Professor of Practice -tehtävä (teknologiakasvatus)

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa on avoinna

5-vuotinen määräaikainen Professor of Practice -tehtävä (teknologiakasvatus)

Suunniteltu professorin tehtäväkenttä muodostuu tekniikan koulutuksen ja oppimisen laadullisesta edistämisestä Aalto-yliopiston sisällä, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja vuorovaikutuksesta peruskoulujen ja lukioiden kanssa. Professorin Aalto-yliopistossa tekemän tutkimus-, kehitys- ja opetustyön tavoitteena on edistää modernin oppimiskäsityksen mukaisten tekniikan alan opetus-, oppimis- ja ohjaamismenetelmien käyttöä yliopistossa. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista tekniikan pedagogiikan kehittämiseen kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Erityistä panosta toivotaan yliopiston strategisten tavoitteiden huomioonottamiseen tekniikan pedagogiikassa (työelämätaidot, digitalisaatio, monialainen asiantuntijoiden yhteistyö, yrittäjämäinen asenne). Hakijalla tulee olla opetuskokemusta. Pedagoginen koulutus ja opetusansiot luetaan eduksi.

Yhteiskunnallisen vaikuttamistehtävän kannalta on tärkeää, että hakijalla on kokemusta opetukseen liittyvästä yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa, joko yliopiston tai yrityksen edustajana. Toivomme hakijalta luovuutta ja idearikkautta myös yliopistomme sekä peruskoulujen ja lukioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Ansiot tällaisessa yhteistyössä luetaan hakijalle eduksi.

Professori tulee toimimaan Aalto-yliopiston Design Factorylla, joka on koko yliopistoamme palveleva oppimisen kokeiluympäristö. Muita yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi LUMA-keskus, Tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki ja Harald Herlin -oppimiskeskus. Professori kehittää toimintaansa tiiviissä vuorovaikutuksessa myös muiden Aalto-yliopistossa toimivien opetusta kehittävien ja opetusta/oppimista tutkivien tahojen kanssa.

Tärkein strateginen yhteistyökumppani on samaan aikaan Helsingin yliopistoon valittava teknologiakasvatuksen professori. Näiden kahden professorin profiilit ovat erilaiset ja toisiaan täydentävät. Toivomme hakijalta visionääristä toimintasuunnitelmaa, jossa myös tähän yhteistyöhön liittyvät keskeisimmät ajatukset on kuvattu. HY ja Aalto muodostavat ainutlaatuisen yhteisön, joka edistää teknologiakasvatusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Konetekniikan laitos

Professorin asemapaikka Design Factory kuuluu konetekniikan laitokseen, ks. http://mecheng.aalto.fi/fi/. Laitoksella työskentelee n. 250 henkilöä, joihin kuuluu 30 professoria. Laitoksella on jo kokemusta tekniikan pedagogiikan kehittämisestä ja yhteistyöstä koulujen kanssa pitkäjänteisesti.

Edellytykset

Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään koko uransa ajan harjoittavan ja ohjaavan itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä, antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tohtorin tutkinto tehtävään soveltuvalta alalta luetaan ansioksi. Jos hakijalla ei ole tohtorintutkintoa, tulee hänen hakemuksessaan osoittaa ansiot, jotka pätevöittävät hänet Professor of Practice tehtävään.

Arviointi

Hakijoita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset, opetukselliset että erilaiset, tehtävän kannalta relevantit yhteiskunnalliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän kannalta relevantti työelämä- ja järjestökokemus, johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön, erityisesti teknologiakasvatukseen liittyvissä tehtävissä.

Palkkaus

Palkkaus perustuu Aalto-yliopistossa käytössä olevaan palkkausjärjestelmään. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Hakeminen

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun dekaanille osoitettu hakemus liitteineen toimitetaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 30.11.2017 ”hae tätä paikkaa” linkin kautta (alla). Kaikkien hakuasiakirjojen tulee olla englanninkielisiä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

  • hakemuskirje, jossa tiivistelmä meriiteistä ja tärkeimmistä saavutuksista
  • ansioluettelo yhteystietoineen
  • julkaisuluettelo, viisi tärkeintä julkaisua merkittyinä erikseen
  • visionäärinen toimintasuunnitelma
  • opetusportfolio
  • akateemisten suosittelijoiden yhteystiedot (nimi, asema, affiliaatio sekä sähköpostiosoite), joilta Aalto-yliopisto voi tarvittaessa pyytää suosituskirjeen

Lisätietoja hakijoiden arviointikriteereistä ja kielitaitovaatimukset: http://www.aalto.fi/en/about/careers/career_at_aalto/tenure_track/evaluation/.

Ohje opetusportfolion laatimiseen: http://www.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e56dbb7c73acd06dbb11e5a925693d235cb4ceb4ce/outline_for_compiling_your_teaching_portfolio_04082015.pdf

Aalto-yliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja professori Kalevi Ekman, kalevi.ekman(at)aalto.fi. Rekrytointiprosessiin liittyviin kysymyksiin vastaa HR-koordinaattori Merja Seppänen, merja.seppanen(at)aalto.fi.


Espoo 16.10.2017