Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Perustieteiden korkeakoulu

Laitos/kset:

Teknillisen fysiikan laitos Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Teknistiteellisen kandidaattiohjelman opinto-opas 2017-2018

Hakuneuvonta: hakijapalvelut@aalto.fi

 

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Mitä olisi talo ilman perustaa, jonka varaan seinät ja muu rakennetaan?

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa.Teknillisen fysiikan ja matematiikan taitajia on siellä, missä luodaan uutta ilman valmiita traditioita.

Syvälliset perustiedot fysiikasta ja matematiikasta auttavat löytämään uusia ratkaisuja niin nykypäivän kuin tulevaisuudenkin haasteisiin. Opit luottamaan ongelmanratkaisutaitoihisi ja pystyt työelämässä mitä erilaisimpiin tehtäviin. Et kavahda nopeitakaan muutoksia, sillä tukevalle pohjalle on helppo rakentaa tarvittaessa uusikin ura.

Opinnoissa on vahva tieteellinen pohjavire, ja ne ohjaavat alusta asti tutkimuslähtöisyyteen. Perinteisestä fysiikan ja matematiikan yliopisto-opetuksesta opinnot eroavat konkretiansa vuoksi. Kytkentä käytäntöön ja käytännön ongelmiin on välitön niin ohjelman sisällä kuin Aalto-yliopistossa tarjolla olevan muun opetuksen kautta.

Matematiikan ja fysiikan lisäksi voit perehtyä esimerkiksi nanotekniikkaan, energiatieteisiin, matemaattiseen mallinnukseen tai riskienhallinnan teoriaan. Opintojen alkuvaiheessa emme tee eroa fyysikoiden ja matemaatikoiden välillä, joten sinulle jää aikaa kartuttaa perustieteiden osaamista ja tunnustella omaa erikoisalaasi myöhemmin.

Ohjelman kuvaus

Teknillisen fysiikan ja matematiikan (TFM) opinnoissa korostuu tieteen merkitys tulevaisuuden uusien teknologioiden synnyttäjänä. TFM-opiskelijat opiskelevat syvälliset perustiedot fysiikasta ja matematiikasta ja oppivat soveltamaan niitä monipuolisesti tieteessä ja tekniikassa. Opinnot antavat tukevan perustan, jolle rakentaa osaamista niin aivotutkimuksesta fuusiovoiman kehittämiseen kuin kvanttilaskennasta tuotantojärjestelmien matemaattiseen mallintamiseen.

Tiedepohjaisen koulutuksen ansiosta valmistuneet kykenevät toimimaan mitä erilaisimmissa tehtävissä ja sopeutumaan toiminnan nopeisiin muutoksiin. Erona fysiikan ja matematiikan perinteiseen yliopisto-opetukseen on insinööritieteiden mukanaan tuoma oppien kohdentuminen ja päämäärätietoisuus. Teoreettisesta pohjavireestään huolimatta opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää opintoihin myös käytännönläheisiä, yritystoimintaan ja eri tekniikan aloihin liittyviä aiheita.

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opetuksesta ja sisällöistä vastaavat teknillisen fysiikan laitos ja matematiikan ja systeemianalyysin laitos.

Opintorakenne

Teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan teknillinen fysiikka tai matematiikka ja systeemitieteet.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä (mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä omaan pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaine 65 opintopistettä
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä (Useimmat Aalto-yliopiston tekniikan alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Kauppatieteen ja taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi hakea suorittamaan sivuaineopintoja myös jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintoina ulkomailla.)
 • Vapaasti valittavat opinnot 25–30 opintopistettä (Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi ulkomailla suoritettuja vaihto-opintoja.)

Teknillisen fysiikan pääaineopinnot

 • Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio (10 op)
 • Termodynamiikka (5 op)
 • Osittaisdifferentiaaliyhtälöt (5 op)
 • Kvanttimekaniikka (5 op)
 • Termodynamiikka ja statistinen fysiikka (5 op)
 • Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet (5 op)
 • Materiaalifysiikka (5 op)
 • Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt (5 op)
 • SCI-projektikurssi (10 op)
 • Kandidaatintyö ja -seminaari (10 op)

Matematiikan ja systeemitieteiden pääaineopinnot

Kaikille matematiikan ja systeemitieteen pääaineen opiskelijoille yhteiset kurssit:

 • Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio (10 op)
 • Termodynamiikka (5 op)
 • Osittaisdifferentiaaliyhtälöt (5 op)
 • Euklidiset avaruudet (5 op)
 • Optimoinnin perusteet (5 op)
 • Stokastiset prosessit (5 op)
 • SCI-projektikurssi (10 op)
 • Kandidaatintyö ja -seminaari (10 op)

Esimerkkejä pääaineen valinnaisista kursseista:

 • Diskreetin matematiikan perusteet (5 op)
 • Introduction to abstract algebra (5 op)
 • Kompleksianalyysi (5 op)
 • Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt (5 op)
 • Fourier-analyysi (5 op)
 • Käyrät ja pinnat (5 op)
 • Numeerinen analyysi (5 op)
 • Ennustaminen ja aikasarja-analyysi (5 op)
 • Systeemianalyysilaboratorio I (5 op)
 • Introduction to Statistical Inference (5 op)

Kurssien tarkemmat sisällöt löydät Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-oppaasta.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen diplomi-insinöörin tutkinto

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Yhteystiedot

Lisätietoja teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnoista:
suunnittelija Johanna Bovellán
johanna.bovellan [at] aalto [dot] fi
050 511 3169

Lisätietoja hakemisesta ja opiskelijavalinnasta:
hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.