Elokuva- ja tv-lavastus

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
unto_rautio_aalto_unt0941_web_fi.jpg

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja tv-lavastuksen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia lavastussuunnittelijan ammatissa elokuva- ja tv-alalla.

Opiskelija oppii hahmottamaan roolinsa elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuudessa ja vastaamaan tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä visuaalisista, toiminnallisista ja tuotannollisista suunnitelmista yhdessä ohjaajan sekä muun taiteellisen ja teknisen työryhmän kanssa.

Ammatillisen osaamisen ohessa tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokeilevaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen myös muiden medioiden alueille, sekä uusien työmuotojen kehittämiseen.

Koulutus perustuu taiteelliseen, kokeilevaan ja tutkimukselliseen toimintaan sekä alan ammattikäytäntöihin.

Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelija oppii hahmottamaan lavastussuunnittelijan tehtävän ja arvioimaan suunnitelmiensa taiteellista ja teknistä toteutettavuutta. Hän oppii tuntemaan eri lavastus- ja visualisointimenetelmiä, ymmärtää eri osa-alueiden taiteelliset ja tekniset perusteet ja kykenee niiden avulla kehittämään omaa persoonallista ilmaisuaan.

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineesta taiteen kandidaatiksi valmistunut kykenee:

 • toimimaan lavastussuunnittelijana pienimuotoisissa elokuva-, tv- ja muissa audiovisuaalisissa tuotannoissa
 • tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja oman taiteellisen näkemyksensä ja kehittämään niitä aktiivisesti
 • toimimaan rakentavasti taiteellisen työryhmän jäsenenä ja ymmärtämään oman vastuualueensa suhteessa muihin työryhmän jäsenten vastuualueisiin
 • tunnistamaan ja hyödyntämään oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, tutkimustietoa ja taiteellisia ilmaisukeinoja
 • hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja täydentämään osaamistaan
 • ohjaamaan ja motivoimaan lavastusta toteuttavaa työryhmää
 • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhdessä näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden sekä elokuvataiteen muiden pääaineiden ja muiden media-alan opiskelijoiden kanssa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden sekä erilaisten elokuva- ja tv-tuotantojen myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Harjoitustuotannoissa opiskellaan lavastussuunnittelijan ammatillisia käytäntöjä ja syvennetään ryhmätyötaitoja.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuva- ja tv-ilmaisun kokonaisvisuaalinen sekä dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, tilallinen, kuvallinen ja käsitteellinen hahmottamiskyky, suunnittelijan visualisointitaidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Elokuva- ja tv-lavastajan tulee hallita visuaalisen kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja visualisoinnista toteutukseen – sen valvontaan ja johtamiseen.  Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin lavastussuunnittelutyön vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa erityisesti elokuvan ja television lavastussuunnittelijaksi. Koulutuksen antaman osaamisen avulla ja sitä soveltaen on mahdollista myös toimia erilaisissa muissa tilan ja kuvan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Tutkintoon kuuluu yhteensä 30–40 opintopisteen kokonaisuus valinnaisia ja sivuaineopintoja. Näiden valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi hankkia erityisosaamista ja syventyä haluamaansa alueeseen.

Elokuva- ja tv-lavastuksen opiskelijalle suositeltavia valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi elokuvan, näyttämölavastuksen, pukusuunnittelun, arkkitehtuurin, digitaalisen median ja historian eri alueiden opinnot. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Tehtävänimikkeitä

Koulutuksesta valmistuneet toimivat pääsääntöisesti lavastussuunnittelijoina tai apulaislavastajina erilaisissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Tehtävänimikkeitä: lavastussuunnittelija, lavastaja, apulaislavastaja, lavastusassistentti.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa sekä osallistumaan erilaisiin kansainvälisiin koulutustapahtumiin. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Arviointikriteerit opiskelijavalinnassa

 • Taiteellinen lahjakkuus ja persoonallisuus
 • Motivoituneisuus ja kiinnostus alaa kohtaan
 • Kyky kuvalliseen, tilalliseen ja dramaturgiseen ajatteluun
 • Kyky toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus jatkaa suoraan lavastustaiteen maisteriohjelmaan elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineen maisteriopintoihin.

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.