Haku taiteen maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Aalto-yliopiston taiteiden alan maisteriohjelmiin eli taiteen maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on 3.12.2018-11.1.2019. Hakuohjeet päivitetään lokakuussa.

Tämän sivun ohjeistus koskee vain jo päättynyttä 2018 hakukierrosta. Seuraavan hakukierroksen ohjeistus päivitetään Aalto-yliopiston uudelle verkkosivustolle lokakuussa 2018.

Valintojen aikataulu

Aalto-yliopiston maisterihaku järjestetään vuosittain vuoden alussa. Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin järjestetään 15.12.2017 - 24.1.2018.

Maisterihaun aikataulu 2018

15.12.2017
klo 9:00

Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu.

24.1.2018
klo 15:00

Hakuaika päättyy ja sähköinen hakujärjestelmä sulkeutuu. Hakemus ja vaadittavat liitteet tulee toimittaa Hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

15.3.2018

Ilmoitus 1. osan tuloksista hakijoille.

Aikaisintaan   
6.4.2018

Tulokset julkaistaan.

31.5.2018
klo 15:00

Opiskelupaikan vastaanoton määräaika.

31.7.2018

Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen valmistuttava viimeistään.

7.8.2018
klo 15:00

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneiden oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta toimitettava viimeistään.

7.8.2018 
klo 15:00

Suomen tai ruotsinkielen todistus toimitettava viimeistään.

14.8.2018
klo 15:00

Varasijoilta valinta päättyy viimeistään.

Elo-syyskuu
2018

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden orientaatiolla.

    

Kuka voi hakea

Hakuperusteet

Aalto-yliopiston taiteiden alan maisterikoulutuksen opiskelijavalinnassa hakukelpoisia ovat:

 • Suomessa ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneet,
 • Suomessa kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet,
 • Ulkomaisen korkeakoulututkinnon, joka antaa asianomaisessa maassa hakukelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, suorittaneet

tai

 • henkilö, jolla muutoin todettu olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella hakevien hakukelpoisuuden arvioi Hakijapalvelut yhdessä hakukohteen valintatoimikunnan kanssa.
  • Huom. Et voi hakea tällä hakuperusteella, jos olet suorittanut tutkinnon, joka antaa hakukelpoisuuden maisteritason opintoihin.

Hakukelpoisuuden maisteriopintoihin antaa alempi korkeakoulututkinto. Maisterikoulutukseen ei voi hakea ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella (maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto). Poikkeus tähän on sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa. Jos olet suorittanut tai suoritat parhaillaan alemman korkeakoulututkinnon lisäksi muita korkeakoulututkintoja, voit ilmoittaa niistä yhden hakulomakkeella. Tohtorin tai lisensiaatin tutkinnolla ei voi hakea maisteriopintoihin eikä jatkotutkintoja ilmoiteta hakulomakkeella.

Ulkomaisen korkeakoulututkinnon myöntäneen korkeakoulun tulee olla tunnustettu osa asianomaisen maan virallista kansallista koulutusjärjestelmää. Korkeakoulun tulee olla listattuna asianomaisen maan tutkinnonanto-oikeuden omaavien korkeakoulujen listauksessa tai kansainvälisen organisaation (esim. UNESCO) ylläpitämällä listauksella tunnustetuista korkeakouluista.

Hallinnollisesta näkökulmasta mikä tahansa kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tekee hakijasta hallinnollisesti hakukelpoisen mihin tahansa Aalto-yliopiston taiteiden alan maisteritason hakukohteeseen. Koska kyseessä ovat maisterin tutkintoon johtavat syventävät opinnot, hakijoilla odotetaan kuitenkin olevan kyseisen hakukohteen kandidaattiopintoja vastaaviksi katsottava osaaminen, koulutus ja/tai työkokemus kyseiseltä alalta. Hakijan ja hänen aiemman tutkintonsa alalle soveltuvuus arvioidaan hakukohteen valintatoimikunnassa akateemisen arvioinnin yhteydessä.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea, vaikka hakuperusteena käytettävä tutkinto olisi vielä keskeneräinen. Hakuperusteena olevan tutkinnon valmistuttava 31.7.2018 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta Hakijapalveluihin 7.8.2018 klo 15.00 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai opiskelija ei toimita tutkintotodistusta Aalto-yliopistoon annettuun määräaikaan mennessä, saatu opinto-oikeus perutaan.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, että valmistuminen ei välttämättä ole mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman korkeakoulun tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma, muuntokoulutus ei ole asettanut opiskelijaksi otettavan terveydentilalle tai toimintakyvylle ennakollisia vaatimuksia.‬ Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakijapalveluista ja opiskelijapalveluista.

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Hakukohteet 2018

Taiteiden alan maisterivalinnan hakukohteet ja maksimialoituspaikat löytyy alla. Huomaa, että hakukohteiden aloituspaikat tullaan ilmoittamaan enimmäismäärinä. Kaikkia aloituspaikkoja ei välttämättä täytetä. Hakukohteet ovat joko maisteriohjelmia tai niiden pääaineita. Hakija voi hakea samana vuonna vain yhteen hakukohteeseen taiteiden alan maisterivalinnoissa.

Mikäli hakukohteen opetuskielen on ilmoitettu olevan "suomi, englanti", voi ohjelman suorittaa kokonaan suomeksi tai kokonaan englanniksi.

Huomaathan, että hakulomake on saatavissa vain hakuaikana. Muistathan lukea hakuohjeet ennen hakulomakkeelle siirtymistä.

Hakukohde

Opetuskieli

max. aloituspaikat

Collaborative and Industrial Design englanti 25
Contemporary Design englanti 14
Creative Sustainability - Masters of Arts englanti 16
Dokumentaarinen elokuva englanti, suomi 2
Elokuva- ja tv-lavastus englanti, suomi 2
Elokuvaleikkaus englanti, suomi 2
Elokuvaohjaus englanti, suomi 2
Elokuvaus englanti, suomi 2
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu englanti, suomi 2
Fashion, Clothing and Textile Design englanti 15
Game Design and Production englanti 8
Interior Architecture englanti 14
International Design Business Management englanti 12
Kuvataidekasvatus suomi, ruotsi 14
New Media Design and Production englanti 18
Nordic Visual Studies and Art education, NoVA englanti 12
Pukusuunnittelu englanti, suomi 2
Sound in New Media englanti 10
Valokuvataide englanti 15
Visual Communication Design englanti 18
Visual Cultures, Curating and Contemporary Art englanti 28

Opiskelijavalinta maisteritason hakukohteisiin tapahtuu yksi- tai kaksiosaisen valintakokeen kautta. Kaksiosaisissa valinnoissa molempien osien välissä suoritetaan karsintaa. Valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja soveltuvuus alalle ratkaisevat.

Miten haen

Jokaisella hakukohteella on valintatoimikunta, joka suorittaa hakijoiden arvioinnin. Jäsenet ovat yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Hakijat arvioidaan siten, että portfolio, haastattelu ja motivaatiokirje sekä mahdolliset lisätyönäytteet ja valintakoetehtävät muodostavat yhden kokonaisuuden.

1. Ennen hakemista

Tutustu huolella hakuohjeisiin sekä ohjelmien tai hakukohteiden arviointikriteereihin sekä hakukohdekohtaisiin liitteisiin.

Mikäli sinulta edellytetään kielitestiä, varaathan myös kielitestiajan hyvissä ajoin, jotta tuloksesi ehtivät perille määräaikaan mennessä. Lisätietoa kielitesteistä kohdassa kielitaitovaatimukset. Huomaathan, että jos kielitaito tulee todistaa kielitaitotodistuksen muodossa, kielitestiin tulee ilmoittautua niin pian kuin mahdollista. Testitulosten toimittamisessa menee huomattavasti aikaa testin tekemisen jälkeen. Testi tulee tehdä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä; suosittelemme, että tarvittava testi tehdään jo ennen hakuajan alkamista.

2. Hakukohteen valitseminen

Hakukohteita ovat Aalto-yliopiston taiteiden alan maisteriohjelmat tai niiden pääaineet. Hakija voi hakea taiteiden alalla vain yhteen hakukohteeseen. Muutoksia hakukohteeseen voi tehdä ainoastaan hakuaikana. 

Kauppatieteellisen alan ja tekniikan alan maisteriopintoihin on omat hakulomakkeet ja -menettelyt. Lisäksi hakija voi hakea Erasmus Mundus-ohjelmiin, Nordic Master-ohjelmiin sekä muihin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin maisteriohjelmiin (hakuaika ja -menettelyt poikkeavat, lisätietoa ohjelmien sivuilta). Jos hakija saa opiskelijavalinnoissa useamman kuin yhden opinto-oikeuden, voi hän ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan opiskelupaikan (yhden paikan säännös). Yhden paikan säännös koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Tutustu tarkemmin Aalto-yliopiston hakukohteisiin Koulutustarjonta -sivulla.

3. Hakulomakkeen täyttäminen

Lue Hakijan ohje (pdf) sekä hakukelpoisuuteen, hakumenettelyyn ja liitteiden toimittamiseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen kuin siirryt täyttämään hakulomaketta. Hakeminen aloitetaan joko alakohtaisesta hakukohdelistauksesta valitsemalla 'Hae tästä' tai Opintopolku-palvelussa valitsemalla hakukohdesivulla 'Täytä hakulomake'. Painikkeet ovat saatavilla ja aktiivia vain hakuaikana. Järjestelmä ohjaa hakijan automaattisesti hakulomakkeelle Aalto-yliopiston hakujärjestelmässä (apply.aalto.fi).

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana. Voit hakea vain yhteen taiteiden alan hakukohteeseen. Jos haluat muuttaa hakukohdetta tai muuten muokata hakulomaketta sen lähettämisen jälkeen, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Hakukohdetta voi muuttaa vain hakuaikana.

Sähköinen hakujärjestelmä on käytössä koko haku- ja valintaprosessin ajan. Hakija voi seurata oman hakemuksensa tilaa ja liitteiden saapumista kirjautumalla järjestelmään. Myös valinnan tuloksista ilmoitetaan hakujärjestelmän kautta.

4. Hakemuksen toimittaminen ja valintakokeen ensimmäinen osa

Hakemuksen täyttäminen, lähettäminen, vaadittavien liitteiden ja mahdollisten ennakkotehtävien toimittaminen hakuajan päättymiseen mennessä muodostavat valintakokeen ensimmäisen osan.

Valintakokeen ensimmäisessä osassa hakija toimittaa Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin hakujärjestelmästä tulostetun ja allekirjoitetun saatekirjeen ja kaikki vaadittavat liitteet hakuajan loppuun mennessä. Valintakokeen 1. osan valinta tapahtuu toimitettujen hakudokumenttien perusteella. Hakemus voidaan käsitellä vain, jos kaikki vaadittavat liitteet toimitetaan annettuun määräaikaan mennessä. Pelkkä sähköisen hakulomakkeen lähettäminen ei riitä. Lisätietoa hakemuksen toimittamisesta löydät osiosta Hakemus ja vaadittavat liitteet.

Kun hakemus liitteineen on vastaanotettu Hakijapalveluissa, hakijalle lähetetään sähköposti-ilmoitus. 

Hakijoiden vastuulla on seurata hakemuksensa etenemistä sähköisen hakujärjestelmän kautta. Suuresta hakijamäärästä johtuen voi mennä jopa kuukausi ennen kuin hakemuksesi käsitellään. Älä lähetä sähköpostikyselyjä hakemuksesi statuksesta; hakemuksesi käsitellään niin pian kuin mahdollista ja voit seurata prosessin etenemistä hakujärjestelmästä.

5. Hakemuksen käsittely - hakukelpoisuuden arviointi

Kaikki saapuneet paperihakemukset tarkistetaan Hakijapalveluissa, missä varmistetaan, että hakemuksen mukana on toimitettu kaikki vaadittavat liitteet yliopiston vaatimalla tavalla, ja että hakija on kelpoinen hakemaan ilmoittamaansa hakukohteeseen. Vain kelpoiset hakemukset lähetetään akateemiseen arviointiin hakukohteisiin. Puutteelliset hakemukset hylätään. Hakija voi seurata omien dokumenttiensa saapumista sähköisessä hakujärjestelmässä kohdassa Hakemuksen seuranta. Valitettavasti emme pysty vastaamaan tiedusteluihin hakudokumenttien saapumisesta.

Jos et ole hakukelpoinen, hakemuksesi hylätään. Tarvittaessa sinulta voidaan pyytää sähköpostitse täydennystä hakemukseesi. Jos sinun todetaan olevan hakukelpoinen, hakemuksesi toimitetaan hakukohteen valintaryhmälle akateemiseen arviointiin.

6. Akateeminen arviointi ja valintakokeen toinen osa

Akateemisen arvioinnin perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen toiseen osaan. Jos hakukohteen valintakoe on yksiosainen, se on mainittu hakukohteen kuvauksessa. Tällöin akateemisessa arvioinnissa päätetään, ketkä hakijoista hyväksytään kyseiseen hakukohteeseen. Ilmoitus 1. osan tuloksista on hakijoilla viimeistään 15.3.2018. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeiden seuraavaan osaan. Hakija näkee myös hakujärjestelmän Valinnan seuranta -välilehdeltä, onko hän tullut valituksi valintakokeen toiseen osaan.

Mikäli valintakokeessa ei ole lainkaan toista osaa, on se mainittu ko. hakukohteen kuvauksessa hakuajan alkaessa. Tällöin tulokset julkaistaan lopullisten tulosten julkistamisen yhteydessä. Katso aikataulut Valintojen aikataulu -osiosta.

Toisessa osassa hakijat haastatellaan. Tarvittaessa hakijalta voidaan vaatia lisätyönäytteitä. Hän voi myös joutua suorittamaan valintatoimikunnan laatimia valintakoetehtäviä. Mahdollisista lisätyönäytteistä, valintakoetehtävistä ja tarkemmasta valintakokeen ajankohdasta ilmoitetaan yhtä aikaa jatkoon pääsystä tiedotettaessa. Samoin tiedotetaan tehtävien suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valintakokeen toisessa osassa hakijoita verrataan toisiinsa, ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Paikkoja on rajallinen määrä, joten kaikki kelpoiset hakijat eivät voi tulla hyväksytyksi. Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. 

Katso valintakokeen 2. osan aikataulut Valintojen aikataulu -osiosta. Valintakokeen 2. osan tarkka ajankohta vaihtelee hakukohteittain; tarkka ajankohta ja paikka ilmoitetaan kutsussa. Haastattelu voidaan järjestää puhelimitse tai Skypen kautta hakijoille, jotka eivät ole haastattelujen aikana Suomessa.Poikkeuksena Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma, jonka valintakoe edellyttää hakijan henkilökohtaista läsnäoloa.

7. Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 6.4.2018. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä Aalto-yliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen. Korkeakoulut lähettävät hyväksytyille opiskelijoille virallisen hyväksymiskirjeen.

8. Oikaisumenettely ja palaute valinnoista

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Oikaisuohje (pdf)

Hakukohteiden mahdollisista palauteajoista tiedotetaan hakijoille suoraan hakukohteesta tai sähköisen hakujärjestelmän kautta tulosten julkistamisen yhteydessä. 

9. Opiskelupaikan vastaanotto ja opintojen aloittaminen

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 31.5.2018 klo 15.00 mennessä.Vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. Tarkemmat ohjeet toimitetaan hyväksytyille hyväksymiskirjeiden mukana. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta saa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä osoitteesta opiskelijapalvelut [at] aalto [dot] fi.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan sama hakija voi ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan opiskelupaikan suomalaisesta ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta saman lukukauden aikana. Mikäli sinulle tarjotaan eri opiskelijavalinnoissa useampaa kuin yhtä opinto-oikeudetta, voi ottaa niistä vain yhden vastaan.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Hakemukseen lasketaan kuuluvaksi täytetty sähköinen hakulomake, tulostettu ja allekirjoitettu saatekirje, tällä sivuilla mainitut pakolliset liitteet sekä hakukohdekohtaiset vaaditut liitteet.

Hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää Aalto-yliopiston sähköisessä hakujärjestelmässä hakuaikana (15.12.2017 klo 9.00 - 24.1.2018 klo 15.00). Saatekirjeen voi tulostaa, kun on täyttänyt, tallentanut ja lähettänyt sähköisen hakulomakkeen järjestelmässä. Hakuohjeistus ja ohjelmakohtaiset arviointiperusteet on luettava huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitteiden toimittamista. Kaikki dokumentit, jotka halutaan huomioitavan valinnassa, on toimitettava hakuajan puitteissa. Liitteiden toimittamiseen annetun määräajan jälkeen toimitettuja dokumentteja ei voida huomioida valinnassa.

Hakudokumentteja ei palauteta hakijoille.

Kaikilta hakijoilta vaadittavat hakemuksen liitteet

1. Hakujärjestelmästä tulostettu ja allekirjoitettu saatekirje

2. Oikeaksi todistettu kopio hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksesta 

3. Virallinen opintosuoritusote; alkuperäinen ote alkuperäisillä leimoilla tai sen oikeaksi todistettu kopio, pelkkä kopio virallisesta opintosuoritusotteesta ei kelpaa

4. Viralliset käännökset ulkomailla suoritettujen opintojen todistuksista ja opinto-otteista suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (tarvittaessa)

5. Osoitus kielitaidosta (tarvittaessa), katso lisätietoa kielitaitovaatimuksista

6. Portfolio

 • Osa taiteiden alan maisteritason hakukohteista vaatii sähköisen portfolion hakemuksen liitteeksi. Jos et toimita portfoliota hakemuksesi mukana, hakemus hylätään automaattisesti.
 • Mikäli hakukohteesi vaatii portfolion, tiedostonimen tulee olla muodossa Portfolio_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf, esim. Portfolio_Pirhonen_123456.pdf. 

7. CV (Tiedostonimen tulee olla muodossa CV_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf, esim. CV_Pirhonen_123456.pdf.)

8. Mahdolliset hakukohdekohtaiset liitteet

 • Osalla hakukohteista on muiden vaadittavien liitteiden lisäksi myös hakukohdekohtaisia pakollisia liitteitä. Lisää tietoa mahdollisista hakukohdekohtaisista liitteistä löydät Hakukohdekohtaiset vaatimukset -osiosta.

9. Kopio passista tai muusta virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi hakijan kansalaisuus

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat toimittavat viralliset opintosuoritusotteet ja tarvittaessa niiden viralliset käännökset. Oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta on toimitettava heti tutkinnon valmistuttua. Lisätietoa keskeneräisellä tutkinnolla hakemisesta. Huomioi myös maakohtaiset dokumenttivaatimukset.

Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella: kopio jatkuvasta tai pysyvästä oleskelulupakortista Suomessa (oleskelulupatyyppi A tai P), pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvasta Suomessa (oleskelulupatyyppi P-EU), EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortista Suomessa tai EU:n sinisestä kortista Suomessa. Liitä kopio kortin molemmista puolista.

Muuta huomioitavaa: Jos pakollinen liite puuttuu hakuajan päättyessä hakemusta ei oteta käsittelyyn. Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta. Hakemusliitteitä ei tule nitoa. Älä käytä välisivuja tai paperiliittimiä, riittää että paperit ovat järjestyksessä. Hakemukseen ei liitetä valokuvaa. Huomioi myös maakohtaiset dokumenttivaatimukset, jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla.

Hakukohdekohtaiset liitteet ja ennakkotehtävät

Osa hakukohteista vaatii myös muita hakukohdekohtaisia ennakkotehtäviä ja/tai muita dokumentteja. Hakukohdekohtaiset vaatimukset sisältävät myös ohjeet portfolion, CV:n ja motivaatiokirjeen tekemiseen.

Katso tiedot hakukohdekohtaisista vaatimuksista.

Maakohtaiset dokumenttivaatimukset

Maakohtaiset dokumenttivaatimukset koskevat tutkintoja, jotka on suoritettu jossakin näistä maista: Australia, Bangladesh, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Kamerun, Kanada, Kenia, Kiina, Malesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta tai Yhdysvallat. Lue vaatimuksista Maakohtaiset vaatimukset -sivulta.

Käännökset

Kaikkien liitteiden tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä opiskelutodistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Käännösten tulee olla joko alkuperäisiä tai virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä alkuperäisistä käännöksistä. Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset opiskelutodistukset (jäljennökset kuten alla).

Kopioiden oikeaksi todistaminen

Suomalaisen korkeakoulututkinnon opiskelutodistuksista toimitetaan joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat jäljennökset. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, tulee jokainen sivu olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista dokumenteista. Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä.

 • Esteetön henkilö on täyttänyt 15 vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen tutkintotodistus tai/ja opinto-ote ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta / opinto-otteesta. Jokaisella sivulla tulee olla kahden henkilön allekirjoitukset, nimenselvennykset ja päivämäärä.
 • Korkeakoulusi oikeaksi todistamassa jäljennöksessä tulee olla alkuperäiset leimat ja virkailijan allekirjoitus.
 • Pelkkä kopio virallisesta opinto-otteesta tai tutkintotodistuksesta ei kelpaa.

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetun tutkinnon opiskelutodistuksista tulee toimittaa joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamat jäljennökset.

Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista. Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä.

 • Opiskelutodistukset toimitetaan maakohtaisten liitevaatimusten mukaisesti, jos tutkinto on suoritettu jossakin näistä maista: Australia, Bangladesh, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Kamerun, Kanada, Kenia, Kiina, Malesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta tai Yhdysvallat.

Aalto-yliopiston Hakijapalveluissa ei oteta kopioita eikä oikeaksi todisteta kopioita. Hakuasiakirjoja ei palauteta, joten älä lähetä alkuperäistä tutkintotodistustasi.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea, vaikka hakukelpoisuuden antava tutkinto olisi vielä kesken. Hakemukseen voi liittää esim. läsnäolotodistuksen tai korkeakoulun lausunnon arvioidusta valmistumisajasta. Tutkinnon on valmistuttava 31.7.2018 mennessä, ja oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2018 klo 15.00 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai jos opiskelija ei toimita kopiota tutkintotodistuksesta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka perutaan.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, että valmistuminen ei välttämättä ole mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman tiedekunnan tai korkeakoulun tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin.

Väliaikainen tutkintotodistus

Joissakin maissa lopullinen tutkintotodistus myönnetään valmistuneelle opiskelijalle viiveellä. Tällöin opiskelijalle myönnetään ns. väliaikainen tutkintotodistus (provisional degree certificate). Väliaikainen tutkintotodistus ei saa olla yli viisi vuotta vanha. Jos valmistumispäivästä on hakuajan alkaessa kulunut yli viisi vuotta, väliaikaista tutkintotodistusta ei hyväksytä ja hakijan tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta.

Virallisen opintosuoritusotteen toimittaminen Aalto-yliopiston opiskelijoille

Aalto-yliopiston opiskelijat voivat toimittaa virallisen opintosuoritusotteen sähköisesti. Opintosuoritusote tilataan Intosta löytyvien ohjeiden mukaan https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=20786521 ja toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi otsikolla ”Aalto-yliopiston opintosuoritusote, Sukunimi”. Ilmoita sähköpostiviestissä hakemuksesi tunniste sekä hakukohteesi. Mikäli et toimita sähköistä opintosuoritusotetta, sinun tulee toimittaa oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu virallinen paperinen opintosuoritusote.

Muuta huomioitavaa

 • Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta. Voit valmistella sen etukäteen ja liittää sen hakulomakkeeseen.
 • Opintosuoritusotteen pitää olla virallinen, oppilaitoksen leimalla varustettu ote. Alkuperäinen opintosuoritusote on yleensä helppo hankkia oman korkeakoulun opiskelijapalveluista. Jos kuitenkin päätät toimittaa otteesta kopion, huolehdi siitä, että kopio on todistettu oikeaksi ohjeistetulla tavalla. Opiskelutodistuksista tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti oikeaksi todistetut kopiot. Pelkkä tavallinen kopio opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksesta ei riitä.
 • Jos olet suorittanut tai olet suorittamassa useampia korkeakoulututkintoja, toimita opiskelutodistukset (virallinen opintosuoritusote, tutkintotodistus) kaikesta tutkintoon johtavasta korkeakoulutuksesta. Opinnot voidaan huomioida hakemuksen arvioinnissa vain, jos niistä on toimitettu viralliset todistukset. Kaikki opiskelutodistusten jäljennökset tulee toimittaa ohjeistuksen mukaisesti.
 • Hakijapalvelut ei vastaa hakemuksen tai sen liitteiden saapumiseen liittyviin tiedusteluihin hakuaikana. Sinulle ilmoitetaan hakemuksen vastaanottamisesta sähköpostilla, ja sinun tulee seurata oman hakemuksesi käsittelyä ja liitteiden saapumista sähköisessä hakujärjestelmässä. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Hakijapalveluihin.
 • Jos täydennät hakemustasi hakemuksen toimittamisen jälkeen, esim. jos toimitat puuttuneita dokumentteja, huolehdi siitä, että lähetyksestä käy selkeästi ilmi mitä tarkoitusta varten dokumentit ovat. Merkitse myös hakemusnumero ja nimesi selkeästi asiakirjoihin.
 • Toimita kaikki dokumentit, jotka haluat huomioitavan valinnassa hakuajan puitteissa. Liitteiden toimittamiseen annetun määräajan jälkeen toimitettuja dokumentteja ei voida huomioida valinnassa, eikä hakijoilta pyydetä täydennyksiä hakukohdekohtaisiin liitteisiin.
 • Hakudokumentteja ei palauteta hakijoille. 
 • Aalto-yliopiston Hakijpalveluissa ei oteta kopioita eikä oikeaksi todisteta kopioita.

Hakemuksen toimittaminen

Hakujärjestelmästä tulostettu saatekirje sekä hakemuksen liitteet toimitetaan postiosoitteeseen:

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
PL 11110
00076 Aalto

tai jos tuot hakemuksen henkilökohtaisesti tai käytät kuriiripalvelua käyntiosoitteeseen:

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
Otakaari 1
02150 Espoo

Merkitse kuoreen 'Maisterivaiheen valinnat - taiteiden ala' ja 'valintakoe'.

Voit tuoda hakemusliitteet henkilökohtaisesti hakijapalveluiden käyntiosoitteeseen (Otakaari 1, 1. kerros, huone Y199) asiakaspalveluaikoina tai jättää ne toimiston ulkopuolella olevaan valkoiseen postilaatikkoon kiinteistön aukioloaikoina.

Kaikkien vaadittujen liitteiden tulee olla perillä Aalto-yliopiston hakijapalveluissa 24.1.2018 kello 15.00 mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemuksen hylätään. Hakija vastaa hakemusliitteiden toimittamisesta määräajassa. Huomaathan, että viimeisen päivän postileima ei riitä, vaan hakemuksen tulee saapua hakuajan loppuun mennessä. Kaikkien liitteiden tulee myös saapua hakuajan loppuun mennessä.

Hakijapalvelut ei vastaa kyselyihin hakemuksen tai yksittäisten dokumenttien saapumisesta. Kun hakemuksesi on otettu vastaan, saat siitä sähköpostitse ilmoituksen. Hakijat ovat itse vastuussa hakemuksensa etenemisen seuraamisesta sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Luethan tarvittaessa myös kielitestitulosten toimittamista koskevat ohjeet.

Huom. Yliopisto ei vastaa mistään hakemuksen lähettämiseen liittyvistä maksuista. Kaikista lähetyskuluista vastaa hakemuksen lähettäjä. Mikäli lähetät hakemuksesi kuriirilla, merkitse lähetyksen arvoksi 0.

Hakukohdekohtaiset liitteet ja ennakkotehtävät

Osa hakukohteista vaatii myös muita hakukohdekohtaisia ennakkotehtäviä ja/tai muita dokumentteja. Hakukohdekohtaiset vaatimukset sisältävät myös ohjeet portfolion, CV:n ja motivaatiokirjeen tekemiseen.

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta. Voit valmistella sen etukäteen ja liittää sen hakulomakkeeseen. Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä.

Sinun tulee toimittaa portfolio määräaikana ja hakukohteen edellyttämässä muodossa. Mikäli hakukohde vaatii portfolion, se tulee ladata hakujärjestelmään pdf-tiedostona ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin. Tiedostonimen tulee olla muodossa Portfolio_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf, esim. Portfolio_Pirhonen_123456.pdf. 

CV ladataan hakujärjestelmään pdf-tiedostona ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin järjestelmässä. Tiedostonimen tulee olla muodossa CV_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf, esim. CV_Pirhonen_123456.pdf.

Collaborative and Industrial Design

Two Stages:
The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Stage I: documentation
1) Motivation letter
2) Degree certificate and transcript  
3) CV
4) Portfolio

Portfolio
In the portfolio, applicants display work that shows their designerly insights and skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous scientific, professional and/or design projects.

Designwork can be provided as technical drawings, computer renderings, sketches, illustrations, storyboards or photographs. Include six (6) work samples in the portfolio. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been completed, exhibited, displayed or published. Each work should be accompanied by a brief explanation. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly on the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. The uploaded PDF-file should not exceed 100 MB. The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Motivation letter (in the application form, max. 4000 characters)
Write a motivation letter explaining your reasons for applying for this programme and your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, vision of art and design, aspects related to the work and creative goals.

The letter of motivation must clearly answer the following questions:
1.    What is your biggest achievement/success in the field of design?
2.    Why are you applying for Aalto University?
3.    What do you want to learn by studying at the Collaborative and Industrial Design programme?
4.    What is the role of the master’s programme for your professional development?
5.    What would you like to do after completing the master’s programme?

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in English.

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Contemporary Design

Two Stages:
The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview. Language of all the application documents should be English.

Porfolio
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity.

The portfolio can include illustrations, drawings, photographs and technical drawings. The works that are displayed in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly in the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. The uploaded PDF-file should not exveed 100 MB. The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material, such as website, or videos will not be considered during the intake process.

Motivation letter (in the application form, max 4000 characters)
In the motivation letter the applicant should explain the reasons for applying to Contemporary Programme. The letter should also indicate what are the main and particular areas of interests in thie field as well as goals and expectations for the studies to be completed in the Aalto University School of Arts, Design and Architecture. The applicant can describe his/her strengths and interests, as well as vision of art and design, aspects related to work and creative goals.

CV
The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Creative Sustainability - Masters of Arts

Two Stages:
The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (scientific and/or artistic) and motivation, which are also discussed in the interview.

Stage I: documentation
1) Letter of motivation
2) Degree certificate and transcript  
3) CV
4) Portfolio

1) Letter of motivation (in the application form, max. 4000 characters)
The applicant must convey his/her motivation for studying in the Creative Sustainability programme by writing a letter of motivation. The letter should include responses to the following questions:
•    What is your most significant achievement or success in the area of sustainability and design?
•    Why do you want to become a student in the Creative Sustainability programme at Aalto University?
•    What types of projects would you like to do during your studies and as your masters’ thesis?
•    What do you want to do after the master programme?

2) Degree certificate and transcript / Academic excellence
The applicant’s transcript about studies completed and of which the applicant has provided the appropriate documents by the end of application period will be evaluated.

3) CV / Professional experience
The applicant’s professional experience will be looked at broadly, and especially with regard to work experience relevant to the Creative Sustainability programme. Professional experience will be evaluated based on the CV. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

4) Portfolio
A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous scientific, professional and/or artistic activity. Artwork/project work can be provided as technical drawings, slides or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published.

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for interview. The interviews can be conducted over Skype if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Preliminary assignments:
None.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in English.

Other programme-specific application instructions:
The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) is a multidisciplinary master’s degree programme organised by the following departments and schools of Aalto University:
- Department of Design; School of Arts, Design and Architecture
- Department of Architecture; School of Arts, Design and Architecture
- Department of Management Studies; School of Business
- Department of Built Environment; School of Engineering

An applicant’s eligibility will always be checked according to the criteria of the school through which the applicant is applying to the programme (criteria on e.g. the score of language test, educational background and submission of the required attachments). The administrative eligibility of the applicant is checked by Aalto University Admission Services.

The applicant can apply to the CS programme through more than one school or department. In this case the applicant should deliver the appropriate application package to each school or department. Such an applicant, however, can be selected only through one of the departments. Accepted students will complete the master’s degree of the department to which they were accepted.

If an architect applies through the Department of Design and is accepted, the degree completed will be a Master of Arts in Creative Sustainability. In order for an architect-applicant to be accepted, the applicant should show a strong motivation why he/she wants to apply through the Department of Design in particular. Alternatively, if an architect would like to complete a Master of Science degree in Architecture in the Creative Sustainability programme, the application process must be done through the Department of Architecture in the School of Arts, Design and Architecture.

Dokumentaarinen elokuva

Työnäyte (portfolio):
Yksi tai kaksi vähintään 15 min. mittaista televisiossa tai festivaalilla julkisen esityksen saanutta dokumentaarista elokuvaa vimeo -linkkeinä.

Yhteensä korkeintaan yhden A4-liuskan kuvaus kustakin elokuvasta, esimerkiksi elokuvan synopsis.

Hakija lataa sähköisen portfolion yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Liitä linkit portfolioon ja varmista, että ne avautuvat kaikilla yleisimmillä käyttöliittymillä mac- ja pc-ympäristöissä.

Opintosuunnitelma ja motivaatiokirje:
Korkeintaan 4000 merkin mittainen kirjallinen opintosuunnitelma ja motivaatiokirje, joka sisältää perustelun siitä, miksi pyrit kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat erityiset kiinnostuksen kohteesi kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Erittele myös, miksi olet kiinnostunut juuri dokumentaarisesta elokuvasta.

Ansioluettelo (CV):
Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat, festivaalit, muu mahdollinen taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakudokumenttien kieli:
Englanti ja suomi

VALINTAA MA-OPISKELIJAKSI EDELTÄÄ HAASTATTELU.

Elokuva- ja tv-lavastus

Portfolio:
Portfoliossa hakija esittelee omaa taiteellista tuotantoaan. Portfolion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Töitä voi esitellä luonnoksina, teknisinä piirustuksina ja/tai valokuvina.

Sähköinen portfolio tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Portfolion osana voi olla linkkejä videotiedostoihin ( esim.vimeo, youtube jne) salasanasuojattuna tai ilman suojausta. Salasana tulee sisällyttää portfolioon. Työnäytekansion työt tulee luetteloida. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi ja mahdollinen muu työryhmä ja tuotantoformaatti. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet näytteillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

CV:
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot; koulutus; työkokemus; mahdolliset näyttelyt, julkaisut ja artikkelit; palkinnot ja apurahat; opintomatkat ja luottamustehtävät.

Motivaatiokirje (sisältää hakijan alustavan opintosuunnitelman):
Hakija laatii kirjallisen motivaatiokirjeen, max. 4000 merkkiä (n. yksi A4-sivu), joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Motivaatiokirjeeseen tulee sisällyttää osio, jossa hakija lyhyesti arvioi omaa työnkuvaansa tulevaisuudessa.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti.

Elokuvaleikkaus

Työnäytekansio (portfolio)
Hakijan tulee liittää hakemukseensa vähintään kolme vastuullisena leikkaajana tekemäänsä työnäytettä, joiden tulee olla kokonaisia, valmiita teoksia, joista vähintään kahden tulee olla julkisesti esitettyjä. Pelkkä showreel, jossa on vain esimerkkejä tai yksittäisiä kohtauksia töistä, ei ole riittävä. Näytteet tulee toimittaa Vimeo-linkkinä.

Töiden yhteyteen tulee liittää lyhyt selvitys, kuinka tuotanto on toteutettu. Tiedoista tulee ilmetä töiden tuotantoyhtiö, tuotantoaika, taiteelliset päätekijät ja missä töitä on esitetty. Hakijan tulee antaa lyhyt kuvaus tuotannon kulusta ja omasta osuudestaan siinä sekä arvioida työnsä tulosta.

Hakija lataa sähköisen portfolion, joka sisältää linkit työnäytteisiin, yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Ansioluettelo (CV)
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, julkaistut elokuva- ja TV-työt sekä työtehtävät niissä, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje
Hakija laatii max. 4000 merkin mittaisen kirjallisen motivaatiokirjeen, joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii elokuvaleikkauksen maisteriohjelmaan, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista elokuvaleikkauksen opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, näkemystään elokuvataiteesta, elokuva-alasta ja televisiosta sekä töihinsä liittyvistä näkökohdista ja taiteellisista päämääristä.

Hakudokumenttien kieli
Suomi, ruotsi tai englanti kirjallisissa dokumenteissa. Mikäli työnäytteiden kieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, tulee niissä olla suomen, ruotsin tai englanninkielinen tekstitys.

Muut hakukohdekohtaiset hakemiseen liittyvät ohjeet
Hakemusten perusteella valitaan ne hakijat, jotka kutsutaan haastatteluun. Työnäytteiden ja haastattelujen perusteella päätetään opiskelijavalinnoista Elokuvataiteen maisteriohjelmaan, Elokuvaleikkauksen pääaineeseen.

Elokuvaohjaus

Työnäyte (portfolio):
Hakijan edellytetään ohjanneen elokuvia (lyhyt- ja dokumenttielokuvat huomioidaan myös) tai televisiosarjan jaksoja. Hakijan tulee liittää työnäytteenä hakemukseensa yksi tai kaksi televisiossa tai elokuvafestivaalilla julkisen esityksen saanutta, ohjaamaansa elokuvaa tai TV-sarjan jaksoa, salasanasuojattuna Vimeo-linkkinä tai ladattavana QuickTime-tiedostona. Työnäytteeksi voi antaa myös videotallenteen teatteriohjauksesta.

Liitä linkki hakemukseen ja varmista, että tiedosto avautuu kaikilla yleisimmillä käyttöliittymillä mac- ja pc-ympäristössä.

Lisäksi yhteensä korkeintaan yhden A4-liuskan kuvaus kustakin teoksesta, esimerkiksi elokuvan synopsis ja teoksen taiteelliset lähtökohdat.

Ansioluettelo (CV):
Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo, josta ilmenee henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat (oma ammattirooli(t) eritellysti), festivaalit, muu mahdollinen taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat, luottamustehtävät sekä muut haun kannalta oleellisina pidettävät tiedot.

Hakija lataa CV:n yhtenä PDF-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje:
Motivaatiokirje koostuu kahdesta osasta:

1.    Ammatillinen ja taiteellinen orientaatio
Hakijan tulee motivaatiokirjeessä eritellä omia ohjauksellisia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan sekä taiteellisia näkemyksiä ja päämääriä sekä sitä, miten Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavat opinnot tukisivat edellä mainittuja päämääriä. Hakija kuvaa mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.

2.    Opintosuunnitelma
Hakija perehtyy Elokuvaohjauksen pääaineen tutkintovaatimuksiin ja laatii niiden perusteella alustavan suunnitelman omista MA-opinnoistaan.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli:
Englanti, suomi tai ruotsi

Muut hakukohdekohtaiset hakemiseen liittyvät ohjeet:
Toimitetun aineiston perusteella kutsutaan jatkoon päässeet hakijat henkilökohtaiseen haastatteluun, jota lisäksi edeltää haastattelua orientoiva ennakkotehtävä.

Elokuvaus

Työnäytekansio (portfolio)
Sähköinen työnäytekansio joka sisältää kolme (3) työnäytettä hyperlinkkeinä sekä kirjallisen ja kuvallisen portfolion ko. teosten esittelyksi.

Sähköinen työnäytekansio tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Työnäytekansiossa hakija esittää omaan taideilmaisuunsa liittyviä teoksiaan. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi tieteellinen, ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, formaatti, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet näytteillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

Ansioluettelo (CV)
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Opintosuunnitelma
Opintosuunnitelman sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa sisältäen myös mahdolliset tutkimukselliset kysymykset kyseisellä koulutusalalla. Näiden lisäksi opintosuunnitelmassa/motivaatiokirjeessä on käytävä ilmi hakijan tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, taidenäkemyksiään, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Opintosuunnitelman maksimipituus on 4000 merkkiä. Opintosuunnitelma on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli
Hakudokumentit saa tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Ansioluettelo (CV)
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät. Ansioluettelon liitteenä hakija toimittaa linkit (Vimeo, Youtube tai vastaava palvelu) työnäytteistään (enintään 3 kpl), joiden yhteiskesto saa olla enintään 30 minuuttia.

Opintosuunnitelma / motivaatiokirje
Hakija laatii enintään 4000 merkin mittaisen kirjallisen opintosuunnitelman / motivaatiokirjeen, joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia näkemyksiä ja päämääriä.

Muut hakukohdekohtaiset hakemiseen liittyvät ohjeet:
Toimitetun aineiston perusteella kutsutaan jatkoon päässeet hakijat henkilökohtaiseen haastatteluun.

Fashion, Clothing and Textile Design

The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Stage I: documentation

Portfolio:
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity, yet the maximum number of cases presented in the portfolio can be five (5).

The art and design work can be provided as illustrations or drawings, photographs or slides and technical drawings.

The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. The uploaded PDF-file should not exceed 100 MB. The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

CV (curriculum vitae):
The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Motivation letter:
Write a motivation letter explaining your reasons for applying for this programme and your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, your vision of design, fashion, clothing and textiles aspects related to your work, and your creative goals. You should also include your study plan indicating your core interests.

The motivation letter should answer to the following questions:
1. Why do you want to study in the Fashion, Clothing and Textile Design MA programme at Aalto University?
2. What are you aiming to do after completing the master’s programme?
3. What is the role of the master’s programme for your professional development?

The maximum length of the letter of motivation is 4000 characters. Motivation letter is part of the online application form.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in English.

Stage II: interview:
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Game Design and Production

Portfolio
Portfolios are not required in the first stage of the application process, but adding a link to your portfolio in your CV is encouraged, if you have one. (Also, in the second stage we want to see some of your work samples.)

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. As a game applicant, please also add links to videos or other audiovisual documentation of your games or related work such as interactive computer graphics. Note that we will not be able to download and test executable software binaries or source code.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview via email.

Interior Architecture

The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Porfolio
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity. The portfolio is attached as a pdf to the online application.

The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

Motivation letter (max 4000 characters)
The applicant must convey his/her motivation for applying for Interior Architecture programme by writing a motivation letter. The applicant can describe his/her strengths and interests, visions in art and design, as well as design, and creative goals.
 
CV
The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. No links.

Please upload a sigle PDF-file to the application system before submitting the application

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

International Design Business Management

Two Stages:
The applicants are ranked and rated in two stages on the basis of the following criteria:

Stage I

Required documentation:
1) Motivation letter
2) Degree certificate and transcript  
3) Portfolio
4) CV

1) Motivation Letter (max 2 points)
The applicant must convey his/her motivation for studying in the IDBM Major Studies Programme by writing a motivation letter. The letter should address the following questions:

•    Why am I applying for admission to the IDBM Master’s Programme?
•    What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?
•    What can I contribute to fellow students and to the continued success of the IDBM Programme?

The letter of motivation is written in the application form and the maximum length is 4000 characters.

2) Academic Excellence (max 2 points for transcript)
The applicant’s grades from studies completed and of which the applicant has provided the appropriate documents by the end of the application period will be evaluated.

3) Portfolio (max 5 points for portfolio)
A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that illustrate their design skills and artistic expression. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous design, scientific, professional and/or artistic activity and interests. Artwork/project work can be provided as technical drawings, illustrations or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials utilized, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or otherwise published.

4) CV Professional Experience (max 2 points)
The applicant’s professional experience will be looked at broadly, and especially with regard to  work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in design, artistic, scientific and/or business/entrepreneurial practice, including any other relevant civic activities. Professional experience will be evaluated based primarily on the Curriculim Vitae CV. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.


Stage II

Interview
Based on the total score in stage I (incl., ranking and rating), the most suitable applicants will be invited for a face-to-face interview. The number invited is typically double the number of study places offered. The maximum intake is 12 students per field (in design, business, and technology/science). The applicant’s practical ability to communicate in English will also be evaluated. The applicants are asked a series of questions regarding their motivation, mindset, preferences, aptitudes and interests. The interviews can alternatively be conducted via SKYPE or phone, if or when necessary.

Preliminary assignments:
None.

Language of the application documents:
All of the application documents should be submitted in English.

Other programme-specific application instructions:
International Design Business Management (IDBM) is a multidisciplinary master’s degree programme offered at Aalto University by the School of Arts, Design and Architecture, the School of Business and the School of Science. Applicants must have a suitable Bachelor’s degree related to one of the disciplines included in the programme. An applicant can apply to the IDBM programme through more than one school. In such cases the applicant should deliver separate application packages that meet the entry requirements of the respective school. The applicant, however, can be selected only through one of the schools. Accepted students complete the master’s degree of the school to which they were accepted.

Attention: The criteria mentioned here are for the IDBM programme in the Department of Design at Aalto ARTS. Applicants with a bachelor’s degree in architecture can apply both through the science/technology field and through the design field, depending on the applicant’s background studies and career intentions or aspirations. Students from the School of Arts, Design and Architecture will complete and be awarded a Master of Arts (MA) Degree in International Design Business Management (IDBM).

Kuvataidekasvatus

Valintakokeen 1. vaihe

Portfolio:
Portfoliossa hakija esittelee taidepedagogista ja taiteellista toimintaansa selkeästi kuvallisesti ja kirjallisesti (korkeintaan 10 sivua). Hakijan tulee perustella valitsemiaan sisältöjä ja ajatteluaan.

Arviointia varten portfolio toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona, joka sisältää hakijan nimen ja päiväyksen, sisällysluettelon ja sähköisessä haussa esitetyt motivaatiokirjeen ja ansioluettelon. Pdf-portfolioon voi tarvittaessa sisällyttää linkkejä videotiedostoihin (Vimeo, YouTube).

Ansioluettelo (CV):
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, alaan liittyvä työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje:
Motivaatiokirjeessä hakija perustelee, miksi pyrkii kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmaan, sekä kuvailee omia erityisiä kiinnostuksen kohteitaan maisteriohjelman opinnoissa.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Työtodistus:
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo vähintään kandidaatin tutkinnon tasoinen taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus ja opetuskokemusta. Liitä hakemukseesi työtodistukset opetuskokemuksestasi. (Tieto päivitetty 10.1.2018)

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi

Valintakokeen 2. vaihe
Valintakokeen toiseen vaiheeseen kuuluu yksipäiväinen valintakoe, jossa arvioidaan hakijan kuvallista ajattelua ja soveltuvuutta alalle. Valintakoe sisältää mm. haastattelun ja edellyttää hakijan henkilökohtaista läsnäoloa.

New Media Design and Production

Portfolio
Portfolios are neither required nor accepted at the first stage of application process. In the second stage we want to see some of your work samples.

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview via email.

Nordic Visual Studies and Art education, NoVA

The admission criteria is based on the applicants’ educational backgrounds, other studies and orientation in the field, as assessed through the following application documents. Consideration is given to pedagogical intentions, interaction and communication abilities, and multiply literacies and competences.

1)    Motivation letter (max 4000 characters):
Motivation letter which includes a description of personal goals and interests for NoVA, proposed area of research, aim of study, and professional goals, and choice of NoVA exchange university (first and second choice). In particular, the letter should indicate an understanding of opportunities for study in NoVA, express an interest in the field of art education and/or visual studies.
Letter of interest is part of the online application form.

2)    Portfolio:
We only accept electronic portfolios. Applicants should upload their portfolio to the application system in a single PDF-file before submitting the application.
Portfolio (one PDF document): Collection of artwork and/or images of activities which you have been involved with (such as artistic, pedagogical, museum, gallery, public, activist, cultural, or social engagement work). The collection should consist of maximum 10 images. You may include both still and moving images, such as a video artwork, or filmed performance or installation work, limited to 2 minutes each in length. The videos need to be included as links into the PDF (e.g. links to Vimeo, You Tube). All work submitted should be labeled with your name, title of work, media, dimension, date completed, and any additional text you wish to provide. Please include this information on your portfolio. In addition, include a written statement, no longer than two double-spaced A4 pages that provides a context for the work (Ex: What ideas and issues are important in my work/activities? What artistic context would I place my work/activities in? What artists and cultural workers have influenced me? What images have affected me, and how?).

3)    Curriculum Vitae  (CV):
Maximum two (2) double-spaced A4 pages. Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

4)    Evaluation consultation (interview) for the applicants selected to the second phase:
The applicants selected to the second phase will take part to the evaluation consultation (interview). Interviews will be carried out in person, and by telephone or Skype, for applicants who are not in Finland at the time of the interview.

Language of application documents:
The language of the programme is English and all application materials should be submitted in English.

Pukusuunnittelu

Portfolio
Portfoliossa hakija esittelee töitään, jotka tuovat esille hänen taiteellista ilmaisuaan ja suunnittelijataitojaan. Työnäytekansion tulee sisältää monipuolisesti hakijan aikaisempaa taiteellista, tieteellistä ja/tai ammatillista toimintaa. Taiteellisia töitä voi esitellä pukuluonnosten, teknisten piirustusten ja/tai produktiovalokuvien kautta. Portfolion töissä tulee olla täydet teos- ja tekijätiedot, teoksen nimi ja/tai teema, projektin luonne, toteutus- tai esitysvuosi ja esityspaikka sekä hakijan rooli projektissa. Portfolion kansilehdellä on oltava selkeästi näkyvissä hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon haetaan.

Portfolion tulee olla digitaalisessa muodossa (elektroninen portfolio) ja se tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin.

Portfolion arviointikriteerit: portfoliossa esitettyjen töiden taiteellinen taso ja portfolion yleinen ilme.

CV (curriculum vitae)
Hakemuksen tulee sisältää hakijan CV, josta käy ilmi hakijan henkilötiedot, koulutustausta, työkokemus, näyttelyt, julkaisut ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakijan tulee ladata CV:nsä hakujärjestelmään yhtenä pdf-tiedostona ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin.

Motivaatiokirje (opntosuunnitelma)
Hakijan tulee kirjoittaa motivaatiokirje, jossa hän perustelee miksi haluaa hakea pukusuunnittelun pääaineeseen, mihin hänen erityiskiinnostuksensa kohdistuu alueella ja millaisia toiveita ja odotuksia hänellä on pukusuunnittelun opintojen suhteen Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulussa. Kirjeessä hakijan tulee tuoda esille henkilökohtaiset vahvuutensa, kiinnostuksen kohteensa, taiteelliset ja sunnittelunäkemyksensä, taiteellisten töidensä näkökulmat ja taiteelliset tavoitteet ja motivaatio maisteriopintoihin. Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä (n. 1 A4-sivu).

Muita hakukohdekohtaisia ohjeita
Pukusuunnittelun pääaine voi kutsua hakemusten pohjalta osan hakijoista haastatteluun. Jos tarpeellista hakijaa voidaan pyytää esitelttämääm lisää työnäytteitä. Ei muita pääsykokeita.

Hakudokumenttien kieli
Hakijoita pyydetään lähettämään hakudokumentit ensisijaisesti englanninkielisinä. Hakijalla on oikeus käyttää hakudokumenteissa halutessaan kuitenkin myös suomen- tai ruotsinkieltä.

Sound in New Media

Portfolio
Portfolios are neither required nor accepted at the first stage of application process. (In the second stage we want to see some of your work samples.)

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.
Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview via email.

Valokuvataide

Motivaatiokirje (opintosuunnitelma):
Hakija laatii kirjallisen motivaatiokirjeen (max 4000 merkkiä), joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, taide- ja muotoilunäkemyksiään, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

CV:
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Portfolio:
Hakija lataa sähköisen portfolion yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Hakija ei voi ladata järjestelmään kuin yhden tiedoston ja tiedostomuoto on rajoitettu PDF:ksi.

Portfolion ensimmäisellä sivulla on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon hakee. Portfolion suositeltu koko on 20-30 sivua. Pelkkä linkki kotisivuilla olevaan portfolioon ei riitä.

Portfolio voi koostua yksittäisistä teoskuvista, teoskokonaisuuksista ja näyttelydokumentaatioista. Portfolion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi akateeminen, ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Hakija voi toimittaa osana portfoliotaan myös linkkejä videotiedostoihin (esim. Vimeo, Youtube) salasanasuojattuna tai ilman suojausta. Mahdollinen salasana tulee sisällyttää portfolioon.

Kunkin työn yhteydessä tulee mainita teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi ja mahdollinen esityspaikka.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti

Visual Communication Design

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, education, work experience, exhibitions, publications, awards and grants, and study trips. In Visual Narrative we welcome students with backgrounds or interest in graphic design, writing, comics, animation and games. In Information Design we welcome design backgrounds as well as science, technology, engineering and mathematics disciplines, as well as cognitive psychology, geo informatics, and architecture. Hands-on experience of programming or processing is welcomed but not necessary.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Work samples/Portfolio:
The work samples/portfolio is an opportunity to present your accomplishments. It should be an expression of artistic or academic pursuits and your skills. Include a diverse selection of previous work, be it design, information design/graphics, data visualization, comics, data analytics, web sites or apps, typography, stories, programming samples, motion graphics or video.

Process pieces that show the origins of work and the techniques used to arrive at solutions are also welcome. We are looking for skill in communicating complex ideas (stories or data) visually, good typography, bold aesthetics, and evidence of creative thinking. Organize the work thoughtfully for our viewing.

Technical Guidelines:

We currently only accept digital work samples/portfolios. Your work samples/portfolio should be a single PDF of your best work. Samples might include:
•    20 images or less of visual work.
•    20 minutes or less of interactive, web, apps, video or time-based work.
•    Writing sample no longer than 5 pages.
•    Scientific, mathematical, or engineering work with visualization outcomes.
And must include:
•    The preliminary assignment mentioned below.

Please do not send physical works: the work samples/portfolios will not be returned. If there are protected links make sure that passwords are included. If there is team work, you should mention your role.

Preliminary Statement Assignment:
Create an infographic that tells a story about yourself. This assignment must be included in the work samples/portfolio PDF.

The Personal Infographic assignment is a chance for to combine visual communication and conceptual skills to produce a hybrid infographic showcasing excellent work. The format is up to you, but the end result should be digital, a PDF or link to interactive site. No previous work: please complete original work for this assignment. The story can be anything: an autobiography or personal background, a journey or aspirations in the field of graphic design, or a completely fictional tale made up for this purpose. How your story is expressed in an infographic is part of your challenge, but it will likely involve collected and displaying data or information of some sort. This work could also be a showcase of design talent, so use professional techniques in the production of the final work. It will be evaluated on originality of thought and use of visual language or data.

Letter of Interest:
Write a short (no more than 4000 characters) letter in English about why you would be a good candidate for the Master’s Programme in Visual Communication Design. Address your particular interests and aspirations within the field. You should indicate which of our tracks, Visual Narrative or Information Design, you are interested in, and why. You may include possible topics for your master’s thesis. Your essay should focus on how you expect a master’s degree, and the courses at Aalto specifically, can help you accomplish your goals.

Letter of interest is part of the online application form.

Interviews:
Interviews will be conducted at the invitation of the department.

Language of application documents:
The language of the programme is English and all application materials should be submitted in English.

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

Professional Portfolio:
In the portfolio, applicants include work that showcases their artistic, curatorial, design, or theory related practice and competence.  The portfolio must contain three to five samples of the applicant’s previous activity.

Portfolio consists of visual material, i.e., presentation of artworks, exhibitions or other projects, and/or text-based works.

Artworks and curatorial or other projects can be presented as installation images, drawings, photographs, other visual material and explanatory texts. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and what was the role of the applicant. You may include a maximum of five images per work or project. If the work or project is text based or theoretical, a maximum of five pages can be used per work or project.

The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly on the portfolio.

Portfolios can be submitted only in digital form. Applicants should upload their portfolio to the application system in a single PDF-file before submitting the application. The PDF-file may include links to videos (e.g. Vimeo, You Tube), see the instructions about the length of the videos below.

If you include links to videos, you may include a maximum of five minutes of video material in total. If you include several or longer video works, edit them down so that their duration does not exceed five minutes. Include in your portfolio stills with explanatory subtitles and add a link to the webpage, where the video file is to be found. If the links are password protected please make sure that you include the password in your portfolio.

If you include interactive works, make a demonstration video of key aspects. If you include several interactive works, edit the demonstration videos down so that their duration is maximum five minutes in total. Include in your portfolio stills with explanatory subtitles of the demonstrations. Add a link to the webpage, where the video file is to be found. If the links are password protected please make sure that you include the password in your portfolio.

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Motivation letter:
Applications must include a motivation letter. The maximum length of the motivation letter is 4000 characters.

In the motivation letter applicants must explain why they wish to apply to this degree programme, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions, artwork perspectives and artistic objectives.

Possible preliminary assignments:
The applicants selected to the second phase of the process will be sent a preliminary assignment by email about a week before the interviews.

Language of application documents:
The applicants can submit their application documents in English, Finnish or Swedish.

Kielitaitovaatimukset

Aalto-yliopistossa opiskelu tapahtuu suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Tullakseen hyväksytyksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on tarvittaessa erikseen osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä. 

Suomen tai ruotsin kielen taidon osoitus

Hakijan, joka on saanut koulusivistyksensä suomen, ruotsin tai saamen kielellä Suomessa tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä Suomessa tai joka on ylioppilastutkinnossaan suorittanut suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude, ei tarvitse toimittaa suomen- tai ruotsinkielisiin hakukohteisiin hakiessaan kielitestitodistusta. Koulusivistyksen kieli tulee todistaa tarvittaessa liittämällä hakemukseen oikeaksi todistettu kopio peruskoulun tai toisen asteen (lukio, ammatillinen perustutkinto tms.) päättötodistuksesta tai korkeakoulututkinnosta.

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen.

Muiden hakijoiden tulee toimittaa suomen tai ruotsin kielen todistus. Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittamista taitotasolla 4/6.  Vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4, joista toisen tulee olla osakokeesta ”Kirjoittaminen”. Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2018 klo 15.00 mennessä. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 19.5.2018, johon ilmoittautumisaika päättyy 30.4.2018.

Englannin kielen taidon osoitus

Aalto-yliopiston taiteiden koulutusalan englanninkielisiin hakukohteisiin hakevilta vaaditaan virallinen kielitodistus englannin kielen taidosta.

Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  • Total score: 92 (IBT), 580 (PBT)
  • Writing score: 22 (IBT), 4.0 (PBT)
  • PDT reading section 22, listening section 22 and writing section 24
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
  • Writing Band Score: 5.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic)
  • Total Score: 59
  • Writing Score: 50

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Vanhin hyväksyttävä kielitestitulosten päivämäärä hakukierroksella 2018 on 15.12.2015. CAE- ja CPE-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Lisätietoa englannin kielen tasotesteistä:

Lisätietoa testikeskuksista Suomessa:

 • TOEFL-testejä järjestetään seuraavissa testikeskuksissa:
  • Real Training Solutions - Helsinki - Premeria   (STN11457A), Arabiankatu 12, 4. Floor, 00560 Helsinki
  • Prometric, Regus Hämeentie Business Centre (APCU-8070),
   Hämeentie 15A, 3. Floor, 00500 Helsinki
 • Fulbright Center (fulbright.fi)
  Lisätietoa TOEFL- ja GRE-testeistä
 • The Finnish British Society FINNBRIT (finnbrit.fi)
  mm. IELTS, CPE sekä CAE testit
 • Lista PTE Academic -testikeskuksista (pdf)

Poikkeukset kielitaitovaatimuksista

Alla on lueteltu hakijaryhmät, joilta ei vaadita virallista kielitestiä englannin kielen taidon osoittamiseksi.

Hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot:

 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
 • Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä kyseisessä maassa oleskellen.

Mikäli tutkinto sisältää opintoja muusta oppilaitoksesta, tulee myös näiden opintojen olla suoritettu englanniksi sellaisessa maassa ja sellaisessa oppilaitoksessa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä. Tämä ei koske tutkintoon kuuluvan vaihto-opiskelujakson aikana suoritettuja opintoja.

Englanniksi suoritetun alemman korkeakoulututkinnon keston tulee olla vähintään kolme vuotta, jotta sitä voi käyttää kielitaidon osoittamiseksi. Ylemmän korkeakoulututkinnon keston tulee olla vähintään yksi vuosi.

Kielitestitulosten toimittaminen

Englannin kielen testiraportin pitää olla perillä Aalto-yliopiston Hakijapalveluissa 24.1.2018 klo 15.00 mennessä. Kielitodistukseksi hyväksytään virallinen raportti kielitestistä.

IELTS-testituloksista riittää hakemuksen liitteeksi tavallinen kopio virallisesta testiraportista, sillä testituloksen oikeellisuus todennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuspalvelussa.

TOEFL-testitulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testijärjestäjältä. Testijärjestäjälle tehtävässä tulosten raportointipyynnössä on käytettävä Aalto-yliopiston raportointikoodia 7364. Hakijoiden toimittamia tulosraportteja ei hyväksytä. Mikäli TOEFL IBT-testin tulosten raportointipyyntö on tehty jo ennen hakemuksen toimittamista, pyydetään hakijoita ilmoittamaan testin ID-tunnus (Registration ID, esim. 00000000xxxxxxxx). Hakijapalveluilla on mahdollisuus varmentaa Aalto-yliopiston raportointikoodilla toimitetut testitulokset testijärjestäjän sähköisessä varmennuskannassa, jossa tulokset ovat saatavilla noin 1-2 viikkoa raportointipyynnön jättämisestä.

Jos CAE- tai CPE-kielitesti on tehty vuonna 2005 tai sen jälkeen, tulokset ovat varmennettavissa sähköisesti. Varmennus edellyttää tiedot testintekijän ID-numerosta (esim. ABC123456) ja tunnusluvusta (secret number, esim. 1234). Nämä numerosarjat tulee merkitä hakemuksen liitteenä toimitettavaan kielitestin tulosraporttiin. Ennen vuotta 2005 tehtyjä testejä ei voida varmentaa sähköisesti, joten niistä vaaditaan oikeaksi todistettu kopio.

PTE-tulokset toimitetaan Aalto-yliopistoon testijärjestäjän sähköisen tulospalvelun kautta. Testintekijän tulee kirjautua omalle PTE-tililleen, minkä jälkeen hän voi lähettää järjestelmässä tuloksensa haluamaansa korkeakouluun. Testijärjestäjä ilmoittaa sähköpostitse kun tulokset on toimitettu korkeakoululle.

Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2018 klo 15.00 mennessä. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 7.4.2018, johon ilmoittautumisaika päättyy 28.2.2018.

Lukuvuosimaksut

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Kuka on maksuvelvollinen?

Lukuvuosimaksua peritään englanninkielisestä tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Maksua ei peritä EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisilta. Lisäksi lukuvuosimaksuista vapautettuja ovat hakijat, joilla on jokin seuraavista dokumenteista:

 • Jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)
 • Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • EU:n sininen kortti Suomessa

Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella, toimita henkilöllisyystodistuksen lisäksi kopio oleskelulupakortistasi hakemuksen liitteenä. Pelkkä oleskelulupakortti ei kelpaa henkilöllisyystodistukseksi.

Lisätietoa maksuvelvollisuuden määräytymisestä sekä maksusta vapautumisesta löydät Opintopolusta (englanniksi).

Lukuvuosimaksun suuruus ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta. Maksuvelvolliset, eli muut kuin EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaiset, voivat hakea apurahaa hakuaikana samalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelijaksi. Apurahaa ei voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen. Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen hakijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Apurahapäätös annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Apurahaa koskevaan yliopiston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoja lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut tavoittaa parhaiten sähköpostitse tai puhlimitse.

Lisätietoja, katso Hakijapalveluiden yhteystiedot.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Alla on lueteltu hakemiseen ja valintoihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Mikäli et löydä sopivaa vastausta kysymykseesi näiltä sivuilta, otathan meihin yhteyttä.

Mistä löydän Aalto-yliopiston tarjoamat maisteriohjelmat?

Aalto-yliopiston Koulutustarjonta-sivuilta löydät yliopiston koko koulutustarjonnan ml. maisteriohjelmamme. Ruksi alan kohdalta 'Taiteiden ala', tutkintotason kohdalta 'Maisteritason hakukohteet' ja kielen kohdalla haluamasi opetuskieli. Huomioithan, että koulutustarjonta vaihtelee riippuen valitsemastasi opetuskielestä (esim. kokonaan englanniksi opetettavat maisteriohjelmat).

Maisteritason hakukohteita Aalto-yliopistossa ovat maisteriohjelmat, koulutusohjelmat tai niiden pääaineet.

Olen suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa. Täytyykö minun suorittaa englannin kielitesti hakiessani englanninkieliseen maisteriohjelmaan?

Ei tarvitse. Hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa suomen, ruotsin tai englannin kielellä eivät tarvitse erillistä todistusta englannin kielen taidosta englanninkieliseen maisteriohjelmaan hakemista varten. Luethan tarkemmat yksityiskohdat kohdasta Kielitaitovaatimukset.

Milloin on hakuaika?

Aalto-yliopisto järjestää opiskelijavalinnat kerran vuodessa. Vuoden 2018 maisterivaiheen valintojen hakuaika on 15.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Mistä löydän hakulomakkeen?

Hakulomake löytyy Aalto-yliopiston sähköisestä haku- ja valintajärjestelmästä. Huomioithan, että hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Kuinka moneen hakukohteeseen voin hakea kerralla?

Voit hakea vain yhteen hakukohteeseen taiteiden alalla. Muutoksia hakukohteiseen voi tehdä ainoastaan hakuaikana. 

Voit myös hakea Aalto-yliopiston kauppatieteellisen ja tekniikan alan hakukohteisiin, mikäli taustaltasi niihin sovellut. Huomioithan, että hakukelpoisuus ja soveltuvuus vaihtelevat aloittain. Kunkin alan valinnoissa on käytössä omat hakulomakkeensa.

Tutkintoni ei ole taiteiden alalta. Voinko silti hakea?

Hallinnollisesta näkökulmasta mikä tahansa kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tekee hakijasta hallinnollisesti hakukelpoisen mihin tahansa Aalto-yliopiston taiteiden alan maisteritason hakukohteeseen. Koska kyseessä ovat maisterin tutkintoon johtavat syventävät opinnot, hakijoilla odotetaan kuitenkin olevan kyseisen hakukohteen kandiopintoja vastaaviksi katsottava osaaminen, koulutus ja/tai työkokemus kyseiseltä alalta. Hakijan ja hänen aiemman tutkintonsa alalle soveltuvuus arvioidaan hakukohteen valintatoimikunnassa akateemisen arvioinnin yhteydessä. Valitettavasti emme etukäteen pysty arvioimaan tutkinnon soveltuvuutta ohjelmaan.

Voinko saada lisäohjeita portfolion laadintaan?

Ohjelmat ovat antaneet ohjeet portfolion laadintaan hakukohdekohtaisissa vaatimuksissaan. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi Hakijapalvelut tai hakukohteet eivät voi millään tavalla kommentoida tai selventää ohjeistuksia. Ohjeiden tulkinta on hakijan vastuulla.

Mikä on oikeaksi todistettu kopio?

Jos tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä opiskelutodistuksista. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla allekirjoitus ja nimenselvennys sekä päiväys. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen dokumentti ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä dokumentista.

Jos tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä. Huomioi lisäksi maakohtaiset vaatimukset liitteiden toimittamiselle.

Keitä ovat esteettömät henkilöt?

Esteetön henkilö on mm. täyttänyt viisitoista (15) vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi.

Miten saan tietää kutsuttiinko minut haastatteluun/valintakokeen 2. vaiheeseen?

Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse tieto siitä, onko heidät valittu jatkoon vai ei viimeistään 15.3.2018. Näet tiedon myös valinnan seuranta-välilehdeltä kirjautumalla hakujärjestelmään.

Milloin tulokset julkaistaan?

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 6.4.2018. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä myös verkkosivuillamme niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen. Korkeakoulut lähettävät hyväksytyille opiskelijoille virallisen hyväksymiskirjeen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 07.09.2018.