Forskningens fokusområden

Aalto-universitetets forskning har sju fokusområden. De stöder Finlands konkurrenskraft och välfärd genom förnyelse och entreprenörskap.

Forskningens fokusområden

Följande fyra kärnkompetensområden utgör hörnstenarna inom Aalto-universitetets forskning:

1. ICT och digitalisering
2. Material och hållbar användning av naturresurser
3. Kunskapsuppbyggnad inom konst och design
4. Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld.

Utom dessa satsar Aalto-universitetet på tre mångdisciplinära teman som spänner över kompetensområdena och fokuserar på globala utmaningar som också är viktiga för Finlands ekonomi:

5. Avancerade energilösningar
6. Människocentrerad byggd miljö
7. Hälsa och välfärd.

 

Aalto-Excellence_for_Impact_RGB-SV-2.png

Aalto-universitetets fyra kärnkompetensområden och övergripande mångdisciplinära teman.

Forskningens fokusområden definierar Aalto-universitetets akademiska profil och styr rekryteringen till karriärsystemet för professorer (tenure track), stora forskningsinitiativ på universitetsnivå, investeringar i infrastruktur, utbildning och andra investeringar.

1. ICT och digitalisering

Aalto-universitetet producerar 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna på ICT-området och av högskoleutbildningen. Utifrån denna bas kan universitetet leda Finlands strävan att digitalisera många funktioner i samhället, från nya konsumenttjänster till medier, underhållning, utbildning, hälsovård, detaljhandel och många industrigrenar. Forskningen i informations- och kommunikationsteknik omfattar både teori och praktik, beräkningsbaserade och matematiska vetenskaper, mjuk- och hårdvaruteknologier, datasäkerhet, digitala medier, digitala tjänster och digital projektering och förvaltning inom olika teknologier och industrisektorer. Helheten skapar utmärkta förutsättningar för mångdisciplinära innovationer. En djupare förståelse av exempelvis digitaliseringen och de sociala medierna kan nås bara utifrån ett multidisciplinärt perspektiv som förenar konst och design, näringsliv samt vetenskap och teknologi.

2. Material och hållbar användning av naturresurser

Aalto-universitetet har en bred kompetens inom materialområdet när det gäller materialfysik och fysiken hos tät materia, nanovetenskap och -teknologi, mekanik och materialvetenskap samt hållbar användning och hantering av naturresurser. Den materialforskning som bedrivs vid universitet stöder tillämpningar inom data- och kommunikationsteknik, energi- och hälsoteknologi, textildesign på modeområdet och inom många andra industribranscher. Innovationer som föds ur materialforskningen skapar nya möjligheter för finländska och internationella företag.

3. Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Vid Aalto-universitetet har kunskapsuppbyggnaden en inriktning där människan alltid står i centrum och där konst, teknologi och näringsliv förenas i en fruktbar symbios. Universitet har ett erfarenhetsinriktat synsätt och fokuserar på sensoriska och manuella färdigheter och kunskaper. Målet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt. Konst och design är nära förknippade med forskningen inom olika teknikområden: många forskare inom konst och design tillämpar olika teknologier inom konst och i andra sociokulturella sammanhang. Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design innefattar också utveckling av teknologier som anknyter till systemplanering och hållbar utveckling.

4. Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vid Aalto-universitetet studerar man olika frågor som är kopplade till den globala ekonomins dynamik. Spetsforskning bedrivs inom områdena företagsekonomi, ekonomi och produktionsekonomi. Forskningen sker i nära växelverkan med den finländska industrin. Forskningsrönen bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.

5. Avancerade energilösningar

Huvudteman inom forskningen på energiområdet vid Aalto-universitetet är energivetenskaper, mångdisciplinära energiteknologier samt energi och miljö. Forskningen omfattar avancerade teknologier för förnybar energi, effektiva, ekologiska och tillförlitliga energiproduktionssystem, distribution och drift samt övervakning och förståelse av miljön.  Den energirelaterade forskningens resultat främjar Finlands energipolitik och skapar hållbara energilösningar samt energiinnovationer och -tillämpningar med global räckvidd.

6. Människocentrerad byggd miljö

Aalto-universitetet utvecklar mångdisciplinär forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre livsmiljöer. Målet är att bättre förstå hur människan upplever sin fysiska miljö och hur konst, utrymmen, byggnader och samfund kan förbättra denna upplevelse. Urbaniseringen, ett effektivt resursutnyttjande, den åldrande befolkningen och de utmaningar som skapas av vårt mångkulturella samhälle samt de möjligheter som erbjuds av digitaliseringen, näringslivets tjänster och upplevelsen av naturen är alla element i denna mångfasetterade forskning. Forskningens resultat ger värdefulla bidrag till samhällsutvecklingen.

7. Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd inriktas huvudsakligen på neurovetenskap och -teknologi, funktionell magnetröntgen, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, övrigateknologier i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap. En stor del av Aalto-universitetets forskning på detta område sker i nära samverkan med Helsingfors universitet och Helsingforsregionens universitets centralsjukhus. Deras sakkunskap inom medicin och klinisk forskning kompletterar Aalto-universitetets huvudsakligen tekniska betraktelsesätt. Inom områdena hälsa och välfärd finns en stor innovationspotential. Vid Aalto-universitetet förädlas grundforskningens resultat till innovationer, tillämpningar och tjänster för slutanvändarna. Forskningen möter alltså samhällets behov. Universitet strävar också efter att medverka i den omfattande förnyelseprocess som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt står inför under de kommande tio åren.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 17.01.2018.