Energia- ja ympäristötekniikka

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Tutkinto-oikeus diplomi-insinööriksi maisteriohjelmissa:

- Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Conversion Processes (energiatekniikka)

- Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy in Buildings and Built Environment (energiatekniikka)

- Geoinformatics (geoinformatiikka)

- Geoengineering (georakentaminen)

- Water and Environmental Engineering (vesi- ja ympäristötekniikka)

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opinto-opas

Hakuneuvonta: hakijapalvelut@aalto.fi

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Energia- ja ympäristötekniikan osaaja luo parempaa huomista

Oletko pohtinut, millainen on maamme ja maapallomme ympäristö tulevaisuudessa sekä miten saamme tarvitsemamme energian? Haluaisitko tehdä työtä, jossa luodaan tehokkaampia, taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja vesi- ja energiakysymyksiin sekä yhdyskuntarakentamiseen? Haluaisitko olla mukana luomassa parempaa huomista meille kaikille?

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissa perehdyt alan teknisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin, työvälineisiin sekä ympäristövaikutuksiin. Opit ymmärtämään yhdyskuntarakentamisen ja energian, luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun roolin yhteiskunnassa laaja-alaisesti. Olet mukana luomassa parempaa huomista.

Pääaineopinnoissa tutustut yhdyskunta-, maa- ja kalliorakentamiseen, mittaustekniikoihin, paikkatietojärjestelmiin, energian tuotantoon ja käyttöön. Opit tuntemaan geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen käyttöprosessit sekä niiden ympäristövaikutukset ja energiataseet. Tutustut energiatalouden ja energiamarkkinoiden perusteisiin.

 

Kandidaatista diplomi-insinööriksi

Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK) suoritetaan kolmessa vuodessa. Energia- ja ympäristötekniikan pääaineopiskelijana saat myös oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon (DI) energiatekniikan, geoinformatiikan, georakentamisen tai vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmassa.

Kouluttaudut insinööriksi, joiden asiantuntemusta tarvitaan laajalti. Energian, veden ja maa- ja kallioperän uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyys ja ympäristövaikutukset tarvitsevat myös tulevaisuudessa osaamista ja asiantuntemusta.

Tuleva työpaikkasi voi löytyä niin teollisuuden kuin julkisen sektorin palveluksesta – työskentelet alan asiantuntijana, tutkijana, hallintotehtävissä tai suunnittelijana. Näissä tehtävissä on tunnettava rakentamisen, energia- ja ympäristötekniikan tekniset ja taloudelliset ratkaisut, työvälineet sekä ympäristövaikutukset.

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten verrattuna kaikista Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin.

Mitä energia- ja ympäristötekniikka on?

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissa syvennytään kysymyksiin siitä, minkälainen maa- ja kallioperämme ja millainen ympäristömme on, tai miten tarvittava energia tulevaisuudessa saadaan. Opinnot valmistavat työskentelemään tehokkaiden, taloudellisten ja entistä ympäristöystävällisempien vesi- ja energiaratkaisuiden sekä yhdyskuntarakentamisen parissa. Paikkatieto- ja mittaustekniikoiden hallinta voi olla osa sovellusalaasi tai voit erikoistua niihin jatkaessasi maisterivaiheessa opintojasi.

Tämä pääaine sopii sinulle, joka haluat monipuoliset ja vankat tiedot tekniikan alan perusteista. Olet kiinnostunut energiatekniikasta, vesitekniikasta, tie-, maa-, kallio- tai pohjarakentamisesta tai geoinformatiikasta. Haluat perehtyä luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä paikkatiedon hyödyntämiseen.

Mitä opinnot sisältävät?

Opintojen aikana tutustut matematiikan ja laskennallisten menetelmien sekä paikkatiedon mahdollisuuksiin energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien ilmiöiden mallinnuksessa. Opit soveltamaan termodynamiikan, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, maa- ja kalliomekaniikan, tietekniikan ja geoinformatiikan teorioita, käsitteitä, malleja ja teknologioita energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisussa. Lisäksi perehdyt energian, yhdyskuntarakentamisen ja luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun rooliin yhteiskunnassa. Opit hallitsemaan energiatalouden ja energiamarkkinoiden perusteet.

Laaja-alaiset harjoitustyöt valmentavat sinua työelämään. Opintoihin voi hyvin sisällyttää osallistumisen kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Työharjoittelua suositellaan osana kandidaatin opintoja kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille.

Suositeltavia vaihtoehtoja tutkintosi sivuaineiksi ovat kone- ja rakennustekniikka, rakennettu ympäristö, Computation and Modelling in Engineering tai insinööritieteiden älykkäät järjestelmät. Aalto-yliopisto tarjoaa mahdollisuuden poikkitieteelliseen opiskeluun, joten sivuaineesi voi olla kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, sähkötekniikkaa, taloustieteitä tai vaikkapa mediatekniikkaa tai muotoilua.

Kandidaattiohjelman kurssit toteutetaan suomeksi ja DI-vaiheen kurssit opetetaan enimmäkseen englanniksi. Opetus tapahtuu pääosin Otaniemen kampuksella Espoossa.

Opintorakenne

Energia ja ympäristötekniikan kandidaatin opintoihin (yht. 180 op) sisältyy:

 • perusopintoja (kaikille samat) 70 op
 • pääaineen opintoja (hakukohde määrittää pääaineen suoraan) 60 op
 • sivuaineen opintoja (sivuaine on pakollinen) 25 op
 • vapaasti valittavia opintoja 25 op

Perusopintojen (70 op) sisältö (hakukohteille/pääaineille yhteinen):

 • Matematiikka (4 kurssia, yhdistelmät ohjeistetaan erikseen) 20 op
 • Fysiikka (2 kurssia, samat kaikille) 10 op
 • Tietotekniikka (2 kurssia, samat kaikille) 10 op
 • Insinööritieteiden tietokoneavusteiset työkalut 5 op
 • Kemian perusteet 5 op
 • Tuotantotalous 1 5 op
 • ARTS-ENG-Projekti 5 op
 • Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä 2 op
 • Aalto-opintokurssi (valitaan erilliseltä listalta) 3 op
 • Kieliopinnot ja pakolliset toisen kotimaisen kielen kokeet (lisää kieliopintoja voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin) 3 + 1 + 1 op

Energia- ja ympäristötekniikan pääaineopintojen (60 op) sisältö:

 • Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5 op
 • Energia ja ympäristö 5 op
 • Vesi- ja ympäristötekniikka 5 op
 • Georakentaminen ja kaivannaistuotanto 5 op
 • Geoinformation in Environmental Modelling 5 op
 • Kontinuumimekaniikan perusteet 5 op
 • Virtausmekaniikan perusteet 5 op
 • Materiaalitekniikka 5 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op
 • Pääaineen valinnaisia kursseja (valitaan 2 kurssia) 10 op

Pääaineen valinnaisia kursseja, joista valitaan kaksi

 • Käytännön energiatekniikka 5 op
 • Energiasysteemit 5 op
 • Statiikka ja dynamiikka 5 op
 • Ympäristötiedon keruu 5 op
 • Hydrologian ja hydrauliikan perusteet 5 op
 • Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5 op
 • Geologia ja geomekaniikka 5 op
 • Management of environmental data and information 5 op

Sivuaineopintojen (25 op) sisältö:

Sivuaine on kandidaatin tutkinnossa pakollinen. Opiskelija valitsee itse sivuaineensa. Sivuaine sisältää tyypillisesti viisi eri kurssia, joista jokainen on viiden opintopisteen kokonaisuus, yhteensä 25 opintopistettä. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisen pääaineen tarjoaman sivuainekokonaisuuden, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta yliopistosta. Insinööritieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa myös sivuaineita, joissa voit tutustua oman alan kautta tietotekniikan ja matematiikan uusimpiin sovelluksiin (Insinööritieteiden laskenta ja mallinnus sekä insinööritieteiden älykkäät järjestelmät). Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Vapaasti valittavien opintojen (25 op) sisältö:

Vapaasti valittavia opintoja voi valita Aalto-yliopiston korkeakoulujen kurssitarjonnasta tai muista yliopistoista. On suositeltavaa, että vapaasti valittaviin opintoihin valitaan joko pääainetta tai sivuainetta tukevia opintoja.

Kansainvälinen opiskelijavaihto:

Osallistumista kansainväliseen opiskelijavaihtoon suositellaan. Opinnot ja/tai mahdolliset korvaavuudet hyväksytään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan tapauskohtaisesti.

Harjoittelu:

Työharjoittelua suositellaan osana kandidaatin opintoja kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille. Tutkintorakenteessa harjoittelu sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija voi sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 1 - 5 op riippuen siitä, mitä harjoittelukursseja hän suorittaa.

DI-opinnot:

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (180 op) energia- ja ympäristötekniikan pääaineessa opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op) seuraavissa maisteriohjelmissa:

Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston Hakijapalveluille osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy tekniikan alan hakusivuilta

Insinööritieteiden kandidaattiopintojen  hakukohteiden ja opintosisältöjen osalta voit ottaa yhteyttä kandidaatiohjelmien opintokoordinaattoreihin ja maisterivaiheen hakukohteiden osalta koulutusohjelmien suunnittelijoihin (yhteystiedot).

Klikkaa kuvaa ja tutustu Energia- ja ympäristötekniikan pääaineen esitteeseen. Tästä pääset klikkaamalla opinto-oppaaseen ja tutustumaan Insinööritieteiden kandidaattiohjelmaan tarkemmin.

Energia- ja ympäristötekniikka Aalto-yliopisto

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.03.2018.