Alojensa kärkeä

Aalto-yliopisto on erikoistunut tekniikkaan, talouteen ja taiteeseen. Näiden alojen rankingeissa sekä yritysyhteistyössä Aalto-yliopisto on parantanut asemaansa merkittävästi.

Alla mainitut tunnetut ja arvostetut yliopistojen alakohtaiset vertailut osoittavat Aalto-yliopiston sijoittuvan aloillaan korkealle. Maailmassa on noin 17 00022 000, Euroopassa noin 1 000, Pohjoismaissa noin 70 ja Suomessa 14 yliopistoa.

 

Tekniikka

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
ARWU (Shanghai) – Engineering/ Technology and Computer Science 2016 1 7–9 35–56 151–200
US News – Engineering 2016 1 7 36 136
NTU – Engineering 2016 1 4 19 112
QS – Engineering & Technology 2015 1 7 42 133

 

Talous

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
ARWU (Shanghai) – Economics/Business 2015 1 5–7 24–44 101–150
US News – Economics and Business 2016 1 3 33 96
Financial Times – Executive Education (Open) 2016 1 2 18 37

 

Taide

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
QS – Art & Design 2016 1 1 6 17

 

Yritysyhteistyö

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
CWTS-Leiden – Industry Collaboration 2015 1 4 7 14

 

Ranking-uutisia
 

 

Lisätietoja valituista rankingeista

ARWU: The Academic Ranking of World Universities (ns. Shanghain lista)

Shanghain listanakin tunnettu ARWU on kuuluisin suurista kansainvälisistä rankingeista. Kriteereinä ARWU pitää yliopiston työntekijöiden ja alumnien saamia Nobel-palkintoja, Fieldsin mitaleita, erityisen korkeasti siteerattujen tutkijoiden määrää, artikkeleiden määrää Nature- ja Science-lehdissä sekä Thomson Reutersin Web of Science -tietokantaan indeksoitujen artikkeleiden määrää. ARWU ei juuri ota huomioon tieteenalojen välisiä eroja ja palkitsee suuresta volyymista. Näin ARWU (erityisesti yleisranking) korostaa perinteisten luonnontieteiden sekä biolääketieteiden aloilla toimivia suuria ja vanhoja yliopistoja. Alakohtaisissa rankingeissa tarkastelu rajataan valituille aloille.

Lisätietoja: http://www.shanghairanking.com/

US News Best Global Universities

Us News Best Global Universities on Thomson Reutersin tuottamaan dataan perustuva uusi tulokas suurten kansainvälisten rankingien markkinoilla. Mainekysely korostuu 25 %:n painoarvollaan, mutta julkaisu- ja viittausanalyysi on varsin tasapainoinen.

Lisätietoja: http://www.usnews.com/education/best-global-universities

QS World University Rankings

Mainekysely on keskeisin tekijä QS-rankingissa. Yleisrankingissa sen painoarvo on 50 %, ja joillakin humanistis-taiteellisilla aloilla (kuten Aallolle tärkeällä Art & Design -alalla) koko ranking perustuu pelkkään mainekyselyyn. Yleisrankingissa (ja alakohtaisissa vaihtelevasti) QS soveltaa lukuisia indikaattoreita. Elsevierin Scopukseen pohjaavissa julkaisu- ja viittausanalyyseissaan QS ei ota huomioon yksittäisten tieteenalojen eroja julkaisukäytännöissä, vaan normalisoi tarkastelunsa viidelle päätieteenalalle. Ennen vuotta 2015 QS ei ottanut tieteenalojen välisiä eroja julkaisu- ja viittauskäytännöissä huomioon lainkaan.

Lisätietoja: http://www.topuniversities.com/university-rankings

National Taiwan University Ranking: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

NTU-ranking on puhtaasti Thomson Reutersin Web of Science -tietokannan sisältämien julkaisu- ja viittaustietojen analyysiin perustuva vertailu. NTU:n analyysit ovat osin tieteenalanormalisoituja, mutta korostaessaan volyymia vaikuttavuuden rinnalla NTU:n yleisranking korostaa samalla aloja, joille suuret julkaisu- ja viittausmäärät ovat tyypillisiä (erityisesti perustavat luonnontieteet ja biolääketieteet). Alakohtaisissa rankingeissa tarkastelu rajataan valituille aloille.

Lisätietoja: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/

CWTS Leiden Ranking

Leiden Ranking ei varsinaisesti tuota yhtä rankingia, vaan laskee Thomson Reutersin Web of Science -tietokannan pohjalta maailman yliopistoille erilaisia varsin edistyneitä bibliometrisiä indikaattoreita, joiden avulla yliopistot voidaan haluttaessa laittaa ranking-järjestykseen. Paremmin indikaattorit kuitenkin soveltunevat yliopistojen julkaisuprofiilin ja vaikuttavuuden analyysiin ja vertailuun yhteismitallisen työkalupakin avulla. Tarkastelussa oli vuonna 2015 mukana 750 tieteelliseltä julkaisuvolyymiltaan suurinta yliopistoa (Thomson Reutersin Web of Science -tietokannan perusteella) maailmassa. Vuonna 2015 Leiden Rankingin sisältämät tieteenalakategoriat eivät mahdollista Aalto-yliopiston edustamien alojen tarkastelua muista aloista erillään.

Lisätietoja: http://www.leidenranking.com/

Financial Times Business School Rankings

Financial Timesin julkaisee kauppatieteiden alalla kansainvälisesti arvostettuja vertailuja. Tärkeänä tekijänä ovat korkeakouluille ja niiden alumneille lähetettävät kyselyt muun muassa ura- ja palkkakehityksestä. Myös tutkimusjulkaisut ja opetushenkilöstöä kuvaavat tunnusluvut vaikuttavat vertailutulokseen.

Lisätietoja: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 24.05.2017.