Maisema-arkkitehtuuri

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Arkkitehtuurin laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
img_7203.JPG

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia.

Koulutuksen tavoite

Maisema-arkkitehtuurin opetuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Pääaineen tarkoitus on varmistaa, että opiskelija tuntee maisema-arkkitehtonisen suunnittelun perusteet. Kandidaatin tutkinto ei tuota maisema-arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä esim. yksityisissä suunnittelutoimistoissa tai julkisissa suunnitteluvirastoissa. Tässä ominaisuudessa opiskelija pystyy ratkaisemaan itsenäisesti pienen suunnittelutehtävän. Se edellyttää, että hän osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta ja laatua. Hän osaa myös etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti ja hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia erilaisiksi suunnittelukonsepteiksi.

Maisema-arkkitehdin työ vaatii suunnitteluun vaikuttavien ekologisten, kulttuuristen, taloudellisten ja maankäytöllisten seikkojen ymmärtämistä. On tärkeää, että opiskelija jo kandidaattivaiheessa oppii hahmottamaan kokonaisvaltaisesti maiseman suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tehtäväkentän ja ihmisläheisen toimintaympäristön. Hän oppii ymmärtämään maisema-arkkitehdin ammatin ja tehtävät osana alojen välistä yhteistyötä ja yhteiskuntaa. Henkilökohtaisella tasolla se tarkoittaa myös, että opiskelija pystyy näkemään oman kandidaattivaiheensa päämäärätietoisesti osana opintokokonaisuutta, urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista.

Sisältötavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • perustiedot maisema-arkkitehtonisesta suunnittelusta osana taiteiden traditiota ja kehitystä
 • tuntemus maisema-arkkitehtuurin historian ja teorian perusteista muiden tieteen- ja taiteenalojen kontekstissa
 • tuntemus maiseman luonnontekijöistä ja -prosesseista, kulttuurihistoriasta sekä kyky analysoida niitä
 • perustiedot maiseman toiminnallisista ja tilallisista tekijöistä sekä perustiedot sen rakenteellisista ja teknisistä järjestelmistä
 • perustiedot maisemarakentamisen materiaaleista ja menetelmistä
 • perustiedot suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksista sekä ymmärrys alakohtaisten lakien ja määräysten ohjausvaikutuksesta
 • perustiedot rakennetun ympäristön, kaupunkien ja yhdyskuntien suunnittelusta sekä perustiedot luonnon- ja ympäristönsuojelusta
 • ymmärrys ekologisesti kestävän kehityksen perusteista

Taitotavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee keskeiset suunnittelutyövälineet ja työmenetelmät
 • on yhteistyö- ja ryhmätyökykyinen
 • omaa luovan ongelmanratkaisukyvyn
 • osaa ilmaista itseään sekä visuaalisesti että verbaalisesti argumentoiden
 • pystyy ottamaan vastaan palautetta ja reflektoimaan omaa oppimistaan
 • omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon

Akateemiset taidot

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
 • osaa käyttää tietolähteitä

Lisätietoa opetuskielistä

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Kandidaattiopinnot koostuvat pääaineesta, sivuaineesta, yhteisistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä.

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Kandidaattiohjelman opinnot sisältävät edellä mainittujen maisema-arkkitehtuurin aihealueiden perusteita.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaasta

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto maisema-arkkitehtuurissa ei vielä anna varsinaista ammattipätevyyttä. Varsin tavallista on kuitenkin, että opiskelun aikana toimitaan avustavissa tehtävissä esim. maisema-arkkitehtitoimistossa tai vastaavissa tehtävissä monialaisessa suunnittelutoimistossa. Näihin tehtäviin kandidaattiopinnot antavat hyviä valmiuksia. Minustako maisema-arkkitehti?

MARK – Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry,

The Landscape Institute (UK) infosivut, American Society of Landscape Architects (ASLA / USA) –yhdistyksen ammatinvalintasivut, “I want to be a landscape architect”- video

Tehtävänimikkeitä

Kandidaatin opinnot suoritettuaan  valmistuu tekniikan kandidaatiksi. Useasti käytössä on nimike maisema-arkkitehtiylioppilas aina maisterin tutkintoon saakka. Ennen maisteritutkinnon suorittamista alalla käytettyjä tehtävänimikkeitä ovat suunnitteluavustaja tai suunnitteluassistentti.

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla. Opintoihin liittyy opintomatkoja ulkomaille ja toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät, ja suuri osa maisema-arkkitehtuurin opiskelijoista käyttää mahdollisuuden opiskeluun ulkomailla. Työharjoittelu ulkomailla on yksi kansainvälistymisen mahdollisuus. Arkkitehtuurin laitoksella on runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita ja luentovierailijoita.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen haetaan teknillistieteellisen alan yhteisvalinnassa (DIA-yhteisvalinta).

Valintamenettely on nelivaiheinen ja sisältää seuraavat osiot:

 • ennakkotehtävät
 • arkkitehtimatematiikka
 • piirustus- ja suunnittelukoe
 • luonnontieteen koe

Vaadittavat tiedot:

 • Matematiikan kokeessa vaaditaan lukion matematiikan pitkän oppimäärän tiedot. Tällöin ei edellytetä pitkän oppimäärän suorittamista vaan siihen sisältyvien tietojen hallintaa.
 • Piirustus- ja suunnittelukokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi.
 • Luonnontieteen kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan luonnontieteen perustuntemusta sekä kykyä soveltaa hallitsemiaan tietoja.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen hyväksytyillä on oikeus jatkaa suoraan maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmaan.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.