Spetsforskning

Forskningen som utförs vid Aalto-universitetet är av hög kvalitet. Ett synligt tecken på detta är att våra forskare nått utomordentlig framgång bl.a. i att få extern finansiering för sin forskning.

Vi har på denna sida samlat de viktigaste utmärkelserna och den mest betydande finansieringen som kommit Aalto till del. Här presenteras finansieringen av projekt som är på gång. För ERC-projektens vidkommande presenteras även avslutade projekt.

Akademiker inom vetenskap

Akademiker är en hederstitel som republikens president tilldelar ytterst meriterade inhemska eller utländska vetenskapsidkare. Titeln akademiker kan samtidigt innehas av högst sexton inhemska vetenskapsmän och vetenskapskvinnor. Två av dem finns nu vid Aalto-universitetet: professorerna Riitta Hari och Risto Nieminen.

Akademiprofessorer

Syftet med finansieringen av akademiprofessorer är att främja forskningen inom respektive vetenskapsområde. Finansieringen gör det möjligt för vetenskapsidkare som står i den internationella toppen inom sitt eget område att under en bestämd tid forska på heltid. Akademiprofessorer genomför sina egna forskningsplaner, leder arbetet för sin egen forskningsgrupp, handleder unga vetenskapsidkare och ger undervisning med anknytning till forskningsarbetet.

För närvarande har Aalto åtta akademiprofessorer.

Spetsenheter utsedda av Finlands Akademi

Spetsenheter är sådana som står i den internationella toppen inom sitt respektive vetenskapsområde, är föregångare inom forskningen och utbildar begåvade forskare för det finländska forsknings- och näringslivet. Spetsenheterna finansieras bland annat av Finlands Akademi, universiteten, forskningsinstitutioner och företag. Finansieringsperioden är 6–8 år.

Aalto-universitetets medverkar nu i sju olika spetsenheter och koordinerar fyra av dem

Aalto-universitetet koordinerar följande spetsforskningsenheter:

Dessutom medverkar Aalto-universitetet i följande spetsforskningsenheter:

Projekt inom Finlands Akademis råd för strategisk forskning (RSF)

Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar högkvalitativ vetenskap av stor samhällelig betydelse och genomslagskraft. Med hjälp av forskningen söks konkreta lösningar på stora utmaningar som kräver ett flervetenskapligt grepp. Ett viktigt element i RSF-finansierad forskning är tätt samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat. Programmen pågår 3–6 år.

Aalto-universitetet deltar nu i sammanlagt 11 STN-projekt och koordinerar sju av dem

Aalto koordinerar följande projekt

Dessutom medverkar Aalto-universitetet i följande projekt

Stipendier från Europeiska forskningsrådet (ERC Grants)

Europeiska forskningsrådet beviljar finansiering till spetsforskare för högklassig och banbrytande forskning. Den vetenskapliga kvaliteten på ansökan är det enda urvalskriteriet för de projekt som beviljas finansiering.

Finansieringen har indelats i tre kategorier utgående från forskarkarriären: ERC Starting Grant-finansieringen är avsedd för spetsforskare i början av karriären, 2–7 år efter disputationen, ERC Consolidator Grant-finansieringen för forskare som redan har 7-12 år forskning bakom sig efter att de har disputerat och ERC Advanced Grant-finansieringen är avsedd för avancerade forskare som är ledande inom sitt område. Dessutom är det möjligt för dem som fått ERC-finansiering att ansöka om separat Proof of Concept (PoC)-finansiering för identifiering av innovationspotentialen hos sin forskning och för kommersiellt utnyttjande av forskningen.

Aalto-universitetet har administrerat sammanlagt 32 ERC-projekt, av vilka 20 pågår just nu. Bland de projekt som pågår som bäst får sju Advanced Grant-finansiering, sex Consolidator Grant-finansiering, sju Starting Grant-finansiering och fyra Proof of Concept-finansiering. 

ERC Advanced Grant finansiering

 • Professor Antero Arkkio: Additional losses in electrical machines
 • Professor Pertti Hakonen: Quantum devices in topological matter: carbon nanotubes, graphene, and novel superfluids
  • ERC Proof of Concept: Graphene Tunneling Accelerometer
 • Professor Olli Ikkala: Biomimetics for Functions and Responses
 • Professor Maarit Karppinen: Molecular-Layer-Engineered Inorganic-Organic Hybrid Materials
  • ERC Proof of Concept: Transparent and Flexible Li-Organic 3D Thin-Film Microbattery
 • Professor Päivi Törmä: Condensation in designed systems
  • ERC Proof of Concept: Low cost coherent light sources from nanoparticle array surface plasmon polariton systems.

 • Professor, emeritus Grigory Volovik: From Topological Matter to Relativistic Quantum Vacuum

ERC Consolidator Grant finansiering

 • Biträdande professor Paula Hohti: Re-fashioning the Renaissance: Popular Groups, Fashion and the Material and Cultural Significance of Clothing in Europe, 1550-1650.
 • Gästprofessor Emma Master: Bio-derived High Value polymers through novel Enzyme function
 • Äldre forskare Mikko Möttönen: Quantum Environment Engineering for Steered Systems
  • ERC Proof of Concept: Self-calibrating nanobolometer based on superconductor–normal-metal hybrids
 • Biträdande professor Robin Ras: Superslippery Liquid-Repellent Surfaces
 • Professor Mika Sillanpää: Cavity quantum phonon dynamics

ERC Starting Grant finansiering

 • Professori Parinya Chalermsook: New Algorithmic Techniques through the Lens of Combinatorics.
 • Post doc forskare Michael Hummel: Unlocking the Entire Wood Matrix for the Next Generation of Carbon Fibers
 • Biträdande professor Petteri Kaski: Theory and Practice of Advanced Search and Enumeration
 • Professor Lauri Nummenmaa: Fitting The World to Minds: Brain Basis of Sharing and Transmitting Representations of the Social World
 • Forskare Jani Oksanen: In-cavity thermophotonic cooling
 • Biträdande professor Antti Oulasvirta: Computational User Interface Design
 • Biträdande professor Lauri Parkkonen: High-resolution magnetoencephalography: Towards non-invasive corticography

Slutförda ERC-projekt

 • Professor Sebastiaan van Dijken: ERC Proof of Concept: Electric-field driven magnetic domain wall motion for memory technologies, 2015-2016.
 • Professor Sebastiaan van Dijken: Electric-Field Control of Magnetic Domain Wall Motion and Fast Magnetic Switching: Magnetoelectrics at Micro, Nano, and Atomic Length Scales
 • Akademiker inom vetenskap, professor Riitta Hari: Towards two-person neuroscience
 • Äldre forskare Tero Heikkilä: Mesoscopic heattronics: thermal and nonequilibrium effects and fluctuations in nanoelectronics
 • Professor Maarit Karppinen: Novel Thermoelectric Energy Solutions based on Flexible Thin-Film Materials
 • Professor Peter Liljeroth: Atomically precise nanoelectronic materials
 • Professor Tapio Lokki: Physically-based Virtual Acoustics
 • Äldre forskare Mikko Möttönen: Single-Photon Microwave Devices: era of quantum optics outside cavities
 • Professor Ville Pulkki: Technologies and Psychophysics of Spatial Sound
 • Professor Hele Savin: Riddle of light induced degradation in silicon photovoltaics
 • Professor Mika Sillanpää: Electromechanical quantum coherent systems
 • Professor Marko Terviö: Talent and Learning in Imperfect Markets

Flaggskeppsprojekt för teknologier på kommande och under utveckling (FET Flagship)

FET Flagship-åtgärderna är avsedda för att lösa stora tvärvetenskapliga och teknologiska utmaningar. Förutsättningen för att det ska lyckas kräver samarbete mellan olika vetenskapsområden, teknologier, program och samfund samt mellan offentliga och privata finansiärer. Flaggskeppsprojekten kan pågå upp till 10 år.

Aalto deltar som partner i två FET Flagship projekt:

 • GRAPHENE - Graphene-based revolutions in ICT and beyond. Koordinator Chalmers Tekniska Högskola Ab och Aalto ansvarig professor Harri Lipsanen
 • HBP FPA - Human Brain Project Framework Partnership Agreement. Koordinator Ecole polytechnique federale de Lausanne och Aalto ansvarig professor Ville Kyrki

Europeiska institutet för innovation och teknik EIT

Huvuduppgiften för det Europeiska institutet för innovation och teknik är att främja medlemsstaternas konkurrenskraft genom att sammanföra högskolor, forskningscentraler och företag på toppnivå. EIT strävar efter att sänka barriärerna mellan utbildning, forskning och innovationer.

Kärnan i verksamheten är kompetens- och innovationssamfunden (KIC). KIC-samfunden företräds av de för verksamheten mest betydande europeiska universiteten, forskningsinstitutioner och företagen. Varje samfund har verksamhetsställen (co-location centre) på olika håll i Europa.

EIT-finansieringen kommer från olika källor, bl.a. från Europeiska unionen, medlemsländerna i EU och organisationerna som medverkar i institutet. För närvarande arbetar fem KIC-samfund och dessutom kommer tre nya KICs att starta 2017–2018.

Aalto deltar i tre Knowledge and Innovation Communities (KIC) projekt:

 • EIT Digital, Future Information and Communication Technologies Aalto deltar som en core partner och ett av co-location centren finns i Aalto
 • EIT Raw materials, Aalto deltar som en core partner och ett av co-location centren finns i Aalto
 • Climate-KIC, Climate change mitigation and adaptation, Aalto är med som en associerad partner

Business Finland stora Strategiska forskningsinitiativ

De strategiska forskningsinitiativen är projekt som siktar på genombrott,  som kommer att skapa toppkompetens och siktar på nya och betydande tillväxtbranscher i Finland. Av de strategiska forskningsinitiativen krävs visioner, djärvhet och flervetenskaplighet. 

Aalto-universitetet deltar i fyra stora strategiska forskningsinitiativ av vilka universitetet koordinerar två. Nya ansökningar ordnas inte längre

Aalto koordinerar följande projekt

Dessutom medverkar Aalto-universitetet i de följande projekt

 • Forskningschef Janne Aikio VTT Oy, Aalto ansvarig professor Kari Halonen: The Naked User Approach – Nordic perspective to gadget-free hyperconnected environments
 • Professor Heikki Ruskoaho Helsingfors universitet, Aalto ansvarig professor Sami Franssila: Innovative Induction Initiative

FiDiPro – finansieringsprogrammet för gästande spetsforskare

Finland Distinguished Professor Programme, FiDiPro, är ett gemensamt finansieringsprogram för Finlands Akademi och Business Finland. Programmet erbjuder finländska universitet och forskningsinstitut en möjlighet att i Finland anställa utländska eller långvarigt utlandsverksamma finska toppforskare under en bestämd tid.

FiDiPro Professor-finansiering ansöks med avsikten att kalla en erfaren och meriterad toppforskare på professorsnivå till Finland. Syftet med FiDiPro Fellow-finansieringen är att kalla en erfaren toppforskare (som överskridit det s.k. post doc-skedet) till Finland.

För närvarande administrerar Aalto-universitetet 12 FiDiPro-projekt, bland vilka 11 har FiDiPro-professorsfinansiering och en FiDiPro Fellow-finansiering. Nya ansökningar ordnas inte längre.

FiDiPro-professorer

 • Tatiana Budtova (MINES Paris Tech, Centre for Materials Forming, France), From ultra-light to ultra-strong all-cellulose composites via “green” processing
 • John Dempsey (Clarkson University, USA), Scaling of Ice Strength: Measurements and Modeling.
 • Marcus Greferath (University College Dublin, Ireland), Applied algebra in communications technology
 • Hiroshi Mamitsuka (Kyoto University, Japan), Machine Learning for Augmented Science and Knowledge Work
 • Peter McNeil (University of Technology, Sydney, Australia), Costume Methodologies – Building Methodological Tools for Research in the Field of Costume Design
 • Nasser Peyghambarian (University of Arizona, USA), Emerging nanophotonic devices using advanced materials, gemensam FiDiPro med Östra-Finlands universitet
 • Stefano Zapper (National Research Council of Italy, CNR-IENI & Consorzio Nazionale Delle Ricerche, Italy), Noise and fluctuations in materials

Sidansvarig: | Senast ändrad: 06.04.2018.