Haku taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (3 v + 2 v)

Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattitason hakukohteisiin eli taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Hakuaika kandidaattiohjelmiin on kerran vuodessa.

 

Valintojen aikataulu

Aalto-yliopiston haku taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin järjestetään vuosittain keväällä.

Valintojen aikataulu

15.3.2017
klo 8.00  
Yhteishaun hakuaika alkaa ja taiteiden alan ennakkotehtävät julkaistaan
5.4.2017
klo 15.00
Yhteishaun hakuaika päättyy ja taiteiden alan ennakkotehtävät palautuksen määräaika
2.5.2017
klo 8.00
Siirtohaun hakuaika alkaa
16.5.2017
klo 15.00
Siirtohaun hakuaika päättyy
22.5.2017  Elokuvataiteen hakukohteiden 1. osan tulokset hakijoille viimeistään
29.5.2017  Muiden hakukohteiden 1. osan tulokset hakijoille viimeistään
1.-2.6.2017 Elokuvataiteen hakukohteiden haastattelut
5.-6.6.2017  Valintakokeen 2. osa: Kaikki hakukohteet (valintakokeet kestävät koko päivän)
7.6.2017  Valintakokeen 3. osa: Kuvataidekasvatuksen hakukohde (valintakokeet kestävät koko päivän)
7.-8.6.2017  Valintakokeen 3. osa: Muotoilun hakukohde (valintakokeet kestävät koko päivän)
7.-9.6.2017  Valintakokeen 3. osa: Muut hakukohteet (valintakokeet kestävät koko päivän)
30.6.2017 Yhteishaun tulosten julkaisu
14.7.2017
klo 15.00
Yhteishaussa saadun opiskelupaikan vastaanoton määräaika ensimmäisessä sijoittelussa hyväksytyille
31.7. 2017
klo 15.00
Siirtohaussa saadun opiskelupaikan vastaanoton määräaika

                           

Kuka voi hakea

Hakuperusteet

Yhteishaussa Aalto-yliopiston taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin voi hakea, jos on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin:

 • 1. Suomalainen ylioppilastutkinto
 • 2. International Baccalaureate -tutkinto (IB), Eurooppalainen ylioppilastutkinto/European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • 3. Vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, tai näyttötutkintona ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • 4. Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Hakija voi olla kelpoinen hakemaan myös ilman jotakin yllä mainituista tutkinnoista, jos hän on todistettavasti saanut yllä mainittuja koulutuksia vastaavat tiedot ja taidot muiden opintojen ja/tai työkokemuksen kautta:

 • 5. Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Huom. Tällä hakuperusteella ei voi hakea, jos on suorittanut tutkinnon, joka sellaisenaan antaa hakukelpoisuuden kandidaattitason opintoihin.
  • Hakemukseen tulee liittää jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella hakevien hakukelpoisuudesta päättävät Hakijapalvelut ja hakukohteen valintaryhmä yhdessä.

Opintopolku-palvelun hakulomakkeella sinua pyydetään ilmoittamaan kaikki suorittamasi tutkinnot. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, on se automaattisesti hakuperusteesi Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattivalinnoissa.

Hakuperuste ei vaikuta akateemiseen arviointiin, vaan se on ainoastaan hallinnollinen asia, jolla tarkistetaan hakukelpoisuus taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Keväällä 2017 valmistuvien tulee merkitä hakulomakkeelle myös valmistuva tutkinto. Hakuperusteen tulee täyttyä viimeistään 3.6.2017, jotta hakija voi hakea kevään 2017 valinnoissa (poikkeuksena IB-, ja EB-tutkinnot). Kevään 2017 ylioppilaskirjoituksia koskevat tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Siirtohaussa voit hakea, jos sinulla on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Kuvataidekasvatuksen pääaine ei ole asettanut opiskelijaksi otettavan terveydentilalle tai toimintakyvylle ennakollisia vaatimuksia.‬ Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakijapalveluista ja opintotoimistoista.

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Koulutukset, hakukohteet ja aloituspaikat

Alla on ilmoitettu taiteiden alan kandidaattivalinnan hakukohteet ja maksimialoituspaikat. Kaikissa hakukohteissa opetuskielenä on suomi. Huomaa, että hakukohteiden aloituspaikat on ilmoitettu enimmäismäärinä. Kaikkia aloituspaikkoja ei välttämättä täytetä. Hakukohteet ovat taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pääaineita. Hakija voi hakea yhteishaussa samana vuonna vain yhteen hakukohteeseen taiteiden alan kandidaattivalinnoissa.

Aloituspaikat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville

Aalto-yliopiston taiteiden alalle hakeville varataan aloituspaikkoja (ns. ensikertalaiskiintiö) sellaisissa hakukohteissa, joissa on tarjolla enemmän kuin viisi aloituspaikkaa. Muissa hakukohteissa ei ensikertalaiskiintiö ole käytössä.

Et kuulu ensikertalaiskiintiöön:

 • jos olet suorittanut aikaisemmin korkeakoulututkinnon
 • jos olet ottanut korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan 1.8.2014 tai sen jälkeen

Hakukohteet ja aloituspaikat 2017

Hakukohde

Aloituspaikat

Ensikertalaiskiintiö

Siirtohaun kiintiö

Opintopolku

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Dokumentaarinen elokuva

max. 3

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

max. 2

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuvaleikkaus

max. 3

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuvaus

max. 2

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuvaohjaus

max. 2

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuva- ja tv-tuotanto

max. 4

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

max. 2

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuva- ja tv-lavastus

max. 4

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Esittävien taiteiden lavastus

max. 4

-

-

Koulutus Opintopolussa »

Median laitos

Visuaalisen viestinnän muotoilu

max. 15

6

max. 2

Koulutus Opintopolussa »

Muotoilun laitos

Muoti

max. 16

7

max. 5

Koulutus Opintopolussa »

Muotoilu

max. 34

14

max. 10

Koulutus Opintopolussa »

Sisustusarkkitehtuuri

max. 14

6

max. 5

Koulutus Opintopolussa »

Taiteen laitos

Kuvataidekasvatus

max. 16

7

max. 2

Koulutus Opintopolussa »

Seuraaviin kandidaattitason hakukohteisiin ei ole hakua vuonna 2017:

 • Valokuvataide

 • Pukusuunnittelu

Miten haen

Aalto-yliopistoon taiteiden alalle haetaan valtakunnallisen korkeakoulujen kevään yhteishaun kautta. Haussa käytetään valtakunnallista opintopolku.fi -palvelua.

Opiskelijavalinta kandidaattitason hakukohteisiin tapahtuu kolmiosaisen valintakokeen kautta. Kunkin osan välissä suoritetaan karsintaa. Elokuvataiteen hakukohteissa suoritetaan lisäksi haastattelu ensimmäisen osan jälkeen, jonka perusteella osa hakijoista hyväksytään valintakokeiden toiseen osaan. Voit hakea vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. Valinta on ehdottomasti sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Yhteishaku

Valintakokeen 1. osa

Valintakokeen ensimmäisessä osassa hakija:

 • 1. Täyttää ja lähettää korkeakoulujen yhteishaun sähköisen hakulomakkeen Opintopolussa (opintopolku.fi).
 • 2. Lähettää tarvittaessa hakuperusteen mukaiset todistusjäljennökset Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.
 • 3. Toimittaa kaikki vaadittavat ennakkotehtävät Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan puitteissa.

Valintakokeen 2. ja 3. osa

Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen toiseen osaan. Kaikille hakulomakkeen ja ennakkotehtävät lähettäneille hakijoille lähetetään sähköpostitse ilmoitus hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeen toiseen osaan tai haastatteluun (haastattelu koskee vain elokuvataiteen hakukohteita). Elokuvataiteen hakukohteiden haastattelun tulokset julkaistaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sisääntuloaulassa. Haastattelujen perusteella osa hakijoista hyväksytään valintakokeen toiseen osaan.

Valintakoekutsussa kerrotaan mitä välineitä ja tarvikkeita tarvitset valintakokeen suorittamisessa. Katso valintojen aikataulusta valintakokeiden toisen osan ajankohta. Kaikki valintakokeen toiseen osaan kutsutut osallistuvat valintakokeisiin kaikkina ilmoitettuina päivinä.

Valintakokeen toisessa osassa tehtyjen valintakoetehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen kolmanteen osaan. Toisen osan tulokset ovat nähtävissä valintakoepaikan aulan ikkunassa viimeistään keskiviikkona 7.6.2017 ennen valintakokeen alkua. Katso valintojen aikataulusta valintakokeiden kolmannen osan ajankohta. Kaikki valintakokeen kolmanteen osaan kutsutut osallistuvat valintakokeisiin kaikkina ilmoitettuina päivinä.

Elokuvataiteen hakukohteet julkaisevat valintakokeen 2. osan tehtäväkohtaiset pisteet vasta lopullisten tulosten julkistamisen jälkeen. Hakukohteet ilmoittavat hakijoille valintakokeen aikana, milloin ja miten he saavat tietää 2. osassa saamansa pisteet.

Muotoilun ja kuvataidekasvatuksen hakukohteet pisteyttävät valintakokeen kolmannessa osassa myös todistusarvosanoja (lisätietoa todistuspisteytyksestä tällä samalla sivulla Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys -otsikon alla).

Valintakoepaikka

HUOM! Aikaisemmasta tiedosta poiketen, valintakokeet järjestetään tänä vuonna hakukohteesta riippuen eri paikassa. Tarkista hakukohteesi valintakoepaikka alta. Valintakoepaikalla on tarkempi ohjeistus, siitä missä tilassa valintakoe järjestetään.

Dokumentaarinen elokuva: Aalto-yliopisto, Otakaari 1, 02150 Espoo
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus: Aalto-yliopisto, Otakaari 7, 02150 Espoo
Elokuvaleikkaus: Aalto-yliopisto, Otakaari 7, 02150 Espoo
Elokuvaus: Valofirma, Laippatie 14, 00880 Helsinki
Elokuvaohjaus: Aalto-yliopisto, Otakaari 7, 02150 Espoo
Elokuva- ja tv-tuotanto: Aalto-yliopisto, Otakaari 7, 02150 Espoo
Elokuvaäänitys ja –äänisuunnittelu: Aalto-yliopisto, Otakaari 7, 02150 Espoo
Elokuva- ja tv-lavastus: Aalto-yliopisto, Otakaari 7, 02150 Espoo
Esittävien taiteiden lavastus: Aalto-yliopisto, Otakaari 7, 02150 Espoo
Kuvataidekasvatus: Aalto-yliopisto, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
Muoti: Aalto-yliopisto, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
Muotoilu: Aalto-yliopisto, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
Sisustusarkkitehtuuri: Aalto-yliopisto, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
Visuaalisen viestinnän muotoilu: Aalto-yliopisto, Miestentie 3, 02150 Espoo

Valintakoetehtävät ja niiden arviointi

Valintakoevalvojat tarkistavat kokeeseen kutsutun henkilöllisyyden ja jakavat valintakoetehtävät. Valintakoetehtävät sisältävät tehtävämäärittelyn, ohjeet toteutustavasta ja tiedot arviointiperusteista. Arviointiperusteet voivat olla myös kaikille tehtäville yhteiset. Tehtävät julkaistaan vain suomeksi ja ruotsiksi eikä niiden kääntäminen tai tulkitseminen ole mahdollista valintakokeen aikana. Kirjallisiin tehtäviin voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Halutessasi voit käyttää sanakirjaa.

Huom. Valintakoetehtäviä ei palauteta hakijoille.

Valintakoetehtävät suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijavalintaperusteita, jotka ovat taiteellinen lahjakkuus, motivoituneisuus ja kehityskelpoisuus. Opiskelijavalinnassa ratkaisee valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja alalle soveltuvuus.

Jokaisella hakukohteella on arviointiryhmä, joka arvioi valintakoetehtävät. Toisen ja kolmannen osan tehtävät arvioidaan asteikolla 0–5. Valintakokeen toisen osan lopussa toisen osan pisteet lasketaan yhteen. Kolmanteen osaan pääsevät valitaan pistemäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetapauksessa otetaan kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet jatkoon. Valintakokeen kolmannen osan jälkeen lasketaan toisen ja kolmannen osan pisteet yhteen. Kolmannen osan lopussa suoritetaan kokonaisarviointi asteikolla 0–5. Kokonaisarvioinnissa arvioidaan kaikkien hakijan toisessa ja kolmannessa osassa tekemien valintakoetehtävien ja haastattelun muodostamaa kokonaisuutta, jolloin kyseessä on sekä suoritusten että henkilön arviointi.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen toisen ja kolmannen osan pisteiden ja kokonaisarviointipisteiden yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Tasapistetapauksissa kokonaisarvioinnin pistemäärä ratkaisee paremmuusjärjestyksen. Jos tämänkin jälkeen tulos on vielä tasan, ratkaisee järjestyksen kolmannen osan pistemäärä. Ellei paremmuusjärjestystä vielä tälläkään perusteella saada, ratkaistaan asia toisen osan valintakoetehtävien pisteiden perusteella. Tämän jälkeen katsotaan paremmaksi se, joka valintakokeen toisessa ja kolmannessa osassa yhteensä on saanut enemmän arvosanoja 5 ja 4 jne. Jos tulos edelleen on tasan, hyväksytään opiskelijaksi kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet.

Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys

Vain muotoilun ja kuvataidekasvatuksen hakukohteissa tehdään todistuspisteytys. Muissa hakukohteissa arvioidaan ainoastaan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Muotoilun hakukohteen todistuspisteytys

Muotoilun hakukohteessa 1/3 hyväksyttävistä hakijoista valitaan ainoastaan tehtävien perusteella ja 2/3 niin että huomioidaan 2. ja 3. osan pisteet sekä pisteytetään ylioppilastodistuksen pakollisten aineiden arvosanat asteikolla 1–5. Mikäli hakijalla ei ole ylioppilastodistusta, pisteytetään toisen asteen päättötodistuksen perusopintojen keskiarvo samalla asteikolla (1–5). Kesällä 2017 IB-tutkinnon valmiiksi saavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Candidate Predicted Grades -dokumentin valintakokeen viimeiseen osaan mennessä. Pisteytys tehdään valintakokeiden viimeisen osan jälkeen. Jos hakija ei ole toimittanut pisteytettävää todistusta siihen mennessä, kun pisteet lasketaan, ei todistuspisteitä lasketa hakijan eduksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa todistusta, sillä tutkintoja koskevat tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautasta.

Kuvataidekasvatuksen hakukohteen todistuspisteytys

Kuvataidekasvatuksen hakukohteessa voidaan valintakokeen 3. osassa antaa pisteitä lisäksi kuvataiteen tai median lukiodiplomin suorittamisesta sekä päättötodistuksen äidinkielen arvosanasta. 

Arvosanalla 4 tai 5 suoritetusta kuvataiteen tai median lukiodiplomista annetaan yksi (1) lisäpiste.

Äidinkielen arvosana pisteytetään hakijan toisen asteen päättötodistuksen mukaan. Mikäli hakijalla ei ole toisen asteen päättötodistusta, äidinkieli on todistuksessa arvioitu asteikolla hyväksytty-hylätty tai siitä on annettu ainoastaan suoritusmerkintä, voidaan äidinkielen arvosana pisteyttää perusopetuksen tai korkea-asteen koulutuksen tai vastaavan ulkomaisen tai kansainvälisen tutkintotodistuksen perusteella.

Äidinkielen arvosana pisteytetään seuraavasti:

 • Lukion päättötodistus (arvostelu asteikolla 4–10) tai IB-linjan päättötodistus (arvostelu asteikolla 1–7): ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta puoli (0,5) pistettä
 • EB-linjan päättötodistus: arvosanasta 9–10 yksi (1) piste ja arvosanasta 8 puoli (0,5) pistettä
 • Reifeprüfung-linjan päättötodistus: 13–15 pistettä yksi (1) piste ja 10–12 pistettä puoli (0,5) pistettä
 • mikäli muun kuin edellä mainittujen todistuksen arvosteluasteikko on 1–3, annetaan ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja mikäli arvosteluasteikko on 1–5, annetaan ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta puoli (0,5) pistettä. Mikäli muun todistuksen arvosteluasteikko on jokin yllä mainituista, pisteytetään arvosana kyseisen arvosteluasteikon pisteytyksen mukaisesti.

Kesällä 2017 IB-tutkinnon valmiiksi saavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Candidate Predicted Grades-dokumentin.

Pisteytys tehdään valintakokeiden viimeisen osan jälkeen. Jos hakija ei ole toimittanut pisteyttävää todistusta valintakokeen viimeiseen osaan mennessä, ei todistuspisteitä oteta huomioon.

Erillishaku

Siirtohaku

Voit hakea siirto-opiskelijaksi kandidaattikoulutukseen, jos sinulla on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa. Siirtohaku koskee vain visuaalisen viestinnän muotoilun, muodin, muotoilun, sisustusarkkitehtuurin ja kuvataidekasvatuksen hakukohteita.

Aalto-yliopiston taiteiden alalla siirto-opiskelijaksi haettaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä vähintään 3,0 keskiarvolla vähintään 45 op opintoja/lukuvuosi, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusaikaa jäljellä vähintään neljä vuotta. Hakemuksen pakollisena liitteenä hakijalta vaaditaan portfolio ja motivaatiokirje.

Valinta on kaksiosainen. Osien välissä suositetaan karsintaa. Ensimmäisessä osassa hakukohteen valintaryhmä arvioi hakijan hänen toimittamiensa liitteiden perusteella. Ensimmäisen osan perusteella hakija voidaan kutsua toiseen osaan. Toisessa osassa hakija osallistuu taiteiden alan kandidaattivalinnan valintakokeisiin joko kokonaisuudessaan tai niiden osaan. Hakukohde voi myös haastatella hakijan.

Lisätietoa löydät kunkin koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä Opintopolussa. Tieto päivitetään sinne alkuvuodesta 2017.

 • Haet opintopolku.fi:n kautta valitsemalla oikealta koulutukselta hakukohteen: "Siirtohaku"
 • Hakuaika: 2.5.2017 klo 8 – 16.5.2017 klo 15
 • Tulokset julkistetaan 30.6.2017
 • Vastaanota sinulle tarjottu opiskelupaikka 31.7. klo 15 mennessä.

Hakulomake ja vaadittavat liitteet

Hakulomake täytetään sähköisesti Opintopolussa.

Liitteiden toimitusosoite:

Käyntiosoite: Otakaari 1, Starting Point (huone Y199), Espoo
Postiosoite: Aalto-yliopiston Hakijapalvelut, PL 11110, 00076 Aalto

Todistusliitteet

Hakuperustekohtaiset vaadittavat todistusliitteet:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto:
  • Mikäli hakija on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei todistuskopiota ylioppilastodistuksesta tarvitse toimittaa; tutkintoja koskevat tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.
  • Mikäli suomalainen ylioppilastutkinto on suoritettu vuonna 1989 tai ennen, hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB), Eurooppalainen ylioppilastutkinto/European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP):
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2017 valmistuvat IB- ja EB-tutkinnot: Tullessaan hyväksytyksi IB- ja EB-abiturienttien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.
 • Vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, tai näyttötutkintona ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2017 valmistuvat tutkinnot: Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 8.6.2017 klo 15.00 mennessä.
 • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2017 valmistuvat tutkinnot: Hakijan tulee toimittaa kopio todistuksesta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.
 • Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Hakemukseen tulee toimittaa jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Huomaa, että hakukelpoisuus arvioidaan vain toimittamiesi todistusten perusteella.
 • Siirtohaun liitteet voit tarkistaa Opintopolussa koulutuksella Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä.

Kaikkien dokumenttien tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä todistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset todistukset.

Lisäksi kuvataidekasvatuksen tai muotoilun hakukohteeseen hakevien on tuotava valintakokeen viimeiseen osaan ke 7.6.2017 klo 12.00 mennessä mukanaan tarvittavat alkuperäiset todistukset pisteytystä varten. Keväällä 2017 IB-tutkinnon suorittavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Predicted Grades -dokumentin valintako­keen viimeiseen osaan mennessä. Lisätietoa pisteytyksestä löytyy Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys -osiosta.

Hakemuksen toimittaminen

Lue hakuohjeet huolellisesti ja tee ennakkotehtäviin ja postikuoreen kaikki vaaditut merkinnät. Viimeistään hakuajan päättymispäivänä 5.4.2017 klo 15.00 mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin saapuneet tai henkilökohtaisesti toimitetut ennakkotehtävät otetaan huomioon. Myöhästyneitä ennakkotehtäviä ei huomioida valinnassa. Huomaathan, että viimeisen päivän postileima ei riitä, vaan ennakkotehtävien tulee saapua hakuajan loppuun mennessä.

Ennakkotehtävien ja todistusliitteiden toimitusohje

Jokaisen tehtävän taakse tulee kirjoittaa seuraavat tiedot:

 • sukunimi
 • kaikki etunimet
 • syntymäaika
 • hakukohde
 • tehtävän numero

Ennakkotehtäviin soveltuvat ainoastaan tehtävänantojen toteutustavassa mainitut tai niitä lähinnä olevat paperikoot.

Huom. Hakemusasiakirjoja ja ennakkotehtäviä ei palauteta.

Ennakkotehtävät ja tarvittaessa todistusliitteet toimitetaan Aalto-yliopiston hakijapalveluihin enintään n. A3 -kokoisessa, tehtävät hyvin suojaavassa kuoressa. Käytä ainoastaan normaaleja postin kirjekuoria tai -pusseja lähimpänä ennakkotehtäviesi kokoa. Ennakkotehtävät tulee tehdä niin, että ne mahtuvat mainitun kokoiseen kuoreen (jos tehtävänannon toteutustavassa tehtävä on pyydetty toteuttamaan suurempaan paperikokoon kuin A3, työn saa taittaa niin että se mahtuu kuoreen). Sulje kuori huolellisesti, älä kuitenkaan käytä niittejä. Koska ennakkotehtävät eivät edellytä muita kuin kuoreen sopivia toteutustapoja, saattaa muunlainen toteutustapa vaikuttaa tehtävän arviointiin.

Tekstaa kuoreen seuraavat merkinnät:

Vasempaan alakulmaan merkintä ”Valintakoe”. Vasempaan yläkulmaan sukunimi, kaikki etunimet, täydellinen osoite, hakukohde sekä "Taiteen kandidaatti".

Malli:

mallikirje_ba_2016_fi-002.jpg

Hakemus toimitetaan postiosoitteeseen:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Jos tuot hakemuksen henkilökohtaisesti tai käytät kuriiripalvelua tai Postin Ovelle-pakettia, käyntiosoite on:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut

Otakaari 1 (1.krs, Y-siipi)
02150 Espoo
puh. 02944 29290

Huomaa myös seuraavat asiat:

 • Vaikka toimittaisit hakemuksesi henkilökohtaisesti, tulee hakemus silti toimittaa ohjeiden mukaisesti max. n. A3 -kokoisessa kuoressa ohjeistuksen mukaisilla merkinnöillä.
 • Yliopisto ei vastaa mistään hakemuksen lähettämiseen liittyvistä maksuista. Kaikista lähetyskuluista vastaa hakemuksen lähettäjä.

Ennakkotehtävät

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien hakukohteiden ennakkotehtävät vuoden 2017 valintoihin on julkaistu tällä sivulla 15.3.2017.

Yleistä ennakkotehtävistä

Ennakkotehtävien lukumäärä vaihtelee hakukohteittain yhdestä viiteen. Kaikkien taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin hakevien on tehtävä kaikki ko. hakukohteen yhteydessä mainitut ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Huomaathan, että voit hakea vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. Valinta on ehdottomasti sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Ennakkotehtävät tulee palauttaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan puitteissa, eli viimeistään 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet ennakkotehtäviin vaadittavista merkinnöistä sekä ennakkotehtävien palauttamisesta Hakemuksen toimittaminen -osiosta.

Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta eikä niitä palauteta. Ennakkotehtävät tulee laatia itsenäisesti ja ilman ohjausta. Yliopiston henkilökunta ei tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä.

Dokumentaarinen elokuva

Tehtävä 1. Perustelu

Kirjoita tietokoneella vapaamuotoinen korkeintaan yhden (1) sivun teksti, jossa kerrot miksi haluat opiskella dokumentaarista elokuvaa. Kerro tämä siten, että lukija saa käsityksen sinusta ihmisenä ja asioista, jotka ovat vaikuttaneet kiinnostukseesi elokuvaa kohtaan.

Arviointiperusteet: Motivaatio ja kyky ilmaista haluaan nimenomaisesti dokumentaarisen elokuvan opiskeluun

Tehtävä 2. Elokuvan idea

Tee puolen liuskan synopsis, jolla esität elokuvan idean kysymyksestä: Kuinka paljon on tarpeeksi?  Anna elokuvallesi nimi. Liitä tekstisi yhteyteen toiselle A4-paperille liimattuna 3 valokuvaa elokuvaideaan liittyen.

Arviointiperusteet: Kyky löytää kiinnostava elokuvallinen idea ja näkökulma sekä välittää se kuvan ja tekstin keinoin.

Tehtävä 3. Essee

Kirjoita korkeintaan kahden (2) sivun essee, jossa pohdit teemaa: Hyvän määrittäminen käyttäen viitekohtanasi yhtä (1) teosta (elokuvaa, romaania, runoa, kuvateosta, teatteriesitystä, esseetä- tai ns. tietoteosta). Liitä tekstiisi vapaavalintainen kansikuva, joka kuvastaa esseen maailmaa.

Arviointiperusteet: Kyky pohtia ja analysoida teoksen suhdetta todellisuuteen ja todellisuuden suhdetta teokseen, näkökulman omintakeisuus.

Tehtävä 4. Lyhyt videoelokuva

Kuvaa korkeintaan kolmen (3) minuutin elokuva teemasta: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Anna elokuvallesi nimi. Toimita elokuva Vimeo -linkkinä. Toimita A4 -dokumentti, jossa linkin osoite ja salasana.

Arviointiperusteet: Toteutustavan elokuvallisuus, kyky eläytyä kuvattavien maailmaan, kyky välittää kokemuksia, sisällön ja muodon yhteys.

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Tehtävä 1. Kohtaus

Kirjoita elokuvakohtaus aiheesta ”TASAN”

Kohtauksen tapahtumien täytyy olla kokonaan lukijan ymmärrettävissä – ilman että hänellä on minkäänlaista tietoa kohtausta edeltävistä tai sitä seuraavista elokuvan tapahtumista.

Toteutustapa: Käsikirjoitus-formaatti. max. 2 liuskaa.

Arviointiperusteet: Draamallinen ajattelu. Kyky päästä asiaan.

Tehtävä 2. Runo + Juoniselostus

Tutustu Eino Leinon kirjoittamaan kahteen runokokoelmaan Helkavirsiä 1 ja Helkavirsiä 2 (molemmat löytyvät helposti netistä – runosto.net). Valitse kokoelmissa kuvatuista henkilöistä yksi; se josta saisi mielestäsi kaikkein kiehtovimman henkilön elokuvaan, joka sijoittuu nykypäivän Suomeen. Mieti millainen juoni pitäisi rakentaa elokuvaan, joka kertoo tästä henkilöstä (hänen määräävimmät luonteenpiirteensä ja/tai koko hänen kohtalonsa) mahdollisimman kiinnostavalla tavalla.

Toteutustapa: 

 1. Runo. Kirjoita kokoelmasta valitsemasi, henkilöä kuvaava runo erilliselle paperille – max. 1 liuska
 2. Juoniselostus. Tee selkoa suunnittelemasi elokuvan juonesta. Kuvaa tarinasi konkreettisia tapahtumakulkuja ja keskity siihen, mikä on oleellisinta juonen ymmärtämisen kannalta. Muista kertoa, miten tarina tarkalleen ottaen päättyy – max 2 liuskaa.

Arviointiperusteet: Kyky luoda ja välittää kiinnostavia tarinallisia kokonaisuuksia

Tehtävä 3. Ansioluettelo

Liitä hakemukseen ansioluettelosi

HUOM!

Ennakkotehtävät 1 ja 2 suoritetaan käyttäen joko helveticaa tai courieria, pistekoko 11 tai 12. Sivun vasen marginaali on minimissään 4 cm, oikea 3 cm. Ylä- ja alamarginaalit ovat minimissään 3,5 cm. Ennakkotehtävät toimitetaan paperikopiona.

Elokuvaleikkaus

Tehtävä 1: Omaelämänkerta

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla tarinan muotoinen elämäkertasi, josta käy ilmi mistä sait kimmokkeen elokuva-alalle, ja miksi juuri elokuvaleikkaus innostaa sinua. Anna tarinalle nimi. Pyri todentuntuun ja vaikuttavuuteen.

Pituus enintään yksi (1) sivu.

Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore valokuva itsestäsi.

Arviointiperusteet: Kerrontataito, motivaatio.

Tehtävä 2: Valokuvaustehtävä

Kuvaa aiheesta ”Uteliaisuus” yhdeksän (9) kuvan sarja. Voit luoda kuvallisen rytmin myös leikkaamalla valokuvia. Liitä kuvat A3-kokoisille arkeille, arkkeja voi olla 1-9 kpl. Numeroi arkit. Anna tarinallesi nimi.

Arviointiperusteet: Visuaalisen hahmotuksen kyky, elokuvallisen rakenteen ymmärtäminen ja aiheen persoonallinen käsittely.

Tehtävä 3: Kuvallinen tehtävä

Visualisoi ”Salaisuus”.

Toteutustapa: Piirrä, maalaa tai valokuvaa mielestäsi tarinan keskeiset tapahtumat, korkeintaan 3 kuvaa, A3-kokoiselle arkille. Kuvia ei saa kommentoida tekstein.

Arviointiperusteet: Visuaalinen oivaltavuus, kiteyttämisen kyky, tilan ja muodon hahmottaminen, tunnelman välittäminen.

Tehtävä 4: Kirjallinen tehtävä

Tutustu Marc Chagallin maalaukseen ”Time is a River without Banks” (suom. ”Aika on rannaton joki”).

Kuva esimerkiksi osoitteesta https://dg19s6hp6ufoh.cloudfront.net/pictures/612953998/large/2013_chagall_time_hero.jpeg?1458300697

Toteutustapa: kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla tarina, johon kuva liittyy. Maksimipituus 2 liuskaa.

Arvosteluperusteet: Draamallinen kerrontataito, havaintojen tarkkuus

Elokuvaus

Huom. Kaikki tehtävät toimitetaan muistitikulla (PDF- tai JPEG-tiedostoina) Tarkasta tiedoston toimivuus. Puutteellisia hakemuksia ei arvioida.

Tehtävä 1: Omaelämänkerta

Toteutustapa: Kirjoita tarinan muotoinen elämänkertasi ja anna sille nimi. Pyri tarinassasi todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Pituus enintään yksi (1) sivu.

Liitä elämänkertaasi mukaan omaa ansioluetteloasi muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista, sekä tuore passikuvasi.

Arviointiperusteet: Kerrontataito.

Tehtävä 2

Toteutustapa: Tee lyhytelokuva alla olevan ohjeen mukaan.

Elokuvan nimi: ”NAISPAHOLAINEN”
- 3-5 kohtausta
- enintään kaksi sisäkohtausta
- elokuvassa EI saa olla puhetta (dialogia / monologia)
- musiikin osuus enintään 30 s.
- elokuvan maksimipituus 2 min.
- elokuva on mustavalkoinen

Arviointiperusteet: Visuaalisuus, kyky tutkia annettua aihetta luovasti, kuvilla kertomisen kyky, draaman taju, viimeistely.

Tehtävä 3

Toteutustapa:

Tee lyhytelokuva alla olevan ohjeen mukaan.

Elokuvan nimi: ”PARANOIA”
- elokuvassa EI saa olla puhetta (dialogia / monologia)
- elokuva on mykkä.
- elokuvan maksimipituus 3 min.
- elokuva on mustavalkoinen

Arviointiperusteet: Visuaalisuus, kyky tutkia annettua aihetta luovasti, kuvilla kertomisen kyky, draaman taju, viimeistely.

Huom!

Kuvaa elokuvasi loppuun yhden (1) minuutin mittainen haastattelusi, jossa kerrot miksi teit juuri tällaiset elokuvat.

Elokuvaohjaus

Huom. Kaikki tehtävät toimitetaan muistitikulla (PDF- tai JPEG-tiedostoina) Tarkasta tikun toimivuus. Puutteellisia hakemuksia ei arvioida.

1. CV

Kirjoita max 1 sivun laajuinen CV, johon luetteloit opiskelun ja työelämän tapahtumien lisäksi myös muita olennaisia käännekohtia elämästäsi. Liitä CV:hen kasvokuva itsestäsi.

2. Kirjoitustehtävät

Tee molemmat. Muotoile tehtävät siten, että niissä on alku, keskikohta ja loppu.

a) Kerro itsestäsi ja elämästäsi tarkemmin jonkun tietyn, sinua muokanneen tapahtuman tai ajanjakson kautta. Max 1 liuska.

b) Kuvaile sinuun vaikutuksen tehnyt, perheesi ulkopuolinen ihminen hänen työnsä kautta: kuvaile miten hän toimii työssään ja mitä se kertoo hänen persoonastaan. Max 1 liuska.

Arviointiperusteet: Itsetuntemus, havainnointikyky, tarinankerrontakyky, dramaturginen hahmottaminen.

3. Valokuvatehtävä

Otsikko: ”Kahden kerroksen väkeä”

4-6 kuvaa. Anna kullekin kuvalle tai kuvaparille lyhyt ja ytimekäs otsikko.

Arviointiperusteet: Havaintokyky, visuaalinen kerrontakyky, kyky kiteyttää visuaalisia asioita sanalliseen muotoon.

4.  Elokuvatehtävä

Käsikirjoita ja toteuta alla olevan ohjeen mukainen lyhytelokuva. Liitä hakemukseesi elokuvan käsikirjoitus ja one-liner, joka kuvastaa elokuvaasi, sekä itse elokuva.

Elokuvan nimi: ”Viimeinen pisara”
- 3-5 kohtausta
- 2-3 henkilöä
- enintään kaksi sisäkohtausta. Käytä tapahtumapaikkana muuta kuin asuntoa.
- käytä elokuvassa vain niukasti dialogia
- musiikin osuus enintään 30 s.
- elokuvan maksimipituus 2 min.

Arviointiperusteet: Ideointikyky, sisällön merkittävyys, elokuvallinen kerrontataito, visuaalinen ajattelu, näyttelijänohjaus.

Elokuva- ja tv-tuotanto

Tehtävä 1. Mind Map: Suomalainen elokuva

Piirrä, kirjoita ja leikkaa-liimaa-askartele mind map eli assosiaatiokartta, jossa esittelet suomalaista ammattimaista elokuvakulttuuria 2010-luvulla. Voit halutessasi käsitellä vain jotakin osa-aluetta elokuvakulttuurista, esimerkiksi komediaa tai lajityyppielokuvaa. Pyri siihen, että mind map esittää jonkin persoonallisen havainnon tai ajatuksen suomalaisesta elokuvasta ja ennen kaikkea sen sisällöstä. Millaisia maailmoja kotimainen elokuva nykyään esittää ja piirtää?

Toteutustapa: Kollaasi/piirros. Laajuus yksi A3-sivu.

Arviointiperusteet: Soveltuvuus alalle, näkemyksellisyys, kokemus, visuaalinen ajattelu

Tehtävä 2. Sattumaako?

Hanki julkisista lähteistä kulttuuria koskevia tilastotietoja kuten television eri ohjelmien katsojaluvut, kanavaosuudet, elokuvien ja teatterien katsojamäärät, kirjojen myyntimäärät, musiikki- ja pelialojen liikevaihto ja niin edelleen. Vertaa yhtä tai useampaa näistä tiedoista johonkin yhteen koko kansantaloutta koskevaan tilastotietoon (esim. työttömien työnhakijoiden määrä, valuuttakurssit, bruttokansantuote, väkiluku tms) ja esitä salaliittoteoria. Teoria itsessään voi olla miten fiktiivinen tai epätodennäköinen tahansa, mutta se täytyy voida perustella tosiseikoilla. Tee kirjoituksesi tueksi graafinen kuvaaja, jossa esität valitsemiesi tilastojen suhteen.

Toteutustapa: Kirjoittamalla ja piirtämällä A4-arkille. Tietokoneen käyttö graafisen kuvaajan valmistamiseen sallittu.

Arviointiperusteet: Kyky ilmaista numeraalista informaatiota selkeästi, kyky analysoida numeerista tietoa, mielikuvitus argumentaatiokyky

Tehtävä 3. Intohimo

Kirjoita korkeintaan 150 sanaa pitkä sepitteellinen pienoisnovelli, jonka aiheena on intohimo (laajasti ymmärrettynä – intohimo voi kohdistua mihin tahansa elämänalueeseen). Tyylilaji on vapaa. Novellin pitää olla intohimoisesti kirjoitettu ja siinä täytyy olla vähintään yksi henkilö, joka on intohimoinen.

Toteutustapa: Kirjallinen, A4-arkille.

Arviointiperusteet: Ideointikyky, luovuus, omaperäisyys, kirjallinen ilmaisu, analyysikyky, yleissivistys, rohkeus, kielitaito, soveltuvuus alalle.

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Tehtävä 1.

Kirjoita tarinan muodossa elämäkertasi, josta käy ilmi mikä herätti kiinnostuksesi elokuva-alalle, ja miksi ääni elokuvakerronnan osa-alueena innostaa sinua. Anna tarinalle nimi. Pyri koskettavuuteen ja vaikuttavuuteen.  Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore passikuvasi tai vastaava.

Toteutustapa: Tarinan ja ansioluettelon pituus enintään à 250 sanaa. Tarina ja -lista tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna pdf-tiedostoina ja passikuva jpg-tiedostona muistitikulla.

Arviointiperusteet: Kerrontataito, omaperäisyys, motivaatio.

Tehtävä 2.

Suunnittele ja toteuta lyhytelokuva aiheesta "Mitä kuuluu?". Käytä myös ääntä aktiivisesti tarinan kertomiseen. Liitä elokuvasi loppuun jakso, jossa selostat kameralle, miksi teit juuri sellaisen elokuvan kuin teit.

Toteutustapa: Elokuvan ääniraidalla ei saa olla puhetta eikä musiikkia. Elokuvan pituus enintään 2 minuuttia ja selvityksen enintään 1 minuutti. Elokuva ja selostusjakso yhtenä YouTube- tai Vimeo-linkkinä sekä muistitikulla yhtenä QuickTime-tiedostona H.264-koodekilla.

Arviointiperusteet: Elokuvallinen kerrontataito, kyky käyttää ääntä elokuvakerronnan elementtinä, draaman taju, kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmotuskyky. Elokuvan tekninen laatu ei ole ratkaiseva.

Tehtävä 3.

Suunnittele ja toteuta lyhyt dokumentaarinen tai draamakuunnelma ”Aika näyttää”. Toimita kuunnelman liitteenä kirjallinen selvitys, jossa kerrot miten ja miksi valitsit kuunnelmasi toteutustavan ja -keinot.

Toteutustapa: Voit käyttää mitä tahansa äänimateriaalia paitsi vuorosanoja eli puhetta, ja musiikkia saat käyttää enintään puolet kuunnelman kestosta. Kuunnelman enimmäispituus on 2 minuuttia ja selvityksen enintään 250 sanaa.  Selvitys kirjoitettuna tekstinkäsittelyohjelmalla pdf-dokumenttina. Kuunnelma YouTube- tai Vimeo-linkkinä sekä muistitikulla wav.- tai mp3-muodossa.

Arviointiperusteet: Mielikuvitus, ymmärrettävyys, rohkeus, kyky kertoa tarinaa äänellä, dramaturgian taju. Äänitteen tekninen taso ei ole ratkaiseva.

Tehtävä 4.

Laadi käsikirjoitus kahden minuutin pituiseen lyhytelokuvaan ”Hiljaisuus”, jossa käytät myös ääntä tarinan kertomiseen. Käsikirjoituksessa saa olla enintään kolme repliikkiä ja se ei saa sisältää musiikkia.

Toteutustapa: Käsikirjoitus ja selostus kirjoitettuna tekstinkäsittelyohjelmalla pdf-dokumenttina, käsikirjoituksen maksimipituus 500 sanaa.

Arviointiperusteet: Rohkeus, persoonallisuus, kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmotuskyky.

Yhteenveto ennakkotehtävien toimitusmuodoista ja -tavasta:

Kaikki ennakkotehtävät toimitetaan yhdellä ja samalla USB-muistitikulla tehtävissä annetuissa formaateissa. Nimeä tiedostot loogisesti, niin että ne alkavat omalla sukunimelläsi. Esim.: Kuivakkala_Ylermi_tehtävä2_elokuva. Älä lähetä mitään muita liitteitä. Tarkista toimittamasi linkkien sekä USB-muistitikun toimivuus sekä Mac- että PC-tietokoneissa. Kaikkien tehtävien viemä tila muistitikulla saa olla korkeintaan 1 GB.

Elokuva- ja tv-lavastus

Tehtävä 1: Oho! Muutos.

Valitse sinua kiinnostava tila, maisema tai ympäristö
a. Kuvaa se mahdollisimman tarkasti ja havaintoosi pohjautuen
b. Kuvaa se kuvitelmiesi muuttamana; tilallisen, ajallisen tai sisällöllisen muutoksen jälkeen,  mutta siten että lähtökohta on kuitenkin vielä tunnistettavissa
c. Kuvaa reaktio, kun joku tai jokin tulee paikalle

Toteutustapa:

Vapaasti. Voit toteuttaa kuvasarjan piirroksena, maalauksena tai eri esitystekniikkoja ja esimerkiksi valokuvia yhdistävänä kollaasina. Voit hyödyntää myös tietokoneen kuvankäsittely- ym. ohjelmia. Voit halutessasi korvata kuvasarjan myös liikkuvalla kuvalla, jonka maksimikesto on 5 minuuttia.  Merkitse kuvien taakse selkeästi, onko kyseessä tehtävän a-, b- vai c-osa. Jos kysymyksessä on video, siitä on käytävä selkeästi ilmi, mikä tehtävän osa on milloinkin kyseessä.

Liitä kuvasarja hakemukseen ja postita se kirjekuoressa, jonka maksimikoko on A3. Mikäli olet toteuttanut tehtävän liikkuvan kuvan avulla, noudata seuraavaa toimitustapaa:
- Toteuta tehtävä YouTube- tai Vimeo -privaattilinkkinä
- Lähetä ennakkotehtävien mukana A4-dokumentti, jossa on linkin osoite ja salasana.
Merkitse selvästi yhteystietosi linkin ja salasanan yhteyteen

Tehtävä 2: Motivaatiokirje

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot  miksi haluat opiskella lavastustaidetta.  Astu myös hetkeksi tulevaisuuteen ja kuvaile päivä unelmaprojektisi parissa vuonna 2027. Motivaatiokirjeen maksimipituus on yhteensä yksi A4-sivu.

Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi keskeisistä tapahtumista sekä tuore passikuva tai vastaava. Listan maksimipituus on yhteensä yksi A4-sivu.

Arvosteluperusteet:

Kyky kuvata tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia
Kyky dramaturgiseen ajatteluun
Kehityspotentiaali
Omaperäisyys
Rohkeus

Kuvataidekasvatus

Kolmen työn kokonaisuus:

1. Sisätila

2. Välitila

3. Epätila

Tarkastele kolmen työn muodostaman kokonaisuuden kautta ihmisen muuttuvaa suhdetta materiaaliseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Tulkitse annettuja otsikoita haluamallasi tavalla.

Merkitse jokaiseen tehtävään näkyvästi oma nimesi ja tehtävän numero. 

Toteutustapa

Tehtävien toteutustapa on vapaa seuraavin rajoituksin:

Yksittäinen työ ei saa koostua irrallisista osista. Töissä ei saa olla irtoavia osia eikä särkyviä materiaaleja kuten lasia. Työn suurin sallittu koko on A3. Tehtävien tulee mahtua C3 (A3) -kuoreen.

Mahdollisten digitaalisten tehtäväsuoritusten tallennuksessa ja palautuksessa huomioi seuraavat ohjeet:

Digitaaliset tehtäväsuoritukset palautetaan muistitikulla. Tiedostot nimetään hakijan, koulutusohjelman ja tehtävän numerolla (esim. Kuvataidekasvatus_Virtanen_1). Muistitikkuun on merkittävä selvästi hakijan nimi ja syntymäaika sekä tikun sisältämät tehtävät numeroineen. Hakija on vastuussa tikun pakkaamisesta ja toimittamisesta siten, että se säilyy vahingoittumattomana.

Digitaalisen kuvan pidemmän sivun enimmäispituus 1024 pikseliä. Hyväksyttävät tallennusmuodot JPEG tai PDF. Videon enimmäiskesto on 1 min ja tallennusmuoto MOV, AVI tai MPEG4. Tiedoston enimmäiskoko 500 Mt.

Arviointiperusteet

Kuvallinen ja käsitteellinen ajattelu, toteutustapojen hallinta.

Muoti

1. Pinta

Luo yhdellä valitsemallasi työvälineellä A3-paperiarkille yhtä väriä käyttäen yhtenäinen pinta, joka voisi toimia inspiraationa vaatetuskankaille. Älä käytä mitään muta työvälinettä ja täytä koko paperiarkki pinnallasi.

Toteutustapa: Väritehtävä, väline vapaa, koko A3

Arvosteluperusteet: idearikkaus, työvälineen ja pinnan hyödyntäminen, sommittelu

2. Mallisto

Suunnittele 10 sadevaatteen mallisto, jossa on 5 tuotetta naisille ja 5 miehille arkikäyttöön. Kuvaa mallistosi tuotteet ihmisen päällä edestä ja takaa A2-paperiarkille. Käytä sadevaatteittesi kankaissa inspiraationa 1. tehtävässä luomaasi pintaa erilaisissa värityksissä.

Toteutustapa: Väline vapaa, väritehtävä, koko A2

Arvosteluperusteet: idearikkaus, mallistokokonaisuus, toimivuus

3. Ruuturaitamekko

Suunnittele ruuturaitamekko ja kuvaa se ihmisen päällä edestä ja takaa A2-paperiarkille.

Toteutustapa: Vesi- tai peitevärit, väritehtävä, koko A2

Arvosteluperusteet: idearikkaus, värien käyttö, maalauksellisuus

Muotoilu

Tehtävä 1: Unelmien kulkuväline

Esitä yhdellä kuvalla unelmien kulkuväline.

Toteutustapa: Piirrä lyijykynällä A3 kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Piirustuksen selkeys, kolmiulotteinen hahmottaminen

Tehtävä 2: Voima

Suunnittele ja toteuta voimaa kuvaava avattava veistos.

Toteutustapa: Toteuta veistos valkoisesta A3 kokoisesta piirustuskartongista ja valkoisesta paperista. Taita kartonki keskeltä niin että se taitettuna muodostaa A4 kokoiset kannet. Toteuta kansien väliin valkoisesta paperista leikkaamalla, taittelemalla ja/tai liimaamalla avattava ja suljettava veistos, joka kuvaa voimaa. Nimeä veistoksesi ja kirjoita veistoksen nimi etukanteen. Kirjoita takakanteen oma nimesi ja tehtävän numero.

Arviointiperusteet: Materiaalin käsittely, idean välittyminen, veistoksen rakenne.

Tehtävä 3: Valo tilassa

Toteuta maalaus aiheesta valo tilassa.

Toteutustapa: Maalaa työ A2 kokoiselle paperille. Taita paperi lopuksi A3 kokoon. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero kuvan kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Tunnelman välittyminen, värien käyttö, omaperäisyys, sommittelu.

Tehtävä 4: Motivaatiokirje

Laadi noin 150 sanan teksti, jossa kerrot 3 tärkeintä syytä, miksi haet opiskelemaan Muotoilun pääaineeseen.

Toteutustapa: Kirjoita teksti arial- tai helvetica-fontilla, pistekoko 12, riviväli 2. Jätä paperin molempiin reunoihin 1,5 cm marginaali. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero paperin kääntöpuolelle.

Arviointiperusteet: Kirjallisen ilmaisun selkeys, hakijan motiivit

Esittävien taiteiden lavastus

Tehtävä 1: Oho! Muutos.

Valitse sinua kiinnostava tila, maisema tai ympäristö

a. Kuvaa se mahdollisimman tarkasti ja havaintoosi pohjautuen
b. Kuvaa se kuvitelmiesi muuttamana; tilallisen, ajallisen tai sisällöllisen muutoksen jälkeen,  mutta siten että lähtökohta on kuitenkin vielä tunnistettavissa
c. Kuvaa reaktio, kun joku tai jokin tulee paikalle

Toteutustapa:

Vapaasti. Voit toteuttaa kuvasarjan piirroksena, maalauksena tai eri esitystekniikkoja ja esimerkiksi valokuvia yhdistävänä kollaasina. Voit hyödyntää myös tietokoneen kuvankäsittely- ym. ohjelmia. Voit halutessasi korvata kuvasarjan myös liikkuvalla kuvalla, jonka maksimikesto on 5 minuuttia.  Merkitse kuvien taakse selkeästi, onko kyseessä tehtävän a-, b- vai c-osa. Jos kysymyksessä on video, siitä on käytävä selkeästi ilmi, mikä tehtävän osa on milloinkin kyseessä.

Liitä kuvasarja hakemukseen ja postita se kirjekuoressa, jonka maksimikoko on A3. Mikäli olet toteuttanut tehtävän liikkuvan kuvan avulla, noudata seuraavaa toimitustapaa:
- Toteuta tehtävä YouTube- tai Vimeo -privaattilinkkinä
- Lähetä ennakkotehtävien mukana A4-dokumentti, jossa on linkin osoite ja salasana.
Merkitse selvästi yhteystietosi linkin ja salasanan yhteyteen

Tehtävä 2: Motivaatiokirje

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot  miksi haluat opiskella lavastustaidetta.  Astu myös hetkeksi tulevaisuuteen ja kuvaile päivä unelmaprojektisi parissa vuonna 2027. Motivaatiokirjeen maksimipituus on yhteensä yksi A4-sivu.

Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi keskeisistä tapahtumista sekä tuore passikuva tai vastaava. Listan maksimipituus on yhteensä yksi A4-sivu.

Arvosteluperusteet:

Kyky kuvata tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia
Kyky dramaturgiseen ajatteluun
Kehityspotentiaali
Omaperäisyys
Rohkeus

Sisustusarkkitehtuuri

Tehtävä 1. Kuka olet

Toteuta itsesi kolmiulotteisesti vain yhtä materiaalia käyttämällä.

Toteutustapa: Kuvaa toteutuksesi valkoista tai mustaa taustaa vasten. Tulosta kuva A3-kokoiselle paperille. Kuvan koko A3

Arviointiperusteet: Persoonallinen ilmaisukyky, kolmiulotteinen sommittelu.

Tehtävä 2. Mistä tulet

Piirrä näkymä tilasta, jossa juuri nyt olet.

Toteutustapa: Lyijykynällä A3 kokoiselle paperille.

Arviointiperusteet: Piirustustaito, tilallisuus, sommittelu.

Tehtävä 3. Minne menet

Suunnittele ja toteuta kartta reitistäsi tulevaisuuteen.

Toteutustapa: Värillinen maalaus tai kollaasi jonka tekniikka vapaa.

Arviointiperusteet: Taiteellinen ilmaisu, värien käyttö, mittakaava.

Kaikkien töiden on mahduttava C3 kokoiseen kirjekuoreen.

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Ennakkotehtävä: Intohimo

Suunnittele ja toteuta julkaisu aiheesta, johon suhtaudut intohimoisesti. Nimeä julkaisusi.

Sisällössä tulee olla muotoiltuna seuraavat elementit:

 • enimmillään (max.) 2500 merkkiä tekstiä, joka kertoo kiinnostuksesi kohteesta
 • teksti voi olla yhtenäinen tarina tai jaettu esim. kuvateksteihin
 • julkaisuun pitää kuulua infografiikkaa, ts. kartta, diagrammi tai vaikkapa käyttöohje.

Toteutustapa: Kahdeksan (8) sivua käsittävä kokonaisuus, tulostettu tai käsin tehty, sivukoko korkeintaan A3. (Ota huomioon, että emme palauta ennakkotehtävää.)

Arviointiperusteet: Sisällölliset ratkaisut, kyky kuvata asioita omaperäisesti ja kiinnostavalla tavalla, visualisointitaidot, informatiivisuus, sommittelukyky, kerronnallisuus ja kokonaisuuden hallinta.

Kielitaitovaatimukset

Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattivaiheen hakukohteisiin hakevilta vaaditaan riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kielitaitovaatimukset

Kielitaidosta ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta, jos:

 • olet saanut koulusivistyksesi suomen, ruotsin tai saamen kielellä Suomessa TAI
 • olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä Suomessa TAI
 • olet suorittanut ylioppilastutkinnossa suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen.

Koulusivistyksen kieli tulee todistaa tarvittaessa liittämällä hakemukseen oikeaksi todistettu kopio peruskoulun tai toisen asteen (lukio, ammatillinen perustutkinto tms.) päättötodistuksesta tai korkeakoulututkinnosta.

Muussa tapauksessa tulee toimittaa suomen tai ruotsin kielen todistus. Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittamista taitotasolla 4/6.  Vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4, joista toisen tulee olla osakokeesta ”Kirjoittaminen”. Yleinen kielitutkinto tulee olla tehtynä viimeistään 31.7.2017. 

Yleisissä kielitutkinnoissa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. Tämän testin voi suorittaa ainoastaan Suomessa. Lisätietoa suomen yleisestä kielitutkinnosta saat Opetushallituksen verkkosivuilta (oph.fi).

Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin viimeistään 7.8.2017 klo 15.00 mennessä. Ellei todistusta ole toimitettu tähän mennessä, hakija menettää saamansa opiskelupaikan. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 20.5.2017 (suomen kielen koe), johon ilmoittautumisaika päättyy 28.4.2017. 

Yhteystiedot

Hakijapalveluiden henkilökunnan tavoitat parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse:

 • Sähköposti: hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi
 • Yleinen neuvontanumero: 02944 29290
 • Käyntiosoite: Otakaari 1, 1. krs, Y199
 • Postiosoite: PL 11110, 00076 Aalto

Otaniemen palvelupisteen asiakaspalveluajat ovat ti klo 9.30–11 ja ke-to 12–14. Muina aikoina pyydämme sopimaan tapamisesta etukäteen. Hakuaikoina olemme auki eri aikataulun mukaan. Poikkeukset aukioloajoissa, kts. Hakijapalveluiden yhteystiedot

Muuta tärkeää

Esteettömyys valinnoissa

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee hakea niitä sähköisesti viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Hakijalle ilmoitetaan hänelle mahdollisesti myönnettävistä erityisjärjestelyistä. 

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutoksista on ehdottomasti ilmoitettava hakuaikana Yliopistohaun verkkosivujen kautta. Hakuajan päättymisen jälkeen osoitemuutoksista on ilmoitettava välittömästi Aalto-yliopiston hakijapalveluihin: hakuinfo-arts [at] aalto [dot] fi (hakijapalvelut@aalto.fi).

Aiemmat ennakko- ja valintakoetehtävät

2010-2016

Ennakkotehtävät 2016 (pdf)

Valintakoetehtävät 2016 (pdf)

Ennakkotehtävät 2015 (pdf)

Valintakoetehtävät 2015 (pdf)

Ennakkotehtävät 2014 (pdf)

Valintakoetehtävät 2014 (pdf)

Ennakkotehtävät 2013 (pdf)

Valintakoetehtävät 2013 (pdf)

Ennakkotehtävät 2012 (pdf)

Valintakoetehtävät 2012 (pdf)

Ennakkotehtävät 2011 (pdf)

Valintakoetehtävät 2011 (pdf)

Ennakkotehtävät 2010 (pdf)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 02.06.2017.