Öppen vetenskap och forskning

Genom öppenhet ökar universitetet forskningens vetenskapliga genomslagskraft, påskyndar uppkomsten av innovationer, möjliggör transparens inom den vetenskapliga forskningen samt säkerställer forskningens användbarhet i lösandet av globala problem.

Utvecklingen av den öppna vetenskapen och forskningen är en öppen process vid Aalto-universitetet, som det är önskvärt att hela universitetssamfundet deltar i.

Aalto-universitetet strävar efter en så högklassig vetenskap och en så stor genomslagskraft som möjligt.  Ett centralt verktyg i denna strävan är öppen vetenskap och forskning, och öppna data, säger vicerektor Tuija Pulkkinen, som ansvarar för forskningen.

Vad är öppen vetenskap och forskning?

Öppenhet är en central princip inom vetenskap och forskning. De synligaste formerna av öppen vetenskap är öppen publicering av kollegialt utvärderade vetenskapliga publikationer och kunskapsprov såsom doktorsavhandlingar, publicering av forskningsdata så att det går att hänvisa till dessa forskningsdata på samma sätt som till andra publikationer samt öppen publicering av metoder och dataprogram som används i forskning.

Öppen vetenskap är ett viktigt sätt att främja vetenskap och vetenskapens genomslagskraft i samhället samt möjliggöra nya typer av samarbete och innovationer. 

maxresdefaul_top.png

 

Öppen vetenskap och forskning 2014–2017 är också ett av undervisnings- och kulturministeriets projekt, i vilket Aalto-universitetet deltar på många olika sätt. Målet med projektet är att lyfta Finland till ett ledande land vad gäller öppenhet inom vetenskap och forskning.

Öppenhet ett av Aalto-universitetets mål


Open-Access-logo_350.png

Aalto-universitetet genomför målsättningarna med anknytning till öppen vetenskap och ser samtidigt till att forskningsresultaten bidrar till att uppnå genomslagskraft i samhället även med hjälp av företagsverksamhet. I Aalto-universitetets anvisningar om immateriella rättigheter beaktas både skyddet av immateriell egendom och målen med anknytning till öppen vetenskap.
Aalto-universitetet har förbundit sig till principerna för öppen publicering genom rektorns beslut om open access-publicering vid Aalto-universitetet.

OpenAIRE-Logo1_smallest.png

 

Vid Aalto-universitetet förutsätts parallell lagring av vetenskapliga publikationer i publikationsarkivet Aaltodoc i den form som förlagsavtalen tillåter. Metadata om publikationer som lagrats i publikationsarkivet Aaltodoc blir en del av informationen om öppen vetenskap i EU, som samlas inom ramarna för OpenAIRE-projektet. OpenAIRE är EU:s infrastruktur för öppen vetenskap och forskning.

 

Kunskapsprov, i synnerhet doktorsavhandlingar, som producerats vid ett universitet publiceras öppet. Universitetet rekommenderar också användning och utveckling av öppna metoder och program i forskningen.

Aalto-universitetets förvaltningspolicy i fråga om forskningsdata bestämmer principerna för öppenheten vad gäller forskningsdata som har skapats med hjälp av offentlig finansiering, för att man ska kunna säkerställa en omfattande genomslagskraft i samhället och uppnå Aalto-universitetets strategiska mål. Aalto-universitetets forskningsdatapolitik (pdf, på engelska).

Kombinera öppen vetenskap och kommersialisering

Det viktigt att kartlägga och noggrant överväga eventuella utnyttjandealternativ innan man initierar någon publiceringsaktivitet, eftersom det inte är möjligt att skydda det genom att patentera (eller som affärshemlighet) efter att resultatet blir känt för allmänheten.
 
Dessutom måste lämpliga finansieringsvillkor följas, eftersom finansieringsorganisationen kan kräva öppen publicering. Öppen publicering är ett av målen vid Aalto-universitet. Vi har utvecklat vår kommersialiseringsprocess så att öppen publicering kan uppnås efter de nödvändiga åtgärderna har gjorts som krävs för de tidiga stadierna av kommersialisering, såsom ansökningsanvisningar. Timing och de korrekta åtgärderna är centrala för att uppnå både publicering och målet för kommersialisering.

Läs mer om kommersialisering och immateriell egendom (IP) från Reserchers Practical Guide to Intellectual Property 2017 (.pdf)

Kuva 1 avoin tiede ja tutkimus sivulle

Kuva 2 avoin tiede ja tutkimus sivulle

Forskningsuppfinningar kan patenteras, skyddas med registrerad design eller registreras med ett varumärke. Efter att nödvändiga immateriella rättigheter registrerats, kan de relaterade vetenskapliga publikationerna publiceras med hjälp av modeller för en åtkomstpublicering. Forsknings-
resultat som programvara kan vara dubbelt licensieras, publicerat med en licens som tillåter användning för icke-kommersiella användare och separat licensiering för kommersiell användning.

För att locka kunder kan kommersialiserings-
processen utnyttjas i användningen av öppna åtkomstverktyg och strategier för öppen publicering. Att samarbeta med hjälp av en open source licensierad programvara kan ses som en konkurrensfördel för ett företag som stävar efter vinst.

Läs om affärsstrategier som använder verktyg baserade på öppenhet: ”Open source licenses in business – choosing licenses” (.pdf), Martin Von Villebrand.

Anvisningar och stöd till forskaren

I Open Access-guiden på webbsidorna som administreras av Aalto-universitetets bibliotek hittar du stöd för öppen publicering vid Aalto-universitetet. 

Läs mer om öppen vetenskaplig publicering och bl.a. om de krav på öppen publicering som ställs av aktörerna som finansierar forskningen. 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 25.10.2017.