Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma

Tutkinto:

Taiteen maisteri.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

120 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta tai vastaavat opinnot.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Taiteen laitos

Hakuaika:

15.12.2017 - 24.01.2018

kuvis_kuva_2.png

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma tarjoaa sinulle hienon mahdollisuuden syventyä taidepedagogiseen ja taiteelliseen ajatteluun sekä visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen ilmiöihin ja toimintatapoihin suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin ja niihin vaikuttamiseen. Koulutusohjelmassa suoritettu maisterintutkinto antaa sinulle kelpoisuuden kuvataideopettajan tehtäviin eri koulumuodoissa, mutta myös valmiudet toimia erilaisissa visuaalisen alan koulutus-, ohjaus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä mm. koulutus-, kulttuuri- ja sosiaalialoilla tai itsenäisenä alan palveluiden ja materiaalien tuottajana ja suunnittelijana

Koulutuksen tavoite

Kuvataidekasvatuksen maisteriopintojen osaamistavoitteet

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo vähintään kandidaatin tutkinnon tasoinen taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus ja opetuskokemusta.
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta valmistuu kuvataideopettajia, joilla on monipuolinen visuaalinen, taiteellinen ja kasvatuksellinen tieto ja osaaminen sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky kriittiseen ajatteluun. Kuvataideopettaja kykenee toimimaan oppilas- ja opiskelijaryhmien ohjaajana ja alansa asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä, myös kansainvälisesti ja kestävän elämäntavan ehdot tiedostaen. Hänellä on tarvittava osaaminen pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hän ymmärtää taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaa ja tunnistaa kulttuurisen moninaisuuden ja sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden yhteydet taiteelliseen toimintaan. Opiskelija osaa tarkastella toimintaansa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista sekä hyödyntää kehittyvän teknologian ja erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia työssään. Opinnoissa hän saavuttaa myös valmiuden osallistua tiedonalansa pedagogiseen ja tutkimukselliseen kansainväliseen keskusteluun ja alan jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Koulutuksen sisältö

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja sille on luonteenomaista monitieteisten näkökulmien yhdistäminen taiteelliseen, pedagogiseen ja kokemustietoon.

Opiskelija perehtyy taiteellisiin, kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin ja osaa käsitteellistää, kontekstualisoida ja kertoa muille ymmärrettävästi taiteellisen työskentelynsä lähtökohdista ja tavoitteista. Hän osaa havainnoida, tulkita ja arvioida visuaalisten esitysten, ympäristöjen ja ilmiöiden merkityksiä ymmärtäen tulkintojen kulttuurisidonnaisuuden. Opiskelija oppii tiedostamaan sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän elämäntavan periaatteet pedagogisessa työssään.

Opiskelija kehittää valmiuttaan toimia kuvataiteen aineenopettajana ja kouluyhteisön jäsenenä. Hän oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kouluissa ja muissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa taidepedagogista toimintaa. Hän ymmärtää nykytaiteen ilmiöiden pedagogisia ulottuvuuksia sekä tuntee taiteen kentän ja taidelaitosten pedagogisen toiminnan lähtökohtia ja käytäntöjä. Hän perehtyy erilaisiin taidepedagogisiin traditioihin ja niiden taustalla vaikuttaviin taide-, oppimis- ja ihmiskäsityksiin. Opiskelija tutustuu taiteen hyvinvointivaikutusten dynamiikkaan ja ymmärtää erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten ryhmien oppimisen erityispiirteitä ja tarpeita.

Opiskelija tarkastelee taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista, filosofisista ja tutkimuksellisista näkökulmista. Hän perehtyy visuaalisen kulttuurikasvatuksen ajankohtaiseen kansainväliseen keskusteluun sekä hyödyntää erilaisia filosofisia, teoreettisia ja tieteidenvälisiä näkökulmia ja taidealalle ominaisia tiedon rakentamisen tapoja taidepedagogisen ajattelunsa kehittämisessä.

Opiskelija oppii monipuoliset vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä tieteellisen viestinnän taidot. Hän oppii myös suunnittelemaan ja reflektoimaan omaa oppimistaan ja hyödyntämään opiskelussaan erilaisia oppimismuotoja ja -ympäristöjä.

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja se sisältää aineopintoja ja syventäviä opintoja sekä opettajan pedagogisia opintoja. Lisäksi opiskelijalle voidaan määrätä suoritettavaksi aiempia opintoja täydentäviä kuvataiteen perusopintoja, opettajan pedagogisia opintoja ja/tai kieliopintoja, kuitenkin enintään 60 opintopisteen laajuisesti. Mahdollisten täydentävien opintojen määrittelyssä otetaan huomioon opiskelijan aiempaan koulutukseen sisältyvät perus- ja aineopinnot ja suoritetut opettajan pedagogiset opinnot.

Tutkintoon kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot sisältävät yleispedagogisia ja ainedidaktisia opintoja sekä eri koulumuodoissa suoritettavia opetusharjoittelujaksoja ja ne järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Taideyliopiston kanssa. Ruotsinkielisten opiskelijoiden opettajan pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Taiteen maisterin tutkintoon kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot voi myös korvata muualla suoritetulla opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuudella (60 op).

Maisterin tutkinnon opintoja toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, koulujen, taidelaitosten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Osa aineopinnoista järjestetään yhdessä Taiteen laitoksen englanninkielisten maisteriohjelmien kanssa. Tutkinto sisältää 30 op:n laajuisen opinnäytteen, johon kuuluu kirjallinen tutkielma. Maisterin tutkinto ja opiskelijalle mahdollisesti määrättävät täydentävät opinnot on mahdollista suorittaa 2-3 vuodessa.
Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017–2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa suoritettu taiteen maisterin tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden. Voit myös suuntautua visuaalisen alan opetus-, ohjaus-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin muille koulutusasteille tai sosiaali- ja kulttuurialoille, esimerkiksi museoiden ja muiden taidelaitosten palvelukseen. Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat työllistäneet itsensä esimerkiksi koulutus- ja kulttuuripalveluiden tuottajana tai oppimateriaalien suunnittelijana. Maisterin tutkinnolla voit hakeutua myös tohtorikoulutukseen ja suuntautua tutkijanuralle.

Tehtävänimikkeitä

Kuvataideopettaja, kuvataiteen lehtori, taideopettaja, taidepedagogi, suunnittelija, kouluttaja, museolehtori.

Kansainvälistyminen

Osa maisterivaiheen valinnaisista aineopinnoista toteutetaan yhteistyössä taiteen laitoksen kansainvälisten maisteriohjelmien ja ulkomaisten partneriyliopistojen kanssa.
Maisterintutkinnon antama opettajankelpoisuus koskee vain suomalaista koulujärjestelmää.

Valintamenettely

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmaan haetaan taiteiden alan maisterivalinnassa. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen valintakokeen kautta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kuuluu yksipäiväinen valintakoe, jossa arvioidaan hakijan kuvallista ajattelua ja soveltuvuutta alalle. Valintakoe sisältää mm. haastattelun ja edellyttää hakijan henkilökohtaista läsnäoloa.

Valinnassa painotetaan visuaalista ajattelua, kokemusta taidepedagogisesta työstä, tutkimusvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja sekä motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Hakijalta edellytetään sujuvaa suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.11.2017.