Elokuvaohjaus

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
unto_rautio_aalto_unt1037_web_fi.jpg

Koulutuksen tavoite

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa. Opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.

Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä. Opiskelija oppii hahmottamaan elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuuden sekä eri elokuvan osa-alueiden perusteet, suunnittelemaan ja johtamaan käsikirjoituksen pohjalta tehtävää taiteellista suunnittelua ja toteuttamaan sen persoonallisella elokuvallisella näkemyksellä yhdessä elokuvan taiteellisesti vastaavien kanssa.

Elokuvaohjauksen opiskelijalta edellytetään aloitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä, ryhmätyötaitoja ja johtamiseen soveltuvia ominaisuuksia. Keskeiset opetettavat valmiudet ovat havaintolähtöisen idean kehittäminen (käsikirjoitukseksi yhdessä käsikirjoittajan ja tuottajan kanssa), dramaturginen ajattelu ja tarinanrakentamis- ja kerrontataidot, audiovisuaalinen hahmotus, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja taitoja ja auttaa löytämään omaääninen persoonallinen elokuvallinen kieli ja muoto. Elokuvaohjaajan koulutus antaa valmiuksia ja perustietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitoja sekä valmiuksia tutkimukselliseen työskentelyyn.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvaohjauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää elokuvataiteen yhteisiä elokuvanteon kokonaisprosesseja sekä ohjauksen ammattialueen erityisosaamista avaavia opintoja.

Elokuvaohjaajan työhön perehdytään sekä tutustumalla ohjaajan työn osa-alueiden käsitteisiin ja traditioon että tutkimalla ja kokeilemalla uutta. Harjoitteet kasvavat opintojen edetessä yksittäisistä tilanteista ja kohtauksista kokonaisiksi lyhytelokuvateoksiksi. Elokuvaohjaajan tulee tuntea taiteellisia ilmaisukeinoja, tuotannollisia käytäntöjä, teknisiä välineitä sekä teoreettista käsitteistöä.

Koulutus perustuu käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, erikokoisissa ryhmissä työskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Elokuvaohjauksen opintoihin sisältyy yhteisiä opintokokonaisuuksia Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön koulutusohjelman kanssa sekä kurssi- ja työpajatyöskentelyä ammattinäyttelijöiden kanssa.

Elokuvaohjaajan tulee hallita lyhytelokuvan kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja tuotannon toteutukseen sekä jälkitöiden valvontaan ja ohjaamiseen.  Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy elokuvaohjauksen prosessin kaikkiin vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön. Harjoitustuotannoissa opiskellaan elokuvaohjaamisen kokonaisprosessia ja käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja elokuvatuotannon eri vaiheissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017–2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Taiteen kandidaatiksi valmistunut elokuva- ja tv-ohjaaja kykenee toimimaan lyhytelokuvan, tv-elokuvan tai tv-sarjan ohjaajana ammattituotannoissa tai voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon (taiteen maisteri) johtavaan koulutukseen.

Elokuvaohjaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Elokuvaohjaajat soveltavat ammattitaitoaan myös kaupallisissa elokuva- ja videotuotannoissa, ja myös muissa kuin fiktiivisissä produktioissa. Elokuvaohjaajilla on myös pienimuotoisesti mahdollisuus opiskella teatteriohjausta.

Elokuvaohjauksen opiskelijoille suositeltava sivuaine on mm. Audiovisuaalisen kerronnan ja dramaturgian sivuainekokonaisuus.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisiin tapahtumiin kuten Göteborgin elokuvafestivaalin opiskelijatapahtumaan osallistuminen, vaihto-opiskelijat ja -opettajat ja vierailijat rikastuttavat ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan elokuvaohjauksen pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Elokuvaohjauksen pääaineen opiskelijavalinnoissa keskeisiä valintakriteerejä ovat omaperäisyys, rohkea draamallinen ajattelu, tarinankerrontataito, kommunikaatiovalmius ja sosiaaliset taidot, kyky hyödyntää omia kokemuksia ja havaintoja taiteellisessa prosessissa, eläytymisen ja etäännyttämisen kyky, paineensietokyky, kyky ottaa vastaan palautetta, valmiudet analyyttiseen ajatteluun ja avoimuus oppia. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.