Hållbara Aalto

Hållbar utveckling och ansvarsfullhet syners såväl i forskningen, undervisningen som i verksamheten på Aalto-universitetet. Utvecklingen av campus är även en viktig del för att befrämja den hållbara utvecklingen.

Bekanta dig med Aalto-universitetets hållbarhets- och ansvarsrapporter (suomeksi) (in English).

Ansvarsfullhet i undervisning och lärande

Aalto-universitetet har som mål att göra ansvarsfullhet och hållbar utveckling till ett genomgående tema genom all undervisning. I målen för studierna på både kandidat- och magisternivån innefattas en koppling till ansvarsfullhet och hållbar utveckling. Därtill erbjuds undervisningspersonalen  modeller och god praxis  för ansvarsfullhet i den vardagliga undervisningen samt i verksamhetssätten och kursinnehållen.

En hållbar utveckling främjas tvärvetenskapligt vid undervisningen på Aalto-universitetets alla sex högskolor på program- och kursnivån samt i talrika studerandeprojekt. Exempel på program som koncentrerar sig på en hållbar utveckling är t.ex. följande:

Forskning och konst för ett hållbart samhälle

Fokusområdena för forskningen vid Aalto-universitetet anknyter till centrala samhälleliga utmaningar, såsom klimatförändringen, tillgången på energi, hälsovård och näring. De centrala forskningsområdena fokuserar bland annat på hållbar mobilitet, förnybar energi, bioekonomi och robotik. Kompetensen och de nya lösningar som skapats med forskningsarbetet som grund är en del av det genomslag universitet har i samhället.

Kuva_2_Department_of_Civil_and_Environmental_Engineering_Water_Engineering_1_by_Adolfo_Vera (1).jpg

Ansvar och en hållbar utveckling kommer fram i forskningen vid Aalto-universitetet såväl i forskningsinnehåll och forskningsrön som i forskningsprocesserna och praxisen. Även den konstnärliga verksamheten vid Aalto-universitetet har starka band med ansvarsfullhet och samhällelig påverkan. Den konstnärliga verksamhetens samhälleliga roll är mångfacetterad – den har till uppgift, t.ex., att producera kritiskt tänkande och förmåga att skapa nya abstrakta idéer och tankemodeller som svar på de utmaningar samhället står inför.

Till exempel följande forskningsgrupper och nätverk vid universitetet fokuserar på hållbar utveckling.

Ett hållbart campus

De centrala miljöeffekterna som gäller campus anknyter till energiförbrukningen, mobiliteten och sorteringen. Ett hållbart campus är en väsentlig del av universitetets strategi för campus. På Aalto-universitetets samtliga campus verkar vi aktivt för att utveckla energieffektiviteten av de nuvarande fastigheterna och minska energiförbrukningen.

Aktiebolaget Aalto universitetsfastigheter (Aalto-yliopistokiinteistöt Oy) satsar på att producera egen energi med miljövänliga metoder. Fastighetsbolaget ansvarar för ungefär 75 procent av alla utrymmen som universitetet förfogar över. Målet är ett i energihänseende självförsörjande Otnäs 2030.

Läs mer http://openenergy.fi.

kuva_3_Aalto_University_staff_campus_bikes_2-5-2013_photo_Mikko_Raskinen_009_JPG_700x400.jpg

Ungefär 95 % av studerandena och 55 % av personalen åker kollektivt till campus, cyklar eller promenerar. Det finns campuscyklar för de anställda att ta till när de vill röra sig på campus.

Ansvarsfullhet i Aaltos vardag

Ansvarsaspekterna tas i betraktande i all daglig verksamhet på Aalto-universitetet, i anskaffningar och stödtjänster. Verksamheten styrs bl.a. av anvisningarna om likabehandling och jämställdhet samt implementeringsplanen för tillgängligt lärande. Vid Aalto-universitetet verkar en forskningsetisk delegation och en arbetsgrupp för ansvarsfullhet, som stöder utvecklingen av universitetets olika funktioner, ansvarsfulla verksamhetssätt och rapporteringen om ansvarsaspekterna vid universitetet.

Läs mer om hållbara praxis på Aalto-universitetet (pdf).

Samarbete och ansvarsfullhet

År 2012  grundade Aalto-universitet tillsammans med nordiska universitetspartner ett nätverk för hållbar utveckling, Nordic Sustainable Campus Network (NSCN). Aalto koordinerar verksamheten. Därtill är Aalto medlem i följande universitetsnätverk med hållbar utveckling som tema: International Sustainable Campus Network (ISCN), Global Alliance och Universitetens nätverk kring utvecklingssamarbete. Sommaren 2015 anslöt sig Aalto-universitetet dessutom till Europeiska innovations- och teknologiinstitutets (EIT) sammanslutning kring klimat- och innovationsfrågor (Climate KIC, Nordic Note). Inom ramarna för samarbetsprojektet ordnas undervisning med anknytning till klimatforskning samt verksamhet kring innovationer och entreprenörskap. Aalto-universitetet  har även undertecknat universitetens Rio + 20-avtal.

Aalto-universitetet ingår i många internationella och inhemska nätverk med ansvar och hållbar utveckling som tema:

kuva_4_Aalto_University_Otaniemi_campus_winter2013_photo_Mikko_Raskinen_036_JPG_700x400.jpg

Sidansvarig: | Senast ändrad: 12.09.2018.