Kauppatieteet

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Opetuskieli:

suomi
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Kauppakorkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Hakuneuvonta: hakijapalvelut@aalto.fi

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa painotetaan laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamista, monikulttuurista toimintaympäristöä, työskentelyä ryhmissä, yrittäjähenkisyyttä, eettisiä valintoja sekä itsensä ilmaisemista.

Ohjelman kuvaus

Ohjelma kehittää sekä tiedollisia että taidollisia valmiuksia. Ohjelma etenee laaja-alaisesta ja kokonaisvaltaisesta liiketaloustieteiden tarkastelusta kohti yhtä erikoistumisaluetta. Ohjelmassa voi erikoistua johtamiseen, laskentatoimeen, tieto- ja palvelujohtamiseen, markkinointiin, rahoitukseen, taloustieteeseen tai yritysjuridiikkaan.Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden hyödyntää Aalto-yliopiston monitieteellisyyttä yhdistämällä tekniikkaa ja muotoilua kaupalliseen koulutukseen.

Taidollisten valmiuksien osalta erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden kykyyn hahmottaa kokonaisuuksia sekä ajatella kriittisesti, analyyttisesti ja eettisesti. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, että opiskelijoistamme kehittyy yrittäjähenkisiä vastuunottajia, jotka toimivat rakentavasti ja positiivisesti työyhteisössä ja ryhmissä, ja heillä on hyvä kyky ilmaista itseään sekä kirjallisesti että suullisesti.

Kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuessaan opiskelija

 • hallitsee hyvin kauppatieteiden perusteet ja ymmärtää hyvin oman erikoistumisalueensa,
 • hallitsee tieteellisen ajattelutavan ja tieteellisten menetelmien perusteet, sekä
 • soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja tehokkaasti työyhteisössä.

Tutkinto luo erinomaiset edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat tutkinnonsuoritusoikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK) että kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM). Kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen maisterin tutkintoa. Lisäksi kauppatieteiden kandidaatti voi mennä suoraan työelämään sijoittuen kunkin erikoistumisalueen työtehtäviin ensin asiantuntijana tai alemman tason esimiestehtävissä.

Opintorakenne

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma (180 op, 3 vuotta):

 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (60 op): jokaisen erikoistumisalueen perusteiden kurssi, taulukkolaskennan ja analytiikan kurssi ja yritystapaus-kurssi
 • Erikoistumisalueen opinnot ja metodiopinnot (54 op)
 • Kieli- ja viestintäopinnot (18 op): englanninkielinen yritysviestintä, ruotsinkielinen yritysviestintä, jonkin kolmannen kielen opinnot ja neljäs vapaavalintainen kielikurssi
 • Sivuopinnot (24/30 op): Kauppakorkeakoulun sivuopintokokonaisuus, Aalto-yliopiston sivuopintokokonaisuus, jonkin toisen suomalaisen yliopiston sivuopintokokonaisuus tai opiskelijavaihdossa ulkomailla suoritetut opinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot 18-30 op

Kandidaattiohjelman tarkemman sisältökuvauksen löydät Intosta. Erikoistumisalueen valinta perustuu menestymiseen ennalta määrätyissä, ensimmäisenä lukuvuonna suoritettaviksi tarkoitetuissa opinnoissa.

Katso, mitä opiskelijat kertovat opinnoistaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Erikoistumisalueet

Erikoistumisalueisiin haetaan ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi.

Johtaminen

Johtamisessa on kyse erilaisten ihmisten sekä organisaation si­säisten ja ulkoisten intressiryhmien tavoitteiden, tarpeiden ja toiminnan yhteensovittamisesta.

Johtamisen erikoistumisalueelta valmistuneet opiskelijat

 • omaavat perusymmärryksen liiketoiminnan kehittämisen, organisaatioiden uudistamisen ja ihmisten johtamisen teorioista sekä alan ammatillisista käsitteistä ja työvälineistä,
 • osaavat tunnistaa, jäsentää ja analysoida kriittisesti erilaisia organisaatioihin, organisointiin ja johtajuuteen liittyviä ilmiöitä sekä tietävät miten organisaatioiden toimintaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan,
 • tuntevat organisaation rakenteen, kulttuurin ja strategian yhteensovittamisen haasteet,
 • tuntevat strategisen johtamisen peruskäsitteet ja käytännön työvälineet, johtajuuden vuorovaikutuksellisena ilmiönä sekä alan teoreettisen kehityksen suuntauksia,
 • ymmärtävät kurssiyhdistelmästään riippuen syvällisemmin joko organisaation toimintaa ympäristössään tai ihmisten ja ryhmien toimintaa organisaatiossa,
 • osaavat arvioida ja käyttää johtamisen laajaa käsitteellistä välineistöä työelämän muuttuvissa tilanteissa,
 • osaavat käyttää ja tuottaa tietoa liike-elämän tarpeisiin ja hallitsevat ryhmätyöskentelyn perustaidot, sekä
 • ovat harjaantuneet selkeään, analyyttiseen, suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä tutkimukselliseen ajattelutapaan.

Uranäkymät

Johtamisen erikoistumisalue tarjoaa monipuoliset valmiudet toimia liiketoiminnan kehittämisen, organisaatioiden uudistamisen ja ihmisten johtamisen erilaisissa avustavissa asiantuntijatehtävissä. Siirtyminen vaativampiin tehtäviin näillä alueilla etenee yleensä maisterin tutkinnon ja alan työkokemuksen kautta.

Laskentatoimi

Laskentatoimen erikoistumisalueelta valmistuneet opiskelijat

 • omaavat ammatilliset perustiedot yrityksen tai muun organisaation toimintaa ja taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja sen hyväksikäyttämisestä,
 • osaavat tuottaa, analysoida, tulkita ja välittää yrityksen talouteen liittyvää informaatiota sekä ulkopuolisten sidosryhmien että yrityksen johdon ja henkilöstön tarpeisiin,
 • omaavat edellytykset osallistua yrityksen toimintaa ja taloutta koskevien informaatiojärjestelmien kehitystyöhön, sekä
 • ovat kehittäneet analyyttista ajattelukykyä, tieteellistä ajatustapaa, ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä, liike-elämän eettisten kysymysten tuntemusta sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Laskentatoimen tuottamaa informaatiota käyttävät päätöksentekonsa tukena sekä yrityksen johto että muut yrityksen sidosryhmät, kuten omistajat, sijoittajat ja viranomaiset.  Erikoistumisalueen opintojen tiedollista ydinainesta ovat kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan perusteet, tilinpäätösnormistojen lähtökohdat ja keskeisin sisältö, tilintarkastuksen perusteet, tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysin perusteet, yritysverotuksen perusteet, veroekonomiset peruskysymykset sekä kustannus- ja kannattavuuslaskennan periaatteet, katetuottoanalyysi, päätöksentekoa tukevat laskelmat, taloudellisen suunnittelun perusteet sekä suorituksen arvioinnin lähtökohdat.

Uranäkymät

Laskentatoimen opiskelijat sijoittuvat työmarkkinoille suhdanteista riippumatta erittäin hyvin. Laskentatoimen erityisosaamista tarvitaan kaikissa taloushallinnon esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa. Laskentatoimen kandidaattien työuran ensimmäiset työtehtävät liittyvät tyypillisesti yritysten kirjanpitoon, kustannuslaskentaan, budjetointiin, investointien suunnitteluun ja taloushallinnon tietojärjestelmiin. Asiantuntijoina he toimivat business controllerin tehtävissä, tilintarkastajana, yritystutkijana tai konsulttina. Myöhemmässä vaiheessa koulutus luo mahdollisuuden edetä aina suurten yritysten talous- tai toimitusjohtajaksi asti.

Tieto- ja palvelujohtaminen

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalueelta valmistuneet opiskelijat

 • osaavat johtaa ja kehittää yritysten tuotantojakelua, toimitus-, hankinta- ja palveluoperaatioita sekä liiketoimintaprosesseja nopeasti kehittyvässä ympäristössä hyväksikäyttäen tietojärjestelmiä ja -verkkoja,
 • ymmärtävät yritysjohdon päätöksentekoa, riskinhallintaa, kannustejärjestelmiä, tuotantojärjestelmiä, markkina-analyyseja ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia sekä omaavat valmiudet auttaa uusien tuotteiden markkinoille saattamisessa,
 • hallitsevat perustiedot tietotekniikasta ja teknologiajohtamisesta sekä tavoista kehittää tietojärjestelmien avulla liiketoimintaprosesseja ja palveluita,
 • osaavat analysoida, kehittää ja ottaa käyttöön sekä logistisia systeemejä että innovaatioprosesseja ja saavat myös valmiudet uusien tuotteiden kaupallistamiseen,
 • pystyvät hyödyntämään johdon tukijärjestelmiä (esimerkiksi kvantitatiivisia malleja sekä erilaisten informaatioteknologioiden toimintatapoja) erilaisissa suunnittelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa, sekä
 • hallitsevat liiketoiminta- ja informaatioverkostojen kehittämiseen soveltuvat tekijät ja metodit sekä tuntevat palveluiden, ulkoistamisen ja tavaroiden kansainväliseen jakeluun liittyvät käsitteet.

Uranäkymät

Tieto- ja palvelujohtamisen (entinen liiketoiminnan teknologia) ohjelmasta valmistuneilla on valmiudet toimia useiden alojen asiantuntijatehtävissä kuten liikkeenjohdon konsultteina tai yksityisyrittäjinä tietotekniikan, logistiikan ja toimitusketjun hallinnan, markkinoinnin tai taloushallinnon aloilla.

Markkinointi

Markkinoinnin erikoistumisalueelta valmistuneet opiskelijat

 • omaavat ammatilliset perustiedot siitä, miten liiketoimintaa luodaan, kehitetään, johdetaan ja tehdään markkina- ja asiakassuuntautuneesti eli kokonaisvaltaisen ymmärryksen yrityksen liiketoiminnan markkinasuuntautuneesta johtamisesta sekä valmiudet kaupallisten/markkinoinnillisten strategioiden ja kilpailukeinojen suunnitteluun ja toteuttamiseen,
 • omaavat perusymmärryksen erilaisten markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä sekä valmiudet hankkia ja tuottaa markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista ja asiakkaista eri liiketoimintatilanteissa tehtävien päätösten tueksi, sekä
 • omaavat perusvalmiudet johtaa käytännössä yrityksen tuotealueen tai brändin liiketoimintaa markkinoinnillisten kilpailukeinojen hallinnan kautta, eli tuotesuunnittelun, hinnoittelun, jakelukanavien sekä markkinointiviestinnän (mainonnan ja myynninedistämisen) kautta.

Erikoistumisalueella on kolme vaihtoehtoista suuntautumisaluetta, jonka valinnan myötä opiskelija voi hankkia asiantuntemusta haluamansa urasuuntautumisen mukaisella markkinoinnin erityis­alueella: asiakas- ja toimitusverkostojen johtamisessa, tuote- ja bisneskehityksen johtamisessa tai markkinointiviestinnässä ja myynninedistämisessä. Suuntautumisalueiden kuvaukset löydät opinto-oppaasta.

Uranäkymät

Erikoistumisalueesta valmistuvat opiskelijat sijoittuvat teollisiin ja palveluyrityksiin tuotteista ja -tuotealueista vastaaviin päällikkö-, koordinointi- ja linjajohtotehtäviin, tuote- ja bisneskehityksen johto- ja asiantuntijatehtäviin, markkinointiviestinnän johto- ja asiantuntijatehtäviin tai myyntipäällikkötehtäviin. Monet erikoistumisalueesta valmistuvat sijoittuvat myös erilaisiin konsultti- ja asiantuntijatehtäviin.

Rahoitus

Rahoituksen erikoistumisalueelta valmistuneet opiskelijat

 • tuntevat pääomamarkkinoiden institutionaaliset mekanismit, ymmärtävät rahoitusmarkkinoihin ja sijoittamiseen liittyvät keskeiset teoriat, sekä kykenevät soveltamaan tietämystään käytännön sijoitustoiminnassa,
 • osaavat soveltaa rahoitusteorian ja pääomamarkkinoiden institutionaalisten mekanismien ymmärrystä käytännön sijoitustoiminnassa,
 • ymmärtävät yritysrahoituksen lähteisiin ja rahoitusinstrumenttien hinnoitteluun liittyvät menettelyt, sekä
 • tunnistavat ja osaavat analysoida yritystoiminnan riskitekijöitä ja suojautua niiltä mm. johdannaismarkkinoiden avulla.

Erikoistumisalueen tiedollista ydinainesta ovat investointihankkeiden valintaperiaatteet, rahoituksen lähteet, lyhyen ja pitkän tähtäimen rahoitussuunnittelu, pääomarakennekysymykset sekä osingonjakopäätökset; rahoitusmarkkinoihin liittyvät perusasiat kuten osake- ja korkomarkkinoiden toiminta, arvopapereiden hinnanmuodostus siihen vaikuttavine tekijöineen sekä omaisuudenhoitoon liittyvät kysymykset; johdannaisinstrumenttien käyttöön ja riskienhallintaan liittyvät perusasiat kuten riskitekijöiden tunnistaminen, optioiden, futuurien ja muiden johdannaisten hinnoittelu sekä johdannaisten käyttäminen riskeiltä suojautumisessa.

Rahoituksen erikoistumisalueen (Finance) opinnot suoritetaan englannin kielellä.

Uranäkymät

Rahoituksen opiskelijat ovat työllistyneet erinomaisesti ja ohjelmasta valmistuneet työskentelevät useimmiten rahoitusalalla mm. pankeissa, pankkiiriliikkeissä, rahastoyhtiöissä sekä vakuutusyhtiöissä. Muita tärkeitä työllistäjiä ovat liikkeenjohdon konsultointiyritykset, teollisuusyritysten rahoitusosastot ja julkiset instituutiot.

Taloustiede

Taloustieteen erikoistumisalueelta valmistuneet opiskelijat

 • osaavat ja ymmärtävät taloustiedettä siten, että he hallitsevat sekä mikro- että makrotaloustieteen peruskäsitteet ja -teoriat, pystyvät selittämään miten talouden toimijat tekevät päätöksiä ja osaavat ratkaista tällaisia päätösongelmia, tietävät miten talousjärjestelmät toimivat ja miten talouspolitiikka vaikuttaa sekä tuntevat taloustieteellisten mallien kriittiset tekijät ja puutteet,
 • pystyvät soveltamaan taloustiedettä Suomen kansantalouden ja maailmantalouden ajankohtaisten ongelmien erittelyyn, talouspolitiikan arvioimiseen ja formulointiin sekä valitsemiensa erityisalueiden keskeisten kysymysten tarkasteluun (esimerkiksi kansainvälinen kauppa, taloudellinen kehitys, energia- ja ympäristöongelmat),
 • kykenevät käyttämään tilastoaineistoja ja kvantitatiivisia menetelmiä taloudellisten ilmiöiden kuvaamiseen ja analysoimiseen, sekä
 • pystyvät tietotekniikkaa hyödyntäen viestimään taloustieteeseen perustuvia näkemyksiään kirjallisesti ja suullisesti sekä asiantuntijoille että maallikoille.

Yhteistyö Helsingin yliopiston ja Hankenin kanssa antaa mahdollisuuden täydentää laitoksen kurssitarjontaa näiden yliopistojen taloustieteen kursseilla. Kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksen vahvuusalueita ovat mikrotaloustieteen teoria ja sovellukset, työn ja henkilöstön taloustiede, ympäristö- ja energiatalous, kansainvälinen talous ja kehitystaloustiede sekä talouskasvun tutkimus.

Uranäkymät

Taloustieteilijät sijoittuvat työmarkkinoilla laajaa taloudellista asiantuntemusta ja analyyttistä ajattelukykyä vaativiin tehtäviin yrityksissä, rahoitussektorilla, tutkimuslaitoksissa, julkisessa hallinnossa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan erikoistumisalueelta valmistuneet opiskelijat

 • osaavat itsenäisesti ratkaista ja analysoida liikejuridisia ongelmia ja etsiä niihin liiketaloudellisesti optimaaliset ratkaisut,
 • omaavat perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa,
 • osaavat tunnistaa yrityksen liiketoimintaan sisältyviä juridisia riskejä ja suojautua niiltä,
 • osaavat ottaa huomioon liikejuridisten normien merkityksen osana yrityksen toimintaympäristöä ja strategian suunnittelua,
 • hallitsevat eri liikejuridiikan alojen oikeudelliset periaatteet ja niiden keskinäisen vuorovaikutuksen sekä eroavaisuudet,
 • osaavat kommunikoida ja toimia eri alojen ammattilaisten ja kanssa,
 • osaavat kommunikoida yritysjuridiikkaan liittyvistä kysymyksistä yritysjohdon, yrityksen muun organisaation sekä eri viranomaistahojen kuten verohallinnon, valvontaviranomaisten ja tuomioistuinten kanssa,
 • tuntevat liike-elämän etiikan perusasiat, sekä
 • ovat kehittäneet analyyttista ajattelukykyä, tieteellistä ajatustapaa, ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä, liike-elämän eettisten kysymysten tuntemusta sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Erikoistumisalueen tiedollista ydinainesta ovat sopimusjuridiikka, yhtiöoikeudelliset peruskysymykset ja verotukseen liittyvät kysymykset kuten Suomen verojärjestelmä ja sen toiminta, yritysverotus ja kansainvälinen verotus.

Uranäkymät

Yritysjuridiikan koulutusohjelma ei kouluta juristien kanssa lainsäädännön soveltamistehtävistä kilpailevaa työvoimaa. Sen sijaan yritysjuridiikan ohjelma antaa taloushallinnon lainsäädännöstä selvästi juristikoulutusta pidemmälle menevät tiedot, jotka kytketään liiketaloustieteiden oppeihin. Yritysjuridiikan opiskelijat ovat perinteisesti työllistyneet hyvin erilaisiin taloushallinnon asiantuntijatehtäviin yrityksissä sekä kirjanpito- ja tilintarkastustoimistoissa.

Yhteystiedot

Tietoa kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijavalinnasta löydät kauppatieteellisen alan hakusivulta. Jos sinulla on koulutuksen sisältöön tai opiskelijavalintaan liittyviä kysymyksiä, laita sähköpostia osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Kandidaattiohjelman opiskelijavalinnan suunnittelijan tavoitat puhelimitse numerosta +358 40 353 8105.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.