Automaatio- ja informaatioteknologia

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa.

Sähkötekniikan kandidaattiohjelman opinto-opas 2017-2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Kyberturvallisuus, internetteknologiat, automaatio, robotiikka...

Käytämme tietoverkkoja nykyään lähes kaikkeen: viestintään, sosiaaliseen kanssakäymiseen, tiedon hankintaan, viihteeseen ja paljon muuhun. Elinkeinoelämä ja teollisuus ovat syvästi riippuvaisia Internetistä. Länsimainen ihminen käyttää verkottuneita tietokoneita useita tunteja valveillaoloajastaan. Tulevaisuudessa tämä suhde syvenee, kun automaatiojärjestelmät ja tavanomaiset arjen laitteetkin ovat verkottuneita.

Älykästä tekniikkaa

Automaatio- ja informaatioteknologia herättää erilaiset järjestelmät henkiin ja saa ne keskustelemaan keskenään. Älykkäiden laitteiden kirjo kasvaa ja tavat käyttää niitä kehittyvät. Tämä luo jatkuvasti uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Automaatio- ja informaatioteknologian opinnot avaavat ovia mm. Internet-teknologian, digitalisaation, mobiilin tietoliikenteen, robotiikan ja teollisuusautomaation alueille.

Tulevaisuuden verkkomaailmat

Automaatio- ja informaatioteknologia yhdistää järjestelmät, ihmiset ja laitteet. Tällä hetkellä ala käy läpi murrosta, jossa koneet ja järjestelmät saavat yhä enemmän sensoreita, toimintoja ja koneälyä. Suurten ja dynaamisten tietojoukkojen analysointi sekä käyttö viestintään ja ohjaukseen on keskeisessä roolissa.

Järjestelmien tehokkuus paranee vain automaatiota lisäämällä. Järjestelmät verkostoituvat sekä keskenään että Internetissä olevien tietovarantojen sekä niitä hyödyntävien ihmisten kanssa. Prosessien ohjaamisen on oltava täsmällistä, ja tiedon tulee siirtyä autonomisten järjestelmien välillä nopeasti, varmasti ja turvallisesti.

Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden (ICT), automaation ja kehittyneiden datan analyysimenetelmien yhdistelmänä syntyy teollinen internet, joka luo merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa ja uudistaa teollisia prosesseja sekä tuottaa uutta palveluliiketoimintaa. Osana tätä on esineiden Internet. Samalla verkkojen välittämän tiedon määrä kaksinkertaistuu vuosittain, ja tiedot ovat saatavilla joka paikassa. Tämä on taloudellisesti mahdollista vain, jos tekniikka uudistuu yhtä nopeasti.

Yhdistämme bitit, ihmiset ja koneet

Automaatio- ja informaatioteknologia yhdistää bitti- ja konemaailmat ja on poikkiteknisyydessään erinomainen väylä tekniikan eri aloille. Se antaa hyvän pohjan toimia muuttuvassa tekniikan maailmassa ja tarjoaa pätevyyden uusien sovellusten kehittämiseen sekä eri sovelluksista nousevien ongelmien ratkaisemiseen. Opittuja menetelmiä voidaan soveltaa myös ei-teknisillä aloilla, kuten bio-, talous- ja yhteiskuntatieteissä.

Opinnot sopivat kaikille matematiikasta, fysiikasta, tietotekniikasta ja yleisesti tekniikasta kiinnostuneille. He haluavat valmistua insinööreiksi, joilla on hyvät käytännön taidot sekä vankka teoriaosaaminen.

Tutustu meihin_kandi.jpg

Ohjelman kuvaus

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteessa on kaksi pääainevaihtoehtoa: automaatio- ja systeemitekniikka ja informaatioteknologia. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, joiden kuluessa tehdään valinta pääaineiden välillä.

Millaista on automaatio- ja informaatioteknologian opiskelu?

Opinnot koostuvat luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä. Opintojen aikana opitaan tarpeellisten tietojen lisäksi myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, ongelmanratkaisu- ja päättelytaitoja sekä projektinhallintaa.

Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat yhteisistä perusopinnoista, joiden kuluessa tehdään valinta AIT-hakukohteen kahden pääaineen välillä. Vaihtoehdot ovat automaatio- ja systeemitekniikka sekä informaatioteknologia.  

Automaatio- ja systeemitekniikan opinnoissa perehdytään automaatiossa käytettäviin tekniikoihin ja menetelmiin kuten säätö- ja systeemitekniikkaan, signaalinkäsittelyyn, mittaus- ja aistintekniikkaan, mikrosysteemitekniikkaan ja elektroniikkaan, robotiikkaan sekä sovellusalojen tekniikkaan. Esimerkkeinä em. aloista ovat laiva- ja metsäkoneautomaatio, ydinvoimalan turva-automaatio, sähköverkkojen Smart Grid -järjestelmät, kaivosvaunujen tai metrojunan automaattiohjaus, koneaistimet, Mars-mönkijä, sähköautot ja automaattinen voimansiirto.

Informaatioteknologian opinnoissa yhdistyvät tietotekniikka, matematiikka sekä käytännön insinöörityö. Opiskelija voi painottaa eri alueita omien kiinnostustensa mukaisesti.  Opetus ulottuu internetin, mobiililaitteiden ja tietoverkkojen tekniikasta sekä signaalinkäsittelystä akustiikkaan, puheteknologiaan ja tietoverkkoekosysteemiin. Ratkaisuja kehitetään esimerkiksi käynnissä olevaan mobiilidataräjähdykseen, sisätilojen paikannukseen,  sosiaalisten verkkojen ja mobiilisovellusten yhdistämiseen, älykkäiden laitteiden, analytiikan sekä ihmisen työn tehokkaaseen yhdistämiseen, kyberturvallisuuden parantamiseen sekä Internetin teknistaloudellisten pullonkaulojen poistamiseen. Audio- ja puheteknologiat tarjoavat monipuolisia uusia mahdollisuuksia ihmisen ja teknisten järjestelmien väliseen viestintään.

Mihin tehtäviin automaatio- tai informaatioteknologian diplomi-insinööri sijoittuu?

Automaatio- ja informaatioteknologia on tulevaisuuden ala, joka jatkuvasti kehittyy ja kasvaa. Uusia yrityksiä ja innovaatioita syntyy koko ajan. Koulutus on poikkitieteellinen ja antaa valmiudet erikoistua lukuisiin sovellusaloihin.  Se mahdollistaa työpaikan esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, asiantuntijatehtävissä, yrittäjyydessä, johtotehtävissä tai opetuksessa.

Automaatio- ja informaatioteknologiasta valmistuneet diplomi-insinöörit toimivat mm. suomalaisen ja globaalin teollisuuden yrityksissä. Työllistäjiä ovat kone- ja metalliteollisuus, terveysteollisuus, sähkö- ja energiateollisuus, kemianteollisuus, prosessiteollisuus sekä ICT-sektori ja data-analyytikka. Osa valmistuneista jatkaa opintojaan maisteriopintojen jälkeen eri tohtoriohjelmissa yliopistotutkijoina.

Opintojen rakenne

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteen kautta valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa pääaineenaan joko automaatio- ja systeemitekniikka tai informaatioteknologia. Tutkintoon kuuluvat kandidaattiohjelman yhteiset perusopinnot, pääaineen opinnot, sivuaineen opinnot sekä valinnaiset opinnot.

Perusopinnot muodostavat insinööriosaamisen perustan ja luovat pohjan oman alan pääaineopinnoille.

  • matematiikkaa 27 op
  • fysiikkaa 10 op
  • ohjelmointia 10 op
  • sähkötekniikkaa 13 op
  • kieliä 5 op
  • yleissivistäviä ja poikkitieteellisiä opintoja 5 op

Pääaineen kurssit muodostavat opintojen ytimen. Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteen kautta valituilla opiskelijoilla on kaksi pääainevaihtoehtoa: automaatio- ja systeemitekniikka tai informaatioteknologia.

Tutustu pääaineopintoihin (60 op) verkko-oppaassa:

Kandidaatin tutkinnon jälkeen diplomi-insinöörin tutkinto

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu suoritusaika on 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston Hakijapalveluille osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta

Automaatio- ja informaatioteknologian opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Riikka Leikolaan, riikka.leikola (at) aalto.fi, 050 512 2596

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.