Lukuvuosimaksut ja apurahat

Ryhdy muutoksentekijäksi - tutkinto Aalto-yliopistosta on sijoitus tulevaisuuteesi.

Lukuvuosimaksut eivät koske Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden kansalaisia. Suurin osa EU-/ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisista on velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja. Maksut koskevat englanninkielisiä kandidaatti- ja maisteriohjelmia. Lisätietoa maksuvelvollisuudesta löytyy Usein kysyttyjen kysymysten kohdasta Kuka on maksuvelvollinen?

Lukuvuosimaksut

Englanninkieliset kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat koulutukset ovat maksullisia EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille kansalaisille. Tohtoriohjelmista ei peritä lukuvuosimaksua.
Lukuvuosimaksut ovat joko 12 000 € tai 15 000 € koulutusohjelmasta riippuen.

 • Kandidaatin tutkintoon johtavat koulutukset: 12 000 € lukuvuodessa
 • Maisterin tutkintoon johtavat koulutukset: 15 000 € lukuvuodessa

Kansainvälisillä kaksoistutkinto-ohjelmilla voi olla omia lukuvuosimaksu- ja apurahajärjestelmiä. Lisätietoa löytyy ohjelmien verkkosivuilta.

Apurahat

Hakijat, jotka ovat lukuvuosimaksuvelvollisia, voivat hakea Aalto-yliopiston apurahaa.
Tietyillä kansainvälisillä yhteistutkinto-ohjelmilla on omat lukuvuosimaksu- ja apurahajärjestelmänsä.
Aalto-yliopisto pidättää oikeuden tehdä muutoksia apurahaohjelmiin.

Aalto-yliopiston apurahaohjelma

Aalto-yliopiston apurahaohjelmalla tuetaan maksuvelvollisia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Aalto-yliopiston apurahaa voidaan myöntää parhaille hakijoille. Koulutusohjelmakohtainen apurahojen määrä on rajallinen ja riippuu ohjelmaan valittujen maksuvelvollisten hakijoiden määrästä.

Maisterivaiheen erillisvalinnassa apurahapäätökset tehdään hakuprosessin akateemisen arvioinnin yhteydessä. Kunkin hakukohteen parhaille lukuvuosimaksuvelvollisille hakijoille voidaan myöntää apuraha. Lisätietoa hakukohteiden akateemisen arvioinnin kriteereistä löytyy hakukohteiden verkkosivuilta. Kandidaattitason opintoihin haettaessa hakijat asetetaan valintajärjestykseen valintaperusteiden mukaan ja parhaille maksuvelvollisille hakijoille voidaan myöntää apuraha.

Apurahojen laajuus

Aalto-apurahat kattavat joko 50 % (B-kategoria) tai 100 % (A-kategoria) lukuvuosimaksusta. Aalto-apurahat myönnetään huojennuksina lukuvuosimaksuista.
Tällä hetkellä Aalto-yliopiston apurahaohjelma ei tarjoa ns. elinkustannusapurahoja, jotka kattaisivat elinkustannukset Suomessa. Opiskelijoiden tulee kattaa elinkustannuksensa (n. 800 € kuukaudessa) ja muut opiskeluun liittyvät kulunsa itse. Lisätietoa elinkustannuksista löytyy For future student -sivuilta englanniksi.

Kuinka apurahaa haetaan?

EU- tai ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat anoa apurahaa samalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelijaksi hakuaikana. Maksuvelvollisuus määritetään hakukohteen hakulomakkeessa esitettyjen kysymysten ja hakijan toimittamien liitteiden perusteella.

Maksuvelvollisiksi määritellyt hakijat voivat valita hakulomakkeella, haluavatko he hakea vai olla hakematta Aalto-yliopiston apurahaa. Vain lukuvuosimaksulliset hakijat ovat oikeutettuja anomaan Aalto-yliopiston apurahaa (eli lukuvuosimaksun maksuhuojennuksia). Apurahaa ei ole mahdollista hakea hakuajan päättymisen jälkeen.

Apurahapäätökset

Apuraha voidaan myöntää parhaille hakijoille. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintaperusteiden mukaisesti (valintaperusteet ovat nähtävillä verkkosivuilla). Maisterivaiheen erillisvalinnassa apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Maisterihakemukset arvioidaan ohjelmakohtaisesti ennalta määriteltyjen akateemisen arvioinnin kriteerien perusteella (jotka ovat nähtävillä ohjelmien verkkosivuilla).

Apurahapäätös annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Yliopistolain mukaan apurahapäätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Apurahan kesto

Apuraha myönnetään tutkinto-ohjelman tavoiteajaksi. Kandidaattiohjelman tavoiteaika on kolme (3) lukuvuotta ja maisteriohjelman tavoiteaika on kaksi (2) lukuvuotta. Apuraha edellyttää täysipäiväistä opiskelua hyväksytyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Aalto-yliopiston kannustinapurahaohjelma

Aalto-yliopiston kannustinapurahalla palkitaan lukuvuosimaksua tai sen osaa maksavia opiskelijoita opintojen etenemisestä. Kannustinapuraha myönnetään 60 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja lukuvuoden aikana suorittaneelle lukuvuosimaksua tai sen osaa maksavalle opiskelijalle. Aallon 100 % (A-kategorian) apurahan saanut opiskelija ei siis voi saada kannustinapurahaa.

Apuraha on suuruudeltaan 1500 €. Apuraha maksetaan seuraavan syyslukukauden aikana (tai jos opiskelija valmistuu, valmistumisen yhteydessä).

Muut apurahamahdollisuudet

Alla on listattuna muita keinoja opintojen rahoittamiseen Aalto-yliopistossa.

Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat

Joillakin kansainvälisillä yhteistutkinto-ohjelmilla on omat lukuvuosimaksu- ja apurahajärjestelmänsä. Lisätietoa löytyy ohjelmien verkkosivuilta.

Ohjelmat, joilla on omat apurahajärjestelmät:

Maakohtaiset apurahamahdollisuudet

Tietoja maakohtaisista apurahamahdollisuuksista löytyy seuraavista osoitteista:

Venäjän kansalaiset, jotka hakevat opiskelemaan kokopäiväisesti maisterintutkintoa yhteen maailman 150 parhaasta yliopistosta, mukaan lukien Aalto-yliopisto, voivat olla oikeutettuja hakemaan Venäjän valtion rahoittamaan Global Education Program (GEP) -apurahaohjelmaan.

HAIC-apuraha Security and Cloud Computing -hakukohteisiin hakeneille 

Helsinki-Aalto Center for Information Security (HAIC) valitsee useita HAIC-apurahan saajia parhaiden hakijoiden joukosta, jotka ovat hakeneet Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences -ohjelman Security and Cloud Computing hakukohteeseen tai SECCLO – Master’s Programme in Security and Cloud Computing (Erasmus Mundus) -ohjelmaan. HAIC-apuraha kattaa myös elinkustannuksia. Tuki elinkustannuksiin annetaan joko elinkustannusapurahana tai opiskelijalle tarjotaan tutkimustyöhön liittyviä osa-aikatöitä lukukausien ajalle.

Lisätietoa apurahasta ja sen hakemisesta löytyy HAIC:n sivulta (haic.aalto.fi).

Usein kysytyt kysymykset

Lukuvuosimaksut

Kuka on maksuvelvollinen?

Euroopan unionin (EU), Euroopan talousalueen (ETA) tai Sveitsin kansalaiset eivät maksa lukuvuosimaksua kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Suurin osa EU-/ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisista on velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja. Lukuvuosimaksut eivät koske jatko-opiskelijoita tai suomen- tai ruotsinkielisissä kandidaatti- tai maisteriohjelmissa opiskelevia. Suomeksi tai ruotsiksi opiskelevien tulee täyttää tietyt kielitaitovaatimukset.

Lukuvuosimaksusta ovat vapautettuja ne EU-/ETA-alueiden ulkopuoliset opiskelijat:

 • jotka rinnastetaan EU-kansalaisiin (eli Sveitsin kansalaiset)
 • joilla on jatkuva tai pysyvä opiskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)
 • joilla on pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)
 • joilla on EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • joilla on EU:n sininen kortti Suomessa

Lukuvuosimaksusta vapauttavan oleskeluluvan tulee olla voimassa lukuvuoden alkaessa (eli 1.8.). Kansalaisuuden tai oleskeluluvan todistamiseksi tulee toimittaa kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus, ja kopio voimassaolevasta oleskeluluvasta Suomessa.

Lisätietoa maksuvelvollisuuden määrittämisestä ja maksuvelvollisuudesta vapautumisesta löytyy Opintopolun englanninkielisiltä sivuilta Studyinfo (studyinfo.fi). Lisätietoa oleskeluluvista ja lupatyypeistä löytyy maahanmuuttoviraston nettisivuilta (migri.fi).

Mitä lukuvuosimaksu kattaa?

Lukuvuosimaksu kattaa koulutuksen kulut, kuten kurssit, tentit, akateemisen ohjauksen ja opintoneuvonnan sekä yliopiston tukipalvelut, kuten opiskelija-, kirjasto- ja IT-palvelut, yliopiston tutkinto-opiskelijoita koskevien säännösten ja käytäntöjen mukaisesti.

Lukuvuosimaksu ei kata henkilökohtaisia, opintoihin liittyviä kuluja kuten opintomateriaaleja (kirjoja, tietokoneita, printtereitä jne.) tai muita mahdollisia maksuja, joita voidaan periä joko yliopiston sääntöjen tai kansallisen lainsäädännön puitteissa. Lukuvuosimaksu ei myöskään kata pakollista ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

Lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija ei voi ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi, ellei hän ole maksanut lukuvuosimaksua.

Ne maksuvelvolliset opiskelijat ja opiskelijat, joille on myönnetty maksuhuojennus, ja jotka eivät valmistu tavoiteajassa (kandidaatin tutkinto kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto kahdessa vuodessa), voivat saada maksuhuojennuksen yhdelle ylimääräiselle lukukaudelle saadakseen tutkintonsa valmiiksi. Tämä on mahdollista sillä ehdolla, että opiskelijan opinnot ovat edenneet ja että hänellä on korkeakoulun hyväksymä toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojensa valmiiksi saattamiseksi ylimääräisen lukukauden loppuun mennessä.

Lisätietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa löytyy Tietoa opiskelusta -sivuilta.

Kuinka lukuvuosimaksu maksetaan?

Lukuvuosimaksu maksetaan yhdessä osassa joka lukuvuosi. Lasku lähetetään opiskelijaksi valituille, maksuvelvollisille opiskelijoille opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Laskulla on 30 päivän maksuaika ja maksu suoritetaan tilisiirtona.

Seuraavina lukuvuosina Aalto-yliopisto laskuttaa lukuvuosimaksun ennen kunkin lukuvuoden alkua. Laskun eräpäivä on ennen lukuvuoden alkua. Eräpäivä on merkitty laskuun.

Aalto-yliopiston B-kategorian apurahan saaneiden laskulla maksuhuojennuksen (50 %) määrä vähennetään lukuvuosimaksun loppusummasta. Täyden 100 % maksuhuojennuksen saaneille ei lähetetä laskua.

Missä tapauksissa lukuvuosimaksu palautetaan?

Opiskelija on oikeutettu saamaan palautuksen maksetusta lukuvuosimaksusta kokonaisuudessaan (pois lukien mahdolliset pankkikulut):

 • jos hakija on hyväksytty ehdollisesti keskeneräisellä tutkinnolla mikä ei valmistu määräaikaan mennessä ja opiskelupaikka perutaan
 • jos opiskelija ei saa oleskelulupaa Suomeen
 • jos oleskeluluvan status muuttuu ennen yliopistoon ilmoittautumista ja opiskelija ei ole enää maksuvelvollinen
 • jos Aalto-yliopisto ei kykene tarjoamaan sitä koulutusohjelmaa, johon opiskelija on hyväksytty

Opiskelija voi saada osittaisen palautuksen maksetusta lukuvuosimaksusta (pois lukien mahdolliset pankkikulut), jos hänen oleskelulupastatuksensa muuttuu opintojen aikana eikä hän ole enää lukuvuosimaksuvelvollinen. Opiskelijan tulee toimittaa suomalainen oleskelulupakortti yliopiston päätöksentekoa varten. Jos maksuvelvollisuudessa tapahtuu muutos kesken lukukauden, maksua ei pääsääntöisesti ole mahdollista palauttaa enää kuluvalta lukukaudelta, vaan maksuvelvollisuuden muutos astuu voimaan seuraavan lukukauden alusta.

Apurahat

Kuka on oikeutettu anomaan apurahaa?

Apurahaa anomaan ovat oikeutettuja lukuvuosimaksuvelvolliset hakijat.

Tarjoaako Aalto-yliopisto apurahoja, jotka kattavat elinkustannukset?

Tällä hetkellä Aalto-yliopisto ei tarjoa koko yliopiston laajuisia apurahoja, jotka kattavat elinkustannukset Suomessa. Elinkustannukset ovat pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki ja Vantaa) muuta maata korkeampia. Opiskelijan on syytä varata noin 800 euroa kuukaudessa elinkustannuksiin Suomessa. Oleskeluluvan saamiseksi Suomen maahanmuuttoviranomainen edellyttää, että luvan hakijalla on riittävät varat elämiseen Suomessa.

Lisätietoa elinkustannuksista löytyy For future student -sivuilta englanniksi.

Lisätietoa oleskelupiin liittyvistä ehdoista löytyy maahanmuuttoviraston sivuilta (www.migri.fi).

Voiko opintoihin sisällyttää vaihto-opinto- tai työharjoittelujakson ulkomailla? Kuuluuko tältä ajalta maksaa lukuvuosimaksu vai kattaako mahdollinen apuraha vaihto-opintojakson?

Kyllä, opintoihin voi sisällyttää vaihto-opinto- tai työharjoittelujakson ulkomailla.

Lukuvuosimaksu maksetaan myös ulkomailla suoritettavan vaihto-opinto- tai työharjoittelun ajalta.

Aallossa suoritettavaan tutkintoon myönnetty apuraha myönnetään myös ulkomailla suoritettavan vaihto-opintojakson ajaksi.

Voiko yliopisto korottaa lukuvuosimaksua maisteriopintojen toiselle lukuvuodelle?

Ei, lukuvuosimaksu on sidottu opiskelujen aloittamisvuoteen siinä koulutusohjelmassa, johon opiskelija on hyväksytty.

Voiko lukuvuosimaksun maksaa kahdessa tai useammassa erässä?

Ei, se ei ole mahdollista. Koko lukuvuoden lukuvuosimaksu tulee maksaa yhdessä erässä.

Voiko opintojen aloittamista lykätä yhdellä vuodella?

Yliopistolain 39 pykälän mukaan opintojen lykkääminen ei ole mahdollista, lukuun ottamatta yliopistolaissa määriteltyjä tilanteita. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua läsnä olevaksi opintojen ensimmäiseksi lukuvuodeksi.

Sisältyvätkö asumiskustannukset, ateriat tai sairausvakuutus lukuvuosimaksuun?

Aalto-yliopiston apurahaohjelma kattaa 50 tai 100 prosenttia lukuvuosimaksusta. Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hänellä on riittävä varallisuus omiin elinkustannuksiinsa kuten vuokranmaksuun, matkustuskuluihin, aterioihin, vakuutukseen ym. omiin menoihinsa.

Ylioppilaskunnan (AYY) jäseninä opiskelijat ovat oikeutettuja merkittävään ateriaetuun opiskelijaravintoloissa sekä alennuksiin joukkoliikenteessä. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS) tarjoaa ilmaisia tai edullisia yleislääkäri-, mielenterveys- ja hammaslääkäripalveluita. Opiskelijan on kuitenkin syytä varmistaa, että hänellä on voimassa oleva sairausvakuutus, sillä YTHS tarjoaa vain perusterveydenhuollon palveluita. YTHS ei esimerkiksi suorita laaja-alaisia lääketieteellisiä toimenpiteitä eikä sillä ole omaa ensiapuyksikköä. Voimassa oleva sairausvakuutus on myös yksi oleskeluluvan saamisen edellytyksistä. Katso lisätietoa sairausvakuutuksen vaatimuksista maahanmuuttoviraston sivuilta (www.migri.fi).

Voivatko EU-/ETA-alueiden jäsenmaiden kansalaiset anoa Aallon apurahaa?

Ei, EU- tai ETA-alueiden jäsenmaiden kansalaisten ei tarvitse maksaa tutkintoon johtavasta opiskelusta, eivätkä he näin ollen ole oikeutettuja anomaan Aalto-yliopiston apurahaa (eli lukuvuosimaksun maksuhuojennuksia). Aallon apurahaohjelma on tarkoitettu EU-/ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, jotka ovat lukuvuosimaksuvelvollisia.

Mitä jos Brexit astuu voimaan kesken opintojen?

Iso-Britannian kansalaisten lukuvuosimaksuvelvollisuus uudelleenarvioidaan siinä vaiheessa, kun Euroopan Unionin ja Iso-Britannian välinen sopimus Iso-Britannian erosta Euroopan Unionista on tehty. Valitettavasti emme voi antaa lisätietoja asiassa ennen kuin Brexitiin liittyvistä oikeudellisista puitteista (=sopimuksista) on päätetty.

Jos anoo apurahaa, mutta sitä ei myönnetä, voiko silti ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan?

Kyllä, opiskelupaikan voi ottaa vastaa, mutta silloin opiskelijalla täytyy olla riittävät varat lukuvuosimaksun ja elinkustannusten kattamiseksi.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.04.2018.