Lukuvuosimaksut ja apurahat

Ryhdy muutoksentekijäksi - tutkinto Aalto-yliopistosta on sijoitus tulevaisuuteesi.

Apurahat ja lukuvuosimaksut

Aalto-yliopisto houkuttelee lahjakkaita opiskelijoita ympäri maailman. Haluamme huomioida menestyneitä EU-/ETA-alueen ulkopuolisia opiskelijoita heidän akateemisesta menestyksestään. Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaiset eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja suorittaessaan tutkinto-opintoja Aalto-yliopistossa. Suurin osan EU-/ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisista on velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja.

Lukuvuosimaksut

Elokuusta 2017 alkaen englanninkielinen, kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus on maksullista EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille kansalaisille. Suomen- ja ruotsinkielisistä koulutuksesta ei peritä lukuvuosimaksua. Lukuvuosimaksut ovat joko 12 000 € tai 15 000 € koulutusohjelmasta riippuen.

  • Kandidaatin tutkintoon johtavat koulutukset: 12 000 € lukuvuodessa
  • Maisterin tutkintoon johtavat koulutukset: 15 000 € lukuvuodessa

Yksittäisen opiskelijan lukuvuosimaksu pysyy samana koko tutkinnon suorittamisen ajan. Maksua ei koroteta opintojen aikana siinä ohjelmassa, johon opiskelija on hyväksytty.

Kansainvälisillä kaksoistutkinto-ohjelmilla on omat lukuvuosimaksut ja apurahat. Lisätietoja löydät ohjelmien sivuilta.

Kuka on maksuvelvollinen?

Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisten ei tarvitse maksaa tutkintoon johtavasta opiskelusta Aalto-yliopistossa. Suurin osa EU- tai ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisista on velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja.

Maksut koskevat EU-/ETA-alueiden ulkopuolisia tutkinto-opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa englanninkielisissä kandidaatti- tai maisteriohjelmissa elokuussa 2017 tai sen jälkeen. Lukuvuosimaksut eivät koske jatko-opiskelijoita tai suomen- tai ruotsinkielisissä kandidaatti- tai maisteriohjelmissa opiskelevia.

Lukuvuosimaksuista vapautettuja ovat hakijat, joilla on jokin seuraavista dokumenteista:

  • jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)
  • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)
  • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
  • EU:n sininen kortti Suomessa

Lukuvuosimaksusta vapauttavan oleskeluluvan tulee olla voimassa lukuvuoden alkaessa (1.8.). Kansalaisuuden tai oleskeluluvan todistamiseksi tulee toimittaa kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi henkilön kansalaisuus ja kopio voimassaolevasta oleskeluluvasta Suomessa.

Lisätietoa maksuvelvollisuuden määrittämisestä ja maksuvelvollisuudesta vapauttamisesta löytyy Opintopolun englanninkieliseltä UKK-sivulta. Lisätietoa oleskeluluvista löytyy maahanmuuttoviraston nettisivuilta (migri.fi).

Mitä lukuvuosimaksu kattaa?

Lukuvuosimaksu kattaa koulutuksen kulut, kuten kurssit, tentit, akateemisen ohjauksen ja opintoneuvonnan sekä yliopiston tukipalvelut, kuten opiskelija-, kirjasto- ja IT-palvelut, yliopiston tutkinto-opiskelijoita koskevien säännösten ja käytäntöjen mukaisesti.

Lukuvuosimaksu ei kata henkilökohtaisia, opintoihin liittyviä kuluja kuten opintomateriaaleja (kirjoja, tietokoneita, printtereitä jne.) tai muita mahdollisia maksuja, joita voidaan periä joko yliopiston sääntöjen mukaisesti (esim. opinnäytetyön painattaminen) tai kansallisen lain puitteissa. Lukuvuosimaksu ei myöskään kata pakollista ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

Lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija ei voi ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi, ellei hän ole maksanut lukuvuosimaksua.

Ne maksuvelvolliset opiskelijat ja opiskelijat, joille on myönnetty maksuhuojennus ja jotka eivät valmistu annetussa määräajassa (kandidaatin tutkinto kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto kahdessa vuodessa) voivat saada maksuhuojennuksen yhdelle ylimääräiselle lukukaudelle saadakseen tutkintonsa valmiiksi. Tämä on mahdollista sillä ehdolla, että opiskelijan opinnot ovat edenneet ja että hänellä on toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintonsa valmiiksi saattamiseksi ylimääräisen lukukauden loppuun mennessä. Lisätietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa löytyy Tietoa opiskelusta -sivuilta.

Opiskelijan maksamaa lukuvuosimaksua ei koroteta sinä aikana kun opiskelija suorittaa tutkinto-opintoja siinä ohjelmassa, johon opiskelija on hyväksytty.

Kuinka lukuvuosimaksu maksetaan?

Lukuvuosimaksu maksetaan yhdessä osassa. Lasku lähetetään vastavalituille, maksuvelvollisille opiskelijoille opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Laskulla on 30 päivän maksuaika ja maksu suoritetaan tilisiirtona.

Seuraavina lukuvuosina Aalto-yliopisto laskuttaa lukuvuosimaksun ennen kunkin akateemisen vuoden alkua. Laskun eräpäivä on ennen lukuvuoden alkua. Eräpäivä on merkitty laskulle.

Aalto-yliopiston apurahan saaneiden laskulla maksuhuojennuksen määrä vähennetään lukuvuosimaksun loppusummasta.

Lukuvuosimaksun palauttaminen

Lukuvuosimaksu on mahdollista palauttaa opiskelijalle kokonaisuudessaan (poislukien mahdolliset pankkikulut):

  • jos hakija on hyväksytty ehdollisesti, mutta hän ei valmistu määräaikaan mennessä ja opiskelupaikka perutaan
  • jos opiskelija ei saa oleskelulupaa Suomeen
  • jos oleskeluluvan status muuttuu ennen yliopistoon ilmoittautumista ja opiskelija ei ole enää maksuvelvollinen
  • jos Aalto-yliopisto ei kykene tarjoamaan sitä tutkinto-ohjelmaa, johon opiskelija on hyväksytty

Opiskelija voi saada osittaisen palautuksen maksetusta lukuvuosimaksusta (poislukien mahdolliset pankkikulut), jos hänen oleskelulupastatuksensa muuttuu opintojen aikana eikä hän ole enää velvollinen maksamaan lukuvuosimaksuja. Opiskelijan tulee esittää todisteena oleskelulupakortti Suomeen yliopiston päätöksentekoa varten. Jos maksuvelvollisuudessa tapahtuu muutos kesken lukukauden, maksua ei pääsääntöisesti ole mahdollista palauttaa enää kuluvalta lukukaudelta, vaan maksuvelvollisuuden muutos astuu voimaan seuraavan lukukauden alusta.

Apurahat

On olemassa useita tapoja rahoittaa opinnot Aalto-yliopistossa. EU- tai ETA-alueiden ulkopuoliset henkilöt, jotka hakevat Aalto-yliopiston kandidaatti- tai maisteriohjelmiin tai Nordic Master -ohjelmiin, voivat hakea apurahaa Aalto-yliopiston apurahaohjelmasta. Joillakin kansainvälisillä kaksoistutkinto-ohjelmilla on omia lukuvuosimaksuja ja apurahajärjestelmiä. Opetuksesta vastaavan vararehtorin päätöksen mukaisesti Aalto-yliopiston apurahoja ei jaeta CCIS-ohjelman toisella hakukierroksella.

Opiskelijoilla on joitakin mahdollisuuksia hakea myös Aalto-yliopiston ulkopuolista apurahaa.

Aalto-yliopisto pidättää oikeuden tehdä muutoksia apurahaohjelmaan.

Aalto-yliopiston apurahaohjelma

Aalto-yliopiston apurahaohjelma pyrkii myöntämään apurahoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille, jotka ovat menestyneet akateemisesti. Aalto-yliopiston apurahat perustuvat meriitteihin ja ne myönnetään menestyneimmille apurahojen hakijoille. Tutkinto-ohjelmakohtainen apurahojen määrä on rajallinen ja riippuu tutkinto-ohjelmaan valittujen EU- tai ETA-alueiden ulkopuolisten opiskelijoiden määrästä.

Apurahojen laajuus

Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta. Suomen maahanmuuttoviraston säännöksen mukaisesti apurahan saaneiden opiskelijoiden täytyy pystyä rahoittamaan omat elinkustannuksensa itse.

Tällä hetkellä Aalto-yliopisto ei tarjoa apurahoja elinkustannusten rahoittamiseen Suomessa. Opiskelijoiden odotetaan pystyvän kattamaan kaikki asumiskulunsa (n. 800 € kuukaudessa) ja muut opiskeluun liittyvät kulunsa itse. Lisätietoa asumiskuluista löytyy For future student -sivulta englanniksi.

Kuinka apurahaa haetaan?

EU- tai ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat hakea apurahaa samalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelijaksi hakuaikana. Vain maksuvelvolliset opiskelijat voivat hakea Aalto-yliopiston apurahaa (eli lukuvuosimaksun maksuhuojennuksia). Apurahaa ei voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen. Aalto-yliopiston apurahoja ei jaeta CCIS-ohjelman toisella hakukierroksella.

Apurahapäätökset

Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Apurahapäätös annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Apurahaa koskevaan yliopiston päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Apurahan kesto

Apuraha myönnetään ohjelman suorittamisen ajaksi. Kandidaattiohjelman ohjeellinen pituus on kolme vuotta kokoaikaista opiskelua ja maisteriohjelman ohjeellinen pituus on kaksi vuotta kokoaikaista opiskelua. Apurahan saamiseksi vaaditaan kokoaikaista opiskelua sekä tavoitteellista etenemistä opinnoissa. Apurahan saamiseksi ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen vaaditaan edenneitä opintoja sekä hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Aalto-yliopiston kannustinapurahaohjelma

Maksuhuojennuksiin perustuvan apurahajärjestelmän lisäksi Aalto-yliopistolla on myös kannustinapurahajärjestelmä, jolla palkitaan sellaisia lukuvuosimaksua maksavia opiskelijoita, jotka edistyvät Aalto-yliopiston opinnoissaan hyvin.

Kannustinapuraha myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut vähintään 60 opintopistettä yhden akateemisen vuoden aikana. Apuraha on 1500 €. Apuraha maksetaan yhdessä erässä suoritusvuotta seuraavan syyslukukauden aikana (tai jos henkilö valmistuu, niin valmistumisen yhteydessä).

Muut apurahavaihtoehdot

Alla on listattuna muita keinoja rahoittaa opintosi Aalto-yliopistossa.

Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat

Joillakin kansainvälisillä kaksoistutkinnoilla on omat lukuvuosimaksut ja apurahat. Lisätietoja löydät ohjelmien sivuilta.

Ohjelmat, joilla on omat apurahajärjestelmät:

Maakohtaiset apurahajärjestelmät

Tietoja maakohtaisista apurahamahdollisuuksista löydät osoitteista:

Venäjän kansalaiset, jotka hakevat opiskelemaan kokoaikaisesti yhteen maailman 150 parhaasta yliopistosta, mukaan lukien Aalto-yliopisto, voivat olla oikeutettuja hakemaan Venäjän valtion rahoittamaan apurahaohjelmaan.

Muut apurahat

Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Security and Cloud Computing -pääaineeseen hakevat hakijat voivat hakea HAIC-apurahaa. CCIS Security and Cloud Computing -hakukohteeseen valituista opiskelijoista parhaat hakijat voivat saada HAIC-apurahan, joka kattaa elinkustannukset tai saada osa-aikatöitä tutkimusryhmissä HAIC honours students -ohjelman puitteissa. Lisätietoa apurahasta ja sen hakemisesta löytyy HAIC-apurahasivulta (haic.aalto.fi).

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.11.2017.