Siirtohaku

Opiskelija voi hakea siirto-opiskelijaksi kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen, jos hänellä on alempaan ja ylempään* korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa.

Hakijalla tulee olla alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusaikaa jäljellä vähintään neljä vuotta.  Siirto-opiskelumenettelyä varten jokainen koulu määrittelee kynnysehdot kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen siirtymiselle. Kynnysehdoissa voidaan huomioida seuraavia kriteereitä tai joitain niistä:

  • oppiaine, josta opiskelijalla tulee olla suoritettuna opintoja.
  • vaadittava opintopistemäärä ko. oppiaineesta.
  • opintojen opintomenestys, esim. keskiarvo (huomioidaanko vain ko. opintojen opintomenestys vai opintomenestys ylipäätänsä).
  • mahdolliset vaatimukset opintojen etenemisestä, esim. että opinnot on suoritettu tavoiteaikataulussa, opintopistemäärä/läsnäololukukausi. Opintojen etenemistä koskevien vaatimusten soveltamisessa tulee huomioida ne samat opintoja hidastavat seikat kuin myönnettäessä tutkinnon suorittamiselle lisäaikaa (mm. vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen, taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitäminen tai sairaus).
  • tarvittaessa voidaan hyödyntää olemassa olevia valintakoemenettelyjä tai opiskelijan osaamisen tasoa ja motivaatiota osoittavia dokumentteja tai tehtäviä (esim. portfolio, haastattelu).

Siirtohaku toteutetaan Opintopolussa erillishakuna, hakuaika 2. – 16.5.2018.  
Siirtohaun tulokset julkaistaan samaan aikaan yhteishaun tulosten kanssa (viimeistään 28.6.2018)

 

Tekniikan ala

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluihin (insinööriala) siirto-opiskelijaksi hakevien arvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota hakijoiden opintomenestykseen (keskiarvo), läsnäololukukausien ja opintosuoritusten määrään sekä jäljellä olevaan opintoaikaan ja hyväksiluettavien opintojen määrään. Jos hakija on ensimmäisen vuoden opiskelija, hänellä tulee olla suoritettuna heinäkuun loppuun mennessä vähintään 3,5 keskiarvolla vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkinnon perusopintoihin tai pääaineopintoihin.

Taiteiden ala

Aalto-yliopiston taiteiden alalla siirto-opiskelijaksi haettaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä vähintään 3,0 keskiarvolla vähintään 45 op opintoja/lukuvuosi, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Hakemuksen pakollisena liitteenä hakijalta vaaditaan virallinen opintosuoritusote, portfolio ja motivaatiokirje.

Kauppatieteellinen ala

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakija, joka on suorittanut yliopistotasoisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 75 opintopisteen verran siten, että opintoihin sisältyy liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot, mutta hän ei ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa siinä koulutuksessa, josta hän hakee siirtoa.

Mikkelin kampuksen kandidaattiohjelmaan hakevien osalta enintään 18 opintopistettä vaadituista opintojaksoista saa olla suoritettu suomen kielellä.

Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot tulee olla suoritettuna vähintään painotetulla keskiarvolla 4,0 (asteikolla 1-5). Hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen tulee olla suoritettuna 31.5.2018 mennessä.

Lisäksi edellytetään, että hakija on suorittanut hakulukuvuonna (1.8.2017–31.7.2018) vähintään 55 opintopistettä.

Korkeakoulujen määrittelemät tarkemmat hakukohdekohtaiset arviointiperusteet löytyvät Opintopolusta (ks. linkit alla).

* Hakijalle myönnetään siirrossa saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus kuin se oikeus, jonka perusteella hän hakee siirtoa. Koska Aalto-yliopistossa myönnettävät opiskeluoikeudet kattavan aina sekä alemman että ylemmän tutkinnon suoritusoikeuden (pelkän alemman tutkinnon suoritusoikeuksia ei myönnetä), ei siirtohaussa voi hakea Aalto-yliopistoon alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden perusteella (esim. AMK-tutkinnon suoritusoikeus).

Siirtohaun hakukohteet ja kiintiöt 2018
 

Korkeakoulu ja hakukohde

Kiintiö

ARTS  
Arkkitehtuuri (päivitetään) 2
Kuvataidekasvatus 2
Muoti 5
Muotoilu 5
Sisustusarkkitehtuuri 5
Visuaalisen viestinnän muotoilu 2
BIZ  
Kauppatieteet (HKI) 2
International Business (Mikkeli) 5
CHEM  
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka 20
ELEC  
Automaatio- ja informaatioteknologia Hakukohteen erikseen pyytämä liite: HOPS 5
Bioinformaatioteknologia                    Hakukohteen erikseen pyytämä liite: HOPS 5
Elektroniikka ja sähkötekniikka           Hakukohteen erikseen pyytämä liite: HOPS 5
ENG  
Energia- ja ympäristötekniikka 3
Kone- ja rakennustekniikka 5
Rakennettu ympäristö 2
SCI  
Informaatioverkostot 5
Teknillinen fysiikka ja matematiikka ei rajoitettu
Tietotekniikka ei rajoitettu
Tuotantotalous 2

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.04.2018.