Haku taiteen maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Aalto-yliopiston taiteiden alan maisteriohjelmiin eli taiteen maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2017 alkaviin opintoihin oli 15.12.2016 – 25.1.2017. Seuraavan hakukierroksen ohjeet ja valintaperusteet sekä hakukohteet päivitetään sivuille syksyllä 2017.

Valintojen aikataulu

Aalto-yliopiston maisterihaku järjestetään vuosittain vuoden alussa. Hakuaika syksyllä 2017 alkaviin opintoihin järjestetään 15.12.2016 - 25.1.2017

Valintojen aikataulu

1.12.2016

Hakukohdekohtaiset liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät julkaistaan verkossa

15.12.2016
klo 9.00

Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu

25.1.2017
klo 15.00

Hakuaika päättyy ja sähköinen hakujärjestelmä sulkeutuu. Hakemus ja vaadittavat liitteet tulee toimittaa Hakijapalveluille hakuajan päättymiseen mennessä.

16.3.2017

Ilmoitus 1. osan tuloksista hakijoilla viimeistään

23.3.2017

Valintakokeen 2. osa viimeistään

5.4.2017

Tulokset julkaistaan

31.5.2017
klo 15.00

Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

31.7.2017

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneiden valmistuttava viimeistään

7.8.2017
klo 15.00

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneiden toimitettava oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta Hakijapalveluihin. Määräaika yleisen kielitutkinnon toimittamiselle.

14.8.2017
klo 15.00

Varasijoilta valinta päättyy.

Elo-syyskuu

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden orientaatiolla

Lokakuu

Hylättyjen hakijoiden työnäytekansioiden palautus

    

Hakukohteet ja aloituspaikat 2017

Alla on ilmoitettu taiteiden alan maisterivalinnan hakukohteet ja maksimialoituspaikat. Huomaa, että hakukohteiden aloituspaikat on ilmoitettu enimmäismäärinä. Kaikkia aloituspaikkoja ei välttämättä täytetä. Hakukohteet ovat joko maisteriohjelmia tai niiden pääaineita. Hakija voi hakea samana vuonna vain yhteen hakukohteeseen taiteiden alan maisterivalinnoissa.

Mikäli hakukohteen opetuskielen on ilmoitettu olevan "suomi, englanti", voi ohjelman suorittaa kokonaan suomeksi tai kokonaan englanniksi. Mikäli hakukohteella  on kaksi opetuskieltä, riittää, että hakija todistaa kielitaitonsa yhdessä kielessä.

Huomaathan, että hakulomakkeet ovat saatavissa vain hakuaikana. Muistathan lukea hakuohjeet ennen hakulomakkeelle siirtymistä.

Hakukohde kieli max. aloituspaikat Hakulomake
Collaborative and Industrial Design englanti 25 Hae tästä »
Creative Sustainability englanti 16 Hae tästä »
Elokuvataide - Dokumentaarinen elokuva suomi, englanti 2 Hae tästä »
Elokuvataide - Elokuva- ja tv-käsikirjoitus suomi, englanti 2 Hae tästä »
Elokuvataide - Elokuva- ja tv-tuotanto suomi, englanti 2 Hae tästä »
Elokuvataide - Elokuvaleikkaus suomi, englanti 2 Hae tästä »
Elokuvataide - Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu suomi, englanti

2

Hae tästä »
Fashion, Clothing and Textile Design englanti 20 Hae tästä »
International Design Business Management englanti 12 Hae tästä »
Kuvataidekasvatus, muuntokoulutus suomi 16 Hae tästä »
Lavastustaide - Elokuva- ja tv-lavastus suomi, englanti 2 Hae tästä »
Lavastustaide - Esittävien taiteiden lavastus suomi, englanti 2 Hae tästä »
Lavastustaide - Pukusuunnittelu suomi, englanti 2 Hae tästä »
New Media - Game Design and Production englanti 8 Hae tästä »
New Media - New Media Design and Production englanti 20 Hae tästä »
New Media - Sound in New Media englanti 10 Hae tästä »
Product and Spatial Design englanti 25 Hae tästä »
Valokuvataide suomi, englanti 15 Hae tästä »
Visual Communication Design englanti 20 Hae tästä »
Visual Culture and Contemporary Art - Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) englanti 35 Hae tästä »

 

HUOM: Seuraaviin maisteritason hakukohteisiin ei ole hakua vuonna 2017:

* Tähdellä merkityillä hakukohteilla on aloituspaikkoja vain joka toinen vuosi.

Kuka voi hakea

Hakuperusteet

Voit hakea taiteiden alan maisteritason hakukohteeseen, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • 1. suomalainen ammattikorkeakoulututkinto (AMK)
 • 2. suomalainen alempi korkeakoulututkinto yliopistosta
 • 3. suomalainen ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta
 • 4. ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto, joka antaa asianomaisessa maassa hakukelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

 • 5. on muutoin todettu olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella hakevien hakukelpoisuuden arvioi Hakijapalvelut yhdessä hakukohteen valintaryhmän kanssa.
  • Huom. Et voi hakea tällä hakuperusteella, jos olet suorittanut tutkinnon, joka antaa hakukelpoisuuden maisteritason opintoihin.

Ulkomaisen korkeakoulututkinnon myöntäneen korkeakoulun tulee olla tunnustettu osa asianomaisen maan virallista kansallista koulutusjärjestelmää. Korkeakoulun tulee olla listattuna asianomaisen maan tutkinnonanto-oikeuden omaavien korkeakoulujen listauksessa tai kansainvälisen organisaation (esim. UNESCO) ylläpitämällä listauksella tunnustetuista korkeakouluista.

Opiskelijaksi voi hakea, vaikka hakuperusteena käytettävä tutkinto olisi vielä keskeneräinen. Hakuperusteena olevan tutkinnon valmistuttava 31.7.2017 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta Hakijapalveluihin 7.8.2017 klo 15.00 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai opiskelija ei toimita tutkintotodistusta Aalto-yliopistoon annettuun määräaikaan mennessä, saatu opinto-oikeus perutaan.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, että valmistuminen ei välttämättä ole mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman korkeakoulun tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin.

Hallinnollisesta näkökulmasta mikä tahansa kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tekee hakijasta hallinnollisesti hakukelpoisen mihin tahansa Aalto-yliopiston taiteiden alan maisteritason hakukohteeseen. Koska kyseessä ovat maisterin tutkintoon johtavat syventävät opinnot, hakijoilla odotetaan kuitenkin olevan kyseisen hakukohteen kandiopintoja vastaaviksi katsottava osaaminen, koulutus ja/tai työkokemus kyseiseltä alalta. Hakijan ja hänen aiemman tutkintonsa alalle soveltuvuus arvioidaan hakukohteen valintaryhmässä akateemisen arvioinnin yhteydessä.

Voit valita vain yhden yllämainituista hakuperusteista. Jos olet suorittanut useampia tutkintoja, valitse hakuperusteeksi alalle soveltuvin tutkinto. Jos olet suorittanut kandidaatin tutkinnon loppuun ja saat keskeneräisen maisterin tutkintosi valmiiksi 31.7. mennessä, kannattaa sinun hakea valmiilla kandidaatin tutkinnollasi.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma, muuntokoulutus ei ole asettanut opiskelijaksi otettavan terveydentilalle tai toimintakyvylle ennakollisia vaatimuksia.‬ Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakijapalveluista ja opiskelijapalveluista.

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Miten haen

Opiskelijavalinta maisteritason hakukohteisiin tapahtuu yksi- tai kaksiosaisen valintakokeen kautta. Kaksiosaisissa valinnoissa molempien osien välissä suoritetaan karsintaa. Valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja soveltuvuus alalle ratkaisevat.

Jokaisella hakukohteella on valintaryhmä, joka suorittaa hakijoiden arvioinnin. Jäsenet ovat yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Hakijat arvioidaan siten, että työnäytekansio, haastattelu ja opintosuunnitelma sekä mahdolliset lisätyönäytteet ja valintakoetehtävät muodostavat yhden kokonaisuuden.

Ennen hakemista

Huomaathan, että jos kielitaito tulee todistaa kielitaitotodistuksen muodossa, kielitestiin tulee ilmoittautua niin pian kuin mahdollista. Testitulosten toimittamisessa menee huomattavasti aikaa testin tekemisen jälkeen. Testi tulee tehdä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä; suosittelemme, että tarvittava testi tehdään jo ennen hakuajan alkamista.

Testiin tulee ilmoittautua hyvissä ajoin, sillä testipäiviä saatetaan järjestää harvoin tai ne voivat olla täynnä. Lisää tietoa testipäivistä ja testin järjestäjistä löytyy testien järjestäjien verkkosivuilta. Katso lisätietoa kielitaitovaatimuksista.

Hakulomakkeen täyttäminen

Lue Hakijan ohje (pdf) sekä hakukelpoisuuteen, hakumenettelyyn ja liitteiden toimittamiseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen kuin siirryt täyttämään hakulomaketta. Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen julkaistaan myöhemmin.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana. Voit hakea vain yhteen taiteiden alan hakukohteeseen. Jos haluat muuttaa hakukohdetta tai muuten muokata hakulomaketta sen lähettämisen jälkeen, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Hakukohdetta voi muuttaa vain hakuaikana.

Sähköinen hakujärjestelmä on käytössä koko haku- ja valintaprosessin ajan. Hakija voi seurata oman hakemuksensa tilaa ja liitteiden saapumista kirjautumalla järjestelmään. Myös valinnan tuloksista ilmoitetaan hakujärjestelmän kautta.

Hakemuksen toimittaminen ja valintakokeen ensimmäinen osa

Hakemuksen täyttäminen, lähettäminen, vaadittavien liitteiden ja mahdollisten ennakkotehtävien toimittaminen hakuajan päättymiseen mennessä muodostavat valintakokeen ensimmäisen osan.

Toimitettuasi hakemuksesi Hakijapalveluihin, sille suoritetaan hallinnollinen tarkastus ja tarvittaessa sinulta voidaan pyytää sähköpostitse täydennystä hakemukseesi. Jos et ole hakukelpoinen, hakemuksesi hylätään. Jos sinun todetaan olevan hakukelpoinen, hakemuksesi toimitetaan hakukohteen valintaryhmälle akateemiseen arviointiin. Akateemisen arvioinnin perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen toiseen osaan. Jos hakukohteen valintakoe on yksiosainen, se on mainittu hakukohteen kuvauksessa. Tällöin akateemisessa arvioinnissa päätetään, ketkä hakijoista hyväksytään kyseiseen hakukohteeseen.

Hakijoiden vastuulla on seurata hakemuksensa etenemistä sähköisen hakujärjestelmän kautta. Suuresta hakijamäärästä johtuen voi mennä jopa kuukausi ennen kuin hakemuksesi käsitellään. Älä lähetä sähköpostikyselyjä hakemuksesi statuksesta; hakemuksesi käsitellään niin pian kuin mahdollista ja voit seurata prosessin etenemistä hakujärjestelmästä.

Valintakokeen ensimmäisessä osassa hakija palauttaa saatekirjeen ja kaikki vaadittavat liitteet hakuajan loppuun mennessä. Valintakokeen 1. osan valinta tapahtuu hakudokumenttien perusteella.

Hakijan tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin tulostettu ja allekirjoitettu saatekirje sekä kaikki hakemukseen vaadittavat liitteet. Hakemus voidaan käsitellä vain, jos kaikki vaadittavat liitteet toimitetaan hakuajan loppuun mennessä. Pelkkä sähköisen hakulomakkeen lähettäminen ei riitä. Lisätietoa hakemuksen toimittamisesta löydät osiosta Hakemus ja vaadittavat liitteet.

Ilmoitus 1. osan tuloksista

Ilmoitus 1. osan tuloksista on hakijoilla viimeistään 16.3.2017. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeiden seuraavaan osaan. Hakija näkee myös hakujärjestelmän Valinnan seuranta -välilehdeltä, onko hän tullut valituksi valintakokeen toiseen osaan.

Mikäli valintakokeessa ei ole lainkaan toista osaa, on se mainittu ko. hakukohteen kuvauksessa hakuajan alkaessa. Tällöin tulokset julkaistaan lopullisten tulosten julkistamisen yhteydessä. Katso aikataulut Valintojen aikataulu -osiosta.

Hallinnollinen tarkastus

Kaikki saapuneet paperihakemukset tarkistetaan Hakijapalveluissa, missä varmistetaan, että hakemuksen mukana on toimitettu kaikki vaadittavat liitteet yliopiston vaatimalla tavalla, ja että hakija on kelpoinen hakemaan ilmoittamaansa hakukohteeseen. Vain kelpoiset hakemukset lähetetään akateemiseen arviointiin hakukohteisiin. Puutteelliset hakemukset hylätään. Hakija voi seurata omien dokumenttiensa saapumista sähköisessä hakujärjestelmässä kohdassa Hakemuksen seuranta. Valitettavasti emme pysty vastaamaan tiedusteluihin hakudokumenttien saapumisesta.

Valintakokeen toinen osa

Toisessa osassa hakijat haastatellaan. Tarvittaessa hakijalta voidaan vaatia lisätyönäytteitä. Hän voi myös joutua suorittamaan valintaryhmän laatimia valintakoetehtäviä. Mahdollisista lisätyönäytteistä, valintakoetehtävistä ja tarkemmasta valintakokeen ajankohdasta ilmoitetaan yhtä aikaa jatkoon pääsystä tiedotettaessa. Samoin tiedotetaan tehtävien suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Katso valintakokeen 2. osan aikataulut Valintojen aikataulu -osiosta. Valintakokeen 2. osan tarkka ajankohta vaihtelee hakukohteittain; tarkka ajankohta ja paikka ilmoitetaan kutsussa. Haastattelu voidaan järjestää puhelimitse tai Skypen kautta hakijoille, jotka eivät ole haastattelujen aikana Suomessa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 5.4.2017. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä tällä sivustolla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen. Korkeakoulut lähettävät hyväksytyille opiskelijoille virallisen hyväksymiskirjeen.

Oikaisumenettely ja palaute valinnoista

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Ohje oikaisun hakemiseen (pdf).

Hakukohteiden mahdollisista palauteajoista tiedotetaan hakijoille suoraan hakukohteesta tai sähköisen hakujärjestelmän kautta tulosten julkistamisen yhteydessä. Huomaa, että hakukohteiden ei ole pakko antaa hakijoille palautetta, ja suurista hakijamääristä johtuen osa hakukohteista ei siihen pysty.

Opiskelupaikan vastaanotto ja opintojen aloittaminen

Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymiskirjeen mukana toimitetulla paikan vastaanottoilmoituksella. Allekirjoitetun vastaanottoilmoituksen tulee olla perillä viimeistään 31.5.2017 klo 15.00 mennessä. Päivän postileima ei riitä. Vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. Tarkemmat ohjeet toimitetaan hyväksytyille hyväksymiskirjeiden mukana. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta saa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä osoitteesta opiskelijapalvelut [at] aalto [dot] fi.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Kaikilta hakijoilta vaadittavat hakemuksen liitteet

 • Tulostettu ja allekirjoitettu saatekirje
 • Oikeaksi todistettu kopio hakuperusteen mukaisesta tutkintotodistuksesta
 • Virallinen opintosuoritusote; alkuperäinen ote tai sen oikeaksitodistettu kopio.
 • Kielitaitotodistus (tarvittaessa). Ohjeita kielitaidon todistamisesta, katso Kielitaitovaatimukset.
 • Portfolio
  • Huom. New Media Design and Production, Game Design and Production, Sound in New Media ja Nordic Visual Studies and Art Education -hakukohteet eivät ota vastaan portfolioita.
  • Yllä mainittuja hakukohteita lukuunottamatta, kaikki taiteiden alan maisteritason hakukohteet vaativat portfolion hakemuksen liitteeksi. Jos et toimita portfoliota hakemuksesi mukana, hakemus hylätään automaattisesti.
  • Mikäli hakukohteesi vaatii sähköisen portfolion, tiedostonimen tulee olla muodossa Portfolio_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf, esim. Portfolio_Pirhonen_123456.pdf. 
 • CV (Tiedostonimen tulee olla muodossa CV_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf, esim. CV_Pirhonen_123456.pdf.)
 • Mahdolliset hakukohdekohtaiset liitteet
  • Osalla hakukohteista on muiden vaadittavien liitteiden lisäksi myös hakukohdekohtaisia pakollisia liitteitä. Lisää tietoa mahdollisista hakukohdekohtaisista liitteistä löydät Hakukohdekohtaiset vaatimukset -osiosta.
 • Kopio passista tai muusta virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi hakijan kansalaisuus

Huomiothan myös maakohtaiset dokumenttivaatimukset, mikäli olet suorittanut tutkintosi Australiassa, Bangladeshissa, Eritreassa, Etelä-Afrikassa, Etiopiassa, Ghanassa, Indonesiassa, Intiassa, Iranissa, Irlannissa, Kamerunissa, Kanadassa, Keniassa, Kiinassa, Malesiassa, Nepalissa, Nigeriassa, Pakistanissa, Sudanissa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa tai Yhdysvalloissa. Lue niistä lisää alla.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat toimittavat viralliset opintosuoritusotteet ja tarvittaessa niiden käännökset. Huomioi myös maakohtaiset dokumenttivaatimukset.

Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella: kopio jatkuvasta tai pysyvästä oleskelulupakortista Suomessa (oleskelulupatyyppi A tai P), pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvasta Suomessa (oleskelulupatyyppi P-EU), EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortista Suomessa tai EU:n sinisestä kortista Suomessa.

Hakukohdekohtaiset liitteet ja ennakkotehtävät

Osa hakukohteista vaatii myös muita hakukohdekohtaisia ennakkotehtäviä ja/tai muita dokumentteja. Hakukohdekohtaiset vaatimukset sisältävät myös ohjeet portfolion, CV:n ja motivaatiokirjeen tekemiseen.

Katso tiedot hakukohdekohtaisista vaatimuksista.

Hakukohdekohtaiset vaatimukset ja mahdolliset ennakkotehtävät julkaistaan verkkosivuillamme vähän ennen hakuajan alkamista.

Maakohtaiset dokumenttivaatimukset

Aalto-yliopistolla on maakohtaisia dokumenttivaatimuksia tutkinnoille, jotka on suoritettu Australiassa, Bangladeshissa, Eritreassa, Etelä-Afrikassa, Etiopiassa, Ghanassa, Indonesiassa, Intiassa, Iranissa, Irlannissa, Kamerunissa, Kanadassa, Keniassa, Kiinassa, Malesiassa, Nepalissa, Nigeriassa, Pakistanissa, Sudanissa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa tai Yhdysvalloissa.

Jos tutkintosi on suoritettu jossakin edellä mainituista maista, noudata maakohtaisia ohjeita yleisten ohjeiden sijaan.

Katso tiedot maakohtaisista dokumenttivaatimuksista.

Käännökset

Kaikkien liitteiden tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä opiskelutodistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Käännösten tulee olla joko alkuperäisiä tai virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä alkuperäisistä käännöksistä. Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset opiskelutodistukset (jäljennökset kuten alla).

Kopiot

Jos tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä opiskelutodistuksista. Kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys sekä päiväys. Todistajien tulee nähdä alkuperäinen dokumentti ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä dokumentista.

Jos tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä. Huomioi lisäksi maakohtaiset vaatimukset liitteiden toimittamiselle.

Aalto-yliopiston Hakijapalveluissa ei oteta kopioita eikä oikeaksi todisteta kopioita.

Kuka on esteetön henkilö?

Esteetön henkilö on mm. täyttänyt viisitoista (15) vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea, vaikka hakukelpoisuuden antava tutkinto olisi vielä kesken. Hakemukseen voi liittää esim. läsnäolotodistuksen tai korkeakoulun lausunnon arvioidusta valmistumisajasta. Tutkinnon on valmistuttava 31.7.2017 mennessä, ja oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2017 klo 15.00 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai jos opiskelija ei toimita kopiota tutkintotodistuksesta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka perutaan.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, että valmistuminen ei välttämättä ole mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman tiedekunnan tai korkeakoulun tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin.

Väliaikainen tutkintotodistus

Joissakin maissa lopullinen tutkintotodistus myönnetään valmistuneelle opiskelijalle viiveellä. Tällöin opiskelijalle myönnetään ns. väliaikainen tutkintotodistus (provisional degree certificate). Väliaikainen tutkintotodistus ei saa olla yli viisi vuotta vanha.  Jos valmistumispäivästä on hakuajan alkaessa kulunut yli viisi vuotta, väliaikaista tutkintotodistusta ei hyväksytä ja hakijan tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta.

Virallisen opintosuoritusotteen toimittaminen Aalto-yliopiston opiskelijoille

Aalto-yliopiston opiskelijat voivat toimittaa virallisen opintosuoritusotteen sähköisesti. Opintosuoritusote tilataan Intosta löytyvien ohjeiden mukaan https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=20786521 ja toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi otsikolla ”Aalto-yliopiston opintosuoritusote, Sukunimi”. Ilmoita sähköpostiviestissä hakemuksesi tunniste sekä hakukohteesi. Mikäli et toimita sähköistä opintosuoritusotetta, sinun tulee toimittaa oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu virallinen paperinen opintosuoritusote.

Muuta huomioitavaa

 • Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta. Voit valmistella sen etukäteen ja liittää sen hakulomakkeeseen.
 • Opintosuoritusotteen pitää olla virallinen, oppilaitoksen leimalla varustettu ote. Alkuperäinen opintosuoritusote on yleensä helppo hankkia oman korkeakoulun opiskelijapalveluista. Jos kuitenkin päätät toimittaa otteesta kopion, huolehdi siitä, että kopio on todistettu oikeaksi ohjeistetulla tavalla.
 • Hakijapalvelut ei vastaa hakemuksen tai sen liitteiden saapumiseen liittyviin tiedusteluihin hakuaikana. Sinulle ilmoitetaan hakemuksen vastaanottamisesta sähköpostilla, ja sinun tulee seurata oman hakemuksesi käsittelyä ja liitteiden saapumista sähköisessä hakujärjestelmässä. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Hakijapalveluihin.
 • Jos täydennät hakemustasi hakemuksen toimittamisen jälkeen, esim. jos toimitat puuttuneita dokumentteja, huolehdi siitä, että lähetyksestä käy selkeästi ilmi mitä tarkoitusta varten dokumentit ovat.
 • Toimita kaikki dokumentit, jotka haluat huomioitavan valinnassa hakuajan puitteissa. Liitteiden toimittamiseen annetun määräajan jälkeen toimitettuja dokumentteja ei voida huomioida valinnassa, eikä hakijoilta pyydetä täydennyksiä hakukohdekohtaisiin liitteisiin.

Hakemuksen toimittaminen

Varmista, että sinulla on kaikki vaadittavat liitteet ja kokoa ne max. A3-kokoiseen kuoreen.

Hakemuksen toimitusohje

Paperinen saatekirje vaadittavine liitteineen tulee palauttaa Hakijapalveluihin 25.1.2017 kello 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Huomaathan, että viimeisen päivän postileima ei riitä, vaan hakemuksen tulee saapua hakuajan loppuun mennessä. Kaikkien liitteiden tulee myös saapua hakuajan loppuun mennessä.

Hakijapalvelut ei vastaa kyselyihin hakemuksen tai yksittäisten dokumenttien saapumisesta. Kun hakemuksesi on otettu vastaan, saat siitä sähköpostitse ilmoituksen. Hakijat ovat itse vastuussa hakemuksensa etenemisen seuraamisesta sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Hakemusasiakirjat toimitetaan korkeintaan noin A3-kokoisessa, kansion hyvin suojaavassa kuoressa. Älä lähetä suuria laatikoita tai rullia, käytä ainoastaan normaaleja postin kirjekuoria tai -pusseja.

Luethan tarvittaessa myös kielitestitulosten toimittamista koskevat ohjeet.

Paperinen saatekirje vaadittuine liitteineen toimitetaan seuraavaan postiosoitteeseen, kun olet jo täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen sähköisessä hakujärjestelmässä:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Jos käytät kuriiripalvelua tai tuot hakemuksen henkilökohtaisesti, käyntiosoite on:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
Otakaari 1 (1.krs, Y-siipi)
02150 Espoo
puh. 02944 29290

Huom. Vaikka toimittaisit hakemuksesi henkilökohtaisesti, tulee hakemus silti toimittaa ohjeiden mukaisesti max. A3 -kokoisessa kuoressa ohjeistuksen mukaisilla merkinnöillä.

Huom. Yliopisto ei vastaa mistään hakemuksen lähettämiseen liittyvistä maksuista. Kaikista lähetyskuluista vastaa hakemuksen lähettäjä. Mikäli lähetät hakemuksesi kuriirilla, merkitse lähetyksen arvoksi 0.

Tee kuoreen seuraavat merkinnät:

Vasempaan alakulmaan merkintä ”Valintakoe”. Vasempaan yläkulmaan sukunimi, kaikki etunimet, täydellinen osoite, hakukohde johon haet sekä "Taiteen maisteri".

 ma_mallikirje_2015_fi.jpg

 

Portfolion palautus hakijalle

Mikäli hakukohde vaatii fyysisen portfolion, palautetaan se hakijan näin halutessa. Sähköisesti toimitettuja portfolioita ei palauteta. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja lähetä hakemuksesi mukana portfoliollesi sopiva palautuskuori sekä riittävä määrä postimerkkejä, jos haluat saada portfoliosi takaisin.

Hylätyt hakijat voivat noutaa työnäytekansionsa myös henkilökohtaisesti Aalto-yliopiston hakijapalveluista sen aukioloaikana (käyntiosoite: Otakaari 1, Espoo) lokakuussa 2017 erikseen ilmoitettavana aikana. 

Huom! Taiteiden alan uusien opiskelijoiden työnäytekansiot palautetaan laitoksilta opintojen alkaessa.

Työnäytekansio luovutetaan vain hakijalle itselleen virallista henkilöllisyystodistusta vastaan tai henkilölle, jolla on asianmukainen valtakirja (henkilöllisyys todistettava). Valtakirjan voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Valtakirjasta tulee käydä ilmi hakijan nimi ja hakukohde sekä valtuutetun henkilön koko nimi ja henkilötunnus (ulkomaalaisilta syntymäaika). Valtakirjojen tulee saapua Hakijapalveluihin erikseen ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. 

Vaihtoehtoisesti työnäytekansio voidaan palauttaa hakijalle postitse, mikäli hakija toimittaa hakemuksensa mukana portfoliolleen sopivan erillisen palautuskuoren sekä riittävän määrän postimerkkejä. Ulkomaille toimitettavien portfolioiden osalta tulee lähettää postimerkkien sijaan tarvittava määrä kansainvälisiä vastauskuponkeja. Yliopisto ei vastaa lähetyksen rikkoontumisesta tai katoamisesta.

Mikäli asut ulkomailla eikä ko. maassa myydä kansainvälisiä vastauskuponkeja, voit tilata suomalaisia postimerkkejä Postin verkkokaupasta (posti.fi). Voit myös halutessasi tilata postimerkit suoraan Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Mikäli tilaat merkit suoraan Hakijapalveluihin, varmista että nimesi on selkeästi mainittuna (esim. merkitse vastaanottajaksi Sinun Nimesi, c/o Aalto-yliopisto...). Tarkista tarkka postiosoite Yhteystiedot-sivulta. Huomaa, että sinun tulee myös toimittaa portfoliollesi sopiva palautuskuori.

Palauttamattomat työnäytekansiot tuhotaan välittömästi viimeisen palautuspäivän jälkeen. Hakija on itse vastuussa portfolion noutamisesta annettuna palautuspäivänä tai sopivan palautuskuoren ja postimerkkien toimittamisesta Hakijapalveluihin ennen tätä ajankohtaa.

Huomaa myös seuraavat asiat:

 • Muita hakudokumentteja ei palauteta hakijoille. Toimittamalla palautuskuoren ja postimerkit, saat ainoastaan työnäytekansiosi takaisin.
 • Työnäytekansioita ei palauteta alkuperäisessä lähetyskuoressa, eli kuoressa jossa alunperin toimitat hakemuksen Hakijapalveluihin. Jos toimitat hakemuksesi yhteydessä pelkästään postimerkkejä, portfoliotasi ei palauteta postitse.

Portfolion palautus hakukierroksella 2016

Hylätyt hakijat voivat noutaa työnäytekansionsa myös henkilökohtaisesti Aalto-yliopiston hakijapalveluista sen aukioloaikana (käyntiosoite: Otakaari 1, Espoo) 3.10.-7.10.2016 välisenä aikana. Pyydämme ilmoittamaan pe 30.9.2016 mennessä hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi mikäli olet tulossa henkilökohtaisesti noutamaan portfolion. Mikäli portfolion noutaa joku muu, pyydämme lähettämään valtakirjan etukäteen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi.

Hakukohdekohtaiset liitteet ja ennakkotehtävät

Osa hakukohteista vaatii myös muita hakukohdekohtaisia ennakkotehtäviä ja/tai muita dokumentteja. Hakukohdekohtaiset vaatimukset sisältävät myös ohjeet portfolion, CV:n ja motivaatiokirjeen tekemiseen.

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta. Voit valmistella sen etukäteen ja liittää sen hakulomakkeeseen. Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä.

Sinun tulee toimittaa portfolio määräaikana ja hakukohteen edellyttämässä muodossa. Mikäli hakukohde vaatii sähköisen portfolion, portfoliota ei voi toimittaa fyysisenä kopiona vaan se tulee ladata hakujärjestelmään pdf-tiedostona ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin. Tiedostonimen tulee olla muodossa Portfolio_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf, esim. Portfolio_Pirhonen_123456.pdf. Mikäli hakukohde vaatii fyysisen portfolion, portfoliota ei voi toimittaa sähköisesti.

CV ladataan hakujärjestelmään pdf-tiedostona ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin järjestelmässä. Tiedostonimen tulee olla muodossa CV_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf, esim. CV_Pirhonen_123456.pdf.

Collaborative and Industrial Design

The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Portfolio
In the portfolio, applicants display work that shows their designerly insights and skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous scientific, professional and/or design projects.

Designwork can be provided as technical drawings, computer renderings, sketches, illustrations, storyboards or photographs; we do not recommend sending original work. The maximum size of the portfolio is approx. A3 (297 x 420mm). Include six (6) work samples in the portfolio. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been completed, exhibited, displayed or published. Each work should be accompanied by a brief explanation. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly on the portfolio.

The intake committee will not evaluate digital material or web links if included in the portfolio.

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application. 

Motivation letter
Write a motivation letter explaining your reasons for applying for this programme and your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, vision of art and design, aspects related to the work and creative goals.
The letter of motivation must clearly answer the following questions:

1.    What is your biggest achievement/success in the field of design?
2.    Why are you applying for Aalto University?
3.    What do you want to learn by studying at the Collaborative and Industrial Design programme?
4.    What is the role of the master’s programme for your professional development?
5.    What would you like to do after completing the master’s programme?

The maximum lenght of the motivation letter is 4000 characters. Motivation letter is part of the online application form.

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in English.

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Creative Sustainability

The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Stage I: Documentation
1) Motivation letter
2) Degree certificate and transcript
3) CV
4) Portfolio

1) Motivation letter (in the application form, max. 4000 characters)
The applicant must convey his/her motivation for studying in the Creative Sustainability programme by writing a letter of motivation. The letter should include responses to the following questions:
- What is your most significant achievement or success in the area of sustainability and design?
- Why do you want to become a student in the Creative Sustainability programme at Aalto University?
- What types of projects would you like to do during your studies and as your masters’ thesis?
- What do you want to do after the master programme?

2) Degree certificate and transcript / Academic excellence
The applicant’s transcript about studies completed and of which the applicant has provided the appropriate documents by the end of application period will be evaluated.

3) CV / Professional experience
The applicant’s professional experience will be looked at broadly, and especially with regard to work experience relevant to the Creative Sustainability programme. Professional experience will be evaluated based on the CV. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

4) Portfolio
A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous scientific, professional and/or artistic activity. Artwork/project work can be provided as technical drawings, slides or photographs. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published.

Stage II: Interview

Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Preliminary assignments:
None.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in English.

Other programme-specific application instructions:
The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) is a multidisciplinary master’s degree programme organised by the following departments and schools of Aalto University:

- Department of Design; School of Arts, Design and Architecture
- Department of Architecture; School of Arts, Design and Architecture
- Department of Management Studies; School of Business
- Department of Built Environment; School of Engineering

An applicant’s eligibility will always be checked according to the criteria of the school through which the applicant is applying to the programme (criteria on e.g. the score of language test, educational background and submission of the required attachments). The administrative eligibility of the applicant is checked by Aalto University Admission Services.

The applicant can apply to the CS programme through more than one school or department. In this case the applicant should deliver the appropriate application package to each school or department. Such an applicant, however, can be selected only through one of the departments. Accepted students will complete the master’s degree of the department to which they were accepted.

If an architect applies through the Department of Design and is accepted, the degree completed will be a Master of Arts in Creative Sustainability. In order for an architect-applicant to be accepted, the applicant should show a strong motivation why he/she wants to apply through the Department of Design in particular. Alternatively, if an architect would like to complete a Master of Science degree in Architecture in the Creative Sustainability programme, the application process must be done through the Department of Architecture in the School of Arts, Design and Architecture.

Elokuvataide - Dokumentaarinen elokuva

Työnäyte (portfolio):
Yksi tai kaksi vähintään 15 min. mittaista televisiossa tai festivaalilla julkisen esityksen saanutta dokumentaarista elokuvaa vimeo -linkkeinä.

Yhteensä korkeintaan yhden A4-liuskan kuvaus kustakin elokuvasta, esimerkiksi elokuvan synopsis.

Hakija lataa sähköisen portfolion yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Liitä linkit portfolioon ja varmista, että ne avautuvat kaikilla yleisimmillä käyttöliittymillä mac- ja pc-ympäristöissä.

Opintosuunnitelma ja motivaatiokirje:
Korkeintaan 4000 merkin mittainen kirjallinen opintosuunnitelma ja motivaatiokirje, joka sisältää perustelun siitä, miksi pyrit kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat erityiset kiinnostuksen kohteesi kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Erittele myös, miksi olet kiinnostunut juuri dokumentaarisesta elokuvasta. 

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Ansioluettelo (CV):
Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat, festivaalit, muu mahdollinen taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakudokumenttien kieli:
Englanti, suomi tai ruotsi

VALINTAA MA-OPISKELIJAKSI EDELTÄÄ HAASTATTELU.

Elokuvataide - Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

MOTIVAATIOKIRJE
Motivaatiokirje koostuu kahdesta osasta:

1. KUVAUS OMISTA NÄKEMYKSISTÄ JA TAVOITTEISTA
Hakija tekee selkoa mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa elokuva- ja televisio-käsikirjoittamisen alalla, ja mitkä ovat hänen tavoitteensa sekä toiveensa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakija kuvaa mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.

2. OPINTOSUUNNITELMA
Hakija perehtyy Elokuva- ja televisio-käsikirjoituksen tutkintovaatimuksiin ja laatii niiden perusteella alustavan suunnitelman omista MA-opinnoistaan.

Näiden kahden kohdan lisäksi hakija voi halutessaan myös eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, kuvata taidenäkemyksiään ja töihinsä liittyviä näkökohtia sekä taiteellisia päämääriä.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

CV
CV:ssä hakija antaa seuraavat tiedot; henkilötiedot, koulutus, tuotetut käsikirjoitukset (hakijan käsikirjoitukseen pohjautuvan teoksen tuotantovuosi, teoksen muoto (lyhytelokuva, tv-sarja, näytelmä, jne), teoksen kesto, teoksen ohjaaja), tuotannossa olevat käsikirjoitukset, muu elokuva-alan työkokemus, muu työkokemus, mahdolliset julkaisut, artikkelit, palkinnot ja apurahat, muut haun kannalta oleellisina pidettävät tiedot.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

TYÖNÄYTEKANSIO
Hakija toimittaa fyysisen työnäytekansion. Sähköistä työnäytekansiota ei hyväksytä. Työnäytekansio koostuu kahdesta osasta.

1. AIKAISEMPI TAITEELLINEN TOIMINTA – max. 4 sivua
Hakija kuvaa vapaamuotoisesti ja oleellisimmilta osin aikaisempaa taiteellista ja/tai ammatillista toimintaansa käsikirjoittamisen alalla. Tässä kohtaa hakijan on myös mahdollista kuvata tarkemmin käsikirjoittamisen alueeseen liittyviä keskeisiä teoksiaan. Niihin liittyviä kerronnallisia tai muita tavoitteita, niiden sisältöä, ja niiden toteuttamiseen liittyviä kokemuksia tai havaintoja. Hakija voi halutessaan liittää työnäytekansioon linkkejä myös videotiedostoihin (vimeo, youtube jne)

2. ENNAKKOTEHTÄVÄ
Hakija toimittaa arvioitavaksi näytteen käsikirjoitustyöstään. Hän voi valita työnäytteeksi jomman kumman kahdesta vaihtoehdosta:

1. Pitkän näytelmäelokuvan (90-120 minuuttia, lajityyppi vapaa) käsikirjoitus

Suoritustapa;
- I ja II näytös / synopsis / yhteensä max. 3 sivua
- III näytös / käsikirjoitus-formaatti / max. 30 sivua

2. Televisiosarjan (long-form kausisarja) käsikirjoitus

Suoritustapa;
- Sarjan ensimmäinen tuotantokausi / kuvaus sarjan keskeisistä henkilöistä ja ensimmäisen kauden tapahtumista pääpiirteissään sekä kuvaus kauden päätöksestä / max. 4 sivua
- Sarjan avausjakso / käsikirjoitus-formaatti / max. 55 sivua

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti

Elokuvataide - Elokuva- ja tv-tuotanto

Motivaatiokirje:
Motivaatiokirjeessä toivomme hakijoiden ilmaisevan tavoitteensa opiskelulla saavutettavista tiedoista ja taidoista, sekä miten ne valmistumista seuraavien viiden vuoden aikana sovelletaan käytäntöön. Edelleen toivomme hakijoiden kertovan elokuva- ja televisiotuotannon maailmasta vuonna 2024 ja miten juuri heidänlaisensa henkilöt juuri Aallosta saaduilla opeilla siellä pärjäävät.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

CV:
CV:n tärkein tehtävä on osoittaa, että hakija on hankkinut riittävät pohjatiedot elokuva- ja televisiotuotannosta listaamalla työkokemus alalta (työtehtävä, ajankohta, työnantaja yhteystietoineen) sekä koulutus (oppilaitos, tutkinto/kurssi, linkki oppilaitoksen opetussuunnitelmaan). Muusta kuin alan kokemuksesta ja koulutuksesta on hyvä olla maininta.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Portfolio:
Portfolioon hakija voi lisätä kirjallisia tai kuvallisia töitä, sekä linkkejä liikkuvan kuvan teoksiin, joissa hänellä on ollut keskeinen taiteellinen tai tuotannollinen rooli. Kunkin työn kohdalla toivomme lyhyttä selvitystä siitä mikä tuo rooli on ollut.

Sähköinen portfolio, sisältäen ennakkotehtävän, tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Ennakkotehtävä:
Ennakkotehtävänä portfolioon liitetään kuvitteellinen juliste elokuvasta, TV-sarjasta tai muusta audiovisuaalisesta tuotteesta, jonka hakija tulee valmistamaan vuonna 2024.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti

Elokuvataide - Elokuvaleikkaus

Työnäytekansio (portfolio):
Hakijan tulee liittää hakemukseensa vähintään kolme vastuullisena leikkaajana tekemäänsä työnäytettä, joiden tulee olla kokonaisia, valmiita teoksia, joista vähintään kahden tulee olla julkisesti esitettyjä. Pelkkä showreel, jossa on vain esimerkkejä tai yksittäisiä kohtauksia töistä, ei ole riittävä. Näytteet tulee toimittaa Vimeo-linkkinä.

Töiden yhteyteen tulee liittää lyhyt selvitys, kuinka tuotanto on toteutettu. Tiedoista tulee ilmetä töiden tuotantoyhtiö, tuotantoaika, taiteelliset päätekijät ja missä töitä on esitetty. Hakijan tulee antaa lyhyt kuvaus tuotannon kulusta ja omasta osuudestaan siinä sekä arvioida työnsä tulosta.

Hakija lataa sähköisen portfolion, joka sisältää linkit työnäytteisiin, yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Ansioluettelo (CV):
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, julkaistut elokuva- ja TV-työt sekä työtehtävät niissä, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje:
Hakija laatii max. 4000 merkin mittaisen kirjallisen motivaatiokirjeen, joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii elokuvaleikkauksen maisteriohjelmaan, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista elokuvaleikkauksen opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, näkemystään elokuvataiteesta, elokuva-alasta ja televisiosta sekä töihinsä liittyvistä näkökohdista ja taiteellisista päämääristä.

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti kirjallisissa dokumenteissa. Mikäli työnäytteiden kieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, tulee niissä olla suomen, ruotsin tai englanninkielinen tekstitys.

Muut hakukohdekohtaiset hakemiseen liittyvät ohjeet
Hakemusten perusteella valitaan ne hakijat, jotka kutsutaan haastatteluun. Työnäytteiden ja haastattelujen perusteella päätetään opiskelijavalinnoista Elokuvataiteen maisteriohjelmaan, Elokuvaleikkauksen pääaineeseen.

Elokuvataide - Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Ansioluettelo (CV):
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät. Ansioluettelon liitteenä hakija toimittaa linkit (Vimeo, Youtube tai vastaava palvelu) työnäytteistään (enintään 3 kpl), joiden yhteiskesto saa olla enintään 30 minuuttia.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Opintosuunnitelma / motivaatiokirje:
Hakija laatii enintään 4000 merkin mittaisen kirjallisen opintosuunnitelman / motivaatiokirjeen, joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia näkemyksiä ja päämääriä.

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti

Muut hakukohdekohtaiset hakemiseen liittyvät ohjeet:
Toimitetun aineiston perusteella kutsutaan jatkoon päässeet hakijat henkilökohtaiseen haastatteluun.

Fashion, Clothing and Textile Design

The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Portfolio:
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity.

The art and design work can be provided as illustrations or drawings, photographs or slides and technical drawings. We do not recommend sending the originals. The maximum paper size of the portfolio is approx. A3 (297 x 420mm). The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

CV (curriculum vitae):
The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application. 

Motivation letter:
Write a motivation letter explaining your reasons for applying for this programme and your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, your vision of design, fashion, clothing and textiles aspects related to your work, and your creative goals. You should also include your study plan indicating your core interests.

The motivation letter should answer to the following questions:
1.   Why do you want to study in the Fashion, Clothing and Textile Design MA programme at Aalto University?
2.    What are you aiming to do after completing the master’s programme?
3. What is the role of the master’s programme for your professional development?

The maximum length of the letter of motivation is 4000 characters. Motivation letter is part of the online application form.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in English.

Stage II: interview:
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

International Design Business Management

The applicants are ranked and rated in two stages on the basis of the following criteria (max 12 points total):

Stage I

Required documentation
1) Motivation letter
2) Degree certificate and transcript
3) CV
4) Portfolio

1. Motivation Letter (max 2 points)

The applicant must convey his/her motivation for studying in the IDBM Major Studies Programme by writing a letter of motivation. The letter should address the following questions:
- Why am I applying for admission to the IDBM Master’s Programme?
- What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?
- What can I contribute to fellow students and to the continued success of the IDBM Programme?

The letter of motivation is written in the application form and the maximum length is 4000 characters. 

2. Academic excellence / Portfolio (max 3 points for transcript and max 5 points for portfolio)

The applicant’s grades from studies completed and of which the applicant has provided the appropriate documents and portfolio by the end of the application period will be evaluated.

Portfolio:
Maximum paper size A3 (297x420 mm). The portfolio should be in paper form. Portfolios in electronic or digital format will not be accepted.

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous design, scientific, professional and/or artistic activity. Artwork/project work can be provided as technical drawings, slides or photographs; we do not recommend sending the originals. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or otherwise published.

3. CV Professional experience (max 2 points)

The applicant’s professional experience will be looked at broadly, and especially with regard to  work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in design, artistic, scientific and/or business/entrepreneurial practice, including any other relevant civic activities. Professional experience will be evaluated based primarily on the CV. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

Stage II

Based on the total score in stage I, the most suitable applicants will be invited for a face-to-face interview. The number invited is typically double the number of study places offered. The maximum intake is 12 students per field (in design, business, and technology). The applicant’s practical ability to communicate in English will be evaluated. The applicants are asked a series of questions regarding their motivation, preferences, aptitudes, and attitudes. The interviews can also be conducted by SKYPE or phone, if necessary.

The final acceptance of applicants will be made on the basis of the interviews.

Preliminary assignments:
None.

Language of the application documents:
All of the application documents should be submitted in English.

Other programme-specific application instructions:
International Design Business Management (IDBM) is a multidisciplinary master’s degree programme offered at Aalto University by the School of Arts, Design and Architecture, the School of Business and the School of Science. Applicants must have a suitable Bachelor’s degree related to one of the disciplines included in the programme. An applicant can apply to the IDBM programme through more than one school. In such cases the applicant should deliver separate application packages that meet the entry requirements of the respective school. The applicant, however, can be selected only through one of the schools. Accepted students complete the master’s degree of the school to which they were accepted.

Attention: The criteria mentioned here are for the IDBM programme in the Department of Design at Aalto ARTS. Applicants with a bachelor’s degree in architecture can apply both through the technology field and through the design field, depending on the applicant’s background studies and career intentions. Students from the School of Arts, Design and Architecture will complete a Master of Arts (MA) Degree in International Design Business Management (IDBM).

Kuvataidekasvatus, muuntokoulutus

Portfolio:
Portfoliossa hakija esittelee taidepedagogista ja taiteellista toimintaansa selkeästi kuvallisesti ja kirjallisesti (korkeintaan 10 sivua). Hakijan tulee perustella valitsemiaan sisältöjä ja ajatteluaan.

Arviointia varten portfolio toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona, joka sisältää hakijan nimen ja päiväyksen, sisällysluettelon ja sähköisessä haussa esitetyt motivaatiokirjeen ja ansioluettelon. Pdf-portfolioon voi tarvittaessa sisällyttää linkkejä videotiedostoihin (vimeo, youtube).

Ansioluettelo (CV):
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, alaan liittyvä työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje:
Motivaatiokirjeessä hakija perustelee, miksi pyrkii kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmaan, sekä kuvailee omia erityisiä kiinnostuksen kohteitaan maisteriohjelman opinnoissa.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi

Lavastustaide - Elokuva- ja tv-lavastus

Portfolio:
Portfoliossa hakija esittelee omaa taiteellista tuotantoaan. Portfolion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Töitä voi esitellä luonnoksina, teknisinä piirustuksina ja/tai valokuvina.

Sähköinen portfolio tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Portfolion osana voi olla linkkejä videotiedostoihin ( esim.vimeo, youtube jne) salasanasuojattuna tai ilman suojausta. Salasana tulee sisällyttää portfolioon. Työnäytekansion työt tulee luetteloida. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi ja mahdollinen muu työryhmä ja tuotantoformaatti. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet näytteillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

CV:
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot; koulutus; työkokemus; mahdolliset näyttelyt, julkaisut ja artikkelit; palkinnot ja apurahat; opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje (sisältää hakijan alustavan opintosuunnitelman):
Hakija laatii kirjallisen motivaatiokirjeen, max. 4000 merkkiä (n. yksi A4-sivu), joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Motivaatiokirjeeseen tulee sisällyttää osio, jossa hakija lyhyesti arvioi omaa työnkuvaansa tulevaisuudessa.

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti.

Lavastustaide - Esittävien taiteiden lavastus

Hakemus koostuu motivaatiokirjeestä, työnäytekansiosta (portfolio), ansioluettelosta (CV) ja ennakkotehtävästä.

Motivaatiokirje:
Motivaatiokirjeessä hakijan tulee eritellä omia taidenäkemyksiään sekä aiempiin töihinsä liittyneitä näkökulmia ja taiteellisia päämääriä.  Motivaatiokirjeessä tulee perustella miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen ja mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla. Motivaatiokirjeen max. pituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Työnäytekansio (portfolio):
Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi taiteellinen, tieteellinen ja/tai ammatillinen toiminta. Työnäytekansion ensimmäisellä sivulla tulee olla näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon hakee. Työnäytekansion seuraavalle sivulle tulee liittää luettelo kansiossa esitellyistä töistä. Luettelossa tulee mainita teoksen nimi ja laatu (esim. lavastus)  sekä toteuttamisaika, -paikka ja työryhmä. Ryhmässä valmistettujen teosten osalta on  hakijan rooli työryhmän jäsenenä tuotava esiin. Mahdollisten videolinkkien osoite ja salasana on liitettävä mukaan tähän luetteloon.

Työnäytekansion viimeiselle sivulle tulee sijoittaa suoritettu ennakkotehtävä.

Hakija lataa sähköisen portfolion yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Ennakkotehtävä:
Kuvaile lyhyesti itseäsi kiinnostavaa ajankohtaista esittävien taiteiden ilmiötä, esitystä tai genreä. Millaisia kysymyksiä sen tilallisuudesta avautuu? Tekstin max pituus 2000 merkkiä. Tekstin yhteyteen tulee liittää yksi kuva, jonka tehtävä on argumentoida valitun ilmiön kiinnostavuutta yhdessä kirjoitetun tekstin kanssa. Ennakkotehtävä sijoitetaan työnäytekansion (portfolio) viimeiselle sivulle.

Ansioluettelo (CV):
CV:ssä tulee kertoa henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaisut, palkinnot ja apurahat sekä mahdolliset hakukohteen alaan liittyvät opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti.

Lavastustaide - Pukusuunnittelu

Portfolio:
Portfoliossa hakija esittelee töitään, jotka tuovat esille hänen taiteellista ilmaisuaan ja suunnittelijataitojaan. Työnäytekansion tulee sisältää monipuolisesti hakijan aikaisempaa taiteellista, tieteellistä ja/tai ammatillista toimintaa. Taiteellisia töitä voi esitellä pukuluonnosten, teknisten piirustusten ja/tai produktiovalokuvien kautta. Portfolion töissä tulee olla täydet teos- ja tekijätiedot, teoksen nimi ja/tai teema, projektin luonne, toteutus- tai esitysvuosi ja esityspaikka sekä hakijan rooli projektissa. Portfolion kansilehdellä on oltava selkeästi näkyvissä hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon haetaan.

Portfolion tulee olla digitaalisessa muodossa (elektroninen portfolio) ja se tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin.

Portfolion arviointikriteerit: portfoliossa esitettyjen töiden taiteellinen taso ja portfolion yleinen ilme.

CV (curriculum vitae):
Hakemuksen tulee sisältää hakijan CV, josta käy ilmi hakijan henkilötiedot, koulutustausta, työkokemus, näyttelyt, julkaisut ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakijan tulee ladata CV:nsä hakujärjestelmään yhtenä pdf-tiedostona ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin.

Motivaatiokirje (opintosuunnitelma):
Hakijan tulee kirjoittaa motivaatiokirje, jossa hän perustelee miksi haluaa hakea pukusuunnittelun pääaineeseen, mihin hänen erityiskiinnostuksensa kohdistuu alueella ja millaisia toiveita ja odotuksia hänellä on pukusuunnittelun opintojen suhteen Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulussa. Kirjeessä hakijan tulee tuoda esille henkilökohtaiset vahvuutensa, kiinnostuksen kohteensa, taiteelliset ja sunnittelunäkemyksensä, taiteellisten töidensä näkökulmat ja taiteelliset tavoitteet ja motivaatio maisteriopintoihin. Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä (n. 1 A4-sivu). Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Muita hakukohdekohtaisia ohjeita:
Pukusuunnittelun pääaine voi kutsua hakemusten pohjalta osan hakijoista haastatteluun. Jos tarpeellista hakijaa voidaan pyytää esitelttämääm lisää työnäytteitä. Ei muita pääsykokeita.

Hakudokumenttien kieli:
Hakijoita pyydetään lähettämään hakudokumentit ensisijaisesti englanninkielisinä. Hakijalla on oikeus käyttää hakudokumenteissa halutessaan kuitenkin myös suomen- tai ruotsinkieltä.

New Media - Game Design and Production

Portfolio:
Portfolios are not required in the first stage of the application process, but adding a link to your portfolio in your CV is encouraged, if you have one. (Also, in the second stage we want to see some of your work samples.)

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. As a game applicant, please also add links to videos or other audiovisual documentation of your games or related work such as interactive computer graphics. Note that we will not be able to download and test executable software binaries or source code.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter:
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Motivation letter is part of the online application form.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions:
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview on 2 of March 2017 at the latest. Game Design and Production interviews (live/Skype) will be arranged between between 20th and 22nd of March 2017.

New Media - New Media Design and Production

Portfolio:
Portfolios are neither required nor accepted at the first stage of application process. In the second stage we want to see some of your work samples.

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter:
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Motivation letter is part of the online application form.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions:
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview on 6th of March 2017 at the latest. New Media Design and Production interviews (live/Skype) will be arranged between 20th and 24th of March 2017.

New Media - Sound in New Media

Portfolio:
Portfolios are neither required nor accepted at the first stage of application process. (In the second stage we want to see some of your work samples.)

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter:
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Motivation letter is part of the online application form.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions:
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview on 14th of March 2017 at the latest. Sound in New Media interviews (live/Skype) will be arranged between 21st and 23rd of March 2017.

Product and Spatial Design

The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Porfolio:
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity.

The art and design work can be provided as illustrations or drawings, photographs or slides and technical drawings. We do not recommend sending the originals. The maximum paper size of the portfolio is approx. A3 (297 x 420mm). The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

Motivation letter (max 4000 characters):
The applicant must convey his/her motivation for applying for Product and Spatial Design programme by wirting a motivation letter. The letter should also indicate what are the main and particular areas of interests in thie field and in studies to be completed in the School of Arts, Design and Architecture. The applicant can describe his/her strengths and interests, you visions in art and design, as well as design, creative goals.

Motivation letter is part of the online application form.

CV:
The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. No links.

Please upload a sigle PDF-file to the application system before submitting the application.

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Valokuvataide

Motivaatiokirje (opintosuunnitelma):
Hakija laatii kirjallisen motivaatiokirjeen (max 4000 merkkiä), joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, taide- ja muotoilunäkemyksiään, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

CV:
Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Portfolio:
Hakija lataa sähköisen portfolion yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Hakija ei voi ladata järjestelmään kuin yhden tiedoston ja tiedostomuoto on rajoitettu PDF:ksi.

Portfolion ensimmäisellä sivulla on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon hakee. Portfolion suositeltu koko on 20-30 sivua. Pelkkä linkki kotisivuilla olevaan portfolioon ei riitä.

Portfolio voi koostua yksittäisistä teoskuvista, teoskokonaisuuksista ja näyttelydokumentaatioista. Portfolion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi akateeminen, ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Hakija voi toimittaa osana portfoliotaan myös linkkejä videotiedostoihin (esim. Vimeo, Youtube) salasanasuojattuna tai ilman suojausta. Mahdollinen salasana tulee sisällyttää portfolioon.

Kunkin työn yhteydessä tulee mainita teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi ja mahdollinen esityspaikka.

Hakudokumenttien kieli:
Suomi, ruotsi tai englanti

Visual Communication Design

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, education, work experience, exhibitions, publications, awards and grants, and study trips. In Visual Narrative we welcome students with backgrounds or interest in graphic design, writing, comics, animation and games. In Information Design we welcome design backgrounds as well as science, technology, engineering and mathematics disciplines, as well as cognitive psychology, geo informatics, and architecture. Hands-on experience of programming in JavaScript, d3 js, p5 is, processing and others is welcomed but not necessary. 

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Portfolio:
The portfolio is an opportunity to present accomplished design work. It should be an expression of artistic pursuits and design skill. Include a diverse selection of previous work, be it design, infographics, typography, photography, story-telling, motion graphics or video. Process pieces that show the origins of visual work and the techniques used to arrive at design solutions are also welcome. We are looking for skill in communicating complex ideas visually, good typography, bold aesthetics, and evidence of design thinking. Organize the work thoughtfully for our viewing.

Technical Guidelines:

We currently only accept digital portfolios.

Your portfolio should be a single PDF of your best work. Samples might include:

 • 10–20 still images of visual work.
 • 20 minutes or less of interactive or time-based work. (If they are protected links make sure that passwords are included.)
 • Writing sample no longer than 5 pages.
 • The preliminary assignment mentioned below

The work contained in the portfolio must be catalogued, listing the title and/or theme, materials, size, and year of each piece. The catalogue might also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published.

Please do not send physical works: the portfolios will not be returned.

Preliminary Statement Assignment:
Make a diagram of a story you know well. This assignment must be included in the portfolio PDF.

The Story Diagram is a chance for to combine visual communication and conceptual skills to produce a hybrid infographic showcasing excellent work. The format is up to you, but the end result should be digital, a PDF or link to interactive site. The story can be anything: your favorite book or movie, an autobiography, a journey or aspirations in the field of graphic design, or a completely fictional tale made up for this purpose. How your story is expressed in a diagram is part of your challenge, but it will likely involve visual explanation or display of data. This work is also a showcase of design talent, so use professional techniques in the production of the final work. It will be evaluated on originality of thought and use of visual language.

Letter of Interest:
Write a short (no more than 4000 characters) letter in English about why you would be a good candidate for the Master’s Programme in Visual Communication Design. Address your particular interests and aspirations within the field. You should indicate which of our tracks, Visual Narrative or Information Design, you are interested in, and why. You may include possible topics for your master’s thesis. Your essay should focus on how you expect a master’s degree, and the courses at Aalto specifically, can help you accomplish your goals.

Letter of interest is part of the online application form.

Interviews:
Interviews will be conducted at the invitation of the department.

Language of application documents:
The language of the programme is English and all application materials should be submitted in English.

Visual Culture and Contemporary Art - Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA)

Portfolio:
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, scientific and/or professional activity.

Portfolio comprises of visual material, i.e. presentation of artworks, projects and/or text-based works.

Artwork can be presented as drawings, slides or photographs. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published. The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly on the portfolio.

We only accept electronic portfolios. Applicants should upload their portfolio to the application system in a single PDF-file before submitting the application. The PDF-file may include links to videos (e.g. Vimeo, You Tube), see the instructions about the length of the videos below.

Portfolio should include three to five works, and you may include a maximum of five images per work. If the work is text based or theoretical, each text-based work is a maximum of five pages. Additional explanatory text is allowed up to two pages per work.

If you present videos, you may include a maximum of five minutes of video material in total. If you include several or longer video works, edit them down so that their duration does not exceed five minutes. Include in your portfolio stills with explanatory subtitles and add a link to the webpage, where the video file is to be found. If the links are password protected please make sure that you include the password in your portfolio.

If you present interactive works, make a demonstration video of key aspects. If you include several interactive works, edit the demonstration videos down so that their duration is maximum five minutes in total. Include in your portfolio stills with explanatory subtitles of the demonstrations. Add a link to the webpage, where the video file is to be found. If the links are password protected please make sure that you include the password in your portfolio.

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Motivation letter:
Applications must include a motivation letter. The maximum length of the motivation letter is 4000 characters. Motivation letter is part of the online application form.

In the motivation letter applicants must explain why they wish to apply to this degree programme, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions, artwork perspectives and artistic objectives.

Possible preliminary assignments:
The applicants selected to the second phase of the process will be sent a preliminary assignment by email about a week before the interviews.

Language of application documents:
The applicants can submit their application documents in English, Finnish or Swedish.

Kielitaitovaatimukset

Tullakseen hyväksytyksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on tarvittaessa erikseen osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä. Mikäli hakukohteella on useampi opetuskieli, riittää, että hakija todistaa kielitaitonsa yhdessä kielessä.

Suomen tai ruotsin kielen taidon osoitus

Hakijan, joka on saanut koulusivistyksensä suomen, ruotsin tai saamen kielellä Suomessa tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä Suomessa tai joka on ylioppilastutkinnossaan suorittanut suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude, ei tarvitse toimittaa suomen- tai ruotsinkielisiin hakukohteisiin hakiessaan kielitodistusta. Koulusivistyksen kieli tulee todistaa tarvittaessa liittämällä hakemukseen oikeaksi todistettu kopio peruskoulun tai toisen asteen (lukio, ammatillinen perustutkinto tms.) päättötodistuksesta tai korkeakoulututkinnosta.

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen.

Muiden hakijoiden tulee toimittaa suomen tai ruotsin kielen todistus. Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittamista taitotasolla 4/6.  Vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4, joista toisen tulee olla osakokeesta ”Kirjoittaminen”. Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2017 mennessä. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 8.4.2017, johon ilmoittautumisaika päättyy 28.2.2017.

Englannin kielen taidon osoitus

Aalto-yliopiston taiteiden koulutusalan englanninkielisiin hakukohteisiin hakevilta vaaditaan virallinen kielitodistus englannin kielen taidosta.

Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  • Total score: 92 (IBT),  580 (PBT)
  • Writing score: 22 (IBT), 4.0 (PBT)
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
  • Writing Band Score: 5.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic)
  • Total Score: 59
  • Writing Score: 50

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Vanhin hyväksyttävä kielitestitulosten päivämäärä hakukierroksella 2017 on 15.12.2014. CAE- ja CPE-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Lisätietoa englannin kielen tasotesteistä:

Lisätietoa testikeskuksista Suomessa

 • TOEFL-testejä järjestetään seuraavissa testikeskuksissa:
  • Real Training Solutions - Helsinki - Premeria   (STN11457A), Arabiankatu 12, 4. Floor, 00560 Helsinki
  • Prometric, Regus Hämeentie Business Centre (APCU-8070),
   Hämeentie 15A, 3. Floor, 00500 Helsinki
 • Fulbright Center (fulbright.fi)
  Lisätietoa TOEFL- ja GRE-testeistä
 • The Finnish British Society FINNBRIT (finnbrit.fi)
  mm. IELTS, CPE sekä CAE testit
 • Lista PTE Academic -testikeskuksista (pdf)

Poikkeukset kielitaitovaatimuksista

Englannin kielen kielitestiä ei vaadita seuraavilta hakijoilta:

Hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot:

 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
 • Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä kyseisessä maassa oleskellen.

Mikäli tutkintoon on sisällytetty opintoja muusta oppilaitoksesta, tulee myös näiden opintojen olla suoritettu englanniksi sellaisessa maassa ja sellaisessa oppilaitoksessa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä. Tämä ei koske tutkintoon kuuluvan vaihto-opiskelujakson aikana suoritettuja opintoja.

Englanniksi suoritetun alemman korkeakoulututkinnon keston tulee olla vähintään kolme vuotta, jotta sitä voi käyttää kielitaidon osoittamiseksi. Ylemmän korkeakoulututkinnon keston tulee olla vähintään yksi vuosi.

Kielitestitulosten toimittaminen

Englannin kielen testiraportin pitää olla perillä Aalto-yliopiston Hakijapalveluissa 25.1.2017 klo 15.00 mennessä. Kielitodistukseksi hyväksytään virallinen raportti kielitestistä.

IELTS-testituloksista riittää hakemuksen liitteeksi tavallinen kopio virallisesta testiraportista, sillä testituloksen oikeellisuus todennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuspalvelussa.

TOEFL-testitulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testijärjestäjältä. Testijärjestäjälle tehtävässä tulosten raportointipyynnössä on käytettävä Aalto-yliopiston raportointikoodia 7364. Hakijoiden toimittamia tulosraportteja ei hyväksytä. Mikäli TOEFL IBT-testin tulosten raportointipyyntö on tehty jo ennen hakemuksen toimittamista, pyydetään hakijoita ilmoittamaan testin ID-tunnus (Registration ID, esim. 00000000xxxxxxxx). Hakijapalveluilla on mahdollisuus varmentaa Aalto-yliopiston raportointikoodilla toimitetut testitulokset testijärjestäjän sähköisessä varmennuskannassa, jossa tulokset ovat saatavilla noin 1-2 viikkoa raportointipyynnön jättämisestä.

Jos CAE- tai CPE-kielitesti on tehty vuonna 2005 tai sen jälkeen, tulokset ovat varmennettavissa sähköisesti. Varmennus edellyttää tiedot testintekijän ID-numerosta (esim. ABC123456) ja tunnusluvusta (secret number, esim. 1234). Nämä numerosarjat tulee merkitä hakemuksen liitteenä toimitettavaan kielitestin tulosraporttiin. Ennen vuotta 2005 tehtyjä testejä ei voida varmentaa sähköisesti, joten niistä vaaditaan oikeaksi todistettu kopio.

PTE-tulokset toimitetaan Aalto-yliopistoon testijärjestäjän sähköisen tulospalvelun kautta. Testintekijän tulee kirjautua omalle PTE-tililleen, minkä jälkeen hän voi lähettää järjestelmässä tuloksensa haluamaansa korkeakouluun. Testijärjestäjä ilmoittaa sähköpostitse kun tulokset on toimitettu korkeakoululle.

Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2017 klo 15 mennessä. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 8.4.2017, johon ilmoittautumisaika päättyy 28.2.2017.

Lukuvuosimaksut

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Kuka on maksuvelvollinen?

Lukuvuosimaksua peritään englanninkielisestä tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Maksua ei peritä EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisilta. Lisäksi lukuvuosimaksuista vapautettuja ovat hakijat, joilla on jokin seuraavista dokumenteista:

 •     jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)

 •     pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)

 •     EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa

 •     EU:n sininen kortti Suomessa

Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella, toimita henkilöllisyystodistuksen lisäksi kopio oleskelulupakortistasi hakemuksen liitteenä. Pelkkä oleskelulupakortti ei kelpaa henkilöllisyystodistukseksi.

Lisätietoa maksuvelvollisuuden määräytymisestä sekä maksusta vapautumisesta löydät Opintopolusta (englanniksi).

Lukuvuosimaksun suuruus ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta. Maksuvelvolliset, eli muut kuin EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaiset, voivat hakea apurahaa hakuaikana samalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelijaksi. Apurahaa ei voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen. Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen hakijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Apurahapäätös annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Apurahaa koskevaan yliopiston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoja lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

 

Yhteystiedot

Hakijapalveluiden henkilökunnan tavoitat parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse:

 • Sähköposti: hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi
 • Yleinen neuvontanumero: 02944 29290
 • Käyntiosoite: Otakaari 1, 1. krs, Y198
 • Postiosoite: PL 11110, 00076 Aalto

Otaniemen palvelupisteen asiakaspalveluajat ovat ti klo 9.30-11 ja ke-to 12-14. Muina aikoina pyydämme sopimaan tapamisesta etukäteen. Hakuaikoina olemme auki eri aikataulun mukaan. Poikkeukset aukioloajoissa, kts. Hakijapalveluiden yhteystiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Alla on lueteltu hakemiseen ja valintoihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Mikäli et löydä sopivaa vastausta kysymykseesi näiltä sivuilta, otathan meihin yhteyttä.

Mistä löydän Aalto-yliopiston tarjoamat maisteriohjelmat?


Aalto-yliopiston Koulutustarjonta-sivuilta löydät yliopiston koko koulutustarjonnan ml. maisteriohjelmamme. Ruksi alan kohdalta 'Taiteiden ala', tutkintotason kohdalta 'Maisteritason hakukohteet' ja kielen kohdalla haluamasi opetuskieli. Huomioithan, että koulutustarjonta vaihtelee riippuen valitsemastasi opetuskielestä (esim. kokonaan englanniksi opetettavat maisteriohjelmat).

Maisteritason hakukohteita Aalto-yliopistossa ovat maisteriohjelmat, koulutusohjelmat tai niiden pääaineet.

Olen suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa. Täytyykö minun suorittaa englannin kielitesti hakiessani englanninkieliseen maisteriohjelmaan?


Ei tarvitse. Hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa suomen, ruotsin tai englannin kielellä eivät tarvitse erillistä todistusta englannin kielen taidosta englanninkieliseen maisteriohjelmaan hakemista varten.

Milloin on hakuaika?

Aalto-yliopisto järjestää opiskelijavalinnat kerran vuodessa. Vuoden 2017 maisterivaiheen valintojen hakuaika on 15.12.2016 - 25.1.2017.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Mistä löydän hakulomakkeen?


Hakulomake löytyy Aalto-yliopiston sähköisestä haku- ja valintajärjestelmästä. Huomioithan, että hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Kuinka moneen hakukohteeseen voin hakea kerralla?


Voit hakea vain yhteen hakukohteeseen taiteiden alalla. Muutoksia hakukohteiseen voi tehdä ainoastaan hakuaikana. 

Voit myös hakea Aalto-yliopiston kauppatieteellisen ja tekniikan alan hakukohteisiin, mikäli taustaltasi niihin sovellut. Huomioithan, että hakukelpoisuus ja soveltuvuus vaihtelevat aloittain. Kunkin alan valinnoissa on käytössä omat hakulomakkeensa.

Tutkintoni ei ole taiteiden alalta. Voinko silti hakea?

Hallinnollisesta näkökulmasta mikä tahansa kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tekee hakijasta hallinnollisesti hakukelpoisen mihin tahansa Aalto-yliopiston taiteiden alan maisteritason hakukohteeseen. Koska kyseessä ovat maisterin tutkintoon johtavat syventävät opinnot, hakijoilla odotetaan kuitenkin olevan kyseisen hakukohteen kandiopintoja vastaaviksi katsottava osaaminen, koulutus ja/tai työkokemus kyseiseltä alalta. Hakijan ja hänen aiemman tutkintonsa alalle soveltuvuus arvioidaan hakukohteen valintaryhmässä akateemisen arvioinnin yhteydessä. Valitettavasti emme etukäteen pysty arvioimaan tutkinnon soveltuvuutta ohjelmaan.

Voinko saada lisäohjeita portfolion laadintaan?

Ohjelmat ovat antaneet ohjeet portfolion laadintaan hakukohdekohtaisissa vaatimuksissaan. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi hakijapalvelut tai hakukohteet eivät voi millään tavalla kommentoida tai selventää ohjeistuksia. Ohjeiden tulkinta on hakijan vastuulla.

Mikä on oikeaksi todistettu kopio?

Jos tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä opiskelutodistuksista. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla allekirjoitus ja nimenselvennys sekä päiväys. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen dokumentti ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä dokumentista.

Jos tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä. Huomioi lisäksi maakohtaiset vaatimukset liitteiden toimittamiselle.

Keitä ovat esteettömät henkilöt?

Esteetön henkilö on mm. täyttänyt viisitoista (15) vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi.

Miten saan tietää kutsuttiinko minut haastatteluun/valintakokeen 2. vaiheeseen?

Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse tieto siitä, onko heidät valittu jatkoon vai ei viimeistään 16.3.2017. Näet tiedon myösvalinnan seuranta-välilehdeltä kirjautumalla hakujärjestelmään.

Milloin tulokset julkaistaan?

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 5.4.2017. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä myös verkkosivuillamme niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen. Korkeakoulut lähettävät hyväksytyille opiskelijoille virallisen hyväksymiskirjeen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.08.2017.