Haku taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (3 v + 2 v)

Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattitason hakukohteisiin eli taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Hakuaika kandidaattiohjelmiin on kerran vuodessa.

Valintojen aikataulu

Aalto-yliopiston haku taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin järjestetään vuosittain keväällä.

Valintojen aikataulu

15.3.2016 klo 9.00                             Yhteishaun hakuaika alkaa ja taiteiden alan
                                                           ennakkotehtävät julkaistaan

5.4.2017 klo 15.00                             Yhteishaun hakuaika päättyy

23.5.2017                                           Elokuvataiteen hakukohteiden 1. osan tulokset hakijoille

30.5.2017                                           Muiden hakukohteiden 1. osan tulokset hakijoille

2.-3.6.2017                                         Elokuvataiteen hakukohteiden haastattelut

6.6.2017 klo 9.00-17.00 ja                  Valintakokeen 2. osa: Kuvataidekasvatuksen hakukohde
7.6.2017 klo 8.00-17.00

6.-7.6.2017 klo 8.00-17.00                 Valintakokeen 2. osa: Muut hakukohteet

8.6.2017 klo 9.00-18.00                     Valintakokeen 3. osa: Kuvataidekasvatuksen hakukohde

8.6.2017 klo 9.00-18.00 ja                          Valintakokeen 3. osa: Muotoilun hakukohde
9.6.2017 klo 8.00-17.00

8.-10.6.2017 klo 8.00-17.00               Valintakokeen 3. osa: Visuaalisen viestinnän muotoilun
                                                            hakukohde ja Sisutusarkkitehtuurin hakukohde

8.6.2017. klo 9.00-18.00 ja                         Valintakokeen 3. osa: Muut hakukohteet
9.-10.6.2017 klo 8.00-17.00

30.6.2017                                              Yhteishaun tulosten julkaisu

14.7.2017 klo 15.00                            Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Kuka voi hakea

Hakuperusteet

Aalto-yliopiston taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin voi hakea, jos on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin:

 • 1. Suomalainen ylioppilastutkinto
 • 2. International Baccalaureate -tutkinto (IB), Eurooppalainen ylioppilastutkinto/European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • 3. Vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, tai näyttötutkintona ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • 4. Ammattikorkeakoulututkinto (AMK)
 • 5. Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Hakija voi olla kelpoinen hakemaan myös ilman jotakin yllä mainituista tutkinnoista, jos hän on todistettavasti saanut yllä mainittuja koulutuksia vastaavat tiedot ja taidot muiden opintojen ja/tai työkokemuksen kautta:

 • 6. Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Huom. Tällä hakuperusteella ei voi hakea, jos on suorittanut tutkinnon, joka sellaisenaan antaa hakukelpoisuuden kandidaattitason opintoihin.
  • Hakemukseen tulee liittää jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella hakevien hakukelpoisuudesta päättävät Hakijapalvelut ja hakukohteen valintaryhmä yhdessä.

Opintopolku-palvelun hakulomakkeella sinua pyydetään ilmoittamaan kaikki suorittamasi tutkinnot. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, on se automaattisesti hakuperusteesi Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattivalinnoissa.

Hakuperuste ei vaikuta akateemiseen arviointiin, vaan se on ainoastaan hallinnollinen asia, jolla tarkistetaan hakukelpoisuus taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Keväällä 2016 valmistuvien tulee merkitä hakulomakkeelle myös valmistuva tutkinto. Hakuperusteen tulee täyttyä viimeistään 4.6.2016, jotta hakija voi hakea kevään 2016 valinnoissa (poikkeuksena IB-, ja EB-tutkinnot). Kevään 2016 ylioppilaskirjoituksia koskevat tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Kuvataidekasvatuksen pääaine ei ole asettanut opiskelijaksi otettavan terveydentilalle tai toimintakyvylle ennakollisia vaatimuksia.‬ Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakijapalveluista ja opintotoimistoista.

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Hakukohteet

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaatti- ja maisteritutkinnot on uudistettu 1.8.2014, jolloin uudet ohjelmat ja pääaineet ovat alkaneet. Uudistuksen tavoitteena on ajankohtaiset, profiililtaan selkeät ohjelmat, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin ja antavat ohjelmista valmistuneille osaamisen, jonka avulla he löytävät paikkansa ja vaikuttavat yhteiskunnassa. Tutkinnonuudistus on muuttanut ohjelmien ja pääaineiden nimiä.

Hakukohteet ja aloituspaikat 2016

Alla on ilmoitettu taiteiden alan kandidaattivalinnan hakukohteet ja maksimialoituspaikat. Kaikissa hakukohteissa opetuskielen on suomi. Huomaa, että hakukohteiden aloituspaikat on ilmoitettu enimmäismäärinä. Kaikkia aloituspaikkoja ei välttämättä täytetä. Hakukohteet ovat taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pääaineita. Hakija voi hakea samana vuonna vain yhteen hakukohteeseen taiteiden alan kandidaattivalinnoissa.

Hakukohde Aloituspaikat Ensikertalaiskiintiö  
Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos      
Dokumentaarinen elokuva max. 3   Koulutus Opintopolussa »
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus max. 4   Koulutus Opintopolussa »
Elokuvaleikkaus max. 3   Koulutus Opintopolussa »
Elokuvaus max. 3   Koulutus Opintopolussa »
Elokuvaohjaus max. 3   Koulutus Opintopolussa »
Elokuva- ja tv-tuotanto max. 4   Koulutus Opintopolussa »
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu max. 3   Koulutus Opintopolussa »
Elokuva- ja tv-lavastus max. 3   Koulutus Opintopolussa »
Näyttämölavastus max. 4   Koulutus Opintopolussa »
Pukusuunnittelu max. 4   Koulutus Opintopolussa »
Median laitos      
Visuaalisen viestinnän muotoilu max. 15   Koulutus Opintopolussa »
Muotoilun laitos      
Muoti max. 16   Koulutus Opintopolussa »
Muotoilu max. 34   Koulutus Opintopolussa »
Sisustusarkkitehtuuri max. 14   Koulutus Opintopolussa »
Taiteen laitos      
Kuvataidekasvatus max. 15   Koulutus Opintopolussa »

Seuraaviin kandidaattitason hakukohteisiin ei ole hakua vuonna 2017:

Valokuvataiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan pääaineeseen ei oteta uusia opiskelijoita vuosina 2013-2016. Hakukohteen tilannetta on tarkoitus tarkastella uudelleen vuonna 2017.

Miten haen

Aalto-yliopistoon taiteiden alalle haetaan valtakunnallisen korkeakoulujen kevään yhteishaun kautta. Haussa käytetään valtakunnallista opintopolku.fi -palvelua.

Opiskelijavalinta kandidaattitason hakukohteisiin tapahtuu kolmiosaisen valintakokeen kautta. Kunkin osan välissä suoritetaan karsintaa. Elokuvataiteen hakukohteissa suoritetaan lisäksi haastattelu ensimmäisen osan jälkeen, jonka perusteella osa hakijoista hyväksytään valintakokeiden toiseen osaan.

Voit hakea vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. Valinta on ehdottomasti sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakokeen 1. osa

Valintakokeen ensimmäisessä osassa hakija:

 • 1. Täyttää ja lähettää korkeakoulujen yhteishaun sähköisen hakulomakkeen Opintopolussa (opintopolku.fi).
 • 2. Lähettää tarvittaessa hakuperusteen mukaiset todistusjäljennökset Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.
 • 3. Toimittaa kaikki vaadittavat ennakkotehtävät Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan puitteissa.

Valintakokeen 2. ja 3. osa

Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen toiseen osaan. Kaikille hakulomakkeen ja ennakkotehtävät lähettäneille hakijoille lähetetään ilmoitus hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeen toiseen osaan tai haastatteluun (haastattelu koskee vain elokuvataiteen hakukohteita). Elokuvataiteen hakukohteiden haastattelun tulokset julkaistaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sisääntuloaulassa. Haastattelujen perusteella osa hakijoista hyväksytään valintakokeen toiseen osaan.

Kutsukirjeessä kerrotaan mitä välineitä ja tarvikkeita tarvitset valintakokeen suorittamisessa. Katso valintojen aikataulusta valintakokeiden toisen osan ajankohta. Kaikki valintakokeen toiseen osaan kutsutut osallistuvat valintakokeisiin kaikkina ilmoitettuina päivinä.

Valintakokeen toisessa osassa tehtyjen valintakoetehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen kolmanteen osaan. Toisen osan tulokset ovat nähtävissä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun pääaulan ikkunassa (Hämeentie 135 C) viimeistään keskiviikkona 9.6.2016 klo 9.00. Katso valintojen aikataulusta valintakokeiden kolmannen osan ajankohta. Kaikki valintakokeen kolmanteen osaan kutsutut osallistuvat valintakokeisiin kaikkina ilmoitettuina päivinä.

Elokuvataiteen hakukohteet julkaisevat valintakokeen 2. osan tehtäväkohtaiset pisteet vasta lopullisten tulosten julkistamisen jälkeen. Hakukohteet ilmoittavat hakijoille valintakokeen aikana, milloin ja miten he saavat tietää 2. osassa saamansa pisteet.

Muotoilun ja kuvataidekasvatuksen hakukohteissa viimeisen osan jälkeen huomioidaan myös todistukset (lisätietoa todistuspisteytyksestä tällä samalla sivulla Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys -otsikon alla).

Valintakoepaikka

Valintakokeen toinen ja kolmas osa suoritetaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, käyntiosoitteessa Hämeentie 135 C. C-portaan ala-aulassa on tarkempi ohje siitä, missä eri hakukohteiden valintakoepaikat sijaitsevat.

Valintakoetehtävät ja niiden arviointi

Valintakoevalvojat tarkistavat kokeeseen kutsutun henkilöllisyyden, jakavat valintakoetehtävät ja keräävät alkuperäiset hakuperusteen mukaiset todistukset tarkistettavaksi. Valintakoetehtävät sisältävät tehtävämäärittelyn, ohjeet toteutustavasta ja tiedot arviointiperusteista. Arviointiperusteet voivat olla myös kaikille tehtäville yhteiset. Tehtävät julkaistaan vain suomeksi ja ruotsiksi eikä niiden kääntäminen tai tulkitseminen ole mahdollista valintakokeen aikana. Kirjallisiin tehtäviin voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Halutessasi voit käyttää sanakirjaa.

Huom. Valintakoetehtäviä ei palauteta hakijoille.

Valintakoetehtävät suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijavalintaperusteita, jotka ovat taiteellinen lahjakkuus, motivoituneisuus ja kehityskelpoisuus. Opiskelijavalinnassa ratkaisee valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja alalle soveltuvuus.

Jokaisella hakukohteella on arviointiryhmä, joka arvioi valintakoetehtävät. Toisen ja kolmannen osan tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Valintakokeen toisen osan lopussa toisen osan pisteet lasketaan yhteen. Kolmanteen osaan pääsevät valitaan pistemäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetapauksessa otetaan kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet jatkoon. Valintakokeen kolmannen osan jälkeen lasketaan toisen ja kolmannen osan pisteet yhteen. Kolmannen osan lopussa suoritetaan kokonaisarviointi asteikolla 0-5. Kokonaisarvioinnissa arvioidaan kaikkien hakijan toisessa ja kolmannessa osassa tekemien valintakoetehtävien ja haastattelun muodostamaa kokonaisuutta, jolloin kyseessä on sekä suoritusten että henkilön arviointi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen toisen ja kolmannen osan pisteiden ja kokonaisarviointipisteiden yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Tasapistetapauksissa kokonaisarvioinnin pistemäärä ratkaisee paremmuusjärjestyksen. Jos tämänkin jälkeen tulos on vielä tasan, ratkaisee järjestyksen kolmannen osan pistemäärä. Ellei paremmuusjärjestystä vielä tälläkään perusteella saada, ratkaistaan asia toisen osan valintakoetehtävien pisteiden perusteella. Tämän jälkeen katsotaan paremmaksi se, joka valintakokeen toisessa ja kolmannessa osassa yhteensä on saanut enemmän arvosanoja 5 ja 4 jne. Jos tulos edelleen on tasan, hyväksytään opiskelijaksi kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet.

Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys

Vain muotoilun ja kuvataidekasvatuksen hakukohteissa tehdään todistuspisteytys. Muissa hakukohteissa arvioidaan ainoastaan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Muotoilun hakukohteen todistuspisteytys

Muotoilun hakukohteessa 1/3 hyväksyttävistä hakijoista valitaan ainoastaan tehtävien perusteella ja 2/3 niin että huomioidaan 2. ja 3. osan pisteet sekä pisteytetään ylioppilastodistusten pakollisten aineiden puoltoäänet asteikolla 1-5. Mikäli hakijalla ei ole ylioppilastodistusta, pisteytetään toisen asteen päättötodistuksen perusopintojen keskiarvo samalla asteikolla (1-5). IB-abiturientit voivat toimittaa pisteytystä varten Predicted Grades -dokumentin valintakokeen viimeiseen osaan mennessä. Pisteytys tehdään valintakokeiden viimeisen osan jälkeen. Jos hakija ei ole toimittanut pisteytettävää todistusta siihen mennessä, kun pisteet lasketaan, ei todistuspisteitä lasketa hakijan eduksi.

Kuvataidekasvatuksen hakukohteen todistuspisteytys

Kuvataidekasvatuksen hakukohteessa voidaan valintakokeen 3. osassa antaa pisteitä lisäksi kuvataiteen tai median lukiodiplomin suorittamisesta sekä äidinkielen arvosanasta. 

Arvosanalla 4 tai 5 suoritetusta kuvataiteen tai median lukiodiplomista annetaan yksi (1) lisäpiste.

Äidinkielen arvosana pisteytetään hakijan toisen asteen päättötodistuksen mukaan. Mikäli hakijalla ei ole toisen asteen päättötodistusta, äidinkieli on todistuksessa arvioitu asteikolla hyväksytty-hylätty tai siitä on annettu ainoastaan suoritusmerkintä, voidaan äidinkielen arvosana pisteyttää perusopetuksen tai korkea-asteen koulutuksen tai vastaavan ulkomaisen tai kansainvälisen tutkintotodistuksen perusteella.

Äidinkielen arvosana pisteytetään seuraavasti:

 •  Lukion päättötodistus (arvostelu asteikolla 4-10) tai IB-linjan päättötodistus (arvostelu asteikolla 1-7): ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta puoli (0,5) pistettä
 • EB-linjan päättötodistus: arvosanasta 9-10 yksi (1) piste ja arvosanasta 8 puoli (0,5) pistettä
 • Reifeprüfung-linjan päättötodistus: 13-15 pistettä yksi (1) piste ja 10-12 pistettä puoli (0,5) pistettä
 • mikäli muun kuin edellä mainittujen todistuksen arvosteluasteikko on 1-3, annetaan ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja mikäli arvosteluasteikko on 1-5, annetaan ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta puoli (0,5) pistettä. Mikäli muun todistuksen arvosteluasteikko on jokin yllä mainituista, pisteytetään arvosana kyseisen arvosteluasteikon pisteytyksen mukaisesti.

IB-abiturientit voivat toimittaa pisteytystä varten Predicted Grades-dokumentin.

Pisteytys tehdään valintakokeiden viimeisen osan jälkeen. Jos hakija ei ole toimittanut pisteyttävää todistusta valintakokeen viimeiseen osaan mennessä, ei todistuspisteitä oteta huomioon.

 

Hakulomake ja vaadittavat liitteet

Hakulomake täytetään sähköisesti Opintopolussa.

Liitteiden toimitusosoite:

Käyntiosoite: Otakaari 1, huone Y198, Espoo
Postiosoite: Aalto-yliopiston Hakijapalvelut, PL 11110, 00076 Aalto

Todistusliitteet

Hakuperustekohtaiset vaadittavat todistusliitteet:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto:
  • Mikäli hakija on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei todistuskopiota ylioppilastodistuksesta tarvitse toimittaa; tutkintoja koskevat tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.
  • Mikäli suomalainen ylioppilastutkinto on suoritettu vuonna 1989 tai ennen, hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2016 klo 15.00 mennessä.
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB), Eurooppalainen ylioppilastutkinto/European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP):
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2016 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2016 valmistuvat IB- ja EB-tutkinnot: Tullessaan hyväksytyksi IB- ja EB-abiturienttien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin 15.7.2016 klo 15.00 mennessä.
 • Vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, tai näyttötutkintona ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2016 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2016 valmistuvat tutkinnot: Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 9.6.2016 klo 15.00 mennessä.
 • Ammattikorkeakoulututkinto (AMK)
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2016 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2016 valmistuvat tutkinnot: Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 9.6.2016 klo 15.00 mennessä.
 • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2016 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2016 valmistuvat tutkinnot: Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 15.7.2016 klo 15.00 mennessä.
 • Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Hakemukseen tulee toimittaa  jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2016 klo 15.00 mennessä. Huomaa, että hakukelpoisuus arvioidaan toimittamiesi todistusten perusteella.

Kaikkien dokumenttien tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä todistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset todistukset.

Lisäksi kuvataidekasvatuksen tai muotoilun hakukohteeseen hakevien on tuotava valintakokeen viimeiseen osaan mukanaan tarvittavat alkuperäiset todistukset pisteytystä varten. Keväällä 2016 IB-tutkinnon suorittavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Predicted Grades -dokumentin valintako­keen viimeiseen osaan mennessä. Lisätietoa pisteytyksestä löytyy Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys -osiosta.

Hakemuksen toimittaminen

Lue hakuohjeet huolellisesti ja tee ennakkotehtäviin ja postikuoreen kaikki vaaditut merkinnät. Viimeistään hakuajan päättymispäivänä 6.4.2016 klo 15.00 mennessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin saapuneet tai henkilökohtaisesti toimitetut hakemukset otetaan huomioon. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa. Huomaathan, että viimeisen päivän postileima ei riitä, vaan hakemuksen tulee saapua hakuajan loppuun mennessä.

Ennakkotehtävien ja todistusliitteiden toimitusohje

Jokaisen tehtävän taakse tulee kirjoittaa seuraavat tiedot:

 • sukunimi
 • kaikki etunimet
 • syntymäaika
 • hakukohde
 • tehtävän numero

Ennakkotehtäviin soveltuvat ainoastaan tehtävänantojen toteutustavassa mainitut tai niitä lähinnä olevat paperikoot.

Huom. Hakemusasiakirjoja ja ennakkotehtäviä ei palauteta.

Ennakkotehtävät ja tarvittaessa todistusliitteet toimitetaan Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin enintään n. A3 -kokoisessa, tehtävät hyvin suojaavassa kuoressa. Käytä ainoastaan normaaleja postin kirjekuoria tai -pusseja lähimpänä ennakkotehtäviesi kokoa. Ennakkotehtävät tulee tehdä niin, että ne mahtuvat mainitun kokoiseen kuoreen (jos tehtävänannon toteutustavassa tehtävä on pyydetty toteuttamaan suurempaan paperikokoon kuin A3, työn saa taittaa niin että se mahtuu kuoreen). Sulje kuori huolellisesti, älä kuitenkaan käytä niittejä. Koska ennakkotehtävät eivät edellytä muita kuin kuoreen sopivia toteutustapoja, saattaa muunlainen toteutustapa vaikuttaa tehtävän arviointiin.

Tekstaa kuoreen seuraavat merkinnät:

Vasempaan alakulmaan merkintä ”Valintakoe”. Vasempaan yläkulmaan sukunimi, kaikki etunimet, täydellinen osoite, hakukohde sekä "Taiteen kandidaatti".

Malli:

mallikirje_ba_2016_fi-002.jpg

Hakemus toimitetaan postiosoitteeseen:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Jos tuot hakemuksen henkilökohtaisesti tai käytät kuriiripalvelua tai Postin Ovelle-pakettia, käyntiosoite on:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut

Otakaari 1 (1.krs, Y-siipi)
02150 Espoo
puh. 02944 29290

Huomaa myös seuraavat asiat:

 • Vaikka toimittaisit hakemuksesi henkilökohtaisesti, tulee hakemus silti toimittaa ohjeiden mukaisesti max. n. A3 -kokoisessa kuoressa ohjeistuksen mukaisilla merkinnöillä.
 • Yliopisto ei vastaa mistään hakemuksen lähettämiseen liittyvistä maksuista. Kaikista lähetyskuluista vastaa hakemuksen lähettäjä.

Ennakkotehtävät

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien hakukohteiden ennakkotehtävät vuoden 2016 valintoihin julkaistaan tällä sivulla 16.3.2016.

Yleistä ennakkotehtävistä

Ennakkotehtävien lukumäärä vaihtelee hakukohteittain yhdestä viiteen. Kaikkien taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin hakevien on tehtävä kaikki ko. hakukohteen yhteydessä mainitut ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Huomaathan, että voit hakea vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. Valinta on ehdottomasti sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Ennakkotehtävät tulee palauttaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan puitteissa, eli viimeistään 6.4.2016 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet ennakkotehtäviin vaadittavista merkinnöistä sekä ennakkotehtävien palauttamisesta Hakemuksen toimittaminen -osiosta.

Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta eikä niitä palauteta. Ennakkotehtävät tulee laatia itsenäisesti ja ilman ohjausta. Yliopiston henkilökunta ei tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä.

Dokumentaarinen elokuva

Tehtävä 1. Perustelu

Kirjoita tietokoneella vapaamuotoinen korkeintaan yhden (1) sivun teksti, jossa kerrot miksi haluat opiskella dokumentaarista elokuvaa. Kerro tämä siten, että lukija saa käsityksen sinusta ihmisenä ja asioista, jotka ovat vaikuttaneet kiinnostukseesi elokuvaa kohtaan.

Arviointiperusteet: Motivaatio ja kyky ilmaista haluaan nimenomaisesti dokumentaarisen elokuvan opiskeluun.

Tehtävä 2. Elokuvan idea

Tee puolen liuskan synopsis, jolla esität elokuvan idean teemasta ”Tulevaisuus”. Anna elokuvallesi nimi. Liitä tekstisi yhteyteen toiselle A4-paperille liimattuna 3 valokuvaa elokuvaideaan liittyen.

Arviointiperusteet: Kyky löytää kiinnostava elokuvallinen idea ja näkökulma sekä välittää se kuvan ja tekstin keinoin.

Tehtävä 3. Essee

Kirjoita korkeintaan kahden (2) sivun essee, jossa pohdit teemaa “Onnellisuus” käyttäen viitekohtanasi yhtä (1) teosta (elokuvaa, romaania, runoa, kuvateosta, teatteriesitystä, esseetä- tai ns. tietoteosta). Liitä tekstiisi vapaavalintainen kansikuva, joka kuvastaa esseen maailmaa.

Arviointiperusteet: Kyky pohtia ja analysoida teoksen suhdetta todellisuuteen ja todellisuuden suhdetta teokseen, näkökulman omintakeisuus.

Tehtävä 4. Lyhyt videoelokuva

Kuvaa korkeintaan neljän (4) minuutin elokuva teemasta ” Poliittinen”. Anna elokuvallesi nimi. Toimita elokuva vimeolinkkinä. Toimita A4 dokumentti, jossa linkin osoite ja salasana.

Arviointiperusteet: Toteutustavan elokuvallisuus, kyky eläytyä kuvattavien maailmaan, kyky välittää kokemuksia,  sisällön ja muodon yhteys.

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Tehtävä 1. Kohtalokas kohtaus

Kirjoita elokuvakohtaus. Kohtaus päättyy siihen, että yksi sen keskeisistä henkilöistä kuolee. Kohtauksen sisällön täytyy olla kokonaan lukijan ymmärrettävissä – ilman että hänellä on minkäänlaista tietoa kohtausta edeltävistä tai sitä seuraavista elokuvan tapahtumista.

Toteutustapa: Käsikirjoitusformaatti. max. 2 liuskaa.

Arviointiperusteet: Draamallinen tarinankerrontataito

Tehtävä 2. Kyky erottaa ja erottua

Lue Vanhan testamentin 18 ensimmäistä kirjaa; 1. Mooseksen kirjasta Jobin kirjaan. Nämä kirjoitelmat sisältävät monta erilaista tarinaa. Valitse tarinoista se, joka tarjoaa sinun mielestäsi kiinnostavimman pohjan pitkälle näytelmäelokuvalle.

2/a

Kirjoita valitsemasi tarinan alkuperäinen juoni, alusta loppuun.
Kuvaa alkuperäisen, raamatun mukaisen tarinan konkreettisia tapahtumakulkuja ja keskity siihen, mikä sinusta on oleellisinta.

Toteutustapa: Juonitiivistelmä. 1/2 liuskaa.

Arviointiperusteet: Kyky hahmottaa juonellisia kokonaisuuksia, taito kuvata niitä selkeästi sekä kiinnostavasti

2/b

Kerro, mikä sinun mielestäsi on valitsemasi tarinan syvin kerronnallinen anti, sen ydin.
Mieti, mitä tarina varsinaisesti kertoo tai paljastaa ihmisyydestä? Tai jollei se kerro ihmisyydestä, mistä se tarkalleen ottaen kertoo?

Toteutustapa: 1/2 liuskaa.

Arviointiperusteet: Analyyttiset valmiudet

Tehtävä 3. Ansioluettelo

Liitä hakemukseen ansioluettelosi

HUOM!

Ennakkotehtävät 1 ja 2 suoritetaan käyttäen joko helveticaa tai courieria, pistekoko 11 tai 12. Sivun vasen marginaali on minimissään 4 cm, oikea 3 cm. Ylä- ja alamarginaalit ovat minimissään 3,5 cm. Ennakkotehtävät toimitetaan paperikopiona.

Elokuvaleikkaus

Tehtävä 1: Omaelämänkerta
Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla tarinan muotoinen elämäkertasi, josta käy ilmi mistä sait kimmokkeen elokuva-alalle, ja miksi juuri elokuvaleikkaus innostaa sinua. Anna tarinalle nimi. Pyri todentuntuun ja vaikuttavuuteen.

Pituus enintään yksi (1) sivu.

Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore valokuva itsestäsi.

Arviointiperusteet: Kerrontataito, motivaatio.

Tehtävä 2: Valokuvaustehtävä

Kuvaa aiheesta ”Koditon” yhdeksän (9) kuvan sarja. Voit luoda kuvallisen rytmin myös leikkaamalla valokuvia. Liitä kuvat A3-kokoisille arkeille, arkkeja voi olla 1-9 kpl. Numeroi arkit. Anna tarinallesi nimi.

Arviointiperusteet: Visuaalisen hahmotuksen kyky, elokuvallisen rakenteen ymmärtäminen ja aiheen persoonallinen käsittely.

Tehtävä 3: Kuvallinen tehtävä

Visualisoi  ”Häpeän hetki”.

Toteutustapa: Piirrä, maalaa tai valokuvaa mielestäsi tarinan keskeiset tapahtumat, korkeintaan 3 kuvaa, A3-kokoiselle arkille. Kuvia ei saa kommentoida tekstein.

Arviointiperusteet: Visuaalinen oivaltavuus, kiteyttämisen kyky, tilan ja muodon hahmottaminen, tunnelman välittäminen.

Tehtävä 4: Kirjallinen tehtävä

Tutustu Elin Danielson-Gambogin maalaukseen ”Aamiaisen jälkeen/Päättynyt aamiainen”, josta löytyy kuva esimerkiksi osoitteesta http://paintingdb.com/art/xl/10/9112.jpg

Toteutustapa: kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla  tarina, johon kuva liittyy. Maksimipituus 2 liuskaa.

Arvosteluperusteet: Draamallinen kerrontataito, havaintojen tarkkuus

Elokuvaus

Tehtävä 1: OMAELÄMÄNKERTA

Toteutustapa: Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla tai kirjoituskoneella tarinan muotoinen
elämänkertasi ja anna sille nimi. Pyri tarinassasi todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Pituus enintään yksi (1) sivu.

Liitä elämänkertaasi mukaan omaa ansioluetteloasi muistuttava lista elämäsi
todellisista tapahtumista, sekä tuore passikuvasi.

Arviointiperusteet: Kerrontataito.

Tehtävä 2: ARMOTON MAA

Toteutustapa: Tee videokameralla lyhytelokuva, aiheesta ”ARMOTON MAA”. Voit käsitellä annettua aihetta vapaasti, mutta tärkeintä on pureutua aiheen visuaalisiin mahdollisuuksiin.
Elokuvan pituuden tulee olla enintään kolme (3) minuuttia. Lopullisen elokuvan tulee olla MYKKÄ ja mustavalkoinen ja DVD-formaatissa. Tarkista levyn toimivuus Apple-tietokoneella!

Arviointiperusteet: Visuaalisuus, kyky tutkia annettua aihetta luovasti, kuvilla kertomisen kyky, draaman taju, viimeistely.

Tehtävä 3: KUU ON NUORTEN MIESTEN AURINKO

Toteutustapa: Kuvaa videokameralla pienimuotoinen elokuva aiheesta ‘’KUU ON NUORTEN MIESTEN AURINKO”. Elokuvassa tulee olla selkeä draaman kaari. Valolla tulee olla tarinassa dramaturginen merkitys. Elokuvan pituuden tulee olla enintään kaksi (2) minuuttia.
Elokuvassa EI ole dialogia. Musiikin käyttö on sallittua. Lopullisen elokuvan tulee olla mustavalkoinen ja DVD-formaatissa. Tarkista levyn toimivuus Apple-tietokoneella!.

Arviointiperusteet: Kyky kertoa tarina kuvin visuaalisuutta hyödyntäen, kyky synnyttää tunnelmia, draaman taju, persoonallisuus, viimeistely ja valon käyttö elokuvan draaman kaaren kannalta.

HUOM!

Kuvaa elokuvasi loppuun yhden (1) minuutin mittainen haastattelusi, jossa
Kerrot miksi teit juuri tällaisen elokuvan.

Elokuvaohjaus

Huom. Kaikki tehtävät toimitetaan muistitikulla (PDF- tai JPEG-tiedostoina) Tarkasta tikun toimivuus. Puutteellisia hakemuksia ei arvioida.

Tehtävä 1. CV

Kirjoita max 1 sivun laajuinen CV, johon luetteloit opiskelun ja työelämän tapahtumien lisäksi myös muita olennaisia asioita ja käännekohtia elämäsi varrelta. Liitä CV:hen kasvokuva itsestäsi.

Tehtävä 2. Kirjoitustehtävät

Tee molemmat. Muotoile kirjoitustehtävät siten, että niissä on alku, keskikohta ja loppu.

a) Kerro itsestäsi ja elämästäsi tarkemmin jonkun tietyn, sinua muokanneen tapahtuman tai ajanjakson kautta. Kirjoita itsestäsi kolmannessa persoonassa (eli hän-muodossa). Max 2 liuskaa.

b) Kuvaile itsellesi merkittävä tai mieleen jäänyt, perheesi ulkopuolinen ihminen hänen ominaisuuksiensa tai käyttäytymisensä kautta. Kirjoita minäkertojan näkökulmasta (eli käytä minä-muotoa) ja pyri välittämään tunnetta. Max 1 liuska.

Arviointiperusteet: Omien havaintojen käyttökyky, tarinankerrontakyky, dramaturginen hahmottaminen ja ymmärrys näkökulmatekniikasta.

Tehtävä 3. Valokuvatehtävä

Otsikko: ”Suomi turvapaikanhakijan silmin”

3-5 kuvaa. Anna kullekin kuvalle lyhyt ja ytimekäs otsikko.

Arviointiperusteet: Havaintokyky, visuaalinen kerrontakyky, kyky kiteyttää visuaalisia asioita sanalliseen muotoon.

Tehtävä 4.  Elokuvatehtävä

Käsikirjoita ja toteuta alla olevan ohjeen mukainen lyhytelokuva. Liitä hakemukseesi elokuvan käsikirjoitus ja one-liner, joka kuvastaa elokuvaasi, sekä itse elokuva.

Elokuvan nimi: ”Tekevälle sattuu”

 • 3-5 kohtausta
 • 2-3 roolihenkilöä
 • enintään kaksi sisäkohtausta. Käytä tapahtumapaikkana muuta kuin asuntoa
 • käytä elokuvassa vain niukasti dialogia
 • musiikin osuus enintään 30 s.
 • elokuvan maksimipituus 2 min.

Arviointiperusteet: Ideointikyky, sisällön merkittävyys, elokuvallinen kerrontataito, visuaalinen ajattelu, näyttelijäohjaus.

Elokuva- ja tv-tuotanto

Tehtävä 1. Mind Map: Saavutuksesi

Piirrä, kirjoita ja leikkaa-liimaa-askartele mind map eli assosiaatiokartta, jossa esittelet tärkeän saavutuksesi. Valitse sellainen todellinen saavutus, jossa olet päässyt toimimaan taiteellisessa ja/tai organisatorisessa vastuutehtävässä ja merkittävästi vaikuttamaan projektin sisältöön. Saavutus voi olla tapahtuma, esitys tai muu teos, kuten lyhytelokuva. Sen ei välttämättä tarvitse olla ammattimaisesti toteutettu. Kuvaa tekstiosuudessa mitä teit ja mitä opit.

Toteutustapa: Kollaasi/piirros. Laajuus yksi A3-sivu.

Arviointiperusteet: Soveltuvuus alalle, näkemyksellisyys, kokemus

Tehtävä 2. Sosiaalisen median ja menestyksen korrelaatio

Kerää taulukkoon viimeisen vuoden aikana ensi-iltaan tulleen kymmenen kotimaisen elokuvan trailerin (huom eri versiot) YouTube –näyttökerrat ja katsojamäärät elokuvateatterissa (lähteet: YouTube ja ses.fi). Esitä taulukon numerotiedot selkeänä graafisena esityksenä, josta ilmenee korrelaatio. Kommentoi YouTube-suosion ja teatterimenekin korrelaatiota erityisesti tapauksissa, joissa korrelaatio on heikko.

Toteutustapa: Kirjoittamalla ja piirtämällä A4-arkille. Tietokoneen käyttö graafisen kuvaajan valmistamiseen sallittu.

Arviointiperusteet: Kyky ilmaista numeraalista informaatiota selkeästi, kyky analysoida numeerista tietoa

Tehtävä 3. Minä

Kirjoita korkeintaan 150 sanaa pitkä sepitteellinen pienoisnovelli, jonka päähenkilö olet sinä itse. Tyylilaji: Komedia.

Toteutustapa: Kirjallinen, A4-arkille.

Arviointiperusteet: Ideointikyky, luovuus, omaperäisyys, kirjallinen ilmaisu, analyysikyky, yleissivistys, rohkeus, kielitaito, soveltuvuus alalle.

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Tehtävä 1.

Kirjoita tarinan muodossa elämäkertasi, josta käy ilmi mikä herätti kiinnostuksesi elokuva-alalle, ja miksi ääni elokuvakerronnan osa-alueena innostaa sinua. Anna tarinalle nimi. Pyri koskettavuuteen ja vaikuttavuuteen.  Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore passikuvasi tai vastaava.

Toteutustapa: Tarinan ja ansioluettelon pituus enintään à 250 sanaa. Tarina ja -lista tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna pdf-tiedostoina ja passikuva jpg-tiedostona muistitikulla.

Arviointiperusteet: Kerrontataito, omaperäisyys, motivaatio.

Tehtävä 2.

Suunnittele ja toteuta lyhytelokuva aiheelta "Pimeässä". Käytä myös ääntä aktiivisesti tarinan kertomiseen. Liitä elokuvasi loppuun jakso, jossa selostat kameralle, miksi teit juuri sellaisen elokuvan kuin teit.

Toteutustapa: Elokuvan ääniraidalla ei saa olla vuorosanoja eli puhetta, eikä musiikkia. Elokuvan pituus enintään 2 minuuttia ja selvityksen enintään 1 minuutti. Elokuva ja selostusjakso yhtenä  YouTube- tai Vimeo-linkkinä sekä muistitikulla yhtenä QuickTime-tiedostona H.264-koodekilla.

Arviointiperusteet: Elokuvallinen kerrontataito, kyky käyttää ääntä elokuvakerronnan elementtinä, draaman taju, kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmotuskyky. Elokuvan tekninen laatu ei ole ratkaiseva.

Tehtävä 3.

Suunnittele ja toteuta lyhyt dokumentaarinen tai draamakuunnelma ”Aika”. Toimita kuunnelman liitteenä kirjallinen selvitys, jossa kerrot miten ja miksi valitsit kuunnelmasi toteutustavan ja -keinot.

Toteutustapa: Voit käyttää mitä tahansa äänimateriaalia paitsi vuorosanoja eli puhetta, ja musiikkia saat käyttää enintään puolet kuunnelman kestosta. Kuunnelman enimmäispituus on 2 minuuttia ja selvityksen enintään 250 sanaa.  Selvitys kirjoitettuna tekstinkäsittelyohjelmalla pdf-dokumenttina. Kuunnelma YouTube- tai Vimeo-linkkinä sekä muistitikulla wav.- tai mp3-muodossa.

Arviointiperusteet: Mielikuvitus, ymmärrettävyys, rohkeus, kyky kertoa tarinaa äänellä, dramaturgian taju. Äänitteen tekninen taso ei ole ratkaiseva.

Tehtävä 4.

Laadi käsikirjoitus kahden minuutin pituiseen lyhytelokuvaan ”Takaperin”, jossa käytät myös ääntä ja valitsemaasi musiikkia tarinan kertomiseen. Käsikirjoituksessa saa olla enintään kolme repliikkiä. Musiikkia saat käyttää enintään puolet elokuvan kestosta. Selitä, miksi valitsit juuri kyseisen musiikin käsikirjoitukseesi. Mainitse valitsemasi musiikkiesityksen nimi ja esittäjä.

Toteutustapa: Käsikirjoitus ja selostus kirjoitettuna tekstinkäsittelyohjelmalla pdf-dokumenttina, käsikirjoituksen maksimipituus 500 ja selvityksen 250 sanaa. Musiikkiesitys Spotify- tai YouTube-linkkinä sekä muistitikulla wav.- tai mp3-muodossa.

Arviointiperusteet: Musiikin tuntemus, rohkeus, persoonallisuus, kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmotuskyky.

Yhteenveto ennakkotehtävien toimitusmuodoista ja -tavasta.

Kaikki ennakkotehtävät toimitetaan yhdellä ja samalla USB-muistitikulla tehtävissä annetuissa formaateissa. Nimeä tiedostot loogisesti, niin että ne alkavat omalla sukunimelläsi. Esim.: Koskinen_Jaakko_tehtävä2_elokuva. Älä lähetä mitään muita liitteitä. Tarkista toimittamasi linkkien sekä USB-muistitikun toimivuus sekä Mac- että PC-tietokoneissa. Kaikkien tehtävien viemä tila muistitikulla saa olla korkeintaan 1 GB.

Elokuva- ja tv-lavastus

Tehtävä 1. ELÄMÄNI TARINA

Tehtävä on kaksiosainen.

Toteutustavat:

A) Tee video aiheesta: “Elämäni tarina”
maksimikesto 1 minuutti
Toimitustapa:

 • YouTube -privaattilinkkinä
  Lähetä ennakkotehtävien mukana A4-dokumentti, jossa on linkin osoite ja salasana.
  Merkitse selvästi yhteystietosi linkin ja salasanan yhteyteen

tai

 • DVD:nä.
  Varmista DVD:n toimivuus. Merkitse selvästi yhteystietosi DVD:n yhteyteen.

Arviointiperusteet: Taito ilmaista itseään kiinnostavalla tavalla.

B) SYMBIOOSI
Tee piirustus itsellesi tärkeästä esineestä.

Toteutustapa:

 • A3, mustavalkoinen piirustus
 • lyijykynä ja/tai tussi

Arviointiperusteet: Kyky ilmaista itseään piirtämällä.

Tehtävä 2. TULEVAISUUS ON TÄSSÄ!

Toteustapa:

Rakenna pahvista, paperista ja/tai muusta materiaalista koottava pienoismalli, jonka aiheena on:
“Tulevaisuus on tässä!”

Suunnittele malli niin, että se mahtuu taitettuna A3-kokoiseen kirjekuoreen ja asettuu avattuna helposti kolmiulotteiseen hahmoonsa. Käytä värejä.

Arviointiperusteet: Tilanratkaisukyky, kyky kertoa tarinaa, ideointikyky, rakenteen toimivuus, värien käyttö.

Tehtävä 3. ANSIOLUETTELO JA MOTIVAATIOKIRJE

A) Kuvallinen ansioluettelo. Maksimipituus 2 sivua
B) Motivaatiokirje
Liitä mukaan motivaatiokirje. Tee kirjeen viimeisessä kappaleessa hyppy tulevaisuuteen ja kuvaile työpäiväsi vuonna 2025. Maksimipituus 1 sivu.

Kuvataidekasvatus

Tee jokaisesta alla annetusta otsikosta visuaalinen esitys.

1. Näen mitä haluan

2. Haluan mitä näen

3. En halua nähdä

Toteutustapa:

 • Tehtävien toteutustapa on vapaa seuraavin rajoituksin:
 • Yksittäinen työ ei saa koostua irrallisista osista. Tehtävissä ei saa käyttää kehyksiä eikä niissä saa olla irtoavia osia eikä särkyviä materiaaleja, esim. lasia. Työn suurin sallittu koko on A3. Tehtävien tulee mahtua C3 (A3) -kuoreen.
 • Merkitse jokaiseen tehtävään näkyvästi oma nimesi ja tehtävän numero.
 • Mahdollisten digitaalisten tehtäväsuoritusten tallennuksessa ja palautuksessa huomioi seuraavat ohjeet:
 • Digitaalisen kuvan pidemmän sivun enimmäispituus 1024 pikseliä. Hyväksyttävät tallennusmuodot JPEG tai PDF. Videon enimmäiskesto on 1 min ja tallennusmuoto MOV, AVI tai MPEG4. Tiedoston enimmäiskoko 500 Mt.
 • Digitaaliset tehtäväsuoritukset palautetaan muistitikulla. Tiedostot nimetään hakijan, koulutusohjelman ja tehtävän numerolla (esim. Kuvataidekasvatus_Virtanen_1). Muistitikkuun on merkittävä selvästi hakijan nimi ja syntymäaika sekä tikun sisältämät tehtävät numeroineen. Hakija on vastuussa tikun pakkaamisesta ja toimittamisesta siten, että se säilyy vahingoittumattomana.

Arviointiperusteet: Kuvallinen ja käsitteellinen ajattelu, toteutustavan hallinta.

Muoti

Tehtävä 1. Sadevaate

Suunnittele itsellesi läpinäkyvästä materiaalista valmistettava sadevaate ja kuvaa se itsesi päällä edestä ja takaa A3-paperiarkille.

Toteutustapa: Koko A3, väritehtävä, väline vapaa.

Arviointiperusteet: ideointikyky, omaperäisyys, toiminnallisuus

Tehtävä 2. Vastakohdat

Valitse 2 vastakohtaista sanaa ja kuvaa ne kolmiulotteisina kollaasipintoina. Toteuta molemmat pinnat erillisille A3-paperiarkeille käyttäen materiaalinasi erivärisiä ja eripaksuisia papereita. Kirjoita paperiarkkien taaksen töiden lähtökohtina olleet sanat.

Totetutustapa: Koko A3, Väritehtävä

Arviointiperusteet: Ideointikyky, materiaalin ja värin käyttö, vastakohtien välittyminen

Tehtävä 3. Mallisto

Suunnittele 6 asukokonaisuutta käsittävä naistenvaatemallisto, joka parhaiten kuvastaa näkemystäsi nuorena suunnittelijana. Käytä mallistosi materiaalien ja värien inspiraationa tehtävässä 2 suunnittelemiasi kollaasipintoja. Kuvaa malliston asut edestä ja takaa ihmisen päällä A2-paperiarkille.

Toteutustapa: Koko A2, väritehtävä, väline vapaa.

Arviointiperusteet: ideointikyky, omaperäisyys, kokonaisuuden hahmottaminen

Muotoilu

Tehtävä 1 Eläimen ruokinta

Esitä 3-5 kuvalla lemmikki-, koti- tai villieläimen ruokinta.

Toteutustapa: Piirrä kuvasarja lyijykynällä A3 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero taustapuolelle.

Arviointiperusteet: Piirustustaito, kuvauksen selkeys, kertovuus, sommittelu.

Tehtävä 2 Ajattelevat kädet

Muotoilun kentällä ajatellaan, että käsillä tekeminen on yksi ajattelun muoto. Suunnittele ja toteuta kolmiulotteinen, käteesi sopiva käsine.

Toteutustapa: Toteuta käsine tavallisesta valkoisesta 80 g/m2 kopiopaperista. Kirjoita käsineeseen nimesi ja tehtävän numero.

Arviointiperusteet: Materiaalin käsittely, kekseliäisyys, käsineen rakenne.

Tehtävä 3 Koneen sisällä

Kuvaa näkymä käynnissä olevan astiapesukoneen sisältä.

Toteutustapa: Maalaa vesi- ja/tai peitevärein työ A2 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kuvan taustapuolelle.

Arviointiperusteet: Tunnelman välittyminen, värien käyttö, omaperäisyys, sommittelu.

Tehtävä 4 Motivaatiokirje

Laadi noin 150 sanan teksti, jossa kerrot miksi haet opiskelemaan Muotoilun pääaineeseen.

Toteutustapa: Kirjoita teksti arial- tai helvetica-fontilla, pistekoko 12, riviväli 2. Jätä paperin molempiin reunoihin 1,5 cm marginaali. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero tekstin otsikoksi.

Arviointiperusteet: Kirjallisen ilmaisun selkeys, hakijan motiivit.

Näyttämölavastus

FRANKENSTEIN

Tehtävä pohjautuu Mary Shelleyn teokseen Frankenstein. Frankenstein julkaistiin ensimmäisen kerran Lontoossa vuonna 1818.

Romaanissa geneveläinen Victor Frankenstein kokoaa tavallista ihmistä kookkaamman olennon ja herättää sen henkiin. Frankenstein yrittää luoda jotain uutta ja ihmeellistä ja nostaa tiedettä uudelle tasolle. Osaltaan hän on myös katkera äitinsä kuolemasta ja haluaa varmistaa, ettei hänen rakkailleen enää kävisi niin. Olento karkaa luojaltaan, mutta palaa myöhemmin, opittuaan muun muassa lukemaan ja puhumaan. Se vaatii Frankensteinia rakentamaan sille puolison sen yksinäisyyttä lieventämään. Frankenstein suostuu, mutta kesken työnsä tuhoaa puolivalmiin naishirviön omantunnontuskissaan. Alkuperäinen hirviö kostaa petoksen tappamalla Frankensteinin morsiamen, minkä jälkeen Frankenstein ajaa takaa luomustaan Pohjoiselle jäämerelle. Siellä Frankenstein kuolee takaa-ajon uuvuttamana hänet jäälautalta pelastaneessa laivassa. Myös hirviö saapuu laivaan ja löydettyään luojansa kuolleena se nähdään viimeksi ajelehtimassa jäälautalla kohtaloaan kohti.

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Frankenstein

TEHTÄVÄ 1:

Lue Mary Shelleyn romaani Frankenstein ja tee kollaasi tekstin synnyttämistä visuaalisista mielikuvista.

Toteutustapa: Vapaasti yhdelle A3 arkille

Arvosteluperusteet: Assosiaatiokyky, kyky luoda omien mielikuvien pohjalta visuaalisesti puhutteleva kokonaisuus

TEHTÄVÄ 2:

Suunnittele Frankensteinin pohjalta toteutettava esitys.

Ratkaise ensimmäisenä esityskonsepti eli se, millaisesta esityksestä on kysymys. Onko kysymyksessä näytelmä, performanssi, baletti, kaupunkiseikkailu, rock-konsertti, vai jotain muuta ja miten sen toteuttaisit?

Ratkaise esitystila eli millaisessa ympäristössä esitys tapahtuu. Esitystila voi olla esimerkiksi institutionaalinen teatteritila, suuri tai pieni näyttämö tai se voi olla mikä tahansa muu julkinen sisä- tai ulkotila, joka tukee esitysideaasi.  Valitse esitystila suhteessa kehittelemääsi esityskonseptiin ja siihen, miten ja mistä esitystä katsotaan.  Ajattele että myös esitysympäristö on osa esitystä. Ympäristö on osa esitystä, kun se mahdollistaa esityksen vaatiman toiminnan ja tuo esitykseen lisää merkityksiä.

Tarina tarjoaa lukuisia tapahtumapaikkoja. Esityskonseptisi saattaa vaatia näistä yhden tai useamman tai voit ehdottaa esitykselle myös erilaista, tarinan ulkopuolelta löytyvää todellisuutta. Pohdi miten ja millä keinoilla toteutat tai tuot tarvitsemasi ympäristöt esitykseesi.

Toteutustapa:

Tee vapaasti valitsemallasi tekniikalla 2 – 5 kuvan sarja, jonka avulla voit havainnollistaa muille tärkeimpiä asioita suunnittelemastasi esityksestä. Voit toteuttaa kuvasarjan piirroksena, maalauksena tai eri esitystekniikkoja ja esimerkiksi valokuvia yhdistävänä kollaasina. Voit hyödyntää myös tietokoneen kuvankäsittely- ym. ohjelmia. Voit halutessasi korvata kuvasarjan myös liikkuvalla kuvalla, jonka maksimikesto on 5 minuuttia.

Kirjoita lisäksi tekstinkäsittelyohjelmalla selkeä kuvaus esityskonseptistasi (max 6000 merkkiä).
Liitä kuvasarja hakemukseen ja postita se kirjekuoressa, jonka maksimi koko on A3. Mikäli olet toteuttanut tehtävän liikkuvan kuvan avulla, noudata seuraavaa toimitustapaa:

Toteuta tehtävä:

 • YouTube-privaattilinkkinä
  Lähetä ennakkotehtävien mukana A4-dokumentti, jossa on linkin osoite ja salasana.
  Merkitse selvästi yhteystietosi linkin ja salasanan yhteyteen.

TAI

 • DVD:nä
  Varmista DVD:n toimivuus. Merkitse selvästi yhteystietosi DVD:n yhteyteen.

Arvosteluperusteet:

 • Dramaturgian taju eli kyky erottaa tekstiin sisältyviä, tarinan tai kokemuksen kannalta olennaisia tekijöitä sekä yhdistää niitä omaan taiteelliseen ilmaisuun
 • Ymmärrys tilan ja visuaalisuuden roolista dramaturgisena elementtinä
 • Kyky kontekstualisoida tapahtumia ja ymmärtää asioiden välisiä suhteita
 • Kyky uutta luovaan ajatteluun
 • Kyky ilmaista taiteellisia sisältöjä tilallisesti  
 • Kyky esittää tilaa havainnollisesti

Dramaturgia tarkoittaa tässä yhteydessä asioiden ja elementtien keskinäistä järjestystä esityksessä.

MOTIVAATIOKIRJE

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot miksi haluaisit opiskella näyttämölavastusta. Motivaatiokirjeen maksimipituus on yksi A4-sivu.

Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi keskeisistä tapahtumista sekä tuore passikuva tai vastaava. Ansioluettelon maksimipituuspituus  on yksi A4-sivu.

Pukusuunnittelu

Tehtävä 1: OMAKUVA

A. Kirjoita elämäkertasi tarinan muotoon ja anna kertomukselle nimi. Pyri tarinassa todentuntuun ja elämyksellisyyteen.

Toteutustapa: Koneella kirjoittaen, pituus enintään yksi sivu (riviväli 1,5 ja fonttikoko 12). Kiinnitä elämänkertaasi tuore passikuvasi

B. Piirrä/maalaa itsestäsi karikatyyri, jossa esität voimakkaasti liioitellen jonkin ominaisuutesi (etsi tietoa mitä karikatyyri tarkoittaa)

Toteutustapa: Karikatyyri piirtäen/maalaten yhdelle A4-arkille.

 

Arviointiperusteet: Sanallinen ja kuvallinen kerrontataito

Tehtävä 2: EUELPIDES JA PISTHETAIROS

Tutustu Aristofaneen näytelmätekstiin ”Linnut”. Tehtävä pohjautuu tekstiin, mutta halutessasi voit hakea lisäinformaatiota tekijästä ja näytelmästä, syventämään tulkintaasi. Suomenkielinen teksti löytyy kirjastoista sekä yksittäisenä näytelmätekstinä että osana kokoelmateosta ”Kolme komediaa. Linnut, Naistenjuhla, Sammakot” (1972), suom. Kaarle Hirvonen. Lahti: Gaudeamus.

Teksti löytyy myös linkistä: http://users.jyu.fi/~rniemi/AristofanesLinnut.pdf
(myös englanninkielistä versiota voi käyttää lähteenä, ks. esim. http://classics.mit.edu/Aristophanes/birds.html)

A. Millaisia henkilöitä Euelpides ja Pisthetairos ovat. Mieti millaisia   luonteenpiirteitä heillä on ja miten kuvailisit heidän sosiaalisia ja fyysisiä ominaisuuksiaan (esimerkiksi luonne, ikä, ammatti, ruumiinrakenne, tai muita mielestäsi tärkeitä ominaisuuksia). Käytä lähtökohtana annettua tekstiä ja omaa mielikuvitustasi.

Toteutustapa: Kirjoita luonnehdintasi korkeintaan viidellä lauseella A4 arkille. Anna otsikoksi: Euelpides ja Pisthetairos.

B. Kuvaa millaisina näet Euelpidesin ja Pisthetairosin tarinan alussa. Ajattele heidät oman aikamme kaupunkilaisina ja sijoita heidät olemassa olevaan tai kuviteltuun kaupunkiin. Miltä he näyttävät, miten he pukeutuvat? Mieti miten tehtävässä A kuvailemasi luonteenpiirteet ja muut määrittelemäsi ominaisuudet näkyvät heidän ulkomuodossaan? Miten voit ilmaista näitä ominaisuuksia myös väreillä, muodoilla, materiaaleilla ja mittasuhteilla?

Toteutustapa: Piirrä/maalaa Euelpides ja Pisthetairos A3-arkille. Esitä kuvassa viitteellisesti kaupunki jossa he ovat.

C. Kuvaa miltä “taivaallinen kaupunki” Kukkupilvelä näyttää? Kukkupilvelä on utopia kaupungista. Millaisena näet tämän unelmakaupungin? Kukkupilvelä voi olla paljon muutakin kuin pilviä, pyri omaperäiseen tulkintaan.

Toteutustapa: Tee kuva Kukkupilvelästä (ja halutessasi sen asukkaista) A3 arkille kollaasitekniikalla, johon voit yhdistää omaa piirtämistä ja maalaamista.

D. Miten Euelpides ja Pisthetairos muuttuvat kun Kukkupilvelä on perustettu? Millaiset roolit he saavat uudessa yhteisössä? Käytä lähtökohtana annettua tekstiä ja omaa mielikuvitustasi.

Toteutustapa: Kirjoita luonnehdintasi korkeintaan 5 lauseella A4 arkille. Anna otsikoksi: Euelpides ja Pisthetairos Kukkupilvelässä.

E. Kuvaa millaisina näet Euelpidesin ja Pisthetairosin Kukkupilvelässä kun he ovat saavuttaneet uudet asemansa. Miten uudet roolit näkyvät heissä? Mitä lintujen ominaisuudet kuvaavat heistä ja miten ne näkyvät heidän ulkomuodossaan? Miten he nyt pukeutuvat?

Toteutustapa: Piirrä/maalaa Euelpides ja Pisthetairos A3-arkille.

 

Merkitse jokaiseen työhösi nimesi ja kirjain, mitä tehtävän osaa se edustaa (Tehtävä 2/A, Tehtävä 2/B…)

Arviointiperusteet:

 • Henkilöhahmojen uskottavuus suhteessa omaan tulkintaan tekstistä
 • Henkilön ulkoasun ilmaisevuus
 • Mielikuvituksekas unelmakaupunki
 • Kiinnostavuus ja omaperäisyys kahden eri maailman luomisessa

Sisustusarkkitehtuuri

Tehtävä 1. Nuorallatanssija

Piirrä nuorallatanssija kuvittelemaasi ympäristöön.

Toteutustapa: Lyijykynällä A3‐kokoiselle paperille.

Arviointiperusteet: Tilan ja ihmisen suhde, ilmaisuvoima, sommittelu.

Tehtävä 2. Elämää sirkuksessa

Maalaa näkymä sirkuksesta.

Toteutustapa: Väreillä maalaten A3‐kokoiselle paperille.

Arviointiperusteet: Persoonallinen ja kuvallinen ilmaisu, tunnelma, värien käyttö.

Tehtävä 3. Taikasauva

Suunnittele ja rakenna C3‐kokoiseen kirjekuoreen mahtuva taikasauva.

Toteutustapa: Materiaali ja tekniikka vapaa.

Arviointiperusteet: Taiteellinen ilmaisu, muodon, rakenteen ja materiaalin hallinta, taikavoima.

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Ennakkotehtävä: Intohimo

Suunnittele ja toteuta julkaisu aiheesta, johon suhtaudut intohimoisesti. Nimeä julkaisusi.

Sisällössä tulee olla muotoiltuna seuraavat elementit:

 • enimmillään (max.) 2500 merkkiä tekstiä, joka kertoo kiinnostuksesi kohteesta
 • teksti voi olla yhtenäinen tarina tai jaettu esim. kuvateksteihin
 • julkaisuun pitää kuulua infografiikkaa, ts. kartta, diagrammi tai vaikkapa käyttöohje.

Toteutustapa: Kahdeksan (8) sivua käsittävä kokonaisuus, tulostettu tai käsin tehty, sivukoko korkeintaan A3. (Ota huomioon, että emme palauta ennakkotehtävää.)

Arviointiperusteet: Sisällölliset ratkaisut, kyky kuvata asioita omaperäisesti ja kiinnostavalla tavalla, visualisointitaidot, informatiivisuus, sommittelukyky, kerronnallisuus ja kokonaisuuden hallinta.

Kielitaitovaatimukset

Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattivaiheen hakukohteisiin hakevilta vaaditaan riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kielitaitovaatimukset

Kielitaidosta ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta, jos:

 • olet saanut opetuksesi peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa suomeksi, ruotsiksi tai saameksi ja sinulla on hyväksytty äidinkielen arvosana päättötodistuksessa TAI
 • olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä TAI
 • olet suorittanut ylioppilastutkinnossa suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude

Muussa tapauksessa tulee toimittaa suomen tai ruotsin kielen todistus. Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittamista taitotasolla 4/6.  Vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4, joista toisen tulee olla osakokeesta ”Kirjoittaminen”. Yleinen kielitutkinto tulee olla tehtynä viimeistään 31.7.2016. 

Yleisissä kielitutkinnoissa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. Tämän testin voi suorittaa ainoastaan Suomessa. Lisätietoa suomen yleisestä kielitutkinnosta saat Opetushallituksen verkkosivuilta (oph.fi).

Suomen kielen todistus (yleinen kielitutkinto) tulee toimittaa yliopistolle viimeistään 5.8.2016. Ellei todistusta ole toimitettu tähän mennessä, hakija menettää saamansa opiskelupaikan. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 2.4.2016, johon ilmoittautumisaika päättyy 29.2.2016.

Muuta tärkeää

Esteettömyys valinnoissa

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee hakea niitä viimeistään 20.4.2016 klo 15.00 mennessä. Hakijan on toimitettava Aalto-yliopiston hakijapalveluihin selvitys minkälaisia erityisjärjestelyitä hakija tarvitsee sekä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama virallinen selvitys esteellisyyden laadusta. Hakijalle ilmoitetaan hänelle mahdollisesti myönnettävistä erityisjärjestelyistä.

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutoksista on ehdottomasti ilmoitettava hakuaikana Yliopistohaun verkkosivujen kautta. Hakuajan päättymisen jälkeen osoitemuutoksista on ilmoitettava välittömästi Aalto-yliopiston hakijapalveluihin: hakuinfo-arts [at] aalto [dot] fi (hakijapalvelut@aalto.fi).

Aiemmat ennakko- ja valintakoetehtävät

2010-2015

Ennakkotehtävät 2015 (pdf)

Valintakoetehtävät 2015 (pdf)

Ennakkotehtävät 2014 (pdf)

Valintakoetehtävät 2014 (pdf)

Ennakkotehtävät 2013 (pdf)

Valintakoetehtävät 2013 (pdf)

Ennakkotehtävät 2012 (pdf)

Valintakoetehtävät 2012 (pdf)

Ennakkotehtävät 2011 (pdf)

Valintakoetehtävät 2011 (pdf)

Ennakkotehtävät 2010 (pdf)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 12.10.2016.