Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa.

 

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar

Tule opiskelemaan kemiantekniikkaa! Laaja-alainen opetus mahdollistaa erilaiset urapolut.

Kemia on läsnä kaikkialla elinympäristössämme ja taloudessa. Kemiassa keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemiantekniikassa näitä perusperiaatteita sovelletaan aina nanometreistä laboratoriomittakaavaan, ja tehtaan kokoluokasta kansantalouden tasolle.

Kemiantekniikan koulun alaa edustavat teollisuudenalat, metsä-, kemian- ja metalliteollisuus, kattavat puolet Suomen tavaraviennistä.

Koulutusohjelmassa on kolme pääainetta: kemia ja materiaalitiede, kemian tekniikka ja prosessit sekä biotuotteet. Voit myös yhdistellä Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja tutkintoosi. Kandiohjelmasta valmistunut tekniikan kandidaatti voi jatkaa opintojaan suoraan useimpiin diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin maisteripääaineisiin.

DI-pääaineet ovat:

 • Kemia
 • Biotekniikka
 • Biomassan jalostustekniikka
 • Prosessitekniikka
 • Kuitu- ja polymeeritekniikka
 • Metallien prosessi- ja kierrätystekniikka
 • Toiminnalliset materiaalit
 • Biomateriaalit ja –systeemit

DI-opinnot ovat englanninkielisiä.

 

Kemia ja materiaalitiede

Puhdas vesi, ilma sekä ravinnon ja energian riittävyys ovat maailmanlaajuisia haasteita, joihin kemia tarjoaa ratkaisuja.  Kemian avulla pystytään valmistamaan esim. tehokkaita akkuja, biohajoavia muoveja, timantinkovia pintoja, keveitä komposiitteja, uusia lääkemolekyylejä, halpoja katalyyttejä, likaahylkiviä pintoja, kierrätettäviä pakkauksia ja energiatehokkaita ikkunoita.

Kemian ja materiaalitieteen opiskelijana olet mukana tässä kehityksessä. Tutkit ilmiöitä atomi- ja nanotasolla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia niiden soveltamiseksi;  uusien materiaalien mallintaminen tietokoneella kuuluu myös tehtäviisi. Teet kokeita laboratoriossa ja koelaitoksilla, ja osallistut kenttäkokeiden analysointiin. Saat koulutusta myös kaupallisissa ja ympäristöasioissa, kuten raaka-aineiden, energian ja kiertotalouden perusteissa.

Valmistuttuasi diplomi-insinööriksi olet uuden, puhtaan kemian tekniikan ammattilainen, jolle koko maailma tarjoaa työmahdollisuuksia. Opintojen jälkeen myös tutkijan ura jollakin kemian erikoisalalla on vaihtoehto, jota tarjoamme tieteellisesti suuntautuneille opiskelijoille.

Diplomi-insinööriksi voit valmistua joko kemian, toiminnallisten materiaalien, polymeeri- ja kuitutekniikan tai energiateknologian aloilta. Voit myös vaihtaa helposti Kemiantekniikan koulun muihin pääaineisiin.

 

Kemian tekniikka ja prosessit

Luonnontieteet kertovat mikä on mahdollista, insinööritieteet miten se on järkevää tehdä. Täällä opit näitä molempia. Tässä pääaineessa opit kiertotalouden, biotalouden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden periaatteet, sekä kuinka kaikki materiaalit kierrätetään takaisin hyötykäyttöön. Osallistut opinnoissasi kestävän ja vastuullisen teollisuustuotannon suunnitteluun käyttäen nykyaikaisia prosessien simulointiohjelmistoja. Perehdyt myös siihen, kuinka digitalisaatio ja prosessien ohjaus ovat läsnä kaikissa tuotantoprosesseissa.

Tämä pääaine valmistaa sinut jatkamaan esimerkiksi kemianteollisuuden, metallurgian, ympäristötekniikan, biojalostamoiden tai energiatekniikan asiantuntijaksi. Voit edetä tutkijana uusien prosessien tai tuotteiden kehittämiseen, tai voit aloittaa urasi alan teollisuudessa monipuolisissa myynti-, suunnittelu- tai tuotantotehtävissä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, tai teknologia-asiantuntijana.

 

Biotuotteet

Jos haluat edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä tämä on oikea pääaine sinulle. Esimerkiksi synteettisten muovien ja tekstiilien korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla on olennaisen tärkeää elinolojen ja elämänlaadun säilyttämiseksi, mutta myös talouskasvun ja tulevaisuuden liiketoiminnan edellytysten turvaamiseksi. Mahdollisuuksien kirjo on laaja, rakennusmateriaaleista, kevyistä lujista komposiiteista ja erilaisista metsäteollisuuden tuotteista, kuten pakkauksista ja tekstiileistä biopolttoaineisiin sekä lääketieteen sovelluksiin.

Kemian- ja biotekniikan valjastaminen insinööriosaamisen käyttöön mahdollistaa uusien kestävään kehitykseen pohjautuvien innovatiivisten materiaalien ja tuotteiden valmistamisen.

Tässä pääaineessa opit keskeiset ja oleelliset tiedot ja taidot siitä, kuinka voimme siirtyä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä kestävän kehityksen vaatimien teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen. Voit suunnata tästä edelleen maisteriopintoihin, jotka valmistavat sinut toimimaan biotekniikan, biomassan jalostamisen sekä kuitu- ja polymeeritekniikan alueen työtehtävissä.

Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen voit jatkaa Kemian tekniikan korkeakoulun DI-ohjelman jossakin pääaineessa diplomi-insinööriksi saakka.


 

chem_kandi_studies_01.jpg


Ohjelman kuvaus

Laaja osaamispohja kantaa tulevaisuuteen

Opiskelijavalinta perustuu pääsykoetuloksiin (matematiikka sekä fysiikka ja/tai kemia) ja/tai ylioppilastodistuspisteisiin. Ohjelma antaa laaja-alaisen koulutuspohjan, josta voi jatkaa erilaisille opinto- ja urapoluille. Suuri osa tekniikan kandidaateista jatkaa opintojaan suorittamalla 120 opintopisteen laajuisen diplomi-insinöörin tutkinnon.

Kemian tekniikan korkeakoulun yritysyhteistyö on erittäin vahvaa ja valmistuneiden työllistymisnäkymät ovat hyvät. Korkeakoulu kouluttaa diplomi-insinöörejä, joilla on valmiudet toimia bio-, kemian- ja materiaalitekniikan suunnannäyttäjinä ja asiantuntijoina erilaisissa johto-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä teollisuuden, kaupan, tiedemaailman, järjestöjen ja julkishallinnon palveluksessa. Kestävän kehityksen osaajien ja uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen materiaalien, kemikaalien, energian ja polttoaineiden kysyntä kasvaa jatkuvasti.

 

chem_kandi_studies_03.jpg


Monialainen ja innovatiivinen yhteisö

Aalto-yliopisto on ainutlaatuinen oppimisympäristö.  Opiskelijoiden mahdollisuuksia valita kursseja Aallon eri korkeakouluista kehitetään jatkuvasti. Kanditutkintoon voi sisällyttää opintoja tekniikan eri aloilta tai vaikkapa muotoilun, talouden, työpsykologian ja vieraiden kielten kursseja tai opintokokonaisuuksia. Tässä kandiohjelmassa opiskelija otetaan mukaan tutkimusryhmien työskentelyyn opintojen alusta alkaen. Tutkimus on monialaista ja luo tieteellisiä läpimurtoja, innovaatioita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Luentojen lisäksi laboratorio- ja ryhmätyöt sekä projekti- ja ongelmalähtöinen oppiminen ovat osa opiskelijan arkipäivää ja kehittävät työelämävalmiuksia. Opiskeluun sisältyy suunnitelmallista työharjoittelua, jossa opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä ja saa valmiuksia ja kontakteja työelämään. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään kansainväliseen työharjoitteluun tai opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon.

 

Opintorakenne

kandi_fi_rakenne_600x230px.jpg

Opinnot koostuvat:

 • perusopinnoista 70 op,
 • pääaineesta 60 op,
 • sivuaineesta (20 - 25 op) sekä
 • vapaasti valittavista opinnoista (25 – 30 op).

Perusopintojen ja pääaineen yhteislaajuuden tulee olla 130 op sekä sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteisen laajuuden 50 op.

Opiskelija voi valita sivuaineensa vapaasti Aalto-yliopiston tai muiden yliopistojen tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi sisällyttää mitä tahansa yliopisto-opintoja Aallosta tai muista koti- tai ulkomaisista yliopistoista.
 

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu

Käyntiosoite: Kemistintie 1, Espoo, Finland

Kysymykset koskien hakuprosessia tai -dokumentteja: admissions [at] aalto [dot] fi (hakijapalvelut@aalto.fi)

Kysymykset koskien opintojen sisältöä ja opintoja kemian tekniikan korkeakoulussa: studies-chem [at] aalto [dot] fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.