Elokuvaus

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
unto_rautio_aalto_unt1058_web_fi.jpg

Koulutuksen tavoite

Elokuvauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset perusvalmiudet kuvaajan ammattiin erilaisissa elokuva- ja tv-tuotannoissa.

Elokuvauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opiskelija oppii hahmottamaan roolinsa elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuudessa ja arvioimaan suunnitelmiensa taiteellista ja käytännöllistä toteutettavuutta. Opiskelija osaa hallita elokuvan eri osa-alueiden taiteelliset ja tekniset perusteet sekä taiteellisteknisen suunnittelun. Hän kykenee näiden taitojen avulla persoonalliseen elokuvalliseen ilmaisuun yhdessä elokuvan taiteellisesti vastaavien kanssa.

Kandidaattitason opinnoissa elokuvauksen pääaineopiskelija harjaantuu tuntemaan oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallista ilmaisukykyä, antaa teknisiä ja taiteellisia perusvalmiuksia ja -tietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitoja sekä antaa valmiuksia tutkimuksellisen työn perusteisiin.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kuvauksen yhteisiä opintoja sekä opintoja elokuvataiteen ja muiden media-alan opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan kuvaajan ammatin käytäntöjä ja syvennetään ryhmätyötaitoja.

Elokuvaajan työhön perehdytään opiskelemalla ja tenttimällä alan kirjallisuutta, pienimuotoisissa harjoitteissa, ammattitekniikkaa käsittelevissä harjoituksissa sekä todellisissa produktioissa. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017–2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Taiteen kandidaatiksi valmistunut kuvaaja kykenee toimimaan lyhytelokuvan, tv-elokuvan tai tv-sarjan kuvaajana ammattituotannoissa tai voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon (taiteen maisteri) johtavaan koulutukseen.

Elokuvaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Elokuvakuvaajat soveltavat ammattitaitoaan myös kaupallisissa elokuva- ja videotuotannoissa ja myös muissa kuin fiktiivisissä produktioissa.

Elokuvauksen opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat elokuvaohjaus, elokuvaleikkaus, graafinen suunnittelu, digitaalinen ja virtuaalinen lavastus ja digitaalisen mallinnuksen opinnot.

Kansainvälistyminen

Osa elokuvauksen opetuksesta keskittyy elokuvafestivaaleille, joissa kansainvälisiin työpajoihin osallistumisen kautta ymmärrys elokuvaajan ammatin hahmottamiseen ja oppimiseen syvenee. Myös kansainväliset elokuvakoulujen kanssa järjestettävät työpajat kasvattavat ymmärrystä ammatin vaatimuksista ja auttavat verkostoitumisessa.

Osa opinnoista on myös mahdollista suorittaa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja antavat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan elokuvauksen pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Elokuvauksen pääaineen opiskelijavalinnoissa keskeisiä valintakriteerejä ovat omaperäisyys, tarinankerrontataito, aloitekyky, pitkäjänteisyys, kommunikaatiovalmius ja sosiaaliset taidot, ryhmätyökyky, paineensietokyky, kyky ottaa vastaan palautetta, valmiudet analyyttiseen ajatteluun ja avoimuus oppia, tilallinen, ajallinen ja kuvallinen hahmottamiskyky, visualisointitaidot suunnittelussa, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen elokuva- ja taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.