Stora infrastrukturer inom forskning och undervisning

Forskningens och undervisningens infrastrukturer utvecklas vid Aalto-universitetet. Det finns nio betydande och långvariga projekt på det här området.

Betydande infrastrukturer blir projekt

Av åtta betydande infrastrukturer vid universitetet bildades år 2013 fleråriga underhålls- och utvecklingsprojekt. Av dessa infrastrukturer förutsätts långsiktig planering av verksamheten och ekonomin, bra ledarskap, resultat, högt kapacitetsutnyttjande, användartillfredsställelse, transparens och jämlik behandling av alla användare vid Aalto-universitetet exempelvis när det gäller användningsmöjligheter och prissättning.

Aalto-universitetets stora infrastrukturer

Högskolan för ingenjörvetenskaper

Isbassängen

Jääallas (c) Juha Juvonen

Aalto Ice Tank är en bassäng för ismodellförsök, på vars yta man kan skapa is. Modellförsök behövs när man studerar fysikaliska fenomen i samband med is, fartyg och offshore-konstruktioner och validerar teoretiska modeller som anknyter till arktisk offshoreteknik och ismekanik. Bassängens ansenliga storlek gör den unik i hela världen. Den är mångsidigt användbar och kan användas också för försök i öppet vatten.

Viktiga aktuella forskningsteman är modellering av växelverkan mellan is och olika konstruktioner samt fartygs gång i skruvis.

Isbassängen används huvudsakligen av forskare vid Högskolan för ingenjörvetenskaper, men den utnyttjas också av forskare från andra europeiska universitet. Isbassängen används dessutom i undervisningen och för kommersiell provning i liten skala.


Högskolan för kemiteknik

Infrastrukturen för bioekonomi

Biotalous, tutkija Heikki Hannukainen

I infrastrukturen för bioekonomi tillverkas bland annat kemikalier och bränslekomponenter ur förnybar biomassa med hjälp av termisk och katalytisk behandling och bioteknik. Dessutom tar man genom olika förädlingsprocesser fram biobaserade polymerer samt fiber- och kompositprodukter.

Forskningen inom infrastrukturen fokuserar på processteknik, industriell bioteknik och materialforskning.

Infrastrukturen för bioekonomi utnyttjar hela forskningsapparaturen vid Högskolan för kemiteknik för förädling av förnybar biomassa vid institutionerna för träförädlingsteknik, bioteknik och kemiteknik. 

Mera information:
Department of Forest Products Technology (puu.aalto.fi),  Department of Biotechnology and Chemical Technology (chemtech.aalto.fi)


Högskolan för teknikvetenskaper

Kryohallen

Kryohalli

Kryohallen erbjuder en forskningsmiljö för studiet av låga temperaturer och nanoelektronik.

Den består av maskinvarumiljöer som är planerade för lågtemperatur- och nanoelektronikforskning. Där finns bland annat nio dilutionskylare för forskning i området under 1 grad Kelvin, två kärndemagnetiseringskryostater för studiet av området under 1 milligrad Kelvin samt utrustning för karakterisering av prover efter tillverkningen.

Utrustningen i Kryohallen är viktig för fysiker men också för mindre high-tech-företag som arbetar med kryogeniska tillämpningar. Kryohallen administreras av O.V. Lounasmaa-laboratoriet.

Mera information:
Cryohall (cryohall.aalto.fi)

 

Nanomikroskopicentret

Nanomikroskopicentret är en forskningsinfrastruktur där ett stort antal högupplösande mikroskop har sammanförts.

Utrustningen omfattar flera transmissionselektronmikroskop, såsom Finlands enda sub-Å-TEM för hårda material och Cryo-TEM med flytande helium för mjuka material och biologiska prover. Dessutom finns i Nanomikroskopicentret svepelektronmikroskop, högupplösande apparatur för avbildning av ytor och mångsidiga röntgendiffraktionsapparater.

Nanomikroskopicentret utnyttjas av forskarteam vid Aalto-universitetet men också av forskargrupper vid andra universitet, VTT och företag.

Mera information: Nanomicroscopy Center (nmc.aalto.fi)

 

Aalto Neuroimaging (ANI)

MRI

Aalto NeuroImaging vid Högskolan för teknikvetenskaper är inriktat på funktionell hjärnavbildning och består av tre maskinvarumiljöer. Aalto TMS är inriktat på navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated transcranial stimulation, nTMS), centret för Advanced Magnetic Imaging (AMI) på funktionell magnetresonanstomografi (functional magnetic resonance imaging, fMRI) och MEG Core på magnetoencefalografi (magnetoencephalography, MEG).

Med alla apparaterna studeras försökspersonen noninvasivt, och resultaten de ger kompletterar varandra.

ANI används bland annat av fysiker, forskare inom medicin och beräkningsvetenskap, psykologer och språkvetare.

ANI administreras av hjärnforskningsenheten vid O.V. Lounasmaa-laboratoriet.

Mera information: Aalto NeuroImaging (ani.aalto.fi)

 

Science-IT

Science IT

Science-IT-projektet svarar för beräkningsvetenskapens infrastruktur vid Aalto-universitetet.

Projektets flaggskepp är beräkningsklustern Triton. Klustern erbjuder resurser för dataintensiv beräkning och parallell databehandling som utnyttjar MPI- eller GPU-tekniker. Med utrustningen utförs mångsidig forskning: tillämpningsområdena omfattar bland annat nanoteknologi, komplexa system, data mining och neurovetenskap.

Ledningsansvaret för projektet har Högskolan för teknikvetenskaper. Ett brett samarbete drivs såväl inom Aalto-universitetet som utåt med andra finländska universitetet och CSC.

Mera information: Science-IT (science-it.aalto.fi)


Högskolan för elektroteknik

Aalto Nanofab / Micronova

Micronova (c) Mikko Raskinen

Micronova är Finlands nationella forskningsinfrastruktur inom mikro- och nanoteknik, och den samägs av VTT och Aalto-universitetet. Aalto-universitetets del av Micronova kallas för Aalto Nanofab.

Nanofab utvecklar innovativa, lovande teknologier och tillämpar dem i praktiska mikro- och nanosystem. Teknologierna erbjuder lösningar inom bland annat områdena energieffektivitet och förnybara energitekniker.

Vid Högskolan för elektroteknik utnyttjas Nanofab av institutionerna för mikro- och nanoteknik, radiovetenskap och -teknik samt elektronik.

Mera information: Micronova (micronova.fi), Video om Micronova (youtube.com)

 

Skoggård radioforskningsinstitut

Metsähovi (c) Mikko Raskinen

Vid Skoggård radioforskningsinstitut bedrivs forskning inom områdena radiovetenskap, radioastronomi och rymdteknik.

I radioforskningsinstitutet finns Finlands enda teleskop som lämpar sig för radioastronomisk forskning. Det är i bruk 24 timmar i dygnet året om och producerar radioastronomiska data för bland annat kvasar- och solforskningen.

Under ledning av forskarna vid Skoggård görs examensarbeten vid Högskolan för elektroteknik och vid Turun yliopisto. Dessutom ger institutets forskare grund- och vidareutbildning i radioastronomi som kurser vid finländska högskolor.

Mera information: Metsähovi (metsahovi.aalto.fi), Video om Skoggård (youtube.com)


Högskolan för konst, design och arkitektur

Mediecentret Lume

Mediakeskus Lume (c)Julia Weckman_300x300.jpg

Mediecentret Lume är ett nationellt utbildnings-, forsknings- och produktionscentrum inom det audiovisuella området.

Mediecentret Lume är ett konglomerat av kreativt kunnande inom områdena film, TV, digitala medier och scenografi. Lume fokuserar särskilt på främjande av branschövergripande innehållsproduktion och innehållscentrerad forskning.

Förutom utbildnings- och forskningsverksamheten fungerar Lume också som utrymmes-, produktions- och teknikresurs för undervisningen och forskningen vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt för andra universitetet och högskolor, forskningsinstitut, företag och sammanslutningar.

Mera information: Mediacentret Lume (lume.aalto.fi)

 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 22.08.2017.