetsbranschen, projektplanerare eller ledande sakkunniga; överinspektörer eller specialsakkunniga inom miljöområdet, eller som utställningsarkitekter och kuratorer inom konstbranschen. Arbetsfältet för arkitekter utvidgas ständigt i dag, från de traditionella planerings- och utformningsuppgifterna till andra områden som kräver helhetssyn och kreativ problemlösningsförmåga.

Internationalisering

Studierna ger möjlighet till internationella utbytesstudier eller internationella tävlingar för studerande samt studieresor. Den praktik som eventuellt ingår i examen kan genomföras utomlands. Dessutom är det möjligt att arbeta utomlands på fältet. En del av institutionens personal har utländsk bakgrund. Institutionen har ofta föreläsare och gäster från utländska arkitektskolor. I samråd med andra universitet genomförs internationella forsknings- och undervisningsprojekt.

Institutionen för arkitektur har ett stort antal internationella examens- och utbytesstuderande. Undervisningen ges delvis på engelska, i synnerhet på magisternivå, och då deltar såväl nationella som internationella studerande på samma kurser. EASA är takorganisationen för de studerande. Medverkan i internationella evenemang för studerande går via EASA. Studentutbyten ordnas även mellan gillena.

Antagningsförfarande

Ansökan till magisterprogrammet i arkitektur ska riktas till det tekniska utbildningsområdet/magisterurvalet.   Antagningen till magisterprogrammet som leder till en högre högskoleexamen sker huvudsakligen på basis av tidigare fullgjorda studier och genomförs i form av s.k. betygsantagning utan inträdesprov.

Urvalskriterier för magisterskedet är en lämplig tidigare examen inom arkitekturens område, omfattningen av relevanta studier, tidigare studieframgång, motivation och engagemang på basis av motivationsbrevet samt nivån på ansökan i sin helhet. En portfolio som består av sökandens övnings- och eventuellt andra arbeten är obligatorisk och en viktig bilaga till ansökan. Portfolion ska på bred bas presentera sökandens förmåga till arkitektonisk utformning och konstnärliga kreativitet. Den största vikten läggs vid plan- och konstruktionsritningar och det övriga bildmaterialet.

Bedömningskriterier

 1. Lämplig tidigare examen, m.a.o. kandidat- eller annan lämplig examen inom området för arkitektur
 2. Mängden av lämpliga studier
 3. Tidigare studieframgång
 4. Ansökans nivå som helhet
 5. Motivation och vilja att binda sig, på basis av motivationsbrevet

En portfolio innehållande sökandens egna övningsarbeten eller eventuella andra egna arbeten är obligatorisk. Portfolion skall vidsträckt sammanfatta sökandens planeringskunnighet och konstnärliga kreativitet. Bedömningens huvudtyngdpunkt ligger på planeringsskisserna och annat bildmaterial. Portfolion bör vara i pappersform och lätt att hantera, maximi storlek A3.

Kompletterande studier

De som har blivit antagna kan tilldelas kompletterande studier vid antagningen (max. 20 studiepoäng). Både antalet och kvaliteten på de kompletterande studierna beror på den sökandes tidigare examen. De kompletterande studierna fastslås senast i början av studierna skilt för varje studerande.

 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 20.12.2017.