Kone- ja rakennustekniikka

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Tutkinto-oikeus diplomi-insinööriksi maisteriohjelmissa:

- Koneenrakennustekniikka
- Rakennustekniikka

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opinto-opas

Hakuneuvonta: hakijapalvelut@aalto.fi

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar

Kouluttaudu kone- tai rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi

Haluaisitko olla avainroolissa tulevaisuuden koneiden, rakennusten teknologisten ratkaisujen suunnittelussa, valmistuksessa, käytössä tai ylläpidossa? Kiinnostaako sinua tutkimus ja insinööritiede? Kone- ja rakennustekniikka muodostavat keskeisen osan yhteiskuntaa niin nykypäivänä kuin tulevaisuudessakin.

Kone- ja rakennustekniikan opinnoissa saat vahvan teknillisen koulutuspohjan ja tutustut tekniikan keskeisimpiin aloihin. Oivallat, miten eri alojen keksintöjä ja perusperiaatteita voi soveltaa luovasti uusissa kohteissa ja uusin tavoin.

Kone- ja rakennustekniikan pääaineessa opit kriittistä ajattelua ja yhdistämään asioita luovasti, hallitsemaan laaja-alaisesti tietoteknisiä apuvälineitä ja soveltamaan tieteellistä tietoa ja tieteen menetelmiä. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuasi tiedät, mihin teknisiin, teknologisiin ja teknillistaloudellisiin perusperiaatteisiin koneiden ja rakennusten suunnittelu, valmistus ja ylläpito nojaavat.

Kandidaatista diplomi-insinööriksi

Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK) suoritetaan kolmessa vuodessa. Kone- ja rakennustekniikan pääaineopiskelijana sinulla on oikeus suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon (DI) koneenrakennustekniikan tai rakennustekniikan maisteriohjelmassa.

Kouluttaudut kone- tai rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi. Työpaikkasi voi olla teollisuuden tai julkisen sektorin palveluksessa esimerkiksi asiantuntijana, suunnittelijana tai johtotehtävissä. Tai ehkä haluat avainroolin tulevaisuuden koneiden ja rakennusten teknologisten ratkaisujen suunnittelussa, valmistuksessa, käytössä tai ylläpidossa. Voit rakentaa tulevaisuuttasi myös tutkimuksen ja insinööritieteen parissa tai vaikkapa tuotekehitystehtävissä.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten verrattuna kaikista Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin.

Mitä kone - ja rakennustekniikka on?

Kone- ja rakennustekniikka muodostaa keskeisen osan yhteiskunnan peruspilareista niin tänään kuin tulevaisuudessa. Ala sopii sinulle, joka pohdit, minkälaisia mahtavat olla tulevaisuuden koneet, laivat tai asuinrakennukset. Tai sinulle, jota kiehtoo huomispäivän sillat, satamat, padot tai voimalaitokset.

Kone- ja rakennustekniikan pääaine soveltuu sinulle, joka haluat vankat ja monipuoliset tiedot tekniikan alan perusteista. Olet kiinnostunut koneista, rakentamisesta ja tietotekniikasta unohtamatta matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa.

Mitä opinnot sisältävät?

 

Opinnoissa perehdyt insinööritieteiden perusperiaatteisiin ja eri osa-alueisiin kuten statiikkaan, termodynamiikkaan ja virtausmekaniikkaan. Syvennyt materiaalitekniikan, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan perusteisiin. Opit käyttämään tietoteknisiä apuvälineitä suunnittelu-, tuotanto- ja ylläpitotiedon hallinnassa, analysoinnissa ja visualisoinnissa.

Opit, kuinka etsiä, hyödyntää, analysoida, soveltaa ja raportoida teknistä ja tieteellistä tietoa.
Opintojen edetessä perehdyt myös projektityöskentelyyn. Laaja-alaiset harjoitustyöt valmentavat sinua työelämään. Opintoihin voi hyvin sisällyttää osallistumisen kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Myös työharjoittelua suositellaan osana kandidaatin opintoja kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille.

Suositeltavia vaihtoehtoja tutkinnon sivuaineiksi ovat energia- ja ympäristötekniikka, rakennettu ympäristö, Computation and Modelling in Engineering ja insinööritieteiden älykkäät järjestelmät. Aalto-yliopisto tarjoaa mahdollisuuden poikkitieteelliseen opiskeluun, joten sivuaineesi voi olla kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, sähkötekniikkaa, taloustieteitä tai vaikkapa mediatekniikkaa tai muotoilua.

Kandidaattiohjelman kurssit toteutetaan suomeksi ja DI-vaiheen kurssit opetetaan enimmäkseen englanniksi. Opetus tapahtuu pääosin Otaniemen kampuksella Espoossa.

Opintorakenne

Kone- ja rakennustekniikan kandidaatin opintoihin (yht. 180 op) sisältyy:

 • perusopintoja (kaikille samat)

70 op

 • pääaineen opintoja (hakukohde määrittää pääaineen suoraan)

60 op

 • sivuaineen opintoja (sivuaine on pakollinen)

25 op

 • vapaasti valittavia opintoja

25 op

Perusopintojen (70 op) sisältö (hakukohteille/pääaineille yhteinen):

 • Matematiikka (4 kurssia, yhdistelmät ohjeistetaan erikseen)

20 op

 • Fysiikka (2 kurssia, samat kaikille)

10 op

 • Tietotekniikka (2 kurssia , samat kaikille)

10 op

 • Tietokoneavusteiset työkalut Insinööritieteissä 

5 op

 • Kemian perusteet

5 op

 • Tuotantotalous 1

5 op

 • ARTS-ENG-Projekti

5 op

 • Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

2 op

 • Aalto-opintokurssi (valitaan erilliseltä listalta)

3 op

 • Kieliopinnot ja pakolliset toisen kotimaisen kielen kokeet (lisää kieliopintoja voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin)

3 + 1 + 1 op

Kone- ja rakennustekniikan pääaineopintojen (60 op) sisältö:

 • Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5 op

 • Statiikka ja dynamiikka

5 op

 • Kiinteän aineen mekaniikan perusteet

5 op

 • Kontinuumimekaniikan perusteet
5 op
 • Virtausmekaniikan perusteet

5 op

 • Materiaalitekniikka

5 op

 • Tuotesuunnittelu

5 op

 • Tuotantotekniikka

5 op

 • Kandidaatintyö ja seminaari sekä kypsyysnäyte

10 op

 • Pääaineen valinnaisia kursseja (valitaan kurssia alla olevasta luettelosta)

10 op

Pääaineen valinnaisia kursseja, joista valitaan kaksi.

 • Koneenrakennustekniikka A
5 op
 • Koneenosien suunnittelu
5 op
 • Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt
5 op
 • Kuljetusvälinetekniikka
5 op
 • Rakentamisen tekniikat
5 op
 • Tietoyhdennetty rakentaminen
5 op

 

Sivuaineopintojen (25 op) sisältö:
Sivuaine on kandidaatin tutkinnossa pakollinen. Opiskelija valitsee itse sivuaineensa.
Sivuaine sisältää tyypillisesti viisi eri kurssia, joista jokainen on viiden opintopisteen kokonaisuus, yhteensä 25 opintopistettä. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisen pääaineen tarjoaman sivuainekokonaisuuden, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta yliopistosta. Insinööritieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa myös sivuaineita, joissa voit tutustua oman alan kautta tietotekniikan ja matematiikan uusimpiin sovelluksiin (Insinööritieteiden laskenta ja mallinnus sekä insinööritieteiden älykkäät järjestelmät). Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Vapaasti valittavien opintojen (25 op) sisältö:
Vapaasti valittavia opintoja voi valita Aalto-yliopiston korkeakoulujen kurssitarjonnasta tai muista yliopistoista. On suositeltavaa, että vapaasti valittaviin opintoihin valitaan joko pääainetta tai sivuainetta tukevia opintoja.

Kansainvälinen opiskelijavaihto:
Osallistumista kansainväliseen opiskelijavaihtoon suositellaan. Opinnot ja/tai mahdolliset korvaavuudet hyväksytään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan tapauskohtaisesti.

Harjoittelu:
Harjoittelua suositellaan osana kandidaatin opintoja kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille. Tutkintorakenteessa harjoittelu sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op riippuen siitä, mitä harjoittelukursseja hän suorittaa.

DI-opinnot:

Tekniikan kandidaatin tutkinnon kone- ja rakennustekniikan pääaineessa suorittanut opiskelija saa automaattisesti tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon ja voi suoraan jatkaa opintoja seuraavissa maisteriohjelmissa:

Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston Hakijapalveluille osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy teknillistieteellisen alan hakusivuilta

Insinööritieteiden kandidaattiopintojen  hakukohteiden ja opintosisältöjen osalta voi ottaa yhteyttä kandidaattiohjelman opintokoordinaattoreihin ja maisterivaiheen hakukohteiden osalta koulutusohjelmien suunnittelijoihin.

Klikkaa kuvaa ja tutustu Kone- ja rakenustekniikan pääaineen esitteeseen. Tästä pääset klikkaamalla opinto-oppaaseen ja tutustumaan Insinööritieteiden kandidaattiohjelmaan tarkemmin.

Kone- ja rakennustekniikka Aalto-yliopisto

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.03.2018.