Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
unto_rautio_aalto_unt0465_web_fi.jpg

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen kandidaattiohjelman Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijoita taiteilijoiksi ja ammattilaisiksi toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri alueilla. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Kandidaattitason opinnot suoritettuaan elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen opiskelija tuntee oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja osin teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta, antaa teknisiä ja taiteellisia valmiuksia ja perustietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyötaitoja sekä valmiuksia tutkimukselliseen työskentelyyn.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuvailmaisun audiovisuaalinen dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, ryhmätyö-, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan lyhyen muodon äänisuunnittelun, dramaturgisen kokonaisuuden sekä teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Kandidaattiopinnoista valmistuttuaan elokuvaäänisuunnittelija hallitsee lyhyen elokuvan äänisuunnittelun kokonaisprosessin äänen ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin lyhyen elokuvan äänisuunnittelun, äänityksen ja äänen jälkitöiden vaiheisiin sekä pienimuotoisten elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Kandidaattiopinnoista valmistuessaan äänisuunnittelijaopiskelijan osaamisalueet ovat:

  • äänittäjän ja äänisuunnittelijan taidot elokuva- ja televisiotuotannon eri alueilla
  • kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmottaminen ja hallinta
  • äänikokonaisuuksien hallinta
  • oman alan teknisen perusvälineistön ja –ohjelmistojen hallinta
  • oman erityisosaamisen suhteuttaminen alan muihin ammattikuviin
  • muiden taiteenalueiden ja yhteiskunnallisen ajattelun tuntemus ja suhteuttaminen omaan erikoistumisalueeseen
  • aktiivinen toiminta kulttuurin alueella

Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon (taiteen maisteri) johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Taiteen kandidaatin tutkinnon opetus jakautuu elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineessa kahteen osaan: äänitykseen ja äänisuunnitteluun. Nämä osat sivuavat ja tukevat toisiaan ja ovat osittain päällekkäisiä koko opiskeluajan.

Äänisuunnittelua opetetaan antamalla valmiuksia välineistön hallintaan niin ilmaisullisessa kuin teknisessäkin mielessä. Jokainen elokuvatuotanto on äänisuunnittelijalle tutkimusmatka projektin yksilölliseen problematiikkaan alkaen käsikirjoituksen lukemisesta ja päättyen elokuvan esityksiin. Opetuksessa asetetaan erityistä painoa sille, että ammattiinsa valmistuva äänisuunnittelija on oman taiteellisen panoksensa elokuvaan antava elokuvantekijä, joka ymmärtää syvällisesti elokuvan ominaispiirteitä.

Elokuvaäänittäjän- ja äänisuunnittelijan työhön perehdytään pienimuotoisten harjoitteiden, äänisuunnittelun metodien opiskelun sekä harjoituselokuvien tekemisen kautta. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, vertaisoppimiseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutus sisältää elokuvataiteen ja lavastustaiteen yhteisiä opintoja sekä opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja.

Pääaine toimii yhteistyössä Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian osaston ja Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitoksen (VÄS) kanssa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017–2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Taiteen kandidaatiksi valmistunut elokuvaäänisuunnittelija kykenee toimimaan lyhyissä näytelmä- ja dokumenttielokuvissa taiteellisesti vastaavissa tehtävissä.

Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine) ja jatkuvaan oppimiseen.

Taiteen kandidaatiksi valmistuneet äänittäjät ja äänisuunnittelijat työllistyvät suureksi osaksi freelance-työsuhteissa elokuva-, tv-, peli-, mainoselokuva- ja muissa av-tuotannoissa.

Tehtävänimikkeitä

Mm. äänisuunnittelija, äänittäjä, äänileikkaaja.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Osa elokuvaäänisuunnittelun opetuksesta keskittyy elokuvafestivaaleille ja kansainvälisille symposiumeille osallistumisen kautta äänisuunnittelijan ammatin syvempään hahmottamiseen ja oppimiseen.

2. ja 3. vuosikurssin äänisuunnittelijaopiskelijat osallistuvat joka toinen vuosi Lontoossa järjestettävään School of Sound -symposiumiin.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun opiskelijavalinnoissa keskeisiä valintakriteerejä ovat luovuus, rohkeus, omaperäisyys, mielikuvitus, motivaatio, kommunikaatiovalmius, kyky toimia ryhmässä, kyky hahmottaa ja jäsentää äänen ja kuvan suhteita ja kyky äänelliseen ajatteluun tarinankerronnassa. Elokuvan ominaispiirteiden syvälliseen ymmärtämiseen tarvitaan elämänkokemusta, sivistystä, uteliaisuutta, rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja kykyä havainnoida ja analysoida jatkuvasti ympäröivää todellisuutta. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.