Antagningsresultat

På sidan statistik hittar du antagningsstatistik, antal sökande, antal antagna och antagningspoäng.

Mer information om antagningsresultaten i gemensamma ansökan till högskolor finns i Studieinfo (studieinfo.fi). Ytterligare information om situationen för sökande som har sökt i både gemensam ansökan (t.ex. kandidat+magisterutbildningar) och separat ansökan (t.ex. magisterutbildningar) till högskolor finns i Studieinfo (studieinfo.fi).

Resultaten för ansökning till kandidatutbildning

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studerandeurvalets resultat för det ekonomiska utbildningsområdets gemensamma antangning offentliggörs senast 30.6.2017.

Till sökande i det ekonomiska utbildningsområdets gemensamma antagning skickas ett poängbrev ur vilket den sökandes poäng frangår. Poängbreven torde vara framme senast 30.6.2017. Den gemensamma antagningens poänggränser finns till påsennde på adressen www.kauppatieteet.fi. 30.6.2017. Vid oklarheter kring poängbreven kan de sökande kontakta Ulla Turunen (ulla.turunen(at)uef.fi).

Till de som blivit antagna i SAT-antagningen skickas poänggränserna per e-post senast 30.6.2017.

Anvisningar för begäran om rättelse finns i poängmeddelandet som skickats till de sökande.

Det konstnärlinga utbildningsområdet

Studerandeurvalets resultat för det konstnärliga utbildningsområdet offentliggörs senast 30.6.2017.

Det tekniska utbildningsområdet

Studerandeurvalets resultat för det tekniska utbildningsområdet och DIA-antagningen samt den separata antagningen till  ansökingsalternativet Informationsnätverk offentliggörs senast 30.6.2017. Resultataten för de separata ansökningarna publiceras enligt separat tidtabell.

Antagningsresultaten till Aalto-universitetet publiceras på Studieinfo.


Rättelseförfarande av antagningsbeslut

Instruktionen avser alla studerandeantagningar till Aalto-universitetets kandidatutbildning våren 2017. Antagning till kandidatutbildning, överflyttande av studierätt samt byte av utbildningsprogram inom det tekniska utbildningsområdet.

Resultaten från antagningen av studerande i första skedets urval publiceras fredagen den 30 juni 2017. Begäran om omprövning ska lämnas senast fredagen den 14 juli 2017 kl. 15.00 på adressen: Aalto-universitet, Registratur, PB 11000, 00076 AALTO (besöksadress: Otsvängen 1 B, Esbo, öppet vardagar kl.9.00–15.00) eller via epost kirjaamo [at] aalto [dot] fi. Begäran om rättelse  ska riktas till dekanus vid den berörda högskolan i fråga (t. ex. ”Dekanus, Högskolan för teknikvetenskaper”).

Begäran måste anlända till Aalto-universitet inom utsatt tid. I din skrivelse ska du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den.

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till universitetet inom utsatt tid. Ett rättelseyrkande är en begäran att ett fel som sökanden anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till, avsikten med ett rättelseyrkande är således att be om tilläggsinformation om antagningen. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Mera information om hur den sökande kan bekanta sig med tillämpningen av urvalskriterierna fås enligt följande:

De konstnärliga och tekniska utbildningsområdena, Aalto-universitetets Ansökningsservice ansokningsservice [at] aalto [dot] fi, t. 02944 29290.

Det ekonomiska utbildningsområdet, Otnäs opinnot-biz [at] aalto [dot] fi

Det ekonomiska utbildningsområdet, S:t Michel bscba-mikkeli [at] aalto [dot] fi
 

Resultaten för ansökning till magisterutbildning

Ansökningsperioden för magisterprogram som börjar på hösten 2017 ordnades 15.12.2016-25.1.2017. Antagningsresultaten för ansökning till magisterutbildning har publicerats 5.4.2017. På denna webbplats publiceras endast namnen på de antagna studerande som har gett tillstånd till det.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 27.06.2017.