Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuaika:

15.03.2017 - 05.04.2017

Tulosten julkaisu:

30.06.2017

Lisätietoja:

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa.

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman opinto-opas 2016 - 2017

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar

Tule opiskelemaan kemiantekniikkaa! Laaja-alainen opetus mahdollistaa erilaiset urapolut.

Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan hakukohteen kandidaattiohjelma on monitieteinen ja laaja-alainen koulutusohjelma, joka yhdistää luonnontieteet tekniikkaan.

Vahvojen matematiikan, kemian ja fysiikan perusteiden lisäksi opinnoissa korostuu teknisten järjestelmien laboratorio- ja tehdasmittakaavan ymmärrys. Koulutuksessa painotetaan myös innovatiivisuutta, esiintymis- ja ryhmätyötaitoja sekä yrittäjyyttä.

Kemian tekniikan korkeakoulussa opetettavat ja tutkittavat teknologiat vievät maailmaa eteenpäin ja vastaavat globaaleihin haasteisiin. Esimerkkejä käytännön sovelluksista ovat biotalous, katalyytit, biohybridimateriaaliaalit, timanttipinnoitteet, energiatehokkuus, synteettinen biologia, virtausmekaniikka ja molekyylimallinnus.

Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se suoritetaan päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen voit jatkaa Kemian tekniikan korkeakoulun DI-ohjelman jossakin pääaineessa diplomi-insinööriksi saakka. DI-pääaineet ovat:

 • Kemia
 • Biotekniikka
 • Biomassan jalostustekniikka
 • Prosessitekniikka
 • Kuitu- ja polymeeritekniikka
 • Metallien prosessi- ja kierrätystekniikka
 • Toiminnalliset materiaalit
 • Biomateriaalit ja –systeemit

DI-opinnot ovat englanninkielisiä.
 

chem_kandi_studies_01.jpg


Ohjelman kuvaus

Laaja osaamispohja kantaa tulevaisuuteen

Opiskelijavalinta perustuu pääsykoetuloksiin (matematiikka sekä fysiikka ja/tai kemia) ja/tai ylioppilastodistuspisteisiin. Ohjelma antaa laaja-alaisen koulutuspohjan, josta voi jatkaa erilaisille opinto- ja urapoluille. Suuri osa tekniikan kandidaateista jatkaa opintojaan suorittamalla 120 opintopisteen laajuisen diplomi-insinöörin tutkinnon.

Kemian tekniikan korkeakoulun yritysyhteistyö on erittäin vahvaa ja valmistuneiden työllistymisnäkymät ovat hyvät. Korkeakoulu kouluttaa diplomi-insinöörejä, joilla on valmiudet toimia bio-, kemian- ja materiaalitekniikan suunnannäyttäjinä ja asiantuntijoina erilaisissa johto-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä teollisuuden, kaupan, tiedemaailman, järjestöjen ja julkishallinnon palveluksessa. Kestävän kehityksen osaajien ja uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen materiaalien, kemikaalien, energian ja polttoaineiden kysyntä kasvaa jatkuvasti.

 

chem_kandi_studies_03.jpg


Monialainen ja innovatiivinen yhteisö

Aalto-yliopisto on ainutlaatuinen oppimisympäristö.  Opiskelijoiden mahdollisuuksia valita kursseja Aallon eri korkeakouluista kehitetään jatkuvasti. Kanditutkintoon voi sisällyttää opintoja tekniikan eri aloilta tai vaikkapa muotoilun, talouden, työpsykologian ja vieraiden kielten kursseja tai opintokokonaisuuksia. Tässä kandiohjelmassa opiskelija otetaan mukaan tutkimusryhmien työskentelyyn opintojen alusta alkaen. Tutkimus on monialaista ja luo tieteellisiä läpimurtoja, innovaatioita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Luentojen lisäksi laboratorio- ja ryhmätyöt sekä projekti- ja ongelmalähtöinen oppiminen ovat osa opiskelijan arkipäivää ja kehittävät työelämävalmiuksia. Opiskeluun sisältyy suunnitelmallista työharjoittelua, jossa opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä ja saa valmiuksia ja kontakteja työelämään. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään kansainväliseen työharjoitteluun tai opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon.

 

Opintorakenne

kandi_fi_rakenne_600x230px.jpg

Opinnot koostuvat:

 • perusopinnoista 70 op,
 • pääaineesta 60 op,
 • sivuaineesta (20 - 25 op) sekä
 • vapaasti valittavista opinnoista (25 – 30 op).

Perusopintojen ja pääaineen yhteislaajuuden tulee olla 130 op sekä sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteisen laajuuden 50 op.

Opiskelija voi valita sivuaineensa vapaasti Aalto-yliopiston tai muiden yliopistojen tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi sisällyttää mitä tahansa yliopisto-opintoja Aallosta tai muista koti- tai ulkomaisista yliopistoista.
 

Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssit

 • Korkeakouluopiskelijan ABC (2 op)
 • Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op)
 • Virtaukset ja reaktorit (5 op)
 • Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen (5 op)
 • Kemiallinen reaktio (5 op)
 • Biotieteen perusteet (5 op)
 • Tulevaisuuden materiaalit (5 op)
 • Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede (5 op)
 • Diffrentiaaliyhtälöt ja integraalit I (5 op)
 • Termodynamiikka (5 op)
 • Työssäoppiminen (5 op)
 • Toinen kotimainen kieli (2 - 5 op)
   

Toisen vuoden kaikille yhteiset opinnot

 • Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit (5 op)
 • Kemiallinen termodynamiikka (5 op)
 • Solu - ja molekyylibiologia (5 op)
 • Matriisilaskenta (5 op)
 • Diffrentiaaliyhtälöt ja integraalit II (5 op)
 • Aineen rakenne (5 op)
 • Toiminta työyhteisössä (5 op)
 • Vieras kieli (3 op)
   

Materiaalitieteen ja –tekniikan pääainekurssit

 • Materiaalitekniikan teolliset prosessit (5 op)
 • Materiaalit sidoksesta rakenteeseen (5 op)
 • Materiaalit rakenteesta ominaisuuksiin (5 op)
 • Materials performance  (5 cr)
 • Lisäksi opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista:
  • Orgaanisen synteesin perusteet
  • Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi
  • Pintakemia
    

Bio- ja kemiantekniikan pääainekurssit

 • Bio- ja kemiantekniikan teolliset prosessit (5 op)
 • Orgaanisen synteesin perusteet (5 op)
 • Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi (5 op)
 • Pintakemia (5 op)
 • Bioprosessitekniikka (5 op)

 

Bio- ja kemiantekniikan pääaine

Pääaineen opinnot antavat valmiudet mm. seuraaviin asioihin: 

 • uusien kemiallisten yhdisteiden ja materiaalien kehittämiseen eri käyttökohteisiin kierrätettävyys huomioiden sekä
 • kemiaa ja biokemiaa soveltavien valmistusmenetelmien ja tuotantoyksiköiden kehittämiseen, suunnitteluun ja hallintaan ottaen huomioon kestävän kehityksen näkökohdat.

Pääaineen osaamistavoitteet ryhmittyvät:

 • soveltavaan kemian, biokemian ja materiaalitieteen osaamiseen,
 • tuote-, materiaali- ja valmistustekniseen osaamiseen ja
 • teollisen toimintaympäristön osaamiseen.

Materiaalitieteen ja -tekniikan pääaine

Pääaineen opinnot antava valmiudet luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjautuvaan materiaalien valmistukseen, jalostukseen, muokkaukseen, käyttöön ja kierrätykseen. Pääaineen osaamistavoitteet ryhmittyvät:

 • soveltavaan kemian, biokemian ja materiaalitieteen osaamiseen,
 • tuote-, materiaali- ja valmistustekniseen osaamiseen ja
 • teollisen toimintaympäristön osaamiseen.

Pääaineen sisällöllisinä painoalueina ovat uudet materiaalit ja niiden sovellukset. Pääaineen ala sisältää synteettisen kemian menetelmiä ja valtaosan nykyistä teknisistä materiaaleista kuten metallit, keraamit, elektroniikan materiaalit, synteettiset ja luonnon polymeerit, biomassapohjaiset materiaalit ja näiden erilaiset yhdistelmät, kuten komposiitit. Opiskelijalle muodostuu monitieteinen ja laaja-alainen näkemys materiaaleista.

 

Kolmantena opiskeluvuonna opiskelija opiskelee sivuaineen ja muita kursseja oman kiinnostuksen mukaan. Lisäksi opiskelija tekee kandidaatintyön ja osallistuu kandidaattiseminaariin. Kolmantena vuonna opiskelija voi lähteä vaihtoon ulkomaiseen yliopistoon.
 

Tutustu opinto-opaaseen!

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman opinto-opas 2016 - 2017

 

Ohjelman esite:

kandi_kansi.jpg

Klikkaa kandiesite-PDF auki tästä

 

 

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu

Käyntiosoite: Kemistintie 1, Espoo, Finland

Kysymykset koskien hakuprosessia tai -dokumentteja: admissions [at] aalto [dot] fi (hakijapalvelut@aalto.fi)

Kysymykset koskien opintojen sisältöä ja opintoja kemian tekniikan korkeakoulussa: studies-chem [at] aalto [dot] fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 15.06.2017.