Tohtorikoulutettava, laskennallinen mekaniikka ja rakennetekniikka

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennustekniikan laitokselle haetaan
laskennallisen mekaniikan ja rakennetekniikan tohtorikoulutettavaa

Paikka on avoinna 4 vuodeksi (sisältäen väliarvioinnin 1–2 vuoden jälkeen), tavoitteena on saada tässä ajassa valmiiksi tohtorin tutkintoon vaadittavat jatko-opinnot ja väitöskirja. Hakemuksia otetaan vastaan myös syksyn 2017 aikana valmistuvilta tohtori­koulu­tettavilta, vaikka hakemuksen takaraja onkin heinäkuun lopussa.

Työnkuva
Toimi on tarkoitettu lahjakkaille ja intohimoisille opiskelijoille, jotka tähtäävät akateemiselle uralle tai vaativiin teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin. Väitöskirjatutkimus suoritetaan laskennallisen rakennetekniikan ja rakenteiden mekaniikan tutkimusryhmässä, joka keskittyy insinöörisovelluksiin liittyvien kiinteän aineen ja rakenteiden mekaniikan malleihin ja menetelmiin (ks. ao. tarkempi kuvaus).

Kyseessä oleva tutkimusala on klassinen ja keskeinen rakennustekniikan ala täynnä sovelluksia, joilla on käyttöä myös muilla tieteen ja tekniikan aloilla. Tutkimusryhmä, laitos ja yliopisto tarjoavat vahvan tuen ja akateemisen vapauden sekä mahdollisuuden tieteiden väliseen yhteistyöhön, sekä kansain­välisesti että Aalto-yliopiston sisällä.

Opetustehtäviä toimeen kuuluu noin 10 % kokonaistyöajasta ja ne liittyvät rakennustekniikan maisteri­­ohjelmaan nimeltä Building Technology ja/tai insinööritieteiden kandidaattiohjelman sivuaineeseen nimeltä Computation and Modelling in Engineering. Mahdollisuuksia osallistua pedagogiseen koulutukseen on myös tarjolla sekä lisäksi kandidaatin- ja diplomitöiden ohjaus on mahdollista.

Tutkimusryhmä
Tutkimusryhmän teoreettinen fokus sijaitsee teoreettisen ja sovelletun mekaniikansekä numeerisen analyysin risteys­alueella, yhdistäen erityisteemoja laskennallisesta mekaniikasta, rakenteiden mekaniikasta ja laskennallisesta rakennetekniikasta. Ryhmä keskittyy kiinteän aineen mekaniikan ja rakenteiden mekaniikan malleihin ja laskennallisiin menetelmiin, erityisesti elementtimenetelmän (FEM) ja isogeometrisen analyysin (IGA) teoriaan ja sovelluksiin ohuille rakenteille kuten laatoille, kuorille ja palkeille, yhdistettynä sekä klassisiin että yleistettyihin kontinuumiteorioihin. Tutkimus liikkuu kontinuumi­mekaniikan malleista, numeeristen menetelmien kautta ohjelmointiin, ohjelmistoihin ja insinööri­sovelluksiin kuten rakenneanalyysiin ja rakenteiden suunnitteluun – sekä myös tietokone­avusteisen suunnittelun / rakentamisen tietomallinnuksen (CAD/BIM), tietokoneavusteisen analyysin / elementti­analyysin (CAE/FEA) ja tietokoneavusteisen valmistuksen (CAM) sovelluksiin.

Tutkimusryhmän soveltava fokus on pienemmän mittakaavan monitahoisten Design+Analysis -tiimien tutkimus- ja opetusprojekteissa, jotka keskittyvät rakennetekniikan laskennallisiin menetelmiin yhdistettynä parametriseen ja algoritmiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Painopisteenä ovat tällä hetkellä isogeometriset menetelmät ohutseinämäisille rakenteille. Uudet materiaalit ja digitaaliset valmistus­menetelmät ovat aihepiirejä, jotka on tarkoitus pitää tutkimusfokuksen rinnalla oleellisina sovelluksiin liittyvinä näkökulmina. Yritysyhteistyö toteutetaan tyypillisesti diplomitöiden muodossa.

Pääosan tämän hetken tutkimustoiminnasta rahoittaa Suomen Akatemia tutkimusprojektilla Isogeometriset adaptiiviset menetelmät ohutseinämäisille rakenteille – arkkitehtuurin ja teollisen muotoilun sovellukset rakenne- ja konetekniikassa.

Tutkimusryhmällä on vahvat kansainväliset ja kansalliset yhteistyökumppanit. Aalto-yliopiston sisällä konetekniikan, materiaalitieteen ja sovelletun matematiikan tutkimusryhmät sekä Digi- ja Materials -alustat ovat luontevimmat kumppanit. Tutkimusryhmä kuuluu laitoksen kahdeksan professorin tutkimusalueeseen nimeltä Mineral-based Materials and Mechanics, joka tekee yhteistyötä laitoksen toisen tutkimus­alueen Building Design and Construction kanssa.

Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät englanninkielisestä hakuilmoituksesta:

Doctoral Candidate Position in Computational Mechanics and Structural Engineering

Tehtävän hakuaika umpeutuu 31. heinäkuuta 2017.