Vastuullisuusraportit

Vuonna 2016 yliopisto jatkoi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vahvistamista ydintoiminnassaan, tutkimuksessa ja opetuksessa. Yliopiston uudistetussa strategiassa on avaintavoitteena vastaaminen yhteiskunnan suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos ja yhteiskunnan eriarvoistuminen.

Kestävä kehitys Aalto-yliopistossa vuonna 2016

Opetus ja tutkimus

Aalto-yliopiston tavoitteena on sisällyttää vastuullisuus ja kestävä kehitys osaksi kaikkea opetusta ja oppimista. Vuonna 2016 kartoitettiin, miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näyttäytyvät yliopiston koulutusohjelmien tavoitteissa. Kandidaattiohjelmien oppimistavoitteita koskevasta selvityksestä kävi ilmi, että tavoitteet liittyvät yleisimmin opiskelijan ymmärrykseen ja kykyyn suhteuttaa oppimistaan yhteiskunnalliseen ja eettiseen kontekstiin. Lisäksi tavoitteet voivat liittyä tieteenalakohtaisesti myös sisältöihin: esimerkiksi Kemiantekniikan korkeakoulussa sisällöllisinä painoalueina ovat luonnonvarojen kestävä käyttö ja jalostus.

Vuonna 2016 yliopistossa julkaistiin yhteensä 487 (2015; 341) vertaisarvioitua lehtiartikkelia ja konferenssipaperia, joiden aiheena oli kestävä kehitys. Määrä vastaa noin 15 % (2015; 11 %) kaikista julkaisuista. Kandidaatintöiden kohdalla määrä oli laskenut vuodesta 2015 ja väitöskirjatöiden osuus pysynyt melko tasaisena, kun taas pro gradu ja diplomitöiden kohdalla oli hienoista nousua. Teemaan keskittyvien tutkimusten lisäksi useat Aalto-yliopiston tutkimushankkeista liittyvät kestävän kehityksen kysymyksiin epäsuorasti, esimerkiksi tutkimustulostensa hyödyntämisen kautta.
 

Kestävään kehitykseen liittyvät julkaisut 2016

Lukumäärä ja osuus kaikista julkaisuista

_Sustainability_GRAPHS_FOR_WEB_fi_2.ai_-02.png

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Aalto-yliopiston vuonna 2016 uudistetussa strategiassa on avaintavoitteena vastaaminen yhteiskunnan suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos ja yhteiskunnan eriarvoistuminen. Yliopiston monitieteisyys sekä vahva osaaminen muun muassa kiertotaloudessa tukevat uuden ymmärryksen ja uusien toimintatapojen luomista. Aalto-yliopisto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa lukuisten avoimien seminaarien ja tapahtumien kautta. Yliopisto pyrkii toiminnallaan myös vähentämään eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Aalto tukee akateemista vapautta ja vapaata kansainvälistä liikkuvuutta, ja kuuluu muun muassa monien yliopistojen tavoin Scholars at Risk -verkostoon.
 

Kampusten ympäristövaikutukset

Kestävän kehityksen mukainen kampus on keskeinen osa yliopiston kampusstrategiaa. Kampuksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät energiankulutukseen, liikkumiseen ja lajitteluun.

Aalto-yliopiston sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutukset kiinteistöissä ovat tasoittuneet. Energiatehokuutta on lisätty tilojen käytön tehostamisella ja esimerkiksi hankkimalla ekolämpöä sekä lisäämällä aurinkopaneelien määrää tietyissä rakennuksissa. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy vastaa noin 75 % yliopiston käytössä olevista tiloista, ja raportoinnissa on pyritty kattamaan merkittävät Aalto-yliopiston käytössä olevat tilat.
 

Sähkön ja lämmön ominaiskulutus

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (kWh/brm²)

_Sustainability_GRAPHS_FOR_WEB_fi_2.ai_-04.png

Veden ominaiskulutus

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (l/brm²)

_Sustainability_GRAPHS_FOR_WEB_fi_2.ai_-05.png

 

Aalto-yliopiston kasvihuonekaasupäästöt jatkoivat pienentynymistään. Toimitilojen sähkön- ja lämmönkulutus sekä lentomatkustaminen olivat kaikki vähentyneet vuodesta 2015.  

Kasvihuonekaasupäästöt (tCO₂-ekv)

_Sustainability_GRAPHS_FOR_WEB_ENG-06.png

Aalto-yliopistossa jätteiden uusiokäsittely on vakiintunut erinomaiselle tasolle. Toimitiloissa syntyvästä jätteestä 95 % hyötykäytettiin materiaalina tai energiana huolimatta lukuisista kampuksella tapahtuneista muutoista vuonna 2016.
 

Jätemäärät käsittelytavan mukaan 2016


_Sustainability_GRAPHS_FOR_WEB_fi_2.ai_-01.png

 
Myös yliopiston paperinkulutusta on pyritty vähentämään osana vastuullisten toimintatapojen huomioimista yliopiston arjessa. Vuonna 2016 kopiopaperin käyttö jatkoi laskuaan edellisvuosista.


Kopiopaperin kulutus

_Sustainability_GRAPHS_FOR_WEB_fi_2.ai_-03.png

Aalto-yliopiston vastuullisuusraportit:

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.04.2017.