Fristående-, Utbytes-, och JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Fristående studier

Med fristående studier menar man studier som inte leder till examen. Dessa studier kan användas till att komplettera en tidigare avlagd examen eller öka yrkeskompetensen. Fristående studeranden kan avlägga både enskilda kurser och mera omfattande studiehelheter i Aalto-universitetet.

Studierna är avgiftsbelagda för studeranden: 15 euro/studiepoäng.

Sök till fristående studerande: blankett

Intagning av fristående studeranden varierar högskolevis i Aalto-universitetet. Om du är intresserad av att söka till fristående studerande, kolla principerna för upptag nedan och red ut utbildningserbjudandet från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/etusivu.html

Bekanta dig också med öppna universitetets erbjudande: http://avoin.aalto.fi/fi/

Högskolan för ingenjörvetenskaper

Publiceras snart.

Handelshögskolan

Till Handelshögskolans kandidat- och magisterutbildningar tar man inte fristående studeranden. Kolla Aalto-universitetets Öppna universitetets kursutbud om du är intresserad av att studera ekonomi. Om du har frågor gällande fristående studier kontakta opinnot-biz [at] aalto [dot] fi

Högskolan för kemiteknik

Till Aalto CHEM kan man söka som fristående studerande ifall förkunskaperna räcker och det finns plats på kurser. Till kurser som är avgränsade endast för studeranden inom Högskolan för kemiteknik eller ett visst huvudämne, beviljas inte rätt att erlägga fristående studier. Tilläggsinformation och skickandet av asnökningen samt dess möjliga bilagor: studies-chem [at] aalto [dot] fi. Ansökningen måste levereras senast 3 veckor före kursens början.

Högskolan för teknikvetenskaper

Högskolan för teknikvetenskaper kan avslå ansökningen ifall den sökande inte har nödvändiga förkunskaper, institutionen har inte resurser att ta emot fristående studeranden på kurser eller om kursens innehåll är menat för huvudämnesstuderanden. Ansökningar kan lämnas in kontinuerligt men helst i god tid före kursens början. Ansökningarna lämnas in till högskolan för teknikvetenskapernas lärandetjänster, PL 15400, 00076 Aalto. Tilläggsinformation fås av sari.salmisuo [at] aalto [dot] fi, tel. 050 408 4540.

Högskolan för elektroteknik

Du kan ansöka om fristående studier inom Högskolan för elektroteknik ifall du har tillräckliga förkunskaper och det finns rum på kurserna. Ansökningarna och frågor angående fristående studier skickas till studies-elec [at] aalto [dot] fi (studies-elec@aalto.fi).

Högskolan för konst, design och arkitektur

Till Aalto ARTS kan man söka som fristående studerande ifall förkunskaperna räcker och det finns plats på kurser. Institutionen för arkitektur tar inte emot fristående studeranden. Före ifyllning av ansökan granska av utbildningsprogrammet som erbjuder kursen i frågan dina möjligheter att söka till den samt möjliga bilagor till ansökan (t.ex. provportfolio). Tilläggsinformation och och levererande av asnökan: opinnot-biz [at] aalto [dot] fi (opiskelu-arts@aalto.fi). Ansökningen måste levereras senast 3 veckor före kursens början.

Ytterligare information om fristående studier

Utbytesstudier

Till vår glädje väljer cirka 800 internationella utbytesstuderande årligen att studera vid Aalto-universitetet. Aalto-universitetet är ett internationellt erkänt, mångsidigt forskningsuniversitet. Internationalitet utgör kärnan i Aalto-universitetets verksamhet: målsättningen är en mångkulturell akademisk gemenskap där internationell rörlighet är en självklarhet.

Ett globalt Aalto – Go Global

Som studerande vid Aalto-universitetet har du med stor sannolikhet en internationell framtid att se fram emot. Därför är det viktigt att du har möjlighet att vänja dig vid en internationell miljö redan under studietiden. Du kan studera och åka på praktik utomlands, delta i utbildning på främmande språk på ditt eget universitet eller aktivt delta i mångkulturella grupper och projekt. På detta sätt kan du utveckla kunskap och kompetens som du med säkerhet kommer att behöva när du beger dig ut i arbetslivet.

Genom internationella erfarenheter utvecklar du både dina personliga och yrkesmässiga kunskaper. Du lär dig att använda främmande språk och lär känna andra kulturer. Du får erfarenhet av att arbeta i mångkulturella grupper, vilket är en viktig egenskap med tanke på din framtida karriär. Du lär dig olika sätt att studera, arbeta, tänka och leva. Utomlands skapar du dessutom nya kompisrelationer och får nya kontakter som berikar ditt liv.

Universitetet skapar förutsättningar för att utbytesstudierna ska vara så smidiga som möjligt. Skolorna upprätthåller och ingår avtal om utbyte med universitet inom det egna forskningsområdet. Du får hjälp och råd vid valet av resemål. Utbytet understöds också genom stipendium för utbytesstudier.

Mer information finns ochså på högskolornas gemensamma Facebook-sida Aalto University students go abroad

Utbytesstudier vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetet är ett av de mest internationella universiteten i Finland. Hos oss studerar 2 700 internationella studerande från över hundra olika länder. Målsättningen är en genuint mångkulturell akademisk gemenskap. Om du vill bli utbytesstudent vid Aalto-universitetet lönar det sig att först utreda ansökningsprocessen på ditt eget universitet.

JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet (hemuniversitet) att ansöka om tillfällig rätt att avlägga studier vid ett annat finländskt universitet (måluniversitet).

En studerande kan söka studierätt för en enstaka kurs eller till en större helhet (t.ex. en biämneshelhet). Avtalet omfattar både grund- och forskarstuderande.

För att en studerande ska kunna ansöka om flexibel studierätt vid måluniversitetet ska ansökan först godkännas av hemuniversitetet. När hemuniversitetet godkänner ansökan förbinder det sig samtidigt att betala en i JOO-avtalet fastslagen ersättning för studierätterna och de avlagda studierna till måluniversitetet. För den studerande är JOO-studierna avgiftsfria.

Språk- och kommunikationsstudier

Språkcentret är en för hela universitetet gemensam serviceenhet som ordnar språk- och kommunikationsundervisning för studerande och personal. Språkcentrets mål är att ge alla universitetets studerande sådana praktiska språkkunskaper och kommunikativa färdigheter som ger en stadig grund för framgång i både studier och arbetsliv.

Ytterligare information om språk- och kommunikationsstudier (into.aalto.fi)

Sidansvarig: | Senast ändrad: 18.12.2017.