Muotoilu

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Muotoilun laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

Muotoilun pääaineen opetus perustuu muotoilun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja työnkuvan laajenemiseen. Pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kouluttaa luova ja yhteistyökykyinen tuotesuunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja muotoilualan tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Taitotavoitteet

Muotoilualalla toimiminen edellyttää luovaa ajattelua, näkemyksellisyyttä ja yhteistyökykyä. Muotoilun pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti hallitsee alan edellyttämät perustiedot ja taidot sekä tiedonhankinta-, analyysi- ja ongelmaratkaisumenetelmät. Hän on ideointikykyinen, hallitsee henkilökohtaisen suunnitteluprosessinsa ja osaa esitellä sen tulokset. Hän osaa toimia tiimin jäsenenä ja tuntee muotoiluun liittyvät kestävän kehityksen periaatteet. Hänellä on perusvalmiudet toimia erilaisissa muotoilutehtävissä kokeellisen muotoilun, sarjatuotannon tai palvelumuotoilun alueilla, perustuen siihen, miten hän suuntaa opintonsa.

Akateemiset taidot

Muotoilun pääaine kannustaa opiskelijaa taiteellisen toiminnan, muotoiluajattelun ja tutkimuksen yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muotoilun sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän hallitsee tutkimuksen perustaidot ja tuntee sen tietolähteet. Opiskelija tuntee suunnittelutyön terminologian ja osaa kertoa työstään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelijat perehtyvät muotoiluprosesseihin, suunnittelumenetelmiin ja materiaaleihin sekä osallistuvat koulun yhteisiin taide-, kieli- ja viestintäopintoihin. Toisena ja kolman-tena vuonna opiskelija suuntautuu henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti valitsemiinsa aiheisiin. Opiskelija voi painottaa opintonsa teolliseen muotoiluun, palvelumuotoiluun tai kokeelliseen muotoiluun. Hän voi keskittyä tiettyyn materiaaliin ja tutkia sen mahdollisuuksia tuotemuotoilussa tai taiteellisessa ilmaisussa. Sivuaine ja valinnaiset opinnot joko syventävät tai laajentavat opiskelijan osaamista hänen haluamaansa suuntaan. Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana ja valmistautuu siirtymään työelämään tai jatkamaan maisteriopinnoissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017 - 2018 opinto-oppaasta

Uramahdollisuudet

Muotoilun pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on valmiudet jatkaa muotoilun alan maisteriohjelmissa. Valmistuneella on perusvalmiudet työskennellä erilaisissa tuote- tai palvelumuotoilun ammattitehtävissä tai taiteen ja muotoilun rajapinnalla.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on olennainen osa muotoilijan ammattia, joten opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun. Myös osallistuminen kansainvälisiin muotoilukilpailuihin ja näyttelyihin antaa pohjaa kansainvälistymiselle.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan muotoilun pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta. Opiskelijavalinnassa ratkaisee valintakokeessa osoitettu kyvykkyys ja soveltuvuus alalle. Valintaperusteita ovat visuaaliset taidot, ideointikyky, oivaltavuus, rakenteellinen ja kolmiulotteinen hahmottamiskyky, omaperäisyys sekä persoonallinen ilmaisu. Valintakokeissa testataan myös hakijan motivoituneisuutta, ryhmätyötaitoja sekä kykyä kokopäiväiseen, yliopistotasoiseen opiskeluun. Pääaineeseen valitaan 1/3 opiskelijoista ainoastaan tehtävien perusteella. Opiskelijoista 2/3 valitaan huomioimalla valintakoepisteet sekä pisteyttämällä ylioppilastodistuksen pakollisten aineiden puoltoäänten määrä asteikolla 1-5. Mikäli hakijalla ei ole ylioppilastodistusta, pisteytetään toisen asteen päättötodistuksen perusopintojen keskiarvo samalla asteikolla (1-5).

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.