Haku taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (3 v + 2 v)

Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattitason hakukohteisiin eli taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Hakuaika kandidaattiohjelmiin on kerran vuodessa.

Valintojen aikataulu

Aalto-yliopiston haku taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin järjestetään vuosittain keväällä.

Kandidaattihaun aikataulu 2018

28.2.2018

Ennakkotehtävät julkaistaan

14.3.2018 klo 8.00

Yhteishaun hakuaika alkaa

28.3.2018 klo 15.00

Yhteishaun hakuaika päättyy

Ennakkotehtävien palautusaika päättyy

15.5.2018

Valintojen 1. osan tulokset hakijoille viimeistään

24.5.-1.6.2018

Taiteen alan valintakokeet. Huom. Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulu on tehnyt muutoksia valintakoepäiviin ja valintakokeen vaiheisiin. Katso hakukohdekohtaiset valintakoepäivät ja vaiheistukset Opintopolusta. (tieto päivitetty 6.2.2018)

28.6.2018

Yhteishaun tulosten julkaisu viimeistään

10.7.2018 klo 15.00

Opiskelupaikan vastaanoton määräaika yhteishaussa ensimmäisessä sijoittelussa hyväksytyille

31.7.2018 klo 15.00

Yhteishaussa varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään

                           

Kuka voi hakea

Hakuperusteet

Yhteishaussa Aalto-yliopiston taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin voi hakea, jos on suorittanut:

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon/European Baccalaureate -tutkinnon (EB) 
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Hakija voi olla kelpoinen hakemaan myös ilman jotakin yllä mainituista tutkinnoista, jos hän on todistettavasti saanut yllä mainittuja koulutuksia vastaavat tiedot ja taidot muiden opintojen ja/tai työkokemuksen kautta:

 • hakija omaa muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Huom. Tällä hakuperusteella ei voi hakea, jos on suorittanut tutkinnon, joka sellaisenaan antaa hakukelpoisuuden kandidaattitason opintoihin.
  • Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa jäljennökset kaikista koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella hakevien hakukelpoisuudesta päättävät Hakijapalvelut ja hakukohteen valintatoimikunta yhdessä.

Opintopolku-palvelun hakulomakkeella sinua pyydetään ilmoittamaan kaikki suorittamasi tutkinnot. Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, on se automaattisesti hakuperusteesi Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattivalinnoissa. Hakuperuste ei vaikuta akateemiseen arviointiin, vaan se on ainoastaan hallinnollinen asia, jolla tarkistetaan hakukelpoisuus taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin.

Keväällä 2018 valmistuvien tulee merkitä hakulomakkeelle myös valmistuva tutkinto. Hakuperusteen tulee täyttyä viimeistään 2.6.2018, jotta hakija voi hakea kevään 2018 valinnoissa (poikkeuksena IB-, ja EB-tutkinnot). Kevään 2018 ylioppilaskirjoituksia koskevat tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Katso kunkin yliopiston mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen kohdalta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Kuvataidekasvatuksen pääaine ei ole asettanut opiskelijaksi otettavan terveydentilalle tai toimintakyvylle ennakollisia vaatimuksia.‬ Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopistojen hakijapalveluista ja opintotoimistoista.

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Koulutukset, hakukohteet ja aloituspaikat

Alla on ilmoitettu taiteiden alan kandidaattivalinnan hakukohteet ja maksimialoituspaikat. Kaikissa hakukohteissa opetuskielenä on suomi (ruotsi). Huomaa, että hakukohteiden aloituspaikat on ilmoitettu enimmäismäärinä. Kaikkia aloituspaikkoja ei välttämättä täytetä. Hakukohteet ovat taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pääaineita. Hakija voi hakea yhteishaussa samana vuonna vain yhteen Aalto-yliopiston taiteiden alan hakukohteeseen.

Aloituspaikat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville

Aalto-yliopiston taiteiden alalle hakeville varataan aloituspaikkoja (ns. ensikertalaiskiintiö) sellaisissa hakukohteissa, joissa on tarjolla enemmän kuin viisi aloituspaikkaa. Muissa hakukohteissa ei ensikertalaiskiintiö ole käytössä.

Et kuulu ensikertalaiskiintiöön:

 • jos olet suorittanut aikaisemmin korkeakoulututkinnon
 • jos olet ottanut korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan 1.8.2014 tai sen jälkeen

Hakukohteet ja aloituspaikat 2018

Hakukohde

Aloituspaikat

Ensikertalaiskiintiö

Opintopolku

Dokumentaarinen elokuva

2

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

2

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuva- ja tv-tuotanto

4

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuvaleikkaus

3

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuvaohjaus

2

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuvaus

2

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

2

-

Koulutus Opintopolussa »

Elokuva- ja tv-lavastus

3

-

Koulutus Opintopolussa »

Esittävien taiteiden lavastus

4

-

Koulutus Opintopolussa »

Kuvataidekasvatus

16

7

Koulutus Opintopolussa »

Muoti

16

7

Koulutus Opintopolussa »

Muotoilu

34

14

Koulutus Opintopolussa »

Pukusuunnittelu

4

-

Koulutus Opintopolussa »

Sisustusarkkitehtuuri

14

6

Koulutus Opintopolussa »

Visuaalisen viestinnän muotoilu

15

6

Koulutus Opintopolussa »

 

Miten haen?

Aalto-yliopistoon taiteiden alalle haetaan valtakunnallisen korkeakoulujen kevään yhteishaun kautta. Haussa käytetään valtakunnallista opintopolku.fi -palvelua.

Opiskelijavalinta kandidaattitason hakukohteisiin tapahtuu kaksiosaisen valintakokeen kautta. Osien välissä suoritetaan karsintaa. Voit hakea valtakunnallisessa yhteishaussa vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen Aalto-yliopistossa. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Valinnan ensimmäinen osa

Valinnan ensimmäisessä osassa hakija:

 • Täyttää ja lähettää korkeakoulujen yhteishaun sähköisen hakulomakkeen Opintopolussa (opintopolku.fi).
 • Toimittaa kaikki vaadittavat ennakkotehtävät Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan puitteissa.
 • Lähettää tarvittaessa hakuperusteen mukaiset todistusjäljennökset Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

Valinnan toinen osa

Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen.

Kaikille hakulomakkeen ja ennakkotehtävät lähettäneille hakijoille lähetetään sähköpostitse ilmoitus hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeeseen. Valintakoekutsussa kerrotaan mitä välineitä ja tarvikkeita tarvitset valintakokeen suorittamisessa.

Huom. Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulu on tehnyt muutoksia valintakoepäiviin ja valintakokeen vaiheisiin. Katso hakukohdekohtaiset valintakoepäivät ja vaiheistukset Opintopolusta. (tieto päivitetty 6.2.2018)

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee hakea niitä sähköisesti viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Hakijalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti hänelle mahdollisesti myönnettävistä erityisjärjestelyistä.

Valintakoetehtävät ja niiden arviointi

Valintakoetehtävät suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijavalintaperusteita, jotka ovat luova ajattelu, näkemyksellisyys, kehityskelpoisuus, käsitteellistämiskyky, motivoituneisuus ja soveltuvuus alalle. Opiskelijavalinnassa ratkaisee valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja alalle soveltuvuus.

Valintakoevalvojat tarkistavat kokeeseen kutsutun henkilöllisyyden ja jakavat valintakoetehtävät. Valintakoetehtävät sisältävät tehtävämäärittelyn, ohjeet toteutustavasta ja tiedot arviointiperusteista. Arviointiperusteet voivat olla myös kaikille tehtäville yhteiset. Tehtävät julkaistaan vain suomeksi ja ruotsiksi eikä niiden kääntäminen tai tulkitseminen ole mahdollista valintakokeen aikana. Kirjallisiin tehtäviin voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Halutessasi voit käyttää sanakirjaa.

Jokaisella hakukohteella on valintatoimikunta, joka arvioi valintakoetehtävät. Tehtävät arvioidaan asteikolla 0–5. Valintakokeen lopussa suoritetaan kokonaisarviointi asteikolla 0–5. Kokonaisarvioinnissa arvioidaan kaikkien hakijan tekemien valintakoetehtävien ja haastattelun muodostamaa kokonaisuutta, jolloin kyseessä on sekä suoritusten että henkilön arviointi. Kokonaisarviointi ei ole valintakokeen tehtävistä annettujen pisteiden keskiarvo.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta saatujen pisteiden, kokonaisarviointipisteiden ja mahdollisen todistuspisteytyksestä saatavien pisteiden yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä voi vaihdella hakukohteittain tehtävien lukumäärän mukaisesti. Tasapistetapauksissa kokonaisarvioinnin pistemäärä ratkaisee paremmuusjärjestyksen. Ellei paremmuusjärjestystä vielä tälläkään perusteella saada, ratkaistaan asia valintakoetehtävien pisteiden perusteella. Tämän jälkeen katsotaan paremmaksi se, joka on valintakokeessa saanut enemmän arvosanoja 5 ja 4 jne. Jos tasapistetilanteessa toinen hakija on ensikertalainen ja toinen ei, ensikertalaiselle annetaan etusija. Jos tulos edelleen on tasan, hyväksytään opiskelijaksi kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet.

Valintakoetehtäviä ei palauteta hakijoille.

Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys

Vain muotoilun ja kuvataidekasvatuksen hakukohteissa tehdään todistuspisteytys. Muissa hakukohteissa arvioidaan ainoastaan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Muotoilun hakukohteen todistuspisteytys

Muotoilun hakukohteessa 1/3 hyväksyttävistä hakijoista valitaan ainoastaan tehtävien perusteella ja 2/3 niin että huomioidaan valintakokeesta saadut pisteet sekä pisteytetään ylioppilastodistusten pakollisten aineiden arvosanat asteikolla 1-5. Mikäli hakijalla ei ole ylioppilastodistusta, pisteytetään toisen asteen päättötodistuksen perusopintojen keskiarvo samalla asteikolla (1-5). Kesällä 2018 IB-tutkinnon valmiiksi saavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Candidate Predicted Grades -dokumentin. Jos hakija ei ole toimittanut pisteytettävää todistusta siihen mennessä, kun pisteet lasketaan, ei todistuspisteitä lasketa hakijan eduksi. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa todistusta, sillä tutkintoja koskevat tiedot saadaan suoraan suoritusrekisteristä.

Kuvataidekasvatuksen hakukohteen todistuspisteytys

Kuvataidekasvatuksen hakukohteessa voidaan valintakokeessa antaa pisteitä lisäksi kuvataiteen tai median lukiodiplomin suorittamisesta sekä äidinkielen arvosanasta.

Arvosanalla 4 tai 5 suoritetusta kuvataiteen tai median lukiodiplomista annetaan yksi (1) lisäpiste.

Äidinkielen arvosana pisteytetään hakijan toisen asteen päättötodistuksen mukaan. Mikäli hakijalla ei ole toisen asteen päättötodistusta, äidinkieli on todistuksessa arvioitu asteikolla hyväksytty-hylätty tai siitä on annettu ainoastaan suoritusmerkintä, voidaan äidinkielen arvosana pisteyttää perusopetuksen tai korkea-asteen koulutuksen tai vastaavan ulkomaisen tai kansainvälisen tutkintotodistuksen perusteella.

Äidinkielen arvosana pisteytetään seuraavasti:

 • Lukion päättötodistus (arvostelu asteikolla 4–10) tai IB-tutkinnon päättötodistus (arvostelu asteikolla 1–7): ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta puoli (0,5) pistettä
 • EB-tutkinnon päättötodistus: arvosanasta 9–10 yksi (1) piste ja arvosanasta 8 puoli (0,5) pistettä
 • Reifeprüfung-tutkinnon päättötodistus: 13–15 pistettä yksi (1) piste ja 10–12 pistettä puoli (0,5) pistettä
 • mikäli muun kuin edellä mainittujen todistuksen arvosteluasteikko on 1–3, annetaan ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja mikäli arvosteluasteikko on 1–5, annetaan ylimmästä arvosanasta yksi (1) piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta puoli (0,5) pistettä. Mikäli muun todistuksen arvosteluasteikko on jokin yllä mainituista, pisteytetään arvosana kyseisen arvosteluasteikon pisteytyksen mukaisesti.

Kesällä 2018 IB-tutkinnon valmiiksi saavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Candidate Predicted Grades-dokumentin.

Jos hakija ei ole toimittanut pisteyttävää todistusta siihen mennessä kun pisteet lasketaan, ei todistuspisteitä oteta huomioon.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Täytä hakulomake sähköisesti Opintopolussa.

Toimita vaadittavat liitteet:

 • Lähettämällä liitteet sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi
 • Postittamalla liitteet osoitteeseen Aalto-yliopiston Hakijapalvelut, PL 11110, 00076 Aalto
 • Tuomalla liitteet osoitteeseen Otakaari 1, Starting Point (huone Y199), Espoo

Todistusliitteet

Sinun ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuunottamatta tarvitse lähettää liitteitä yliopistoon.

Sinun tulee toimittaa liitteet Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin jos hakuperusteenasi on jokin seuraavista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto:
  • Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1989 tai aikaisemmin, toimita kopiot ylioppilastutkintotodistuksestasi ja lukion päättötodistuksestasi Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB), Eurooppalainen ylioppilastutkinto/European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai Reifeprüfung-tutkinto (RP):
  • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen kevättä 2018, toimita tutkintotodistuksen kopio Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä
  • Jos suoritat IB-tutkinnon hakukeväävä, toimita alustava arvosanailmoitus tai predicted grades -lausunto Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 ja lopulliset tulokset/arvosanatiedot 13.7.2017 klo 15.00 mennessä
  • Jos suoritat RP-tutkinnon hakukeväänä, toimita tieto RP-arvosanoista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen kevättä 2018, toimita tutkintotodistuksen kopio Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä
  • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, toimita tutkintotodistuksen kopio Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2018 klo 15.00 mennessä
 • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen kevättä 2018, toimita tutkintotodistuksesi kopio varustettuna suomen-, ruotsin- tai englanninkielisillä käännöksillä (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä
  • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, toimita viimeisin koulu- tai tutkintotodistuksesi kopio (sekä lyhyt selostus aikaisemmista opinnoistasi) varustettuna suomen-, ruotsin- tai englanninkielisillä käännöksillä (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä sekä lopullinen tutkintotodistus 13.7.2018 klo 15.00 mennessä
 • Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
  • Hakemukseen tulee toimittaa jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Huomaa, että hakukelpoisuus arvioidaan vain toimittamiesi todistusten perusteella.

Yliopistot saavat tiedot vuonna 1990 ja sen jälkeen suoritetuista ylioppilastutkinnoista suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Vuonna 1990 tai sen jälkeen ylioppilaaksi kirjoittaneiden ei tarvitse toimittaa yliopistoon todistusjäljennöksiä.

Kaikkien dokumenttien tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä todistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset todistukset.

Lisäksi kuvataidekasvatuksen tai muotoilun hakukohteeseen hakevien on toimitettava 7.6.2018 klo 15.00 mennessä todistukset pisteytystä varten. Keväällä 2018 IB-tutkinnon suorittavat hakijat voivat toimittaa pisteytystä varten Predicted Grades -dokumentin. Lisätietoa pisteytyksestä löytyy Muotoilun ja kuva­taidekasvatuksen hakukohteiden todistuspisteytys -osiosta.

Huomioithan myös kielitaidon osoittavat liitteet.

Ennakkotehtävät

Yleistä ennakkotehtävistä

Ennakkotehtävien lukumäärä vaihtelee hakukohteittain yhdestä kolmeen. Kaikkien taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin hakevien on tehtävä kaikki ko. hakukohteen yhteydessä mainitut ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Huomaathan, että voit hakea vain yhteen taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Ennakkotehtävät tulee palauttaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan puitteissa, eli viimeistään 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet ennakkotehtäviin vaadittavista merkinnöistä sekä ennakkotehtävien palauttamisesta Hakemuksen toimittaminen -osiosta.

Hakukohteen valintatoimikunta arvioi ennakkotehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta eikä niitä palauteta. Ennakkotehtävät tulee laatia itsenäisesti ja ilman ohjausta. Yliopiston henkilökunta ei tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä.

Dokumentaarinen elokuva

Ennakkotehtävä 2018: Dokumentaarinen elokuva

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Ennakkotehtävä 2018: Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

Elokuva- ja tv-lavastus

Ennakkotehtävä 2018: Elokuva- ja tv-lavastus

Elokuva- ja tv-tuotanto

Ennakkotehtävä 2018: Elokuva- ja tv-tuotanto

Elokuvaleikkaus

Ennakkotehtävä 2018: Elokuvaleikkaus

Elokuvaohjaus

Ennakkotehtävä 2018: Elokuvaohjaus

Elokuvaus

Ennakkotehtävä 2018: Elokuvaus

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Ennakkotehtävä 2018: Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Esittävien taiteiden lavastus

Ennakkotehtävä 2018: Esittävien taiteiden lavastus

Kuvataidekasvatus

Ennakkotehtävä 2018: Kuvataidekasvatus

Muoti

Ennakkotehtävä 2018: Muoti

Muotoilu

Ennakkotehtävä 2018: Muotoilu

Pukusuunnittelu

Ennakkotehtävä 2018: Pukusuunnittelu

Sisustusarkkitehtuuri

Ennakkotehtävä 2018: Sisustusarkkitehtuuri

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Ennakkotehtävä 2018: Visuaalisen viestinnän muotoilu

Kielitaitovaatimukset

Aalto-yliopiston taiteiden alan kandidaattivaiheen hakukohteisiin hakevilta vaaditaan riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kielitaitovaatimukset

Kielitaidosta ei tarvitse toimittaa erillistä kielitestitodistusta, jos:

 • olet saanut koulusivistyksesi suomen, ruotsin tai saamen kielellä Suomessa TAI
 • olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä Suomessa TAI
 • olet suorittanut ylioppilastutkinnossa suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja josta hakija on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen. Sinun tulee tarvittaessa todistaa koulusivistyskielesi toimittamalla Aalto-yliopiston hakijapalveluihin kopio peruskoulun tai toisen asteen (lukio, ammatillinen perustutkinto tms.) päättötodistuksesta tai korkeakoulututkinnosta 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Jos kielitaidon todistava tutkinto valmistuu hakukeväänä, tulee todistus toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Jos et täytä mitään yllä mainituista ehdoista, tulee sinun toimittaa todistus suomen tai ruotsin kielen yleisen kielitutkinnon suorittamisesta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittamista taitotasolla 4/6.  Vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4, joista toisen tulee olla osakokeesta ”Kirjoittaminen”. Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin viimeistään 7.8.2018 klo 15.00 mennessä.  Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 19.5.2018 (suomen kielen koe), johon ilmoittautumisaika päättyy 30.4.2018. Jos et toimita vaadittua kielitaidon osoitusta annettuun määräaikaan mennessä, menetät saamasi opiskelupaikan.

Hakemuksen toimittaminen

Lue hakuohjeet huolellisesti ja tee ennakkotehtäviin ja postikuoreen kaikki vaaditut merkinnät. Viimeistään hakuajan päättymispäivänä 28.3.2018 klo 15.00 mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin saapuneet tai henkilökohtaisesti toimitetut ennakkotehtävät otetaan huomioon. Myöhästyneitä ennakkotehtäviä ei huomioida valinnassa. Huomaathan, että viimeisen päivän postileima ei riitä, vaan ennakkotehtävien tulee saapua hakuajan loppuun mennessä.

Ennakkotehtävien toimittaminen

Jokaisen tehtävän taakse tulee kirjoittaa seuraavat tiedot:

 • sukunimi
 • kaikki etunimet
 • syntymäaika
 • hakukohde
 • tehtävän numero

Ennakkotehtäviin soveltuvat ainoastaan tehtävänantojen toteutustavassa mainitut tai niitä lähinnä olevat paperikoot.

Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle.

Ennakkotehtävät ja tarvittaessa todistusliitteet toimitetaan Aalto-yliopiston hakijapalveluihin enintään n. A3 -kokoisessa, tehtävät hyvin suojaavassa kuoressa. Käytä ainoastaan normaaleja kirjekuoria tai -pusseja lähimpänä ennakkotehtäviesi kokoa. Ennakkotehtävät tulee tehdä niin, että ne mahtuvat mainitun kokoiseen kuoreen (jos tehtävänannon toteutustavassa tehtävä on pyydetty toteuttamaan suurempaan paperikokoon kuin A3, työn saa taittaa niin että se mahtuu kuoreen). Sulje kuori huolellisesti, älä kuitenkaan käytä niittejä. Koska ennakkotehtävät eivät edellytä muita kuin kuoreen sopivia toteutustapoja, saattaa muunlainen toteutustapa vaikuttaa tehtävän arviointiin.

Tekstaa kuoreen seuraavat merkinnät:

Vasempaan alakulmaan merkintä ”Valintakoe”. Vasempaan yläkulmaan sukunimi, kaikki etunimet, täydellinen osoite, hakukohde sekä "Taiteen kandidaatti".

Malli:

mallikirje_ba_2016_fi-002.jpg

Hakemus toimitetaan postiosoitteeseen:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Jos tuot hakemuksen henkilökohtaisesti tai käytät kuriiripalvelua tai Postin Ovelle-pakettia, käyntiosoite on:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut

Otakaari 1 (1.krs, Y-siipi)
02150 Espoo
puh. 02944 29290

Huomaa myös seuraavat asiat:

 • Vaikka toimittaisit ennakkotehtäväsi henkilökohtaisesti, tulee ne silti toimittaa ohjeiden mukaisesti max. n. A3 -kokoisessa kuoressa ohjeistuksen mukaisilla merkinnöillä.
 • Yliopisto ei vastaa mistään hakemuksen lähettämiseen liittyvistä maksuista. Kaikista lähetyskuluista vastaa hakemuksen lähettäjä.
 • Ennakkotehtäviä ei voi toimittaa sähköpostilla. Vain fyysisesti toimitetut ennakkotehtävät otetaan huomioon valinnassa.

Todistusliitteiden toimittaminen

Todistuskopiot ja mahdollinen osoitus kielitaidosta tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin liitteiden toimittamiselle annettuihin määräaikoihin mennessä. Liitteet voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi tai postitse:

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Mikäli toimitat todistusliitteet sähköpostitse, mainitse sähköpostissa nimesi, hakukohteesi sekä hakemusnumerosi.

Lisätiedot ja asiakaspalveluajat, kts. Hakijapalveluiden yhteystiedot

Valinnan tulokset

Yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2018. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Opetushallitus lähettää lisäksi sähköisen tuloskirjeen kaikille hakijoille.

Alla on valintakokeisiin osallistuneiden tehtäväkohtaiset pisteet hakemusnumeroiden perusteella yksilöitynä.

Näet hakemusnumerosi kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Klikkaa järjestelmässä näkyvää ”Näytä hakemus” -linkkiä.

Tutustu valintakoetehtäviin ja arviointiperusteisiin.

Dokumentaarinen elokuva
Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
Elokuva- ja tv-lavastus
Elokuva- ja tv-tuotanto
Elokuvaleikkaus
Elokuvaohjaus
Elokuvaus
Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu
Esittävien taiteiden lavastus
Kuvataidekasvatus
Muoti
Muotoilu
Pukusuunnittelu
Sisustusarkkitehtuuri
Visuaalisen viestinnän muotoilu

Oikaisumenettely

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Lisätietoa oikaisumenettelystä ja ohjeet oikaisun hakemiseen (pdf)

Aiempien vuosien ennakko- ja valintakoetehtävät

2010-2017

Ennakkotehtävät 2017 (pdf)

Valintakoetehtävät 2017 (pdf)

Ennakkotehtävät 2016 (pdf)

Valintakoetehtävät 2016 (pdf)

Ennakkotehtävät 2015 (pdf)

Valintakoetehtävät 2015 (pdf)

Ennakkotehtävät 2014 (pdf)

Valintakoetehtävät 2014 (pdf)

Ennakkotehtävät 2013 (pdf)

Valintakoetehtävät 2013 (pdf)

Ennakkotehtävät 2012 (pdf)

Valintakoetehtävät 2012 (pdf)

Ennakkotehtävät 2011 (pdf)

Valintakoetehtävät 2011 (pdf)

Ennakkotehtävät 2010 (pdf)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 28.06.2018.