Ansökning till utbildningar som leder till konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Ansökningen till kandidatprogrammen inom utbildningsområdet för konst vid Aalto-universitetet sker via högskolornas gemensamma ansökning. Utbildningen leder till konstkandidatexamen. Ansökningen till kandidatprogrammen organiseras en gång per år.

Tidtabell för urvalet

Aalto-universitetet ansökan till kandidatsutbildningarna ordnas årligen på våren.

Tidtabell för urvalet 2018

28.2.2018

Förhandsuppgifterna publiceras

14.3.2018 kl. 8.00

Den gemensamma ansökningstiden börjar

28.3.2018 kl. 15.00

Den gemensamma ansökningstiden slutar
Deadline för att lämna in förhandsuppgifter

15.5.2018

Resultaten från den första urvalsdelen publiceras senast

24.5.-1.6.2018

Urvalsproven för utbildningsområdet inom konst. Obs. Aalto universitetets högskola för konst, design och arkitektur har gjort ändringar i dagarna för urvalsproven, samt i urvalsprovens skeden. Se de programspecifika dagarna för urvalsproven och indelningen i skeden från Studieinfo. (infon uppdaterad 6.2.2018)

28.6.2018

Den gemensamma ansökningsens resultat publiceras senast

10.7.2018 kl. 15.00

Sista dag att ta emot den högst prioriterade studieplats vart man blivit antagen i den gemensamma ansökningen

31.7.2018 kl. 15.00

De på reservplatser i den gemensamma ansökningen godkänns senast

                    

Vem kan söka

Ansökningsgrund

Personer som har avlagt någon av följande examina har behörighet att ansöka till ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto-universitetet:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureateexamen (IB)
 • Europeisk studentexamen/European Baccalaureate (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • utländsk utbildning, som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier

En sökande kan vara behörig att ansöka också utan en av ovannämnda examina, om de bevisligen har grundkunskaper och färdigheter som motsvarar ovannämnda examina genom övriga studier och/eller arbetserfarenhet:

 • Grundkunskaper och färdigheter som i övrigt motsvarar de ovannämnda studierna
  • Obs. Du kan inte ansöka på denna grund, om du har avlagt en examen som ger behörighet till studier på kandidatnivå.
  • Till ansökan bifogas kopior av betyg och intyg över utbildning, arbete, kurser och hobbyn som den sökande anser vara av betydelse för urvalet och som visar att den sökande har kunskaper och färdigheter som motsvarar de ovannämnda studierna. Ansökningsservicen och ansökningsalternativets urvalsgrupp fattar gemensamt beslut om behörighet att ansöka för de som ansöker på denna grund.

På Studieinfo-tjänstens ansökningsblankett måste du ange alla examina som du har avlagt. Om du har avlagt en finländsk studentexamen, är den automatiskt din ansökningsgrund för kandidaturvalet inom Aalto-universitetets konstnärliga utbildningsområde. Ansökningsgrunden är  en administrativ fråga för att kontrollera behörighet till studier som leder till konstkandidat- och magisterexamen; ansökningsgrunden påverkar inte den akademiska bedömningen.

Vårens 2018 abiturienter ska ange den ännu inte avlagda examen på nätansökningsblanketten. Examen bör avläggas senast 2.6.2018, för att den ansökande skall kunna ansöka under våren 2018 (med undantag av IB- och EB-examen). Uppgifterna om vårens 2018 studentskrivningar fås direkt av studentexamensnämnden.

Begränsningar som gäller antagning som studerande

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten införs begränsningar som gäller antagning som studerande från början av 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci, socialt arbete och lärarutbildning. Det förutsätts att studerande som antas till dessa områden med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga kan genomföra praktiska uppgifter och praktik i anslutning till studierna. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om detta hinder kan undanröjas med rimliga åtgärder. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Kontrollera för varje ansökningsobjekt eventuella begränsningar som universiteten har fastställt för de olika områdena. Huvudämnet bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har inte ställt några preliminära krav på hälsotillståndet eller handlingsförmågan hos de som antags om studerande. Närmare upplysningar fås också från ansökningsservicen och studiebyråerna vid universiteten.

Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan.

Narkotikatestning av studerande och straffregisterutdrag

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen. Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett straffregisterutdrag.  Endast studerande som i studierelaterad praktik eller andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp straffregisterutdraget. Utdraget ska visas upp innan praktiken eller uppgifterna påbörjas. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Ansökningsalternativ och nybörjarplatser

Nedan finns en tabell över ansökningsalternativen och maximiantal nybörjarplatser enligt huvudämne för kandidatprogrammen. Undervisningsspråket är finska (svenska) för alla ansökningsalternativ. Observera att antalet nämnda nybörjarplatser är maximum. Alla nybörjarplatser fylls inte nödvändigtvis. Ansökningsalternativen är huvudämnen från kandidatprogrammet i konst och design. Samma år kan man bara ansöka till ett huvudämne som leder till kandidatexamen vid Aalto universitetet inom utbildningsområdet för konst.

Kvot för förstagångssökande

Aalto-universitetet reserverar nybörjarplatser för dem som söker sin första studieplats vid en högskola (kvot för förstagångssökande) i de ansökningsalternativ som har fler än fem nybörjarplatser. I de övriga ansökningsalternativen tillämpas inte kvoten för förstagångssökande.

Du hör inte till kvoten för förstagångssökande:

 • om du har avlagt en högskoleexamen
 • om du tagit emot en studieplats för högskoleexamen 1.8.2014 eller senare

Ansökningsalternativ och nybörjarplatser 2018

Ansökningsmål

Nybörjarplatser

Kvot för förstagångssökande

Studieinfo

Bildkonstpedagogik

16

7

Skolningen i studieinfo »

Design

34

14

Skolningen i studieinfo »

Design för scenkonst

4

-

Skolningen i studieinfo »

Dokumentärfilm

2

-

Skolningen i studieinfo »

Filmregi

2

-

Skolningen i studieinfo »

Filmning

2

-

Skolningen i studieinfo »

Filmljudinspelning och -ljudplanering

2

-

Skolningen i studieinfo »

Film- och tv-scenografi

3

-

Skolningen i studieinfo »

Film- och tv-produktion

4

-

Skolningen i studieinfo »

Filmklippning

3

-

Skolningen i studieinfo »

Film- och tv-manusskript

2

-

Skolningen i studieinfo »

Inredningsarkitektur

14

6

Skolningen i studieinfo »

Kostymdesign

4

-

Skolningen i studieinfo »

Mode

16

7

Skolningen i studieinfo »

Visuell kommunikation och design

15

6

Skolningen i studieinfo »

 

Hur ansöker jag?

Man ansöker till det konstnärliga utbildningsområdet vid Aalto-universitetet via högskolornas gemensamma ansökan. Ansökan görs via den riksomfattande Studieinfo-tjänsten (opintopolku.fi).

Studenturvalet till ansökningsalternativen på kandidatnivå sker med ett tvådelat urvalsprov. Mellan delarna sker gallring av de sökande.  Du kan endast ansöka till ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto universitetet. Ditt val är bindande och kan inte ändras efter att ansökningstiden tagit slut.

Den gemensamma ansökan

Urvalsprovets första del

I urvalsprovets första del bör den ansökande:

 • Fylla i och lämna in ansökningsblanketten på Studieinfo-tjänsten (opintopolku.fi).
 • Skicka in förhandsuppgifterna till Aalto-universitetets ansökningsservice innan ansökningstiden går ut.
 • Vid behov, skicka kopior av de betyg som fungerar som grund för ansökan till Aalto-universitetets ansökningsservice.

Urvalets andra del

På basis av förhandsuppgifterna kallas en del av de sökande till urvalsprovet.

Alla sökande som har fyllt i ansökningsblanketten och lämnat in förhandsuppgifterna meddelas via epost om de har blivit godkända eller underkända till urvalsprovet. I inbjudan finns även information om vilka tillbehör och material som behövs i urvalsprovet.

Obs. Aalto universitetets högskola för konst, design och arkitektur har gjort ändringar i dagarna för urvalsproven, samt i urvalsprovens skeden. Se de programspecifika dagarna för urvalsproven och indelningen i skeden från Studieinfo. (infon uppdaterad 6.2.2018)

Ifall den sökande behöver specialarrangemang under urvalsprovet, bör den sökande ansöka om dessa elektroniskt senast 13.4.2018 kl.15:00. Åt den sökande meddelas personligen om hen har möjligtvis blivit beviljad specialarrangemang.

Urvalsprovuppgifterna och bedömningen

Urvalsprovuppgifterna planeras så att de motsvarar grunderna för studerandeurvalet, det vill säga kreativt tänkande, visionäritet, utvecklingsduglighet, konstnärlig begåvning, motivation och. Avgörande faktorer vid studerandeurvalet är begåvningen och lämpligheten för branschen som uppvisas i urvalsprovet.

Urvalsprovövervakarna kontrollerar din identitet och delar ut urvalsprovuppgifterna. Urvalsprovuppgifterna innehåller en uppgiftsbeskrivning, anvisningar om utförandesättet och information om bedömningsgrunderna. Bedömningsgrunderna kan även vara gemensamma för alla uppgifter. Uppgifterna publiceras endast på finska och svenska, och det är inte möjligt att översätta eller tolka dem under urvalsprovet. De skriftliga uppgifterna kan besvaras antingen på finska eller på svenska. Du får använda ordbok om du vill.

Varje ansökningsalternativ har en bedömningsgrupp som bedömer urvalsprovuppgifterna. Uppgifterna i urvalsprovet bedöms på skalan 0–5. I slutet av urvalsprovet görs en helhetsbedömning på skalan 0-5. I helhetsbedömningen bedömer man den sökandes alla utförda urvalsprovsuppgifter samt intervjun som en helhet, alltså bedöms både prestationerna och personen. Helhetsbedömningen är inte ett medeltal av de poäng som givits i uppgifterna i urvalsprovet.

De sökande rangordnas utgående från de sammanlagda poängen från de poäng man fått från urvalsprovet, från helhetsbedömningen, samt från möjliga poäng man kan få från olika intyg. Maxpoängmängden kan variera på basis av att de olika ansökningsmålen kan ha olika mängd uppgifter. Vid jämna poängantal bestäms rangordningen av poängantalet från helhetsbedömningen. Om resultatet även efter detta är jämnt bestäms rangordningen på basis av urvalsprovens poäng. Om rangordningen fortfarande inte utifrån detta kan bestämmas, avgörs det på basis av den som har fått i urvalsprovets uppgifter fler gånger fått vitsorden 5, och 4 osv. Om i ett sådant här jämnresultatstillfälle sker att ena sökande är förstagångskvotsökande och andra ej, så prioriteras den förstagånssökande. Om resultatet fortfarande är jämnt, antas alla de som fått det lägsta godkända poängantalet.

Urvalsprovuppgifterna returneras inte till de sökande.

Betygspoäng för design och bildkonstpedagogik

Bara ansökningsalternativen för design och bildkonstpedagogik ger poäng för betyget. De andra ansökningsalternativen bedömer och poängsätter endast förhandsuppgifterna och urvalsprovuppgifterna.

Betygspoängen för programmet i design

Till ansökningsalternativet för design väljs 1/3 av sökanden endast på basis av uppgifterna, medan 2/3 väljs genom att beakta antalet poäng urvalsprovet samt genom att poängsätta vitsorden för studentbetygets obligatoriska ämnen enligt skalan 1–5. Om en sökande inte har studentbetyg poängsätts medeltalet för avgångsbetyget på andra stadiet enligt samma skala (1–5). Sökande som avlägger en IB-examen våren 2018 kan för poängsättningen lämna in sitt Candidate Predicted Grades -dokument innan urvalsprovets sista del. Poängsättningen görs efter urvalsprovets sista del. Om den sökande inte har levererat ett poängsättbart betyg innan poängen beräknas, kan den sökandes betygspoäng inte beaktas. De som utfört en finsk studentexamen år 1990 eller efter det behöver ej leverera sitt betyg, för att betygen fås rakt från registret.

Betygspoängen för programmet i bildkonstpedagogik

I ansökningsalternativet för bildkonstpedagogik kan sökande dessutom i delprov 3 få poäng för avlagt gymnasiediplom i bildkonst eller media samt för avgångsbetygets vitsord i modersmål.

Gymnasiediplom i bildkonst eller media med vitsordet 4 eller 5 ger ett (1) extra poäng.

Vitsordet i modersmål poängsätts enligt sökandes avgångsbetyg från andra stadiets utbildning. Om sökanden inte har ett avgångsbetyg eller om modersmålet på betyget har bedömts enligt skalan godkänd-underkänd, kan vitsordet i modersmål poängsättas på basis av ett tidigare avgångsbetyg eller motsvarande utländskt examensintyg.

Modersmålets vitsord poängsätts enligt följande:

 • Gymnasiets avgångsbetyg (bedöming på skalan 4–10) eller IB-linjens avgånsbetyg (bedömning på skalan 1–7): För bedömningsskalans högsta vitsord ett (1) poäng och för näst högsta vitsord ett halvt (0,5) poäng.
 • EB-linjens avgångsbetyg: för vitsordet 9–10 ett (1) poäng och för vitsordet 8 ett halvt (0,5) poäng
 • Reifeprüfung-linjens avgångsbetyg: 13–15 poäng ett (1) poäng och 10–12 poäng ett halvt (0,5) poäng
 • ifall övriga än de ovannämnda avgångsbetygens bedömningsskala är 1–3, ger det högsta vitsordet en (1) poäng och ifall bedömningsskalan är 1–5 ger högsta vitsordet en (1) poäng och följande vitsord en halv (0,5) poäng. Ifall bedömingsskalan för ett betyg är samma som någon av de ovannämnda, poängsätts vitsordet enligt samma bedömningsskala.

Sökande som avlägger IB-examen våren 2018 kan lämna in Candidate Predicted Grades -dokumentet för poängsättning.

Poängsättningen görs efter urvalsprovets sista del. Om sökande inte har lämnat in betygen innan poängen beräknas, kommer inte betygspoängen att beaktas.

Ansökan och bilagor som krävs

Ansökningsblanketten fylls i elektroniskt via Studieinfo.

Leverera de nödvändiga bilagorna genom att antingen:

 • Skicka bilagorna på epost till adressen ansokningsservice [at] aalto [dot] fi
 • Skicka bilagorna på posten till adressen  Aalto-universitetets Ansökningsservice, PB 11110, 00076 Aalto
 • Föra dem till adressen Otsvängen 1, rum Y198, Esbo

Betygskopior

Du behöver inte med undantag av vissa fall, skicka bilagor till universitetet.

Du bör skicka bilagor till Aalto-universitetets Ansökningsservice om din ansökningsgrund är någon av följande:

 • Finländsk studentexamen:
  • Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1989 eller tidigare, lämna in en kopia på studentbetyget och gymnasiets avgångsbetyg till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00
 • International Baccalaureateexamen (IB), Europeisk studentexamen/European Baccalaureate (EB) eller Reifeprüfung-examen (RP):
  • Om du har avlagt examen före våren 2018, leverera en kopia av examensintyg till Aalto-universitetes ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00
  • Om du avlägger IB-examen under ansökningsvåren, leverera en preliminär vitsordsanmälan eller predicted grades -utlåtanden till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00 och slutliga resultat/vitsordsuppgifter senast 13.7.2018 kl. 15.00
  • Om du under ansökningsvåren avlägger RP-examen ska du leverera information på RP-vitsorden till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00
 • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
  • Om du har avlagt examen före våren 2018, leverera en kopia av examensintyget senast 13.4.2018 kl. 15.00 till Aalto-universitetets ansökningsservice
  • Om du avlägger examen under ansökningsvåren ska du leverera en kopia på examensintyget till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 7.6.2018 kl. 15.00
 • Utländsk utbildning, som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier
  • Om du har avlagt examen före våren 2018, leverera en kopia av examensintyget med översättningar till finska, svenska eller engelska (ifall originaldokumenten inte är på finska, svenska eller engelska) senast 13.4.2018 kl. 15.00 till Aalto-universitetets ansökningsservice.
  • Om du avlägger examen under ansökningsvåren, lämna in kopior över senaste skol- och examensbetyg med översättningar till finska, svenska eller engelska (ifall originaldokumenten inte är på finska, svenska eller engelska) senast 13.4.2018 kl. 15.00 till Aalto-universitetets ansökningsservice och den slutliga examenbetyget senast 13.7.2018 kl. 15.00
 • Grundkunskaper och färdigheter som i övrigt motsvarar de ovannämnda studierna 
  • Till ansökan ska bifogas kopior av betyg och intyg över utbildning, arbete, kurser och hobbyn som den sökande anser vara av betydelse för urvalet och som visar att den sökande har kunskaper och färdigheter som motsvarar de ovan nämnda studierna. Uppgifterna bör skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00. Observera att ansökningsbehörighet bedöms på basen av de inlämnade intygen.

Universiteten får uppgifter om studentexamen från år 1990 och senare direkt från studentexamensnämndens register. De som blivit studenter 1990 eller senare behöver inte leverera kopior av studentexamensbetyget till universitet.

Alla bilagor bör finnas till hands på finska, svenska eller engelska. Om de ursprungliga examensintygen inte ges ut på finska, svenska eller engelska ska den sökande lämna in officiella översättningar. Som officiell översättning anses en översättning av instansen som beviljat examen eller en officiell översättning av en auktoriserad översättare. Endast översättningen räcker inte, utan även originalen måste bifogas till ansökan.

De som ansöker till ansökningsalternativet för bildkonstpedagogik eller design ska också leverera betyg för poängsättning senast 7.6.2018 kl.15.00. Sökande som avlägger en IB-examen våren 2018 kan lämna in dokumentet Predicted Grades för poängsättning senast före den sista delen i urvalsprovet. Mer information om poängsättning finns under Betygspoäng i design och bildkonstpedagogik.

Observera också bilagorna som intyger språkkunskaperna.

Förhandsuppgifter

Allmän information om förhandsuppgifterna

Antalet förhandsuppgifter varierar beroende på ansökningsalternativet från en till tre. Alla som ansöker till ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen ska utföra alla förhandsuppgifter som nämns i beskrivningen av ansökningsalternativet i fråga. Förhandsuppgifter kan göras på finska eller svenska.

Du kan endast ansöka till ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen. Ditt val är absolut bindande och kan inte ändras efter att ansökan har lämnats in.

Förhandsuppgifterna bör returneras till Aalto-universitetets ansökningsservice inom ramen för ansökningstiden, alltså senast 28.3.2018 kl. 15.00. Beskrivningar på hur förhandsuppgifterna ska märkas och lämnas in hittas under rubriken Inlämning av ansökan.

Ansökningsalternativets urvalsgrupp bedömer uppgifterna på skalan godkänd/underkänd. Ingen personlig feedback ges om förhandsuppgifterna och de returneras inte. Förhandsuppgifterna ska göras självständigt och utan handledning. Högskolans personal varken preciserar eller ger närmare information om förhandsuppgifterna.

Bildkonstpedagogik

Förhandsuppgifterna 2018: Bildkonstpedagogik

Design

Förhandsuppgifterna 2018: Design

Design för scenkonst

Förhandsuppgifterna 2018: Design för scenkonst

Dokumentärfilm

Förhandsuppgifterna 2018: Dokumentärfilm

Film- och tv-manuskript

Förhandsuppgifterna 2018: Film- och tv-manuskript

Filmklippning

Förhandsuppgifterna 2018: Filmklippning

Filmning

Förhandsuppgifterna 2018: Filmning

Filmregi

Förhandsuppgifterna 2018: Filmregi

Film- och tv-produktion

Förhandsuppgifterna 2018: Film- och tv-produktion

Filmljudinspelning och -ljudplanering

Förhandsuppgifterna 2018: Filmljudinspelning och -ljudplanering

Film- och tv-scenografi

Förhandsuppgifterna 2018: Film- och tv-scenografi

Inredningsarkitektur

Förhandsuppgifterna 2018: Inredningsarkitektur

Kostymdesign

Förhandsuppgifterna 2018: Kostymdesign

Mode

Förhandsuppgifterna 2018: Mode

Visuell kommunikation och design

Förhandsuppgifterna 2018: Visuell kommunikation och design

Språkkrav

Från sökande till Aalto-universitetets kandidatutbildningar inom konst krävs tillräcklig kunskap inom finska eller svenska språket.

Språkkrav

Sökande behöver inte lämna in ett språkintyg då den söker till finsk- eller svenskspråkiga utbildningar, om hen:

 • har fått sin skolbildning i Finland på finska, svenska eller samiska ELLER
 • har avlagt högskoleexamen i Finland på finska eller svenska ELLER
 • i studentexamen eller motsvarande internationell examen har avlagt finska som andra språk och vitsordet är minst magna cum laude approbatur.

Med skolbildningsspråk avses det språk, på vilket den sökande har fått sin undervisning i grundskolan, gymnasiet eller under yrkesutbildningen, och för vilket den sökande har fått ett godkänt vitsord i modersmål på avgångsbetyget. Skolbildningsspråket ska vid behov bevisas genom att leverera till Aalto universitetets ansökningsservice en bestyrkt kopia av grundskolans eller andra stadiets (gymnasium, yrkesskola m.fl.) avgångsbetyg eller högskoleexamen, före den 13.4.2018 kl.15.00. Ifall den examen som intygar språkkunskaperna blir klar under ansökningsvåren, bör ett intyg levereras till ansökningsservicen senast 7.8.2018 kl.15.00.

Om du inte uppfyller någon av de ovan nämnda kriterierna, bör du leverera ett intyg över att har genomfört ett allmänt språkexamina i antingen det svenska eller finska språket. Som intyg över ett allmänt språkexamina i svenska eller finska språket godkänns avklarad examen på färdighetsnivå 4/6. I minst två av delproven måste man nå nivå 4, där ena vitsordet måste komma från delprovet "Skrivning". Allmänna språkexamen måste vara avklarad och inlämnad senast 7.8.2018 kl.15.00. För att kunna leverera intygen för språkprovet inom den utsatta tiden måste den sökande göra språkprovet senast på någondera av följande dagarna: språkprovet i svenska 14.4.2018 (anmälningen stänger 28.2.2018) eller språkprovet i finska 19.5.2018 (anmälningen stänger 30.4.2018). Om intyget inte har lämnats inom utsatt tid, förlorar den sökande sin erbjudna studieplats.

Inlämning av ansökan

Läs alla instruktioner noggrant och märk alla förhandsuppgifter och kuvertet enligt anvisningarna. Förhandsuppgifter som inkommit eller som levererats personligen till Aalto-universitetets ansökningsservice senast vid utgången av ansökningstiden 28.3.2018 kl. 15.00 beaktas. Försenade förhandsuppgifter beaktas inte i urvalet. Vänligen observera att sista dagens poststämpel inte räcker; förhandsuppgifterna måste inkomma före ansökningstiden tar slut.

Anvisningar för inlämning av förhandsuppgifter

Bakom varje uppgift ska skrivas:

 • efternamn
 • alla förnamn
 • födelsedatum
 • ansökningsalternativet
 • uppgiftens nummer

Endast pappersstorlekarna som nämns i genomföringssättet för förhandsuppgifterna eller pappersstorlekar som ligger närmast de nämnda är lämpliga.

Ansökningsdokumenten och förhandsuppgifterna returneras inte åt de sökande.

Förhandsuppgifterna och vid behov betygskopior skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice omsorgsfullt skyddade i ett kuvert i storleken max. cirka A3.  Förhandsuppgifterna ska rymmas i den nämnda kuvertstorleken (arbetet kan vikas så att det ryms i kuvertet om det i uppgiftsbeskrivningen har angetts att uppgiften ska genomföras på större pappersstorlek än A3). Slut kuvertet väl, kuvertet får dock inte nitas ihop. Då förhandsuppgifterna inte förutsätter andra genomföringssätt än sådana som ryms i kuvert kan ett annat genomföringssätt påverka bedömningen av uppgiften.

Följande ska textas på kuvertet:

Skriv ”Urvalsprov” i kuvertets nedre kant till vänster. I övre kanten till vänster: efternamn, alla förnamn, din fullständiga adress, ansökningsalternativet, samt ”Konstkandidat".

Modell:

mallikirje_ba_2016_sv.jpg

Förhandsuppgifterna skickas till adressen:

Aalto-universitetet
Ansökningsservice
PB 11110
00076 AALTO

Om du levererar ansökan personligen eller använder en kurirtjänst eller Postens Till dörren -paket, är besöksadressen:

Aalto-universitetet
Ansökningsservice
Otsvängen 1, (1 vån., Y-vingen)
02150 Esbo
tel. 02944 29290

Notera även följande:

 • Även om du levererar ansökan personligen, bör ansökan ändå lämnas enligt instruktionerna omsorgsfullt skyddade i ett kuvert i storleken max. cirka A3 märkta i enlighet med instruktionerna.
 • Universitetet ansvarar inte för ansökans fraktkostnader, expressbud eller tullar. Avsändaren är ansvarig för alla fraktkostnader för ansökan.
 • Förhandsuppgifterna kan inte skickas via epost. Endast fysiskt inlämnade förhandsuppgifter tas i beaktande i urvalet.

Anvisningar för inlämning av betygskopior

Betygskopior och eventuella bevis på språkkunskaper skall levereras till Aalto universitetets ansökningsservice inom den utsatta tiden för att skicka bilagor. Bilagorna kan skickas per epost till adressen ans%C3%B6kningsservice [at] aalto [dot] fi (ansökningsservice@aalto.fi) eller per post till:

Aalto-universitetet
Ansökningsservice
PB 11110
00076 AALTO

Om du levererar dina betygsbilagor via epost, nämn även ditt namn, ditt ansökningsmål samt ditt ansökningsnummer i e-posten.

Mera info och kundtjänsttider, se Ansökningsservicens kontaktuppgifter.

Urvalets resultat

Den gemensamma ansökningens resultat publiceras i Studieinfo-tjänsten senast 28.6.2018. Urvalets resultat ser du när du loggar in till Min Studieinfo -tjänsten. Utbildningsstyrelsen skickar även ett elektroniskt resultatbrev till alla sökande. 

Nedan finns poäng av provuppgifter för de som deltog i urvalsprovet. Poäng har individualiserats på basis av ansökningsnummer.

Du hittar ditt ansökningsnummer genom att logga in till Min Studieinfo -tjänsten. Klicka på länken ”Visa ansökan”.

Bekanta dig med provuppgifter och bedömningsgrunder.

Bildkonstpedagogik
Design
Design för scenkonst
Dokumentärfilm (på finska)
Film- och tv-manuskript (på finska)
Film- och tv-produktion (på finska)
Film- och tv-scenografi (på finska)
Filmklippning
Filmljudspelning och -ljudplanering (på finska)
Filmning (på finska)
Filmregi (på finska)
Inredningsarkitektur (på finska)
Kostymdesign (på finska)
Mode (på finska)
Visuell kommunikation och design

Rättelseförfarande

Gällande urvalets resultat kan man söka om omprövning inom 14 dagar från att resultaten har publicerats. Ett skritfligt rättelseyrkande syfte är att ge den sökande en möjlighet att yrka på att ett fel har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Mera info om rättelse av resultatet och anvisningar (pdf)

Gamla urvalsprov

2010-2017

Förhandsuppgifter 2017 (pdf)

Förhandsuppgifter 2016 (pdf)

Urvalsprovuppgifter 2016 (pdf)

Förhandsuppgifter 2015 (pdf)

Urvalsprovuppgifter 2015 (pdf)

Förhandsuppgifter 2014 (pdf)

Urvalsprovuppgifter 2014 (pdf)

Förhandsuppgifter 2013 (pdf)

Urvalsprovuppgifter 2013 (pdf)

Förhandsuppgifter 2012 (pdf)

Urvalsprovuppgifter 2012 (pdf)

Förhandsuppgifter 2011 (pdf)

Urvalsprovuppgifter 2011 (pdf)

Förhandsuppgifter 2010 (pdf)

Sidansvarig: | Senast ändrad: 28.06.2018.