Haku taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (3 v + 2 v)

Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattitason hakukohteisiin eli taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Hakuaika kandidaattiohjelmiin on kerran vuodessa.

 

Valintojen aikataulu

Aalto-yliopiston haku taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin järjestetään vuosittain keväällä.

Valintojen aikataulu

15.3.2017
klo 8.00  
Yhteishaun hakuaika alkaa ja taiteiden alan ennakkotehtävät julkaistaan
5.4.2017
klo 15.00
Yhteishaun hakuaika päättyy ja taiteiden alan ennakkotehtävät palautuksen määräaika
2.5.2017
klo 8.00
Siirtohaun hakuaika alkaa
16.5.2017
klo 15.00
Siirtohaun hakuaika päättyy
22.5.2017  Elokuvataiteen hakukohteiden 1. osan tulokset hakijoille viimeistään
29.5.2017  Muiden hakukohteiden 1. osan tulokset hakijoille viimeistään
1.-2.6.2017 Elokuvataiteen hakukohteiden haastattelut
5.-6.6.2017  Valintakokeen 2. osa: Kaikki hakukohteet (valintakokeet kestävät koko päivän)
7.6.2017  Valintakokeen 3. osa: Kuvataidekasvatuksen hakukohde (valintakokeet kestävät koko päivän)
7.-8.6.2017  Valintakokeen 3. osa: Muotoilun hakukohde (valintakokeet kestävät koko päivän)
7.-9.6.2017  Valintakokeen 3. osa: Muut hakukohteet (valintakokeet kestävät koko päivän)
30.6.2017 Yhteishaun tulosten julkaisu
14.7.2017
klo 15.00
Yhteishaussa saadun opiskelupaikan vastaanoton määräaika ensimmäisessä sijoittelussa hyväksytyille
31.7. 2017
klo 15.00
Siirtohaussa saadun opiskelupaikan vastaanoton määräaika

                           

Kuka voi hakea

Hakuperusteet

Yhteishaussa Aalto-yliopiston taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin voi hakea, jos on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin:

 • 1. Suomalainen ylioppilastutkinto
 • 2. International Baccalaureate -tutkinto (IB), Eurooppalainen ylioppilastutkinto/European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • 3. Vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, tai näyttötutkintona ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • 4. Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Hakija voi olla kelpoinen hakemaan myös ilman jotakin yllä mainituista tutkinnoista, jos hän on todistettavasti saanut yllä mainittuja koulutuksia vastaavat tiedot ja taidot muiden opintojen ja/tai työkokemuksen kautta:

 • 5. Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Huom. Tällä hakuperusteella ei voi hakea, jos on suorittanut tutkinnon, joka sellaisenaan antaa hakukelpoisuuden kandidaattitason opintoihin.
  • Hakemukseen tulee liittää jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella hakevien hakukelpoisuudesta päättävät Hakijapalvelut ja hakukohteen valintaryhmä yhdessä.

Opintopolku-palvelun hakulomakkeella sinua pyydetään ilmoittamaan kaikki suorittamasi tutkinnot. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, on se automaattisesti hakuperusteesi Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattivalinnoissa.

Hakuperuste ei vaikuta akateemiseen arviointiin, vaan se on ainoastaan hallinnollinen asia, jolla tarkistetaan hakukelpoisuus taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Keväällä 2017 valmistuvien tulee merkitä hakulomakkeelle myös valmistuva tutkinto. Hakuperusteen tulee täyttyä viimeistään 3.6.2017, jotta hakija voi hakea kevään 2017 valinnoissa (poikkeuksena IB-, ja EB-tutkinnot). Kevään 2017 ylioppilaskirjoituksia koskevat tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Siirtohaussa voit hakea, jos sinulla on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Kuvataidekasvatuksen pääaine ei ole asettanut opiskelijaksi otettavan terveydentilalle tai toimintakyvylle ennakollisia vaatimuksia.‬ Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakijapalveluista ja opintotoimistoista.

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Koulutukset, hakukohteet ja aloituspaikat

Alla on ilmoitettu taiteiden alan kandidaattivalinnan hakukohteet ja maksimialoituspaikat. Kaikissa hakukohteissa opetuskielenä on suomi. Huomaa, että hakukohteiden aloituspaikat on ilmoitettu enimmäismäärinä. Kaikkia aloituspaikkoja ei välttämättä täytetä. Hakukohteet ovat taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pääaineita. Hakija voi hakea yhteishaussa samana vuonna vain yhteen hakukohteeseen taiteiden alan kandidaattivalinnoissa.

Aloituspaikat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville

Aalto-yliopiston taiteiden alalle hakeville varataan aloituspaikkoja (ns. ensikertalaiskiintiö) sellaisissa hakukohteissa, joissa on tarjolla enemmän kuin viisi aloituspaikkaa. Muissa hakukohteissa ei ensikertalaiskiintiö ole käytössä.

Et kuulu ensikertalaiskiintiöön:

 • jos olet suorittanut aikaisemmin korkeakoulututkinnon
 • jos olet ottanut korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan 1.8.2014 tai sen jälkeen

Hakukohteet ja aloituspaikat 2017

Hakukohde Aloituspaikat Ensikertalaiskiintiö Siirtohaun kiintiö Opintopolku
Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Dokumentaarinen elokuva max. 3 - - Koulutus Opintopolussa »
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus max. 2 - - Koulutus Opintopolussa »
Elokuvaleikkaus max. 3 - - Koulutus Opintopolussa »
Elokuvaus max. 2 - - Koulutus Opintopolussa »
Elokuvaohjaus max. 2 - - Koulutus Opintopolussa »
Elokuva- ja tv-tuotanto max. 4 - - Koulutus Opintopolussa »
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu max. 2 - - Koulutus Opintopolussa »
Elokuva- ja tv-lavastus max. 4 - - Koulutus Opintopolussa »
Esittävien taiteiden lavastus max. 4 - - Koulutus Opintopolussa »
Median laitos
Visuaalisen viestinnän muotoilu max. 15 6 max. 2 Koulutus Opintopolussa »
Muotoilun laitos
Muoti max. 16 7 max. 5 Koulutus Opintopolussa »
Muotoilu max. 34 14 max. 10 Koulutus Opintopolussa »
Sisustusarkkitehtuuri max. 14 6 max. 5 Koulutus Opintopolussa »
Taiteen laitos
Kuvataidekasvatus max. 16 7 max. 2 Koulutus Opintopolussa »

Seuraaviin kandidaattitason hakukohteisiin ei ole hakua vuonna 2017:

 • Valokuvataide
 • Pukusuunnittelu

Miten haen

Aalto-yliopistoon taiteiden alalle haetaan valtakunnallisen korkeakoulujen kevään yhteishaun kautta. Haussa käytetään valtakunnallista opintopolku.fi -palvelua.

Opiskelijavalinta kandidaattitason hakukohteisiin tapahtuu kolmiosaisen valintakokeen kautta. Kunkin osan välissä suoritetaan karsintaa. Elokuvataiteen hakukohteissa suoritetaan lisäksi haastattelu ensimmäisen osan jälkeen, jonka perusteella osa hakijoista hyväksytään valintakokeiden toiseen osaan. Voit hakea vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. Valinta on ehdottomasti sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Yhteishaku

Valintakokeen 1. osa

Valintakokeen ensimmäisessä osassa hakija:

 • 1. Täyttää ja lähettää korkeakoulujen yhteishaun sähköisen hakulomakkeen Opintopolussa (opintopolku.fi).
 • 2. Lähettää tarvittaessa hakuperusteen mukaiset todistusjäljennökset Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.
 • 3. Toimittaa kaikki vaadittavat ennakkotehtävät Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan puitteissa.

Valintakokeen 2. ja 3. osa

Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen toiseen osaan. Kaikille hakulomakkeen ja ennakkotehtävät lähettäneille hakijoille lähetetään sähköpostitse ilmoitus hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeen toiseen osaan tai haastatteluun (haastattelu koskee vain elokuvataiteen hakukohteita). Elokuvataiteen hakukohteiden haastattelun tulokset julkaistaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sisääntuloaulassa. Haastattelujen perusteella osa hakijoista hyväksytään valintakokeen toiseen osaan.

Valintakoekutsussa kerrotaan mitä välineitä ja tarvikkeita tarvitset valintakokeen suorittamisessa. Katso valintojen aikataulusta valintakokeiden toisen osan ajankohta. Kaikki valintakokeen toiseen osaan kutsutut osallistuvat valintakokeisiin kaikkina ilmoitettuina päivinä.

Valintakokeen toisessa osassa tehtyjen valintakoetehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen kolmanteen osaan. Toisen osan tulokset ovat nähtävissä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun pääaulan ikkunassa (Hämeentie 135 C) viimeistään keskiviikkona 7.6.2017 klo 9.00. Katso valintojen aikataulusta valintakokeiden kolmannen osan ajankohta. Kaikki valintakokeen kolmanteen osaan kutsutut osallistuvat valintakokeisiin kaikkina ilmoitettuina päivinä.

Elokuvataiteen hakukohteet julkaisevat valintakokeen 2. osan tehtäväkohtaiset pisteet vasta lopullisten tulosten julkistamisen jälkeen. Hakukohteet ilmoittavat hakijoille valintakokeen aikana, milloin ja miten he saavat tietää 2. osassa saamansa pisteet.

Muotoilun ja kuvataidekasvatuksen hakukohteet pisteyttävät valintakokeen kolmannessa osassa myös todistusarvosanoja (lisätietoa todistuspisteytyksestä tällä samalla sivulla Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys -otsikon alla).

Valintakoepaikka

Valintakokeen toinen ja kolmas osa suoritetaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, käyntiosoitteessa Hämeentie 135 C. C-portaan ala-aulassa on tarkempi ohje siitä, missä eri hakukohteiden valintakoepaikat sijaitsevat.

Valintakoetehtävät ja niiden arviointi

Valintakoevalvojat tarkistavat kokeeseen kutsutun henkilöllisyyden ja jakavat valintakoetehtävät. Valintakoetehtävät sisältävät tehtävämäärittelyn, ohjeet toteutustavasta ja tiedot arviointiperusteista. Arviointiperusteet voivat olla myös kaikille tehtäville yhteiset. Tehtävät julkaistaan vain suomeksi ja ruotsiksi eikä niiden kääntäminen tai tulkitseminen ole mahdollista valintakokeen aikana. Kirjallisiin tehtäviin voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Halutessasi voit käyttää sanakirjaa.

Huom. Valintakoetehtäviä ei palauteta hakijoille.

Valintakoetehtävät suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijavalintaperusteita, jotka ovat taiteellinen lahjakkuus, motivoituneisuus ja kehityskelpoisuus. Opiskelijavalinnassa ratkaisee valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja alalle soveltuvuus.

Jokaisella hakukohteella on arviointiryhmä, joka arvioi valintakoetehtävät. Toisen ja kolmannen osan tehtävät arvioidaan asteikolla 0–5. Valintakokeen toisen osan lopussa toisen osan pisteet lasketaan yhteen. Kolmanteen osaan pääsevät valitaan pistemäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetapauksessa otetaan kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet jatkoon. Valintakokeen kolmannen osan jälkeen lasketaan toisen ja kolmannen osan pisteet yhteen. Kolmannen osan lopussa suoritetaan kokonaisarviointi asteikolla 0–5. Kokonaisarvioinnissa arvioidaan kaikkien hakijan toisessa ja kolmannessa osassa tekemien valintakoetehtävien ja haastattelun muodostamaa kokonaisuutta, jolloin kyseessä on sekä suoritusten että henkilön arviointi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen toisen ja kolmannen osan pisteiden ja kokonaisarviointipisteiden yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Tasapistetapauksissa kokonaisarvioinnin pistemäärä ratkaisee paremmuusjärjestyksen. Jos tämänkin jälkeen tulos on vielä tasan, ratkaisee järjestyksen kolmannen osan pistemäärä. Ellei paremmuusjärjestystä vielä tälläkään perusteella saada, ratkaistaan asia toisen osan valintakoetehtävien pisteiden perusteella. Tämän jälkeen katsotaan paremmaksi se, joka valintakokeen toisessa ja kolmannessa osassa yhteensä on saanut enemmän arvosanoja 5 ja 4 jne. Jos tulos edelleen on tasan, hyväksytään opiskelijaksi kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet.

Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys

Vain muotoilun ja kuvataidekasvatuksen hakukohteissa tehdään todistuspisteytys. Muissa hakukohteissa arvioidaan ainoastaan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Muotoilun hakukohteen todistuspisteytys

Muotoilun hakukohteessa 1/3 hyväksyttävistä hakijoista valitaan ainoastaan tehtävien perusteella ja 2/3 niin että huomioidaan 2. ja 3. osan pisteet sekä pisteytetään ylioppilastodistuksen pakollisten aineiden arvosanat asteikolla 1–5. Mikäli hakijalla ei ole ylioppilastodistusta, pisteytetään toisen asteen päättötodistuksen perusopintojen keskiarvo samalla asteikolla (1–5). Kesällä 2017 IB-tutkinnon valmiiksi saavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Candidate Predicted Grades -dokumentin valintakokeen viimeiseen osaan mennessä. Pisteytys tehdään valintakokeiden viimeisen osan jälkeen. Jos hakija ei ole toimittanut pisteytettävää todistusta siihen mennessä, kun pisteet lasketaan, ei todistuspisteitä lasketa hakijan eduksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa todistusta, sillä tutkintoja koskevat tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautasta.

Kuvataidekasvatuksen hakukohteen todistuspisteytys

Kuvataidekasvatuksen hakukohteessa voidaan valintakokeen 3. osassa antaa pisteitä lisäksi kuvataiteen tai median lukiodiplomin suorittamisesta sekä päättötodistuksen äidinkielen arvosanasta. 

Arvosanalla 4 tai 5 suoritetusta kuvataiteen tai median lukiodiplomista annetaan yksi (1) lisäpiste.

Äidinkielen arvosana pisteytetään hakijan toisen asteen päättötodistuksen mukaan. Mikäli hakijalla ei ole toisen asteen päättötodistusta, äidinkieli on todistuksessa arvioitu asteikolla hyväksytty-hylätty tai siitä on annettu ainoastaan suoritusmerkintä, voidaan äidinkielen arvosana pisteyttää perusopetuksen tai korkea-asteen koulutuksen tai vastaavan ulkomaisen tai kansainvälisen tutkintotodistuksen perusteella.

Äidinkielen arvosana pisteytetään seuraavasti:

 • Lukion päättötodistus (arvostelu asteikolla 4–10) tai IB-linjan päättötodistus (arvostelu asteikolla 1–7): ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta puoli (0,5) pistettä
 • EB-linjan päättötodistus: arvosanasta 9–10 yksi (1) piste ja arvosanasta 8 puoli (0,5) pistettä
 • Reifeprüfung-linjan päättötodistus: 13–15 pistettä yksi (1) piste ja 10–12 pistettä puoli (0,5) pistettä
 • mikäli muun kuin edellä mainittujen todistuksen arvosteluasteikko on 1–3, annetaan ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja mikäli arvosteluasteikko on 1–5, annetaan ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta puoli (0,5) pistettä. Mikäli muun todistuksen arvosteluasteikko on jokin yllä mainituista, pisteytetään arvosana kyseisen arvosteluasteikon pisteytyksen mukaisesti.

Kesällä 2017 IB-tutkinnon valmiiksi saavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Candidate Predicted Grades-dokumentin.

Pisteytys tehdään valintakokeiden viimeisen osan jälkeen. Jos hakija ei ole toimittanut pisteyttävää todistusta valintakokeen viimeiseen osaan mennessä, ei todistuspisteitä oteta huomioon.

Erillishaku

Siirtohaku

Voit hakea siirto-opiskelijaksi kandidaattikoulutukseen, jos sinulla on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa. Siirtohaku koskee vain visuaalisen viestinnän muotoilun, muodin, muotoilun, sisustusarkkitehtuurin ja kuvataidekasvatuksen hakukohteita.

Aalto-yliopiston taiteiden alalla siirto-opiskelijaksi haettaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna hakuvuoden heinäkuun loppuun mennessä vähintään 3,0 keskiarvolla vähintään 45 op opintoja/lukuvuosi, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusaikaa jäljellä vähintään neljä vuotta. Hakemuksen pakollisena liitteenä hakijalta vaaditaan portfolio ja motivaatiokirje.

Valinta on kaksiosainen. Osien välissä suositetaan karsintaa. Ensimmäisessä osassa hakukohteen valintaryhmä arvioi hakijan hänen toimittamiensa liitteiden perusteella. Ensimmäisen osan perusteella hakija voidaan kutsua toiseen osaan. Toisessa osassa hakija osallistuu taiteiden alan kandidaattivalinnan valintakokeisiin joko kokonaisuudessaan tai niiden osaan. Hakukohde voi myös haastatella hakijan.

Lisätietoa löydät kunkin koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä Opintopolussa. Tieto päivitetään sinne alkuvuodesta 2017.

 • Haet opintopolku.fi:n kautta valitsemalla oikealta koulutukselta hakukohteen: "Siirtohaku"
 • Hakuaika: 2.5.2017 klo 8 – 16.5.2017 klo 15
 • Tulokset julkistetaan 30.6.2017
 • Vastaanota sinulle tarjottu opiskelupaikka 31.7. klo 15 mennessä.

Hakulomake ja vaadittavat liitteet

Hakulomake täytetään sähköisesti Opintopolussa.

Liitteiden toimitusosoite:

Käyntiosoite: Otakaari 1, Starting Point (huone Y199), Espoo
Postiosoite: Aalto-yliopiston Hakijapalvelut, PL 11110, 00076 Aalto

Todistusliitteet

Hakuperustekohtaiset vaadittavat todistusliitteet:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto:
  • Mikäli hakija on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei todistuskopiota ylioppilastodistuksesta tarvitse toimittaa; tutkintoja koskevat tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.
  • Mikäli suomalainen ylioppilastutkinto on suoritettu vuonna 1989 tai ennen, hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB), Eurooppalainen ylioppilastutkinto/European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP):
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2017 valmistuvat IB- ja EB-tutkinnot: Tullessaan hyväksytyksi IB- ja EB-abiturienttien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.
 • Vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, tai näyttötutkintona ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2017 valmistuvat tutkinnot: Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 8.6.2017 klo 15.00 mennessä.
 • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2017 valmistuvat tutkinnot: Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.
 • Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Hakemukseen tulee toimittaa jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Huomaa, että hakukelpoisuus arvioidaan vain toimittamiesi todistusten perusteella.
 • Siirtohaun liitteet voit tarkistaa Opintopolussa koulutuksella Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä.

Kaikkien dokumenttien tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä todistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset todistukset.

Lisäksi kuvataidekasvatuksen tai muotoilun hakukohteeseen hakevien on tuotava valintakokeen viimeiseen osaan ke 7.6.2017 klo 12.00 mennessä mukanaan tarvittavat alkuperäiset todistukset pisteytystä varten. Keväällä 2017 IB-tutkinnon suorittavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Predicted Grades -dokumentin valintako­keen viimeiseen osaan mennessä. Lisätietoa pisteytyksestä löytyy Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys -osiosta.

Hakemuksen toimittaminen

Lue hakuohjeet huolellisesti ja tee ennakkotehtäviin ja postikuoreen kaikki vaaditut merkinnät. Viimeistään hakuajan päättymispäivänä 5.4.2017 klo 15.00 mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin saapuneet tai henkilökohtaisesti toimitetut ennakkotehtävät otetaan huomioon. Myöhästyneitä ennakkotehtäviä ei huomioida valinnassa. Huomaathan, että viimeisen päivän postileima ei riitä, vaan ennakkotehtävien tulee saapua hakuajan loppuun mennessä.

Ennakkotehtävien ja todistusliitteiden toimitusohje

Jokaisen tehtävän taakse tulee kirjoittaa seuraavat tiedot:

 • sukunimi
 • kaikki etunimet
 • syntymäaika
 • hakukohde
 • tehtävän numero

Ennakkotehtäviin soveltuvat ainoastaan tehtävänantojen toteutustavassa mainitut tai niitä lähinnä olevat paperikoot.

Huom. Hakemusasiakirjoja ja ennakkotehtäviä ei palauteta.

Ennakkotehtävät ja tarvittaessa todistusliitteet toimitetaan Aalto-yliopiston hakijapalveluihin enintään n. A3 -kokoisessa, tehtävät hyvin suojaavassa kuoressa. Käytä ainoastaan normaaleja postin kirjekuoria tai -pusseja lähimpänä ennakkotehtäviesi kokoa. Ennakkotehtävät tulee tehdä niin, että ne mahtuvat mainitun kokoiseen kuoreen (jos tehtävänannon toteutustavassa tehtävä on pyydetty toteuttamaan suurempaan paperikokoon kuin A3, työn saa taittaa niin että se mahtuu kuoreen). Sulje kuori huolellisesti, älä kuitenkaan käytä niittejä. Koska ennakkotehtävät eivät edellytä muita kuin kuoreen sopivia toteutustapoja, saattaa muunlainen toteutustapa vaikuttaa tehtävän arviointiin.

Tekstaa kuoreen seuraavat merkinnät:

Vasempaan alakulmaan merkintä ”Valintakoe”. Vasempaan yläkulmaan sukunimi, kaikki etunimet, täydellinen osoite, hakukohde sekä "Taiteen kandidaatti".

Malli:

mallikirje_ba_2016_fi-002.jpg

Hakemus toimitetaan postiosoitteeseen:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Jos tuot hakemuksen henkilökohtaisesti tai käytät kuriiripalvelua tai Postin Ovelle-pakettia, käyntiosoite on:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut

Otakaari 1 (1.krs, Y-siipi)
02150 Espoo
puh. 02944 29290

Huomaa myös seuraavat asiat:

 • Vaikka toimittaisit hakemuksesi henkilökohtaisesti, tulee hakemus silti toimittaa ohjeiden mukaisesti max. n. A3 -kokoisessa kuoressa ohjeistuksen mukaisilla merkinnöillä.
 • Yliopisto ei vastaa mistään hakemuksen lähettämiseen liittyvistä maksuista. Kaikista lähetyskuluista vastaa hakemuksen lähettäjä.

Ennakkotehtävät

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien hakukohteiden ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan tällä sivulla 15.3.2017.

Yleistä ennakkotehtävistä

Ennakkotehtävien lukumäärä vaihtelee hakukohteittain yhdestä viiteen. Kaikkien taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin hakevien on tehtävä kaikki ko. hakukohteen yhteydessä mainitut ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Huomaathan, että voit hakea vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. Valinta on ehdottomasti sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Ennakkotehtävät tulee palauttaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan puitteissa, eli viimeistään 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet ennakkotehtäviin vaadittavista merkinnöistä sekä ennakkotehtävien palauttamisesta Hakemuksen toimittaminen -osiosta.

Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta eikä niitä palauteta. Ennakkotehtävät tulee laatia itsenäisesti ja ilman ohjausta. Yliopiston henkilökunta ei tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä.

Dokumentaarinen elokuva

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Elokuvaleikkaus

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Elokuvaus

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Elokuvaohjaus

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Elokuva- ja tv-tuotanto

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Elokuva- ja tv-lavastus

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Kuvataidekasvatus

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Muoti

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Muotoilu

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Näyttämölavastus

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Sisustusarkkitehtuuri

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin julkaistaan 15.3.2017.

Kielitaitovaatimukset

Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattivaiheen hakukohteisiin hakevilta vaaditaan riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kielitaitovaatimukset

Kielitaidosta ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta, jos:

 • olet saanut koulusivistyksesi suomen, ruotsin tai saamen kielellä Suomessa TAI
 • olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä Suomessa TAI
 • olet suorittanut ylioppilastutkinnossa suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen.

Koulusivistyksen kieli tulee todistaa tarvittaessa liittämällä hakemukseen oikeaksi todistettu kopio peruskoulun tai toisen asteen (lukio, ammatillinen perustutkinto tms.) päättötodistuksesta tai korkeakoulututkinnosta.

Muussa tapauksessa tulee toimittaa suomen tai ruotsin kielen todistus. Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittamista taitotasolla 4/6.  Vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4, joista toisen tulee olla osakokeesta ”Kirjoittaminen”. Yleinen kielitutkinto tulee olla tehtynä viimeistään 31.7.2017. 

Yleisissä kielitutkinnoissa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. Tämän testin voi suorittaa ainoastaan Suomessa. Lisätietoa suomen yleisestä kielitutkinnosta saat Opetushallituksen verkkosivuilta (oph.fi).

Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin viimeistään 7.8.2017 klo 15.00 mennessä. Ellei todistusta ole toimitettu tähän mennessä, hakija menettää saamansa opiskelupaikan. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 20.5.2017 (suomen kielen koe), johon ilmoittautumisaika päättyy 28.4.2017. 

Yhteystiedot

Hakijapalveluiden henkilökunnan tavoitat parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse:

 • Sähköposti: hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi
 • Yleinen neuvontanumero: 02944 29290
 • Käyntiosoite: Otakaari 1, 1. krs, Y199
 • Postiosoite: PL 11110, 00076 Aalto

Otaniemen palvelupisteen asiakaspalveluajat ovat ti klo 9.30–11 ja ke-to 12–14. Muina aikoina pyydämme sopimaan tapamisesta etukäteen. Hakuaikoina olemme auki eri aikataulun mukaan. Poikkeukset aukioloajoissa, kts. Hakijapalveluiden yhteystiedot

Muuta tärkeää

Esteettömyys valinnoissa

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee hakea niitä sähköisesti viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Hakijalle ilmoitetaan hänelle mahdollisesti myönnettävistä erityisjärjestelyistä.

 • Erityisjärjestelyhakemus (julkaistaan myöhemmin)

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutoksista on ehdottomasti ilmoitettava hakuaikana Yliopistohaun verkkosivujen kautta. Hakuajan päättymisen jälkeen osoitemuutoksista on ilmoitettava välittömästi Aalto-yliopiston hakijapalveluihin: hakuinfo-arts [at] aalto [dot] fi (hakijapalvelut@aalto.fi).

Aiemmat ennakko- ja valintakoetehtävät

2010-2016

Ennakkotehtävät 2016 (pdf)

Valintakoetehtävät 2016 (pdf)

Ennakkotehtävät 2015 (pdf)

Valintakoetehtävät 2015 (pdf)

Ennakkotehtävät 2014 (pdf)

Valintakoetehtävät 2014 (pdf)

Ennakkotehtävät 2013 (pdf)

Valintakoetehtävät 2013 (pdf)

Ennakkotehtävät 2012 (pdf)

Valintakoetehtävät 2012 (pdf)

Ennakkotehtävät 2011 (pdf)

Valintakoetehtävät 2011 (pdf)

Ennakkotehtävät 2010 (pdf)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 03.01.2017.